« Een goed akkoord | Hoofdmenu | Aan het werk »

07/02/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

@ Soms hoor ik dat mensen zich zorgen maken of er straks, als zij aan de beurt zijn om met pensioen te gaan, nog wel genoeg geld is.

# niet alleen de jongeren... (Hoe doet PFZW het en met de lopende pensioenen??)

*** Citaat: " Compensatie
Vraag 11: een werknemer heeft destijds destijds tegen het pensioenakkoord gestemd. Hij vindt het erg lastig dat de middengroep (dertigers en veertigers) niet weten hoe het afschaffen van de doorsneepremie voor hen zal uitpakken.Hoe gaat het CNV hiermee om?

Het CNV zet erop in dat iedereen op zijn of haar pensioenoverzicht (UPO) krijgt te zien wat de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel voor hem persoonlijk betekent in termen van verwacht pensioen, ook voor de 30-ers en 40-ers. Ook de benodigde compensatie moet daarop zichtbaar worden gemaakt. Het CNV zet zich ervoor in dat iedereen die bij pensioenfondsen zit goed en evenwichtig wordt gecompenseerd. Zowel nu als in de toekomst moeten er geen pech- en geluk generaties zijn.

https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/06/12/nieuw-pensioenstelsel-11-vragen-en-antwoorden/

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff, ik begrijp dat u het wel ‘aardig’ vindt om deze week voor bovenstaand onderwerp te kiezen.
Daarmee ontwijkt u wél de bijna talloze reacties op uw blog van vorige week. En dat is jammer!

Jv Stempvoort

Wat is er anders aan het "pensioenpotje" dan de jaarlijkse UPO, waarin je, je opbouw en toekomstverwachting tot AOW kunt inzien.

Jv Stempvoort

Eerlijk gezegd hoop ik dat de FNV leden niet te veel bewerkt zijn door hun bestuurders en dit weekend voor de nee gaan.

Lucas

Een goede en evenwichtige compensatie is gewoon te vaag gesteld, daar kan men alle kanten mee uit. Voor elke generatie kan berekend worden hoeveel premie er is ingelegd en hoeveel rendement daarmee is gemaakt en dus hoeveel er in jouw persoonlijke pensioenpot zit. Dat heeft niets met pech of geluk te maken maar met economische omstandigheden zoals die zich in het verleden hebben afgespeeld. Waarom moeten de pensioenen voor reeds gepensioneerden dan ook zo onzeker zijn als hun huidige pensioenkapitaal al bekend is? Laat dit kapitaal maar met een heel laag risico verder groeien voor wie daarvoor kiest en beleg ermee voor degenen die dat willen.
Alleen wanneer wanneer je gaat stellen dat in de toekomst de economische omstandigheden heel ongunstig zullen zijn kun je de mensen die in het verleden hun pensioen hebben opgebouwd een geluksgeneratie noemen. Het probleem is echter dat niemand de toekomst goed kan voorspellen... Toch is dat precies wat men nu doet en op grond daarvan worden de pensioengelden van ouderen overgeheveld.

Lemon

@ op grond daarvan worden de pensioengelden van ouderen overgeheveld.

# vermoedelijk om bv dit 'gat' te dichten?

*** " Een overgang van de doorsneesystematiek naar degressieve opbouw leidt tot een hiaat in de pensioenopbouw van bestaande deelnemers, met name voor die rond middelbare leeftijd.

Deze notitie gaat ook in op de gevolgen van de transitie voor premieovereenkomsten. In premieovereenkomsten geldt nu veelal een staffel, waarbij de premie oploopt met de leeftijd. Bij afschaffing van de doorsneesystematiek in uitkeringsovereenkomsten zouden premieovereenkomsten kunnen overstappen van een progressieve premie naar een leeftijdsonafhankelijke premie. Ook de overgang van een progressieve premie naar een leeftijdsonafhankelijke premie leidt tot een hiaat in de pensioenopbouw van bestaande deelnemers. De kosten voor de transitiegeneraties in de vorm van gemiste pensioenopbouw of benodigde extra premie-inleg in uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten samen bedragen ruwweg 100 mld euro.
https://www.cpb.nl/publicatie/afschaffing-doorsneesystematiek-mogelijke-transitiepaden

Louis Sparidans


Jammer, dat vanmiddag de Ledenraad van de FNV alsnog het nieuwe pensioenstelsel heeft goedgekeurd. In mijn ogen veel te vroeg. Het is nog lang niet uitgewerkt. Pas over vier jaar weten we mogelijk iets meer.

In weerwil van de stelling dat we ‘het beste pensioensysteem van de wereld’ hebben, zullen veel deelnemers het in de toekomst met minder moeten doen, dat staat nu al vrijwel vast.

Het is praktisch uitgesloten dat pensioenuitvoerders hier veel aan kunnen veranderen. Zij zullen de nog vast te stellen nieuwe regels gewoon moeten handhaven, ook PFZW.

Na het afschaffen van de eindloonconstructie, waarvoor het middelloon in de plaats kwam, het afschaffen van het volgen van de gemiddelde-salarisverhogingen in de sector, het uitblijven van het normaal indexeren tegen koopkrachtverlies tijdens de laatste 10-12 jaar, zullen we voortaan geheel afhankelijk worden van een onzeker beursklimaat.

Eigenlijk hield verzekeren ‘vroeger’ in dat je je juist indekte voor bepaalde risico’s, maar voor pensioenfondsen is deze regel nu geheel komen te vervallen. Niet iets om ‘echt blij’ van te worden, ook al toont de heer Borgdorff zich zo verheugd.

Ans

Nu het pensioenstelsel is goedgekeurd wordt het bestuur van Pfzw belast met de strategie wijziging:

- invloeden van stijgende en dalende Beurs te elimineren c.q investeren in die bedrijven die dit uitsluiten

- een adequaat en up- to - date pensioenoverzicht ( UPO) aan de gepensioneerden te verstrekken per 1/1/2020

- de conversie oud- naar het nieuwe Pensioenoverzicht

Bij Peter ligt nu de verantwoordelijkheid het roer om te gooien van de onderwerpen !

Louis Sparidans


Het moge duidelijk zijn dat ik geen voorstander was van het ‘halsoverkop’ goedkeuren van een nog-lang-niet-af-zijnd nieuw concept-pensioenakkoord. Maar uiteindelijk moet uiteraard ook IK me daarbij neerleggen.

In de praktijk van alledag zou ik nooit een overeenkomst hebben getekend, waarvan ik pas na pakweg 4 tot 6 jaar de ultieme consequenties zou (kunnen) kennen.
Dat is niet zakelijk. Het berust téveel op een blanco vertrouwen in overheid, werkgevers en pensioenfondsen.

Ik begrijp het helemaal dat werkgevers dolenthousiast zijn over dit nieuwe akkoord, het werkt immers in hun voordeel. Alsook de overheid, die komt zo gemakkelijk af van het verwijt om halsstarrig vast te houden aan de extreem lage rekenrente.

Alleen de vakbonden én de pensioenfondsen snap ik minder. Zij zijn immers de enige partijen die de feitelijke belangen van álle pensioendeelnemers dienen te behartigen. En zij staan intussen achter die blanco cheque! Onbegrijpelijk eigenlijk!

In het thans nog bestaande (oude) systeem, zou er geen enkel probleem bestaan aangaande de leeftijdscategorie 35-55 jaar, waarover in het nieuwe systeem zoveel te doen is.
Het is juist: alleen in het nieuwe systeem moeten zij gecompenseerd worden voor pensioenverlies.
Dat kost landelijk naar raming circa 60 miljard euro!

Hierbij wordt gedacht aan het besteden van zogenaamd ‘vrijgevallen’ zogenoemde buffers die pensioenfondsen thans moeten aanhouden, maar nadien niet meer nodig zouden zijn.

Maar zijn die eigenlijk ook niet bedoeld om ouderen te compenseren voor de misgelopen indexaties tegen koopkrachtverlies in de afgelopen 10 tot 12 jaar?

Eigenlijk zouden we mogen verwachten dat de heer Borgdorff hier binnenkort op ingaat.
Ik vrees alleen dat dit niet ‘in zijn kraam past’. Maar misschien heb ik het mis. Ik hoop het.

Mieke

Beste Louis, ik kan me helemaal vinden in jouw reactie. Bovendien is het heel frustrerend dat je als pensioendeelnemer je stem niet kunt laten horen.En waar was de transparantie tijdens de onderhandelingen?

Lucas

Beste heer Borgdorff,
Wanneer u de reacties op uw blogs leest m.b.t. het nieuwe pensioenstelsel zal u waarschijnlijk hetzelfde opvallen als mij: het draagvlak onder betrokken deelnemers is zéér, zéér laag.Wat de zwijgende meerderheid vindt weten we niet en dat zouden we wel moeten weten om te bepalen of de deelnemers wel over willen stappen naar een nieuw stelsel. Toch weigert u een ledenraadpleging en legt u zich zonder slag of stoot neer bij het akkoord. Een akkoord dat door de leden als slecht wordt beschouwd maar door u stelselmatig als een goed akkoord wordt benoemd dat het pensioen evenwichtiger maakt etc. Waarom weigert u de deelnemers inspraak direkte te geven? Nu de, in uw ogen vergulde maar voor mij loden kogel, dan door de kerk is kunt u misschien even de tijd nemen om de vragen te beantwoorden die ik reeds 6 maanden geleden heb gesteld, en waarvan u beloofde ze te beantwoorden? Ook door de klantenservice werden mijn vragen niet beantwoord, zoals de vraag of men voor mij mijn opgebouwde pensioenkapitaal wilde berekenen a.h.v. de door mij en mijn werkgever ingelegde premies, verhoogd met het in de afgelopen 36 jaar gemiddeld gemaakte rendement. Het verbijsterende antwoord was dat men niet bijhield hoeveel premies er werden ingelegd! Kort gezegd: je betaalt premie maar we hoeven niet bij te houden hoeveel en hoeveel rendement erop gemaakt wordt omdat we immers toch volgens een vaste formule de pensioenen bepalen.
Het bepalen van hoeveel iemand al aan pensioen heeft opgebouwd wordt dan echter wel een probleem. Nou daar heb ik een oplossing voor: elke werkgever heeft jaarlijks bijgehouden hoeveel premie er gedurende het dienstverband van een werknemer door de werknemer en werkgever aan premie is betaald en ook de belastingdienst is hiervan op de hoogte. PFZW kan deze gegevens dus opvragen en vervolgens het reeds opgebouwde pensioen per deelnemer berekenen. Dan is er geen fictief rendement nodig en kan niemand zich wat dat betreft verongelijkt voelen.
Als de doorsneepremie nu wordt afgeschaft kan dit dan ook met terugwerkende kracht voor de oudere deelnemers gelden? Zij hebben immers ook jarenlang teveel betaal voor de generaties boven hen. Het gaat natuurlijk niet aan om bepaalde groepen deelnemers wel te compenseren en andere niet.
Het was een vriendelijk aanbod van u om mij telefonisch te woord te staan m.b.t. mijn vragen. Ik ben nier niet op ingegaan omdat ik deze vragen niet alleen voor mijzelf stel maar voor alle deelnemers. Ook zij hebben nl. recht op de antwoorden!

Jv Stempvoort

Louis je hebt het evenals lucas weer goed verwoord. Maar helaas.
Heb ook nog steeds niet gehoord wat nu voor iedereen, jong en oud de voordelen zijn van dit nieuwe systeem, behalve het loslaten van de rekenrente die toch al fictief was.
Koolmees bleef het woord kortingen gebruiken, die blijkbaar ook met het nieuwe systeem nog niet van de baan is.
Naar mijn idee eerder bedoeld als middel naar de bonden, die zich hiermee hebben laten chanteren en hiermee de gepensioneerden in de kou laten staan.
Het is een grote farce, om het nieuwe stelsel door te drukken zonder hoe dit precies in te vullen.
Maar het regeringsakkoord is gehaald, gebruik makend van de corona maar het is gehaald, daar draait het om op dit moment.
En Koolmees? belandt in de banen carrousel en vindt zijn weg weer, met zeker een goed inkomen en een goed pensioen, evenals pensioenbestuurders.
Een goed akkoord maar voor wie is niet duidelijk.

Louis Sparidans


Eigenlijk zit er waarschijnlijk toch een beetje een vies luchtje aan de goedkeuring van het nieuwste pensioenakkoord door de Ledenraad van het FNV.
Zo begrijp ik althans van een kaderlid die al vele jaren lid is van de FNV.

De FNV wilde dit akkoord er persé doordrukken, om ook op andere terreinen ‘goede maatjes’ te kunnen blijven met minister Koolmees.
Zo werd er onder meer bijna openlijk gedreigd met negatieve maatregelen als het akkoord, ook met voorgestelde verbeteringen, toch zou worden verworpen.

Eerst al werd gedreigd dat in dat geval de pensioenen tóch zouden worden gekort per 1 januari a.s., maar mogelijk ook nog in de daarop volgende jaren.
Voorts zou de gedeeltelijke bevriezing van de AOW-leeftijd weer kunnen worden terug gedraaid.

Beste heer Borgdorff, als dit waar is, vindt u dan tóch nog dat alle pensioendeelnemers, zowel de gepensioneerden als de werkenden, fair worden behandeld?

Yvonne Valk

Geeft meneer Peter Borgdorff ook wel eens antwoord op deze opmerkingen???? En wat is het tegengeluid van de pensioenfondsen? Nog steeds doorgaan met de staatsobligaties? En de pensioenfondsen mochten de rekenrente zelf vaststellen, waarom oren naar de DNB laten hangen?

Ans

Als reactie op Louis.
Mocht dit een kern van waarheid bevatten, dan is het vertrouwen van FNV ver zoek.
Hetgeen inhoudelijk betekent, dat de stemming ongeldig is en de video of verslag openbaar gemaakt
moet worden door de notulist.

Jv Stempvoort

Klopt helemaal. Dan riekt het toch naar chantage of niet?
Om op die manier een belangrijk akkoord door te drukken is niet waardig een akkoord te zijn. Het is eerder schandalig!

Jv Stempvoort

Daarbij komt dat werknemers en gepensioneerden buiten spel zijn gezet bij de overgang naar een nieuw pensioenstel.
Om een stroom aan rechtszaken te voorkomen, wordt het recht van bezwaar tijdelijk geschrapt.is dat een nieuwe vorm van democratie van een D66 minister??

Rene

Ok, de rekenrente speelt dan geen rol meer en die was de reden dat het pensioenfonds zulke hoge bedragen moest reserveren. Dat betekent dan toch dat we bij aanvang van het nieuwe stelsel veel te veel geld in kas hebben? Dan kan het missen van indexatie gedurende 11 jaar nu dus worden gecompenseerd! Men zal voor het aldus in de nieuwe situatie ontstane ‘overschot’ toch zeker geen andere bestemmingen In het achterhoofd hebben? Nee toch zeker? Echt niet toch?

Lemon

@ Zo werd er onder meer bijna openlijk gedreigd met negatieve maatregelen als het akkoord, ook met voorgestelde verbeteringen, toch zou worden verworpen.
...rechtszaken te voorkomen, wordt het recht van bezwaar tijdelijk geschrapt.

# Tja na 12 jaar knevelen met een kunstmatige lage rekenrente om niet te hoeven indexeren om zgn latere generaties te kunnen bedienen met een toegezegd pensioen, is feitelijk het pensioenvermogen nu algemeen toegankelijk gemaakt cq onteigend.
Zo kan de overheid bv de Lubbers-truc herhalen ,investeerders risico kapitaal ophalen nu de bufferfunctie vervalt.
Enfin vh vermogen is ca 1/3 virtueel (uitgestelde) inkomstenbelasting dat benadrukt wie er meer een vinger in de pap zal houden.

Lucas

Dit recht van bezwaar bestaat nu nog. Ik zou zeggen: teken bezwaar aan. Ik heb via dit blog reeds heel duidelijk kenbaar gemaakt dat ik gebruik wens te maken van mijn nu nog geldende individuele stemrecht om aan te geven dat ik tegen een overstap naar een nieuw stelsel ben en niet wens dat mijn huidige rechten worden ingevaren in een nieuw stelsel.Ik wens mijn pensioen onder de huidige voorwaarden voort te zetten en accepteer daarbij het risico van niet indexeren maar niet het beleggings- en langer leven risico.

Bastiaan

Beste Lucas,
Als je liever achterblijft in het FTK, waarvan de regels dan ook onverkort worden toegepast, ben je dan ook bereid de korting van 20% in de komende 2a3 jaar te accepteren ?
( want dat volgt uit de kortingen vanwege VEV/mvev eisen)

Groet,
Bastiaan

Lucas

Beste Bastiaan,
Je weet zelf ook wel dat uitgaan van een korting van 20% in de komende drie jaar irreëel is. Niet alleen is dat ongeveer net zoveel als de laatste twaalf jaar het geval is geweest maar ook zeer onwaarschijnlijk. Wel ben ik zeker bereid het risico op niet indexeren te incasseren. Maar dan moeten het langer leven- en de beleggings-risico's (die nu nog voor rekening van PFZW zijn) voor jouw rekening zijn. Tenslotte wil jij zo graag overstappen. Daarbij wens ik je veel succes met een economie die kraakt in haar voegen en een waarschijnlijk nog aanzienlijk verder stijgende levensverwachting. En kom nou niet weer aan met dat pensioen nooit gegarandeerd is en alles weg is als PFZW failliet is. PFZW is niet failliet en dat zal ook niet snel gebeuren. Waar het om gaat is wie de grootste risico's draagt: werkgever, PFZW of de deelnemers. Als het toch niet uitmaakt wie die risico's draagt had men ook de rekenrente wel kunnen verlagen onder het oude systeem. En Bastiaan ik destijds niet deelgenomen hebben wanneer men mij gevraagd zou hebben om aan een pensioenfonds deel te nemen waarin ik wel verplicht ben om een vaststaande premie te betalen maar de andere partij niet afgerekend kan worden op het leveren van een prestatie omdat afgesproken is dat je maar moet zien wat je krijgt wanneer je met pensioen gaat. Dan kan ik net zo goed zelf met een beleggingsfonds in zee gaan. Feitelijk worden mensen nu verplicht om te beleggen met alle onzekerheid van dien. En je hoort niet voor niets steeds bij beleggen: resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst, u kunt uw geld kwijtraken....

Elisabeth

Elk pensioenakkoord waar niet met terugwerkende kracht volledig wordt geïndexeerd is een slecht akkoord. Wat ik me afvraag: hoe zit het met de pensioenen in de Zuid-Europese landen, met name Frankrijk, Italië en Spanje? Worden deze wel geïndexeerd? Deze landen hebben namelijk geen kapitaaldekkingsstelsel zoals in NL maar een omslagstelsel.

Louis Sparidans


Jazeker Elisabeth, ofschoon, ik weet het alleen van Frankrijk. Ik heb namelijk een Franse zwager, voorheen onderwijzer en psycholoog en hij ging op 62-jarige leeftijd met pensioen.

Zijn pensioen is sindsdien jaarlijks geïndexeerd. Hij is nu 76 jaar.

Nico medema

Het is nu duidelijk, dat onze pensioenen niet meer geïndexeerd zullen worden. De beleggingsresultaten worden gebruikt voor invoering nieuw stelsel, o.m. voor het soldariteitsfonds en oplossen van knelpunten.

Louis Sparidans


Ik vind je conclusie wat voorbarig Nico. Na het vervallen van de rekenrente zal in het nieuwe pensioenstelsel blijken dat de opgebouwde pensioenrechten veel minder van het totale pensioenvermogen vergen, dan tot nu toe vereist was.

Dat ‘overschot’ dat dan zal blijken, de zogenoemde opgebouwde ‘buffers’, mede ontstaan doordat er jarenlang NIET is geïndexeerd, behoort m.i. in de eerste plaats juist gebruikt worden om die misgelopen indexaties, zowel voor actieve deelnemers als voor gepensioneerden, te corrigeren.

Deze inhaalmanoeuvre behoort m.i. een primaire plicht voor alle pensioenfondsen te zijn.

Pas daarna behoren er m.i. compensaties te worden bijgeboekt voor de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar, die anders in het nieuwe systeem erop zouden achteruitgaan. Zo nodig zou ook het Rijk zich daaraan niet mogen onttrekken.

Ik neem aan dat ook de heer Borgdorff zich voor deze volgorde zal uitspreken.

Elisabeth

Interessant artikel in het Financieel Dagblad van vandaag van columnist Ed Groot waarin hij ook zo zijn twijfels heeft over toekomstige indexatie.
Quote
Pensioenparadox
Na de pauselijke zegen van vakbond FNV kan minister Koolmees vooruit met de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Toch is rust niet verzekerd. Met dank aan de extreem lage rente. Die belooft nog veel debat over hoe rijk de fondsen zich straks mogen rekenen met het ‘projectierendement’, dat in plaats komt van de zo bekritiseerde rekenrente. Door de lage rente is kapitaalgedekt pensioen bovendien peperduur geworden. Kortingen mogen dan van de baan zijn, uitzicht op herstel van indexatie aan de inflatie is er evenmin.
In veel Europese landen geldt een omslagsysteem, waarbij pensioenen uit lopende belastinginkomsten worden betaald. Daar stijgen de pensioenen vrolijk door.
Het levert de paradox op dat in het land dat het meest voor pensioen spaart de pensioenen juist structureel zullen achterblijven. Dat gaat wringen. En gaat de vraag oproepen of we wel goed bezig zijn met die zware nadruk op kapitaaldekking.
Unquote

Nol

Voorstel: “breidt de overgangsfase verder uit voor de gepensioneerden “
2026 67-68
2027. 69-70
2028. 71-72
2029. 73-74
2030. 75-75
2031. 76-80
2032. 81-90
Dan zijn de positieve en negatieve elementen geëlimineerd voor de gepensioneerden

Vanhees

En aan het afscheidsfeestje van Borgdorff die -gelukkig- vertrekt zodat we eindelijk van deze waardeloze en inhoudsloze teksten verlost zijn en er hopelijk ook bezuinigd gaat worden op de onnodige enorme overhead en hiermee samen hangende kosten.
Waarschijnlijk is dit laatste een te hoopvolle gedachte want uit het zelfde kringetje zal wel weer een "deskundig en betrokken" iemand oprijzen.
Oude jongens krentenbrood en voor wat hoort wat.
Helaas behoren de gepensioneerden hier niet bij maar
maken enkel deel uit van de kudde melkkoeien.

Vanhees

Ben het volledig eens met de stelling dat primair compensatie moet plaatsvinden van de al 12 jaar misgelopen indexatie van uitgekeerde pensioenen.

Koolmees heeft dit al publiekelijk getorpedeerd en U gelooft toch niet echt dat Borgdorff nu plots wel zich hard zal gaan maken voor pensioengerechtigden ?

Al die tijd was hij stil, het accoord (wat geen accoord is maar een waardeloos vod met ontelbare open vragen) wordt door hem bejubeld en met alle
vriendjes in de politiek wacht hem ongetwijfeld zo dadelijk een aantal comfortabele adviseurschappen en commissariaten.

Hij is nu met vacantie en gaat daarna hard aan het
werk ; volgens eigen zeggen.
Zijn er werkelijk nog mensen die hier ook maar een letter van geloven ?

Vanhees

Belgie verhoogd minimaal 1 X per jaar , soms zelfs 2 X per jaar de pensioenen.
Maar dit is dan ook een land(je) die niks van de flauwekul als "poldermodel" moet hebben maar gewoon -met of zonder regering- optimaal functioneerd.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW