« Een geanimeerd gesprek | Hoofdmenu | Alarmerend veel zieken in de zorg »

10/23/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans


Beste heer Borgdorff.
Ik gun u graag van harte een goed pensioen en ook dat u er lang van zult kunnen genieten.
Ik meen het, ofschoon wij samen wezenlijk van opvatting verschillen over de oplossing van de pensioenproblematiek.

Het is juist, het internationaal adviesbureau Mercer wijst opnieuw ons ‘oude’ pensioenstelsel TERECHT aan als het beste ter wereld. Maar ondanks dat staat u volledig achter de aanstaande hervorming van het huidige stelsel, ofschoon het nog tot 2026 duurt voordat dit volledig in werking zal treden. Heus, dat wordt NIET beter, dat weet uzelf ook.

Ik ken uw argumenten, maar ik deel deze niet. Ons thans nog bestaande stelsel zou met gemak het beste ter wereld kunnen BLIJVEN, als er anders zou worden aangekeken tegen de rekenrente.

Nederland hanteert verreweg de laagste rekenrente van Europa en er is dan ook geen enkel land in Europa waar de pensioenen op basis van de Europese richtlijn niet meer geïndexeerd worden, laat staan gekort.
Alléén Nederland kiest in zijn regelgeving voor pensioenfondsen voor een rekenrente die het aanvullend pensioen van werknemers en gepensioneerden doet verdampen.

In alle andere landen van de Eurozone worden pensioenen gewoon geïndexeerd, behalve in Nederland. Gepensioneerden voelen dat al meer dan tien jaar lang in hun portemonnee. Ik vind dat alle pensioenfondsen in Nederland ‘en masse’ hebben nagelaten om onze overheid ervan te overtuigen dat er voor een verkeerde weg is gekozen.

Lemon

@De problemen zijn dus op korte termijn nog niet opgelost: pensioenfondsen zitten knel tussen de huidige regels en de economische omstandigheden met een extreem lage rente.

#Mogelijk door één vd belangrijkste.

*** Citaat:
Het belangrijkste punt van het pensioenakkoord is het ‘invaren’ van de bestaande rechten van werknemers en gepensioneerden in het nieuwe stelsel. Want deze bestaande uitkeringsrechten opgebouwd onder het FTK moeten dan door de fondsen worden omgerekend in een individueel pensioenkapitaal. Daarbij is de te hanteren rekenrente van groot belang. De meest vor de hand liggende waarderingsmethode is de standaardmethode. Op pagina 24 van de Hoofdlijnennotitie wordt vermeld:

“In deze waarderingsmethode wordt een aanwezig tekort (of overschot) binnen het huidig financieel toetsingskader (ftk) verdeeld door een korting (of opslag) vast te stellen die gedurende 10 jaar zou worden toegepast

De meeste bedrijfstakpensioenfondsen hebben echter een tekort en dat tekort wil het pensioenakkoord laten dekken door een 10-jarige korting bij de gepensioneerden. En dat terwijl al 12 jaar geen indexaties zijn betaald en soms zelfs is gekort. Ook van het door gepensioneerden onthouden rendement op de door hen opgebrachte belegde middelen wordt zo nog eens extra pensioen ontnomen. Onacceptabel. .

Bovendien is het de bedoeling dat DNB om die reden de fondsen wil dwingen met een ‘aanwijzing’ om voor de gepensioneerden alleen in risicovrije laag rentende obligaties te beleggen zoals staatsobligaties of EU obligaties ook wel ‘coronabonds’ genoemd die door de EU-staten inclusief Nederland worden gegarandeerd. Ook daardoor zullen gepensioneerden zeer waarschijnlijk nooit meer indexatie voor hun pensioen ontvangen, hooguit kortingen voor hun kiezen krijgen. Deze catastrofe voor gepensioneerden kan nu alleen worden voorkomen door te trachten de Tweede Kamer te overtuigen het betreffende wetsvoorstel te wijzigen

https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/nieuwsbrieven/573-hoe-het-pensioenakkoord-gepensioneerden-benadeelt

Ans

De uitspraak van de Europese rechter inzake het eigendomsrecht van de deelnemers Pensioenfondsen moet hier duidelijkheid in scheppen.
Dit betekent inhoudelijk, alsnog de buffer van de gepensioneerden indexeren.

Lucas

Die kwestie van het schenden van het eigendomsrecht is door overheid en andere partijen als juridisch haalbaar ingeschat onder verwijzing naar het algemeen belang. Alle partijen vinden blijkbaar dat gepensioneerden wel disproportioneel mogen bloeden om het stelsel houdbaar te houden. Als iedereen maar zegt dat het proportioneel is en solidair dan delven de gepensioneerden gewoon het onderspit. Stemmen op een politieke partij die het goed met hun pensioen voor heeft is m.i. nog de enige optie voor gepensioneerden.

Louis Sparidans

Dat het ook anders kan met de voorgeschreven rekenrente binnen landen in Europa, laat het volgende overzicht zien.

Land Rekenrente

Duitsland 3,3 %
Frankrijk n.v.t
V.K. 3,1 %
Italië 3,3 %
Spanje 4,2 %
Nederland 1,2 %
Zweden 1,4 %

De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. En zijn afkomstig van de overheid.
Ofschoon de percentages wel verschillen met de huidige cijfers, zijn de onderlinge verhoudingen tussen genoemde landen nagenoeg gelijk gebleven.

In Frankrijk worden de pensioenen vrijwel allemaal uitgekeerd door de overheid, zoals in Nederland alleen gebeurt met de AOW. De pensioenen daar worden volledig geïndexeerd.

Eind 2016 bedroeg het totale pensioenvermogen in de EU ondergebracht bij pensioeninstellingen onder de IORP-richtlijn € 3.800 miljard. Het V.K. en Nederland samen tekenden voor ruim 76% van het totale tweede pijler pensioenvermogen in de EU.

Een verhoging van de rekenrente tot het gemiddelde in Europa, van pakweg 2 tot 2,5% lijkt ook voor Nederland volledig acceptabel te zijn, mede rekening houdend met het totaal rendement op de beleggingen.

Louis Sparidans


Lucas

Beste Louis, van PFZW, de overheid, DNB en vakbonden hoef je in deze niets meer te verwachten. Zij hebben meer dan genoeg gelegenheid gehad om de rekenrente aan te passen en hebben er blijk van gegeven dat ze dit niet willen omdat ze andere belangen prioriteit geven boven die van gepensioneerden. De enige kans om dit toch nog te bereiken is door te stemmen op een partij die de belangen gepensioneerden wel serieus neemt.

Mevr.kramer

Beste reageerder opr dit blog, ik verbaas mij telkens weer over hoeveel zgn deskundigen er zijn. Ons stelsel is het beste van dewereld en dat blijft het ook. Het is gebaseerd op ons aller aow (omslagstelsel) en de min of meer verplichte arbeidsvoorwaarde pensioenen in de meeste cao’s. Het heeft niets te maken met het oude of het nieuwe stelsel als vorm.
PFZW houdt zich keurig aan de wet om boetes (uw geld!) te voorkomen. De wet waarmee we allen akkoord zijn gegaan via onze vertegenwoordigers in o.a. de Tweede Kamer.

Johan

Hr Borgdorff

In ieder geval goede pensioenjaren gewenst.
Ik hoop dat na januari dit Blog blijft bestaan.
De verschillende meningen en discussies dragen
bij aan de inzichten in het pensioenstelsel.
Ik hoop dat er zo snel mogelijk een begin gemaakt kan worden
met de regels van het me.pensioenstelsel.
Die nu al toepassen(afschaffen rekenrente) voorkomt een hoop
ellende want er is genoeg pensioengeld in kas.

Louis Sparidans


Beste mevrouw Kramer,

Ik zou het graag met u eens willen zijn. Ons huidige stelsel is qua pensioen-SYSTEEM inderdaad het beste van de wereld. Dat is de theorie.

Maar helaas, onze extreem lage rekenrente om een dekkingsgraad vast te stellen, doet ons al jaren de das om.

Nederland is daardoor het ENIGE land binnen de eurozone waar al meer dan tien jaar de pensioenen niet zijn geïndexeerd. Daardoor zijn de pensioenen in feite al met meer dan 20% in koopkracht gedaald.

Dat past niet bij pensioenfondsen die jaar op jaar tot de ‘beste ter wereld’ worden uitgeroepen!

Lucas

Beste mevrouw Kramer,
Uw reactie is nogal denigrerend en zet reageerders op dit blog weg als zgn. deskundigen. Dat siert niemand dus ook u niet. Uw reactie is ook weinig inhoudelijk en ongenuanceerd. Zomaar stellen dat ons stelsel het beste blijft zonder enig argument daarvoor aan te leveren is erg zwak. U heeft blijkbaar een glazen bol die niemand anders heeft. En ja mevrouw kramer, we weten allemaal wel dat het pensioen in zijn geheel uit drie pijlers bestaat (aow, aanvullend pensioen en evt. privé gespaard pensioen), maar hier gaat het over het aanvullend pensioenstelsel. Dat dit functioneert binnen de wettelijke kaders weten wij ook wel, zo dom zijn wij echt niet! Het verschil is dat u zich hierbij blijkbaar klakkeloos neerlegt en een welhaast grenzeloos vertrouwen stelt in de bestuurders van pensioenfondsen, overheid, vakbonden en DNB.
Dhr. Spardiaans wijst er m.i. echter terecht op dat de door onze overheid en DNB gestelde kaders uniek prudent zijn binnen heel Europa en leiden tot niet indexeren en mogelijk zelfs korten terwijl dit in geen enkel ander Europees land het geval is. Gepensioneerden in Nederland leveren 20% van hun pensioen in, gepensioneerden in andere Europese landen 0% en krijgen zelfs indexatie. En dan blijft u zeggen dat dit acceptabel is omdat we gekozen hebben voor deze wetten middels onze vertegenwoordigers in de tweede kamer? Nee mevrouw Kramer, tijdens verkiezingen wegen veel meer belangen mee dan alleen het pensioen en dat weet u ook best. Uw argument is flauw en om uw geloof in de democratie nog wat verder te ondermijnen: de werkelijkheid is dat overheid en PFZW het individuele bezwaarrecht aangaande invaren van oude rechten in het het nieuwe stelsel speciaal willen omzetten in een collectief recht. Dit omdat ze weten dat velen hier niet mee in zullen stemmen! Dit collectief recht wil men vervolgens laten uitoefenen door onze vertegenwoordigers die vervolgens, omdat ze allerlei andere belangen hebben, keurig akkoord zullen gaan. Gaat u dan weer zeggen dat dit prima is omdat wij die vertegenwoordigers gekozen hebben?

Lemon

Geachte mevr Kramer,

Uw vaststelling: "PFZW houdt zich keurig aan de wet om boetes (uw geld!) te voorkomen. De wet waarmee we allen akkoord zijn gegaan via onze vertegenwoordigers in o.a. de Tweede Kamer."...
is tegelijk ook die hoge drempel waar men niet overheen kan stappen maar wij in onze reacties dat wel proberen.
Al doende onthullen we de sterke en zwakke punten van het bestaande en straks nieuwe reglement.
Inderdaad door de alsmaar dalende marktrente plus dat het fonds zich keurig aan de wet (FTK) houdt is er theoretisch een dekkingstekort voor de toekomstige pensioenen (10 jaar en verder) ontstaan.Maw het fonds moest door een onvoorspelbare gebeurtenis(huizen en banken crisis) in zekere zin zich wettelijk arm rekenen. Waarom er niet met een gewogen standaard rente gerekend mag worden zolang de rendementen op het kapitaal dik in de plus blijven, blijft voor ons daarom een onbeantwoorde vraag.
Enfin het politieke antwoord met een nieuw stelsel lijkt ws niet in het voordeel van de deelnemers uit te pakken.

Mieke

Een oproep voor optimisme over de pensioenen in deze column van Maarten Schinkel In het NRC van vandaag: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/26/pensioenen-verlagen-tijd-voor-optimisme-a4017421.

Hieronder een passage:

“De regels dwingen pensioenfondsen hun toezeggingen tegen de extreem lage rente op de financiële markten te becijferen. Dat leidt tot torenhoge toezeggingen. Want: hoe verder weg in de toekomst een pensioenfonds geld moet uitkeren, des te meer vermogen moet er nu zijn. Die lage rente wordt geacht de toekomstige rendementen te weerspiegelen. Anders gezegd: extreem pessimisme zet de toon.

Maar waarom? De werkelijke rendementen zijn zoveel hoger. Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn heeft sinds de oprichting (1971) een gemiddeld rendement per jaar geboekt van 8,1 procent. In het nieuwe stelsel krijgt de rente een figurantenrol. De hoofdrol is voor de beleggers.

Ga alvast maar aan de slag alsof ’t nieuwe stelsel al bestaat. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar wel de basis voor optimisme”.

Mieke

Correctie op mijn reactie hierboven: het artikel in NRC over de pensioenen is niet van Maarten Schinkel maar van Menno Tamminga.

Vanhees

Beste mevrouw Kramer,

Met alle respect voor Uw mening merk ik op dat
wij echt niet in de door U gedroomde ideale wereld leven, waarin iedereen eerlijk en transparant werkt tot algemeen nut.
Dit droombeeld vasthouden getuigd van een buitensporige dosis naiviteit die (helaas) volkomen losstaat van wat de politiek en de beheerders van ons pensioenfonds gedaan hebben en nog verder van plan zijn met ons (verplicht) gespaarde geld.
Vele gepensioneerden zijn inmiddels in de stille armoede beland en worden niet gehoord of gezien.
Dat is de realiteit mevrouw Kramer en lieve praatjes vanuit de flowerpowertijd veranderen hieraan niets.
Waardering voor hen die ; middels ingezonden stukken ; vaak zeer gefundeerd, zaken onder de aandacht brengen en aldus aantonen dat pensioenen niet indexeren (ja, zelfs verlagen) een ongehoorde en volstrekt onnodige beleidslijn is.
Hopelijk is de rechterlijke macht die over de veranderingen, etc. een uitspraak gaat doen in de
(namens ons : door Stichting pensioenbehoud) aangespannen zaak eerlijker in zijn beoordeling en zal e.e.a. alsnog ten goede komen en zullen gepensioneerden alsnog krijgen waar zij recht op hebben.
Met vriendelijke groet

Johan

Pensioenfondsen verdienden in het 3e kwartaal 41 miljard.
Zo lees ik net.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Op vrijdag 27 november a.s. staat, zoals u weet, de uitspraak op de agenda terzake de dagvaarding van de Nederlandse Staat, aangespannen door de Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant, inzake de vraag of de Nederlandse Pensioenwet niet in strijd is met Europese regelgeving.

Het gaat om het al dan niet TEN ONRECHTE al jarenlang NIET indexeren van de pensioenen in Nederland. Veel juristen achten het zeer kansrijk dat de rechter zich uitspreekt ten gunste van de gepensioneerden.

Waarom heeft PFZW, al dan niet samen met andere pensioenfondsen, niet eerder zélf overwogen om dit aan de rechter voor te leggen?

Jannie

Ach louis waarom zouden pensioenfondsen dat niet zelf hebben voorgelegd aan de rechter, waarschijnlijk niet eens overwogen.
Ik zal wel heel cynisch zijn maar waarschijnlijk omdat ze er zelf niet slechter op worden. Natuurlijk snapt iedereen dat je met een lage rente minder kunt uitgeven maar zolang de rendementen nog goed moet dit toch tegen elkaar wegvallen zeker met de zeer goed gevulde "kas" moet je kunnen indexeren.
Ben dan ook wel benieuwd naar de uitspraak.

Lucas

Beste Louis,
PFZW wordt beter van de nieuwe overeenkomst. Door het wegvallen van de pensioengarantie draagt het immers geen resultaatverplichting meer maar alleen nog maar een inspanningsverplichting.
Ook draagt PFZW geen beleggings- en langer leven risico meer want die zijn overgeheveld naar de deelnemers....
Dus waarom protesteren?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW