« Prinsjesdag: solidariteit tussen generaties | Hoofdmenu | Razendsnel internet: een goede pensioeninvestering »

09/25/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans


Dank heer Borgdorff voor uw nadere toelichting op het punt van (on)evenwichtigheid. Ofschoon ik er toch nog wel vragen bij heb.

De premie die u noemt over het verslagjaar 2002 was NIET toevallig zo laag. Een en ander vloeide nog voort uit een wetsontwerp over ‘Brede Herwaardering’ uit de jaren negentig van de vorige eeuw, wat heel lang als een ‘dreiging’ boven de markt is blijven hangen.

Het ging de pensioenfondsen in de jaren ‘tachtig’ daarvóór dermate voor de wind dat de overheid dreigde de vermogens van de fondsen behoorlijk af te romen. De dekkingsgraden lagen bijna overal vér boven de 120%.

Alleen dáárom werden premies LANGDURIG enorm verlaagd. De jaren daarvóór lagen de premies, evenals nu, overal boven de 20%. Niks bijzonders dus.

Achteraf gezien vond men die ontwikkeling toch niet zo wijs en daarom werd in 2007 de Pensioenwet gewijzigd in die zin dat pensioenfondsen wettelijk werden verplicht om voortaan altijd een kostendekkende premie te vragen.

Op een ander punt hoop ik later in de week nog terug te komen.


Nol

Louis je hebt het wederom juist verwoord , waren de premies in 1990-2010 niet verlaagt door het beleid van de overheidsmaatregelen en Pensioenfondsen, dan was heden ten dage de dekkingsgraad > 110
geweest. Een herstelplan 2021 door overheid en pensioenfondsen is gewenst.

Lucas

U zegt: "De huidige generatie werknemers betaalt niet alleen een relatief hoge premie, maar moet ook een stuk langer doorwerken (en premie betalen) dan vroeger gebruikelijk was. Al met al betekent het dat jongere generaties minder euro’s aan pensioen terugkrijgen voor hun ingelegde premie dan oudere generaties".
Dat is weer zo'n vage uitspraak die de realiteit ook nog eens geweld aandoet. U heeft het over "de huidige generatie" maar wie bedoelt u dan Hr. Borgdorff: 25, 35, 45, 55, 65 jarigen? Dat maakt nogal een verschil. U noemt dat dat ze langer moeten betalen en minder euro's zullen krijgen. Dat kunt u echter helemaal niet zo stellen. Waarom niet? Omdat ze véél langer zullen leven dan de huidige gepensioneerden. Dit geldt zeker voor de deelnemers onder de 55 jaar. Hoeveel langer is natuurlijk niet zeker maar als we de medische ontwikkelingen m.b.t. levensverlenging bezien (met ontwikkelingen als de "verjongingspil", google er maar eens op) dan zijn die voor pensioenfondsen ronduit zorgwekkend. Het bereiken van een zéér hoge leeftijd lijkt binnen 20 jaar heel reëel. Ik weet zeker dat PFZW die ontwikkelingen ook kent en misschien denkt:dan zijn de huidige 75 jarige en oudere deelnemers al overleden....

Verder zegt u "evenwichtigheid speelt bij die afweging een hoofdrol. In dit specifieke geval is die afweging dat werknemers feitelijk inderdaad te weinig premie betalen, maar gepensioneerden nu een uitkering ontvangen die feitelijk te hoog is, als we rekening houden met de dekkingsgraad van het fonds.
Jong én oud zorgen er momenteel, in de huidige pensioenregeling, dus beiden voor dat er wordt ingeteerd op de collectieve pensioenpot."
Natuurlijk zorgt oud ervoor dat er wordt ingeteerd op de collectieve pot, ze ntvangen ommers pensioen. maar u kent ook de 20-40-40 regel: 20% wordt gespaard via premie inleg, 40% via rendement tijdens het werkzame leven, en 40% middels rendement tijdens het pensioen! Het (riante)kapitaal van ouderen levert dus ook tijdens hun pensionering nog steeds zeer veel rendement op. En wel zoveel dat PFZW niet zonder zou kunnen. Wat zij aan pensioen incasseren staat in geen enkele verhouding tot wat hun kapitaal aan rendement opbrengt! Mocht u het hiermee oneens zijn dan daag ik u uit om dit te ontkrachten. Gepensioneerden dragen middels het rendement dat gemaakt wordt op het door hun ingebrachte kapitaal meer bij aan het vermogen van PFZW dan ze opsouperen en zorgen er dus niet voor dat er ingeteerd wordt op de collectieve pot! De enige reden waarom u dit kunt zeggen is omdat het door gepensioneerden ingebrachte kapitaal en "overrendement" niet aan deze groep wordt toegekend maar aan de "collectieve pot"van alle deelnemers. Ja dan lijkt het natuurlijk alsof ze interen op de pot. Maar als je de vraag stelt: "waar komt al dat geld van die collectieve vandaan?" dan kom je bij diezelfde gepensioneerden uit en niet bij de jongeren!

U zegt: "Tegelijkertijd is de andere kant van de medaille dat een pensioenuitkering van 100% bij een dekkingsgraad die ruim ónder de 100% ligt, ten koste gaat van het pensioen van toekomstig gepensioneerden. Ook dat kan niet eeuwig blijven duren."
U schermt met de lage dekkingsgraad als argument om volledige pensioenen niet te hoeven uitkeren. Die lage dekkingsgraad ligt, zoals ik hierboven heb betoogd, zeker niet aan de gepensioneerden en al helemaal niet aan de deelnemers tussen de 60 en 70 jaar. De tekortschietende dekkings graad komt, naast vooral de lage rekenrente, door de hoge pensioentoezeggingen aan jongeren en de lage premie. Wanneer verplichtingen berekend moeten worden tegen 0,5% en de premies zo laag zijn, lijdt dit op papier ONVERMIJDELIJK tot een te lage dekkingsgraad.
U blijft die te hoge pensioentoezeggingen echter doen, wetend dat u daarmee u een te lage dekkingsgraad creëert die leidt tot het niet kunnen indexeren van de pensioenen van de oudere deelnemers die daarvoor meer dan genoeg geld bij elkaar hebben vergaard.
Als u dat een evenwichtige afweging van solidariteit noemt, dan vrees ik voor de toekomst het ergste....

Ans

Hr Borgdorff laat Dick de rekenmeester de deskundige onderbouwing van Lucas in cijfers presenteren
voor de 14e oktober Videocall.

Dat bevestigt de “evenwichtige” onderbouwing van Luca of Peter ?
Als extra ondersteuning een individuele berekening van gepensioneerden van 1945 en 1950
hieruit blijkt nogmaals de indexering.

Lemon

@ dat de pensioenpremies tegenwoordig fors hoger zijn dan pak ‘m beet twintig jaar geleden

# een bewogen verleden....

*** Herstel en overgang op marktwaarde
Het herstel van de beurzen begon al in 2003, nadat in maart 2003 het dieptepunt was be-
reikt (met een dekkingsgraad van 98%). Ultimo 2003 bedroeg de dekkingsgraad van
PGGM 105%, waar in het plan 98% was voorzien. Maar door de bijzondere regels uit de
circulaire voor de bufferomvang steeg de vereiste beleggingsbuffer nog meer, te weten
van 20% naar 30%, waardoor het einddoel juist verder weg kwam te liggen. De oorzaak
lag in de beursdip die achteraf bezien in maart 2003 viel. Wat moest dat voor het herstel-
plan betekenen? De bufferregel werd ondanks de bizarre uitwerking gehandhaafd.
Ultimo 2004 bedroeg de dekkingsgraad 117% bij een vereist eigen vermogen van 130%.
Aan het herstel droegen de hogere premie en de indexeringskorting bij, maar het herstel
kwam toch voornamelijk van de beurzen.

In 2005 werd het herstelplan omgezet in een herstelplan op marktwaarde. Hoewel het
FTK nog niet gereed was, had de Tweede Kamer toestemming gegeven om op basis van
de FTK-Hoofdlijnennota de verdere uitwerking ter hand te nemen. Dat maakte ook de
weg vrij voor de toezichthouder en pensioenfondsen om te opteren voor het zogenoemde
overgangsregime. De financiële opzet mocht voor 2005 al opgezet gaan worden conform
het FTK. Speciaal daarvoor publiceerde de toezichthouder op 21 oktober 2004 de Be-
leidsregel Toepassing Hoofdlijnennota. PGGM wilde wel opteren voor het
overgangsregime, maar alleen als dat geen verzwaring opleverde voor het herstelplan, dat
dan moest worden aangepast voor die Beleidsregel.
Dat leverde weer veel discussie op. Dat was wel logisch, want het FTK was nog niet
klaar. Er was dus nog veel onduidelijk, dat wreekte zich wederom. Over alle punten werd
uiteindelijk overeenstemming bereikt, behalve over de parameters.
De Beleidsregel schrijft “…..Indien daartoe goede argumenten bestaan, kan een pensioen-
fonds – mits met toestemming van de PVK – afwijken van de hier genoemde
rekenkundige gemiddelden – (einde citaat).”
PGGM had in 2003 toestemming gekre-
gen om de eigen verwachtingen te gebruiken, omdat de argumentering akkoord werd
bevonden. Dezelfde argumenten werden nu afgewezen.

.....PGGM legt zich bij de eisen van
de toezichthouder neer, omdat het plan dat daaruit volgt wordt goedgekeurd en geen ver-
zwaring oplevert ten opzichte van het vorige plan. Wel leidde met name de rente-
aanname er toe, dat het in het plan nog 12 jaar zou duren voordat het vereist eigen ver-
mogen zou zijn bereikt en dus ook nog 12 jaar voordat weer volledig zou kunnen worden
geïndexeerd. Vooral dat was een moeilijk te verteren punt voor het fondsbestuur, omdat
dat ook moest worden gecommuniceerd. Het was niet te rijmen met de indexeringsambi-
tie. Op de eigen verwachtingen zou het herstel vanwege het wel inrekenen van
rentestijging in 3 jaar worden gerealiseerd en zou binnen 5 jaar de streefdekkingsgraad
van 100% reëel worden bereikt.
In het voorjaar van 2006 worden de nieuwe financiële opzet en het nieuwe herstelplan
besproken met de raad van advies. In die zelfde vergadering kon worden gemeld dat het
vereist eigen vermogen in maart 2006 was bereikt. De rente was gestegen.

Bron : Defined ambition
Een noodzakelijke stap in de evolutie van het pensioencontract
naar een duurzaam evenwicht tussen „willen‟ en „kunnen‟
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
22 juni 2011, te 11.00 uur
door
Jan Hendrik Tamerus

Louis Sparidans


Prima Lucas.
Enkele van mijn nader in het vooruitzicht gestelde opmerkingen over de blog van deze week (zie boven) heb je al ‘voor mijn neus weggekaapt’. Maar, ik sta er helemaal achter.

Het zal nog een hele klus worden voor de heer Borgdorff om daarop in te gaan.

Yvonne

Hr Borgdorff laat Dick de rekenmeester een geprognotiseerde berekening maken
Van actueledekkingsgraad Q1-2-3-4 en 2021 met onderstaande variabelen:

- levensverwachting 2 jaar korter man/vrouw + coronaeffect

- reële. Rendement

- zonder rekenrente

- Gelijkblijve rente volgens ECB

- overige handhaven

Dan wordt de evenwichtige 90% Dekkingsgraad Koolmees bevestigd.

Fabio

Peter, Dick,Uit de reacties blijkt wederom, dat er behoefte is aan een premieoverzicht 1970-2010.
Deze staafdiagram bevestigt de 20% (40+40%) formule van Lucas, hetgeen noodzakelijk is voor de
110% Dekkingsgraad
De 4% rekenrente ( projectierendement) had nooit gewijzigd mogen worden.Reële
Rente in 1970 ev > 4% in 2000 ev <4%. We hebben oorzakelijke calamiteiten op ons afgeroepen.

Johan

Gepensioneerden een uitkering ontvangen die feitelijk te hoog is.............
Ja,zo ken ik er ook wel een paar.
Ik hoop niet dat dit een reden kan zijn om niet te indexeren.(of te korten)

Jannie

Goeie vraag wie er tot de huidige generatie behoren.
Is dat ook de generatie, net gepensioneerden, die hebben gewerkt tot 66 en 4 maanden, langer premie betaald, geen gebruik gemaakt van de VUT, bijgedragen aan de generatie die in 1970 met pensioen ging, dmv hoge premies, nu kortingsdreiging, omdat er voor jongeren niet voldoende meer zou zijn?
Ook deze generatie is destijds pensioentoezegging gedaan, maar nu een onzeker pensioen wacht.
Lijkt me dan ook niet mogelijk dit wel te doen aan toekomstige generaties dmv betaalde premies door eerdere generaties.
En door een als ik het zo mag zeggen een gemanipuleerde lage dekkingsgraad.
Met een dergelijke generatie, kun je het zeker niet meer over evenwichtige solidariteit hebben. Integendeel!
Solidair een woord, wat in de jaren 70-80 en 90 normaal was, maar niet meer van deze tijd, met ieder voor zich.
Ben het dan ook geheel eens met Lucas die het prima verwoord heeft.

Lucas

Yvonne kun je je voorstel voor de berekening wat meer toelichten? Zo snap ik je voorstel niet goed en ben wel benieuwd.

Lemon

@ De 4% rekenrente ( projectierendement) had nooit gewijzigd mogen worden.

# want het gesleutel aan de (lage)rente wordt wettelijk uitgesmeerd over een periode van 10 jaar. Met andere woorden daarmee wordt de schijn gewekt dat de hiermee berekende dekkingsgraad gedurende 10 jaar constant laag zal blijven.

***Artikel 4. Kostendekkende premie en premiestabilisatie

1De actuarieel benodigde premie in verband met de pensioenverplichtingen wordt berekend overeenkomstig artikel 2.

2In afwijking van het eerste lid kan een fonds, met het oog op demping van de premie, voor de berekening, bedoeld in het eerste lid, uitgaan van:

a.een voortschrijdend gemiddelde van de rente met een maximumperiode van tien jaar; of

b.indien aan de voorwaarden, bedoeld in het derde lid wordt voldaan, een vastgestelde verwachte waarde van het toekomstig rendement

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020871/2020-01-01#Paragraaf1b

Lucas

Ik ben normaal gesproken geen activist maar vind het nu toch echt tijd worden dat (bijna) gepensioneerden meer opkomen voor hun belangen. Daarom deze post met als begin een conclusie uit een masterscriptie (http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=144624) van hoe pensioenfondsen en overheden met de "evenwichtige" afweging van belangen omgaan. Ditmaal betreffende het eigendomsrecht:

"Ik concludeer na dit onderzoek dat pensioenaanspraken en –rechten tot het eigendom behoren en bescherming genieten op basis van het EVRM en het Handvest, maar dat de verhaalsmogelijkheden bij aantasting hiervan zeer beperkt zijn."

Toepassing van artikel 134 PW (pensioenwet) is gericht op het reguleren van het eigendom in het IN HET ALGEMEEN BELANG. Dit wordt door het EHRM al gauw aangenomen vanwege de ruime “margin of appriciation” (Lucas: d.w.z dat men het al snel in het algemeen belang vindt. Hier moet m.i. dus een ander net zo/voldoende zwaar wegend algemeen belang tegenover gezet worden en volgens mij is het belang van alle bijna of reeds gepenioneerden wel ongeveer net zo groot). In dat geval zal het EHRM niet snel oordelen dat er een schadevergoeding moet volgen. Artikel 134 PW mag gewoon gebruikt worden.
Het rechtstreeks aanspreken van de staat is vrijwel onmogelijk. Vanwege de ruime “margin of appreciation” die het EHRM hanteert, is artikel 134 PW toegestaan als een regulering van eigendomsrechten. Bovendien is het niet de staat die de korting toepast, maar het
pensioenfonds. Lucas: weer zo'n truc om juridische verantwoordelijkheid te ontlopen: de staat verplicht het fonds om te korten maar doet dit niet zelf en kan dus niet aangesproken worden!
Het aansprakelijk stellen van De Nederlandsche Bank, die in zijn taak als toezichthouder een overheidsinstantie is, voor schade door korting op pensioen als gevolg van een door DNB gegeven aanwijzing aan het pensioenfonds, strandt door het ontbreken van relativiteit ten aanzien van de deelnemer (Lucas:d.w.z. dat de DNB geen relatie heeft met de deelnemer en dus ook niet door die deelnemer ter verantwoording kan worden geroepen voor het veroorzaken van schade!) De maatregel is namelijk gericht aan het pensioenfonds en niet aan de individuele deelnemer. Daarnaast zijn, door een wetswijziging in 2012, de voorwaarden voor het aansprakelijk kunnen stellen van DNB dusdanig streng geworden dat
dit in de praktijk zo goed als onmogelijk is geworden.
Een pensioenfonds aanspreken op enkel het toepassen van de kortingsmaatregel maakt mijns inziens weinig kans. Artikel 134 PW voldoet naar mijn mening aan alle voorwaarden die het EVRM en de daarbij behorende jurisprudentie stelt ten aanzien van het reguleren van eigendom. Daarnaast houdt DNB streng toezicht op de pensioenfondsen."

De "EVEWCHTIGE" AFWEGING IS DUS: we hebben een tekort aan kapitaal voor de grote groep en hevelen het geld van gepensioneerden (uit de "collectieve"pot) over naar andere deelnemers met een beroep op het algemeen belang. We weten dat dit een aantasting is van het eigendom maar we hebben het zo geregeld dat die aantasting onvoldoende groot wordt gevonden (t.o.v. het algemeen belang dat het zou dienen) en tevens hebben we het juridisch zo geregeld dat de gedupeerde partij zich er niet met succes tegen kan verzetten!

Mijns inziens is de enige manier om dit toch aan te vechten door aan te tonen dat er wel degelijk ook een (misschien wel net zo groot) algemeen belang wordt geschonden:(nl. dan van alle bijna- en gepensioneerden. Dat is een te substantieel algemeen belang (het gaat om miljarden!)om zomaar aangetast te laten worden middels maatregelen als niet indexeren, korten of met een fictief i.p.v. het werkelijke rendement berekenen van de individuele pensioenvermogens.

Om een algemeen belang aan te tonen moeten er natuurlijk wel veel belanghebbenden zijn die bezwaar maken!
DUS (BIJNA) GEPENSIONEERDEN WORDT MASSAAL LID VAN DE BPP!
Alleen dan kunnen zij voldoende vuist maken tegen de aantasting/diefstal van onze rechten/pensioenen!

Louis Sparidans


Toch hou ik mijn twijfels bij de haalbaarheid van je voorstel, Lucas, nog afgezien van het feit dat zo’n procedure ongetwijfeld vele jaren zal duren, zeker als er ook nog cassatie bij de Hoge Raad op zal volgen.

Ik heb moeite om een cynische oprisping te onderdrukken. De overgangstermijn van zes jaar van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel, plus daarbovenop nog alle bezwaar- en beroepstermijnen leiden er toe dat een zeer groot deel van de gepensioneerden van dit moment dan niet meer in leven zal zijn.

Jongere gepensioneerden, ook die nog zover moeten zien te komen, zijn dan al zodanig door de pensioenfondsen ‘gemasseerd’ dat daarvan dan nog weinig verzet te verwachten valt.

Waarom anders zou een en ander nog minimaal zes jaar moeten duren? Vergeef me als ik ál te cynisch ben.

Bruins Slot

Twintig jaar geleden was de premie inderdaad laag, maar 40 jaar geleden was de pfzw premie 25%, dus hogerdan nu. Het PFZW zou, als organisatie gericht op lange termijn zelf een goed inzicht moeten hebben in het premieverloop. De premie was kort na2000 zolaag vanwege mooie beleggingsresultaten eind jaren ‘90, en een toen hoge rente, hoger dan de rekenrente van 4%. Het terugvallen op slechts 1 jaar in de blog is suggestief, of manipulatie met cijfers. Dat valt me tegen!

Wilhelmijn


Dick in het nieuwe pensioenstelsel is voorbij gegaan aan het eigendomsrecht van de deelnemers.
Dit betekent inhoudelijk, dat het Europees recht gaat voor het Nederlands recht dus gaat Nederland zijn
Boekje te buiten. De enorme buffers in de huidige pensioenstelsel moeten nu gebruikt worden voor
Indexering in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Jannie

Wat mij betreft mag het best wat cynisch Louis. Deze groep (bijna) gepensioneerden wordt echt belazerd waar ze zelf bij staan.
Door de DNB en de overheid en ook door PFZW omdat die er garen bij spint dat er behoorlijke buffers zijn.
Voor wie zullen die buffers ooit zijn? Blijkbaar niet meer voor diegene die al zo,n 20% hebben ingeleverd de laatste 12 jaar en niet voor (bijna) gepensioneerden, die direct al lijken te starten met korten.
Velen van hen hebben meer dan 40 jaar premie betaald, die destijds ook 25% was.
Het lijkt wel een mantra maar ook wij horen steeds dezelfde mantra nl dat de fondsen er zo slecht voorstaan terwijl ze er naar mijn idee nog nooit zo goed hebben voorgestaan ondanks de beroerde tijden die ze hebben meegemaakt.
Het enige fonds wat er echt slecht voorstaat, maar waar je nooit van hoort is het fonds voor de EU parlementariers.
Die parlementariers worden echt niet gekort, integendeel.
Dus ja wellicht moet de grijze golf maar in actie komen. Om te beginnen lid worden van het BPP, en misschien ook op de enige partij stemmen die het voor hen opneemt.

Jannie

En laten we wel wezen het is een aanvullend pensioen wat we verplicht in beheer hebben gegeven,(met goede rendementen) Maar waar we ook de vruchten van willen plukken.
Het kan geen algemeen geld zijn, waar sommige politici van uit willen gaan.
Laat staan dat Brussel gaat mee snoepen van ons pensioen, ook al wordt er steeds gezegd dat dit niet kan.

Louis Sparidans


Ondanks de poging van de heer Borgdorff in bovenstaand blog om het tegendeel aan te tonen, blijft mijns inziens een ‘evenwichtige belangenafweging’ tussen actieve deelnemers en gepensioneerden zéér discutabel.

Actieve deelnemers (de werkenden dus) zien de afgelopen 12 jaar, ondanks het uitblijven van indexatie, hun pensioenrechten wél jaarlijks stijgen als gevolg van CAO-afspraken met betrekking tot hun salaris.

Hun pensioengrondslag neemt daardoor jaarlijks toe. Zelfs hun koopkracht is toegenomen vanwege die salarisstijgingen.

Gepensioneerden daarentegen hebben de afgelopen jaren al meer dan 20% aan koopkracht ingeleverd. Ondanks dat ze soms 40 jaar lang (verplicht) premie betaalden en PFZW gemiddeld 8% rendement daarover kon maken.

Zit daarin niet een verschil tussen geluk- en pechgeneraties? Moeten we dat tóch blijven zien als een evenwichtige belangenafweging? Iets voor het video-gesprek op 14 oktober a.s.?

Lucas

Tot mijn grote verbazing kwam ik op internet het volgende stuk uit 2013 tegen (https://www.plusonline.nl/pensioen/worden-onze-pensioenen-afgebroken):
“Pensioenfonds Zorg & Welzijn heeft de keuze voorgelegd aan zijn achterban. Twee van de drie deelnemers zijn bereid extra beleggingsrisico te lopen als dat de kans op een welvaartsvast pensioen verhoogt”.
Lucas: weten jullie hiervan, hebben jullie het ook nooit ergens gelezen, laat staan dat het jullie gevraagd is? Ik zou graag van PFZW horen hoe dit zit!
Maar dat is nog niet alles:
“Met argusogen volgen bonden van gepensioneerden de plannen van pensioenfonds Zorg & Welzijn. Dit fonds zoekt momenteel uit of het juridisch haalbaar is om ook bestaande pensioenen over te hevelen naar een nieuw pensioencontract, waardoor de uitkeringen bij tegenslag sneller gekort worden. In verzekeringsjargon heet dit het 'invaren'van de bestaande pensioenpot in het nieuwe systeem. Dit vereist een wijziging van de pensioenwet- en daarin zien actiegroepen van gepensioneerden een aangrijpingspunt om naar de rechter te stappen. Simon van der Schoot, voorzitter van de Nederlandse bond voor Pensioenbelangen (NBP: '' Invaren is een gluiperig woord voor verlagen.'' Zijn bond overweegt een proefproces om de eigendomsrechten van de gepensioneerden veilig te stellen.
Jaap van der Spek van ouderen organistie NVOG stelt: 'Er is sprake van eigendomsrecht van deelnemers dat aangetast wordt. Dat eigendomsrecht ligt verankerd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Je kunt niet zomaar de Nederlandse Pensioenwet veranderen.''
Rechtszaken
De NVOG legt met het oprichten van de Stichting PensioenFatsoen alvast het mes op tafel. Deze stichting moet processen gaan voeren namens gepensioneerden die hun eigendomsrecht willen verdedigen. Van der Spek: ''We zullen bij de ouderen en hun organisaties moeten aankloppen om de advocaten te kunnen betalen.'' In korte tijd meldden zich honderden mensen aan.
Kansloos lijken de organisaties niet. Zelfs juristen van de overheid waarschuwen dat er bij 'invaren' van de oude rechten problemen kunnen ontstaan met het eigendomsrecht.
Juristen bij Zorg & Welzijn en het ABP denken op hun beurt dat zij bij de rechter sterk staan door een beroep te doen op het algemeen belang: het invaren is nodig voor het voortbestaan van een stevig pensioenstelsel. Maar ook Zorg & Welzijn houdt rekening met claims over onteigening van pensioengeld. ''Als het blijkt dat het invaren van de oude pensioenen niet redelijk uitpakt voor onze deelnemers, dan zullen we het niet doorzeten,'' bezweert het fonds.

PFZW is dus al zeven jaar bezig te proberen het eigendomsrecht van gepensioneerden aan te tasten onder verwijzing naar het algemeen belang! Ja ze streven echt naar evenwichtige belangenbehartiging. Zo evenwichtig dat het meer dan zeven jaar moet duren, en zelfs de wet ervoor veranderd moeten worden, voordat hun belangenbehartiging juridisch mogelijk gemaakt kan worden!

Lucas

Ik ben het met je eens Louis dat de haalbaarheid betwijfeld kan worden. Er zijn m.i. echter weinig andere opties nu zowel de overheid, DNB, vakbonden èn PFZW de belangen van jonge werkende om diverse redenen prioriteit geven. Een tijd lang heb ik willen geloven dat men toch niet zomaar de garanties, indexatie èn hoogte van het pensioen zou willen en kunnen afpakken van degenen die het meest aan de pensioenpot hebben bijgedragen. Dat blijkt dus wel het geval te zijn. En men werkt er ook al jaren aan gezien het stuk uit 2013 dat ik zojuist ook geplaatst heb.
Gepensioneerden zullen nu in actie moeten komen wil er niet sluipenderwijs en welhaast ongemerkt nog veel meer geld overgedragen worden van oud naar jong dan de laatste jaren al gebeurd is. Lid worden van de BPP, Stichting Pensioenbehoud en of Nederlandse bond voor pensioenbelangen zijn mogelijkheden om mensen te steunen die voor de belangen van (bijna) gepensioneerden opkomen.
https://www.pensioenbelangen.nl/nieuws/nieuws

Yvonne

Lucas, ik reken op Dick, dat deze geprognotiseerde Actuele dekkingsgraad overzichten 2021samenstelt en presenteert op de 14 oktober a.s “met actuele variabelen”.

Dan krijgen we duidelijkheid in de dekkingsgraad (90%) van Koolmees.

Lucas

Het wordt steeds duidelijker dat evenwichtigheid onder de huidige regels van overheid en DNB niet meer te creëren is. Of de premies moeten fors omhoog (31%) om kostendekkend te zijn, óf de pensioenen moeten gekort worden, terwijl er 1500 miljard aan pensioengeld is! Het langdurig doen van riante pensioentoezeggingen tegen veel te lage premies, hanteren van een idioot lage rekenrente, aanleggen van veel te hoge buffers, rekenen met verschillende percentages voor de premies en verplichtingen, heeft geleid tot grote ellende. Het brengt nu niet alleen meer de positie van werkenden èn gepensioneerden in gevaar maar begint ook politieke risico's op te leveren. De overheid wil natuurlijk niet veel meer premie gaan betalen maar durft de gepensioneerde na 10 jaar niet indexeren niet ook nog eens een forse korting door de strot te duwen.... vlak voor de verkiezingen. Dus is de politiek ineens bereid de regels te versoepelen! Zo wordt de zaak over de verkiezingen heen getild en iedereen moet blij zijn omdat Koolmees en DNB zo goedmoedig over hun hart strijken! Fundamenteel verandert er echter niets aan het feit dat men het eigendomsrecht van gepensioneerden wil aantasten en gepensioneerden wil opzadelen met risico's die gelopen moeten worden om de pensioenen van jongeren te kunnen betalen. Hopelijk zijn oudere deelnemers en gepensioneerden zo verstandig om zich geen zand in de ogen te laten strooien en op een partij stemmen die hun belangen behartigt. Dan kan er na de verkiezingen zomaar eens een hogere rekenrente uit de bus komen....
Ik krijg overigens maar geen antwoord op mijn vraag hoeveel kapitaal uit de pensioenpot is vergaard met de premie inleg van reeds gepensioneerden vermeerderd met het werkelijk door hen in het verleden gerealiseerde rendement.

Hierbij roep ik Dick de rekenmeester op in de videocall heldere cijfers te verschaffen m.b.t.: Hoeveel van de pensioenpot is gevuld met inleg + rendement van 60 jarige deelnemers en ouder en hoeveel door de jongere deelnemers.
De pensioenrechten van die twee groepen.
Dan krijgen we voor beide groepen inzicht in de verhouding tussen het reeds vergaard kapitaal versus pensioenaanspraken.
We kunnen dan niet alleen zien welke groep de dekkingstekorten veroorzaakt, maar ook welke groep zorgt voor de aangroei van het pensioenkapitaal.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW