« Eind in zicht? | Hoofdmenu | Spanning stijgt »

06/08/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lucas

Beste heer Borgdorff,
begin februari legde ik u een heel aantal vragen voor. U zegde toen toe die in de volgende weken te beantwoorden. Vier maanden later is er echter nog geen enkele reactie. Onder het mom "de aanhouder wint"leg ik ze hierbij nog eens voor. Misschien kunt u alsnog de tijd vinden om uw deelnemers voor te lichten m.b.t. de door PFZW voornemens m.b.t. hun pensioen?

Vragen m.b.t. het invaren van oude rechten:
- U spreekt steeds over schijnzekerheid. Klopt het dat die schijnzekerheid in het huidige stelsel alleen betrekking heeft op het indexeren en korten (in uiterste omstandigheden die zich nooit hebben voorgedaan!)?
- Klopt het dat PFZW in het huidige stelsel het beleggingsrisico en langer leven risico draagt (defined benefit overeenkomst)?
- Klopt het dat PFZW deze risico's in het nieuwe stelsel bij de deelnemers, dus ook de reeds gepensioneerden, wil neerleggen en het pensioen in principe dus nóg onzekerder wordt?
- Klopt het dat degenen die nu reeds gepensioneerd zijn in het verleden met hun kapitaal een dusdanig rendement hebben gerealiseerd dat zij voldoende voor hun pensioenaanspraken hebben vergaard, zelfs als zij 3 jaar langer leven?
- Gaat PFZW ervoor zorgen dat gepensioneerden gevrijwaard blijven voor het beleggings- en langer leven risico? Zij hebben in het verleden immers middels hun premie inleg en rendementen voldoende kapitaal voor hun pensioen hebben opgebouwd

Vragen m.b.t. het nieuwe stelsel:
- Waarom pleit u vooral voor een stelselherziening terwijl het
dekkingstekort grotendeels veroorzaakt worden door de lage
rekenrente en zelfs met een rente van 0,5% nog bijna 100% is?
- Waarom heeft PFZW hier zo'n haast mee en maakt het zich niet veel
harder (samen met andere pensioenfondsen) voor een lagere
rekenrente?
- Bent u voor een nieuw stelsel met een knip of voor een stelsel
waarin alle deelnemers dezelfde rechten hebben? En hoe onderbouwt
u die keuze?
- Wilt u in het nieuwe stelsel het individueel opgebouwde pensioen-
kapitaal berekenen door de ingelegde premies en de daarover in
het verleden daadwerkelijk behaalde rendementen op te tellen?
Of bent u van plan een fictieve rente voor het rendement te
hanteren. Indien het laatste het geval is: waarom wilt u dit
terwijl het heel makkelijk is om het werkelijk gerealiseerd
kapitaal te berekenen?
- Bent u voor het invaren van oude rechten in een nieuw stelsel en
het omzetten van het individuele stemrecht in een collectief
stemrecht?
- Wilt u deelnemers dus hun individuele recht om te weigeren mee te gaan naar een nieuw stelsel ontnemen?
Wilt u dat stemrecht door de sociale partners laten uitoefenen
waardoor de individuele deelnemer buitenspel wordt gezet?
- Welke baat hebben gepensioneerden (maar ook werkenden) bij het omzetten van een uitkeringsovereenkomst in een premieovereenkomst zoals u graag wilt?

- waarom zegt u dat pensioengerechtigden gewoon hun pensioen
krijgen terwijl dit al 10 jaar niet geïndexeerd wordt?

Vragen m.b.t. selectieve toepassing/uitbreiding van solidariteit door PFZW:
- waarom vindt u een premieverhoging niet nodig maar niet indexeren
en evt. korten wel? Is het niet zo dat u daarmee eigenlijk zegt:
werkenden hoeven niet meer premie te betalen omdat de rendementen
op het kapitaal (dat grotendeels door 60 plussers is opgebracht)
voldoende is? Noemt u dit solidariteit en waar staat in de
statuten dat deelnemers op deze manier solidair met elkaar moeten
zijn?
- Waarom wil PFZW afstappen van de doorsneepremie (omdat die
oneerlijk zou zijn voor jongeren) maar kent u wel de in het verleden gerealiseerde rendementen toe aan alle deelnemers i.p.v. die toe te kennen aan de deelnemers die hiervoor hun loon opzij
hebben gelegd èn de beleggingsrisico's hebben gelopen?
- Hoe reëel is het om startende werknemers een pensioen van 3x
de inleg te beloven terwijl er bij de berekening van de
verplichtingen uitgegaan moet worden van een rendement van 0,5%
gedurende de komende 40 jaar? Dat kan dan op papier toch nooit
uit dus waar moet het geld voor dat pensioen dan vandaan komen?
- Leidt het enerzijds blijven doen van die toezeggingen èn
anderzijds het hanteren van die (lage) rekenrente niet tot de
situatie dat PFZW op papier niet aan de verplichtingen kán
voldoen en er daardoor al 10 jaar niet geïndexeerd kan worden?
- Vraagt PFZW dus niet al 10 jaar solidariteit en kapitaaloverdracht van gepensioneerden omdat het vasthoudt aan pensioentoezeggingen voor jongeren die het volgens de DNB onmogelijk veilige kan realiseren?
- Hanteert PFZW bij het doen van de toezeggingen daarmee niet een veel positiever scenario dan de DNB en is dat wel verantwoord?
- Wil PFZW ook graag van een gegarandeerd pensioen af omdat het dan
niet meer afgerekend kan worden op die toezeggingen?

ZZP'ers:
- Welk voordeel hebben de huidige deelnemers bij het toelaten van
een nieuwe categorie deelnemers met een hoog risicoprofiel?
- Zouden deelnemers geen instemmingsrecht moeten krijgen?
Zij moeten immers solidair zijn met die nieuwe deelnemers.
Als het fout gaat met die groep moeten zij meebetalen aan het op
peil houden van hun pensioen!

G P N v d Meij

Het lijkt mij, dat de hr Borgdorff zich geen zorgen hoeft te maken voor relevante onderwerpen voor de komende weken. Zijn wij tenminste tevens verlost van prietpraat van zijn kant. (prietpraat= onderwerpen waar niemand op zit te wachten)

Vanhees

Zeer terechte vragen en opmerkingen echter .... geloof maar niet dat Borgdorff hierop in zal gaan.
Naar mijn mening is hij alleen bezig met zijn eigen salaris cq pensioen en later misschien ook nog wel een leuke baan in een rijkscommissie,adviseurschap,
monitair fonds, algemene rekenkamer, of dergelijke.
Het is dus heel verstandig van en voor hem om vooral geen politieke en andere kopstukken tegen de haren in te strijken ; dat de belangen van de gepensioneerden en ook die van toekomstige pensioengerechtigden verkwanseld worden zal hem
-althans dit straalt hij uit- een dikke worst wezen

Ans

Ik sluit me aan bij de vragen van Lucas “een compliment”, zoals hij het wederom onder de aandacht heeft
gebracht.
Nu dringt de tijd voor Hr Borgdorff om het op een professionele wijze te beantwoorden voor zijn pensionering.
Advies: “ Benoem binnen het bestuur een belangenbehartiger voor de gepensioneerden “

Lucas

Dhr. Borgdorff krijgt van mij voorlopig nog het voordeel van de twijfel.... Wanneer de antwoorden de komende weken echter ook niet gegeven worden is m.i. duidelijk dat hij het begrip open en eerlijke communicatie met en voorlichting van de deelnemers niet al te serieus neemt. Net zoals ook de inspraak van gepensioneerden m.b.t. hun pensioen m.i. te weinig serieus genomen wordt.
Wanneer deze groep pensioenen krijgt voorgeschoteld die o.g.v. de met hun uitgestelde loon gerealiseerde rendementen niet haalbaar zijn kan ik me nog iets voorstellen bij een ter discussie stellen daarvan. Wanneer dit echter niet zo is, er al 10 jaar niet geïndexeerd wordt om de toekomstige pensioenen van jongeren te waarborgen, èn gepensioneerden ook nog eens meer risico moeten gaan lopen met hun (reeds toereikende) pensioenkapitaal dan is er echt iets mis met de gehanteerde solidariteit in het stelsel.
Ik wacht voorlopig de reactie van dhr. Borgdorff af.

Chris

Van Hees heeft gelijk. Vele bestuurders hebben niets hoeven inleveren en het zal de meesten een dikke worst zijn wat er straks gaat gebeuren. Verder vergeet hij de enorme sociale problematiek van werkeloosheid, echtscheidingen, kindermishandeling en zelfmoord! Deze cijfers zijn schrikbarend toegenomen die vooral de nu reguliere zorg (die het even rustig had) enorme drukte gaat geven, maar dat interesseert de heren niet want zij hebben daar geen last van! Als ze net zoals de Nieuwzeelandse bestuurders 20% van hun salaris hadden ingeleverd hadden ze wellicht wat meer respect gehad en nu hebben ze hun positie alleen verergerd. Mensen geloven ze niet meer, alleen die, die als slaaf onder hun bungelen met ook een goed salaris houden hun mond uit angst hun riante nietszeggende baantje te verliezen.

Jv Stempvoort

Lucas je hebt het weer prachtig verwoord,ook mijn compliment.
Ben alleen bang dat we dit niet helder beantwoord krijgen van dhr. Borgdorff.Of hij dit niet kan of mag is een tweede.
Wel vind ik van een generatie zijnde die 3 keer een tijd van grote werkloosheid heb ervaren,dicht in mijn omgeving, met een toen onzekerder toekomst.
Verwacht ik nu op zijn minst een zeker pensioen en niet een gokpensioen waar al over gesproken wordt wat met "AEX"cq economie, gaat meebewegen in het nieuwe akkoord. Daar heb ik geen 41 jaar premie voor betaald waar PFZW in dit geval, flinke rendementen heeft behaald!

Lemon

@ We kijken niet naar de waan van de dag, maar blikken ver vooruit. En als we vooruitkijken...

# Zeker...en dan staat dit ons te wachten..

*** Citaat: "
Het gaat helemaal de verkeerde kant uit met het Nederlandse pensioenstelsel. Dat zegt macro-econoom Frits Bosch over het nieuwe pensioenstelsel dat in de lucht hangt. Tegen minister Koolmees (D66) wil hij zeggen: “Het is buitengewoon onverstandig waar u heen wilt. Dit loopt niet goed af. Als u doorgaat met dit voorstel komen we in de grootst mogelijke problemen!”

Op hoofdlijnen zijn de onderhandelaars het eens over het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen gaan uitkeringen van het kaliber “u krijgt 70% van uw gemiddeld verdiend loon” niet meer garanderen. Dat konden ze in het verleden al niet, maar in het nieuwe stelsel zit geen enkele garantie meer. De verplichte buffers van de fondsen verdwijnen en werknemers krijgen in ruil voor de vaste pensioenpremie een stukje toekomstige uitkering, een pensioenaanspraak. Het pensioen wordt dus nog veel flexibeler dan het al was. Dat betekent dat deelnemers vandaag riant naar Australië op vakantie kunnen, maar morgen op een houtje moeten bijten.

Dat is precies níet wat een pensionado van zijn pensioen wil en niet verwacht. Een deelnemer betaalt uitkeringen om op de pensioendatum zekerheid te hebben qua pensioenuitkering. Die zekerheid komt dus te vervallen. Wat is het nut van een pensioenfonds als die zekerheid vervalt? Is het dan niet beter voor werknemers om dan zélf via een vermogensbeheerder te beleggen? En dan eigen geld op te bouwen en daar zélf over te kunnen beschikken. Met het laten vervallen van de uitkeringszekerheid vervalt een belangrijke, zoniet dé belangrijkste functie van het pensioenfonds.
Enz...

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/06/minister-koolmees-het-l
oopt-niet-goed-af-met-onze-pensioenen-we-komen-in-de-grootst-mogelijke-problemen/

Louis Sparidans


Het begint op chantage te lijken, wat minister Koolmees vandaag voorhield aan de onderhandelaars over een nieuw pensioenstelsel: geen kortingen aan het eind van het jaar MITS de vakbonden akkoord gaan met de voorliggende zéér discutabele pensioendeal.
De werkgevers zijn sowieso al akkoord.

Het is duidelijk: de regeringspartijen VVD, CDA, CU en D66, zijn bang voor een enorm stemmenverlies bij de volgend jaar maart te houden verkiezingen voor de Tweede Kamer,bij kortingen op de pensioenen ingaande 1 januari volgend jaar.

Minister Koolmees mag dit van het kabinet absoluut niet laten gebeuren!
Daarna kunnen de overgangskosten immers ‘gewoon’ worden doorgedrukt, ten laste van ALLE pensioendeelnemers.
Geen ‘fris spelletje’!

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff