« Terugblik | Hoofdmenu | Op weg naar een fossielvrije samenleving »

05/15/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

@ als een lange blog in gesproken woord.

# Het was inderdaad een hele zit. Het waren vd heer Rudolf Hemmen de voor de hand liggende vragen die als zodanig standaard beantwoord werden.
Wel viel op dat de oorzaak van meer dan 10 jaar niet indexeren ondanks de hoge beleggingsrendementen niet volledig aan de door de NedBank voorgeschreven rekenrente werd toegeschreven. Waar de dip in de geldeconomie door de drukpers van de Europese Centrale Bank werd gered.
Want toen de economie zich allengs verbeterde werd de rente meer kunstmatig laag gehouden.
We moeten nu maar afwachten of de Corona crisis niet het hele geldstelsel overhoop zal gooien want de schuldenlanden kijken met een begerig oog naar ons 1600 miljard groot pensioenpotje.

Enfin in het nieuwe reglement waarbij pensionados niet meer een gegarandeerde uitkering zou worden toegezegd zou PFZW dit in de collectiviteit kunnen en willen ondervangen.

Louis Sparidans


Alle pleidooien voor een nieuw pensioenstelsel vinden hun oorsprong in de draconische rekenregels met betrekking tot de zogenoemd te lage dekkingsgraden van de huidige pensioenstelsels.

Oorzaak: een van overheidswege voorgeschreven extreem lage rekenrente (thans praktisch nul), ondanks een jarenlang gemiddeld rendement op pensioenvermogens van om en nabij de 7 %.

Paul van der Heide, een pensioendeskundige verbonden aan het Nederlands Pensioenbureau Legal, deed vorige week donderdag 14 mei in een artikel in de rubriek ‘Vaktechniek’ van ‘De Accountant’ het volgende voorstel (ingekort):

‘Laten we, om de coronacrisis voor te blijven, de rekenrente vaststellen op 2 procent. Dat is nog altijd 5 procent lager dat het gemiddeld rendement dat pensioenfondsen al decennia lang maken.
De dekkingsgraad stijgt hierdoor ver boven de 100 procent. Hiermee spelen we tevens enorme buffers vrij, ik schat zeker 350 miljard. Dit bedrag is gelijk aan de helft van ons Bruto Nationaal Product.

Een bijkomend voordeel is dat we dan ook geen nieuw pensioenakkoord meer nodig hebben. Er is immers geen dekkingsgraadtekort meer. We weten dat de overgang naar het pensioenakkoord veel geld kost. 800 miljoen is gereserveerd voor een overgangsregeling.

Consultants maken overuren om de plannen voor de overgang uit te werken. Straks gaan adviseurs massaal op pad om adviezen te geven. Werkgevers worden daarnaast verplicht een transitieplan op te stellen en oudere werknemers te compenseren.

Kortom, een hoop werk dat pensioenfondsen en bedrijven veel geld kost. Dat kunnen we uitsparen. Verder kunnen we ons huidige mooie pensioenstelsel met rust laten en dat brengt veel rust.’

Een van de vele goede ideeën die links en rechts opduiken.

Lemon

@ ...de rekenrente vaststellen op 2 procent. Dat is nog altijd 5 procent lager dat het gemiddeld rendement dat pensioenfondsen al decennia lang maken.

# logisch en verleidelijk maar is het waarschuwingszinnetje niet : "behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst."

*** " Als achteraf (na een aantal jaren) blijkt dat het pensioenfonds niet in staat is geweest om echt het verwachte rendement op beleggingen te halen, dan heeft het pensioenfonds tekort geld voor de toekomstige verplichtingen. En moet het pensioenfonds de pensioenen weer verlagen. De deelnemers die dan van hun pensioen gaan genieten, krijgen een lagere uitkering. De deelnemers die inmiddels al zijn overleden en hebben mogen genieten van een hoger pensioen, hebben daar geen last meer van. Dit heet ‘herverdelen van pensioen over generaties.’
https://pensioengenieten.nl/rekenrente/

Lucas

Twee procent rekenrente gaat ook niet uit van de behaalde rendementen in het verleden maar van slechts 1/3 hiervan. Als je dat nog steeds heel onvoorzichtig vindt moet je dat natuurlijk wel goed onderbouwen. Dat gebeurt niet. De redenering voorde rekenrente is alleen: als je het pensioen garandeert mag je geen enkele risico lopen en daarom gaan we uit van het laagst mogelijke marktrendement rendement. Een volstrekt irreële benadering omdat met dit rendement (0.3%) geen enkel fonds een toereikend pensioen zou kunnen bieden, met of zonder garantie. Solidariteit betekent in dat geval: herverdeling van kapitaal door afromen van de pensioenen van reeds gepensioneerden om toekomstig gepensioneerden toch nog iets te kunnen bieden. Net als nu al gebeurt door het niet ïndexeren of zelfs korten. Als er in latere jaren hogere rendementen behaald worden profiteren de overledenen daar ook niet meer van terwijl ze wel ingeleverd hebben.
In het interview wordt het weghalen van alle zekerheden uit het pensioen gepresenteerd als een voordeel terwijl duidelijk is dat de risico's veel groter worden en het pensioen nooit hoger zal zijn dan het nu gegarandeerde.
Nauwelijks wordt benoemd dat de problemen grotendeels door de rekenrente worden veroorzaakt. Bevreemdend was dat dhr. Borgdorff zei dat reeds in 2006 duidelijk was dat het stelsel onhoudbaar was. De dekkingsgraden waren toen prima en zouden dit met een rekenrente van 2% nog steeds zijn. Overigens heeft dit interview geen antwoord gegeven op de vragen die ik reeds in februari aan de heer Borgdorff heb gesteld en die hij beloofd heeft te beantwoorden. Hierbij nogmaals de oproep aan dhr. Borgdorff om dit z.s.m. te doen. Dat hoeft toch geen 3 maanden te duren?

Lucas

Ja Lemon, dit zou PFZW willen, maar of ze dit ook kunnen is natuurlijk uiterst onzeker....Als er geen gegarandeerde pensioenen meer zijn kan men ook niet meer tegen Brussel zeggen: blijf af van die pensioenen want dat zijn contractueel vastgelegde verplichtingen waaraan niet getornd kan worden. Dus kan er makkelijker een europese pensioenharmonisatie plaatsvinden.
En als men bereid is om de rente kunstmatig laag te houden om de schuldenberg te beperken waarom zou onder de noemer van europese solidariteit niet tot pensioenharmonisatie overgaan? Nu al wordt Nederland verweten dat we geen waardeloze eurobonds willen en is men niet tevreden met een gift van een miljard...

Lucas

In het verleden is er veel "overwinst" gemaakt, d.w.z. dat het fonds meer rendement maakte dan nodig was om de pensioenen uit te keren. Die overwinst werd niet in de pensioenpot gestopt maar vaak uitgekeerd aan de werkgevers. Daar profiteerden de deelnemers en gepensioneerden dus niet van. Indien die "overwinsten" gewoon in de pensioenpot waren gestopt zo er ook met de huidige lage rekenrente nu geen probleem geweest zijn. Nu er onderdekking is worden de werkgevers echter niet aangesproken om bij te storten maar worden pensioenen van de deelnemers versoberd om dit op te lossen. Dit terwijl in onze overeenkomst de pensioenuitkering gegarandeerd is en de werkgever en PFZW de primair verantwoordelijken zijn om dit waar te maken.

Lemon

@ Dus kan er makkelijker een europese pensioenharmonisatie plaatsvinden

# Wie met pek(de EU) omgaat wordt ermee besmet...dus gaan we voor de bijl.

*** "U weet dat alle officiële hotemetoten zeggen dat er niet opnieuw uitsluitend belastinggeld naar de banken mag vloeien. Dus moet de poen van de burger via een andere manier in de kas van de banken terechtkomen. En dat wordt dus een gedwongen bijdrage van de (spaar)rekening- en aandeelhouders. Een bail-in !

De Europese Commissie is bezig wetgeving te maken om bankaandeelhouders en spaarders vanaf 2018 (duurt Draghi te lang, die wil vanaf 2015!)te gaan belasten en met verliezen op te zadelen. Voorstel van rolstoelterrorist Schäuble van Duitsland. Hij is de bedenker van dat scenario, en heeft het al eerder toegepast, namelijk ten tijde van de Duitse hereniging in 1989 na de val van de Berlijnse Muur en recentelijk (in maart van dit jaar) van stal gehaald, afgestoft en toegepast op het kleine Cyprus.

Ook de landen die niet meedoen met de Euro zullen de dans niet ontspringen. Er wordt weer een ander ESM opgericht en daar moeten die niet-euro landen een bedrag gelijk aan 50 miljard euro in storten.


Zoals u weet zijn de eerste stapjes naar een Bankenunie zijn al gezet, door het akkoord over de gemeenschappelijke toezichthouder. En dan...dan komt er een gemeenschappelijke garantieregeling.
Ha fijn, zult u zeggen, eindelijk! Maar als u weet dat hiermee enkel de weg wordt vrijgemaakt om alle rekeningen in de eurozone te gebruiken om banken te redden en te herstructureren, dan zal het lachen u meteen vergaan. Banken in welke landen staan er ook al weer zo beroerd voor? Juist! Het Noorden wordt de pinautomaat voor het Zuiden.

En die 100.000 grens voor spaargeld ? Net zoveel waard als het papier waarop de garantie wordt geschreven. NIETS dus. Die grens zal zo snel en zo vaak als de EU nodig acht, worden losgelaten. Wat wél vast staat is dat u de klos bent. De Bankenunie is een instrument voor een permanente bailout-unie. Permanent dokken voor de zuidelijke landen.
U hebt nog even de tijd, want moet over de Duitse verkiezingen in september worden getild. De
Duitsers worden nog even in het ongewisse gelaten over de snode plannen van Schäuble want eerst moet Merkel herkozen worden.

Weg dus met uw spaargeld bij banken...naar bank de matras.

https://www.tref.eu/nl/overzicht/de-euro-ramp/37155-transferunie-dichterbij-dan-ooit.html

Lemon

Breaking...

*** Kogel is door de kerk: pensioen via werkgever wordt afhankelijk van de beurs – risico ligt straks bij de werknemer
...Volgens de Volkskrant zijn vakbonden, werkgevers en het kabinet het vrijwel eens. De coronacrisis heeft de discussie in een stroomversnelling gebracht

https://www.businessinsider.nl/pensioen-werknemer-beurs-middelloon-pensioenfondsen-hervorming/

Lucas

Het is toch schandalig dat het ABP aan de overheid vraagt om invaren (het accepteren dat je oude,betere,rechten) omgezet worden in nieuwe,mindere,rechten) verplicht te stellen zodat ze zelf geen claims van deelnemers kunnen krijgen. Ook PFZW wil dit.
Vraag aan dhr. Borgdorff: Waarom bent u zo bang voor claims van reeds gepensioneerde deelnemers als het nieuwe stelsels zoveel beter zou zijn?
Antwoord: omdat dit voor reeds gepensioneerden een sterke achteruitgang in zekerheid is en men vreest dat velen dit niet willen! Omdat pensioenfondsen niet de zwarte Piet willen krijgen, en zich willen beschermen tegen gerechtelijke procedures door individuele deelnemers, doen ze dit beroep op de overheid. Daarmee willen ze de deelnemers monddood maken.
Dan kan men de handen in onschuld wassen en zeggen: de overheid heeft dit (weliswaar op ons verzoek) beslist en daar moeten wij ons naar voegen. Hoe hypocriet kun je zijn!
Vraag: zal de overheid zich voor dit karretje laten spannen?
Mijn antwoord: ja want het levert geld op voor de overheid en minder gedoe.
Ben ik voor of tegen een pensioenstelsel zonder garanties?
Ik ben tegen!
Waarom: eén beurskrach kan meer ellende veroorzaken dan tien jaar niet indexeren. Verhogen van de rekenrente van de huidige (idiote) 0,3% naar een zeer reële 2% (werkelijke rendementen gemiddeld 8%!) lost alle problemen op! Wie heeft er dus baat bij een nieuw pensioenstelsel: overheid, werkgevers en pensioenfondsen.
En u, bent u voor of tegen het afschaffen van oude rechten/garanties? Als u deelnemer nu uw stem niet laat horen gaat dit door en heeft u voortaan een casinopensioen.
Het is natuurlijk mogelijk om PFZW expliciet te vragen een enquête te laten houden onder deelnemers of ze wel/niet oude rechten willen laten invaren i.p.v. de overheid te vragen dit te laten verplichten. Ik roep dhr. Borgdorff hierbij op een dergelijke enquête te houden zodat de deelnemers zelf en niet de overheid beslissen wat er met hun rechten gebeurt!
Mocht PFZW hier niet toe besluiten en er toch voor kiezen dat dit door de overheid wordt opgelegd dan geldt in ieder geval nog de volgende claim: u heeft 40 jaar een hogere premie betaald om van een gegarandeerd pensioen verzekerd te zijn. Nu puntje bij paaltje komt schaft men die garantie echter af. U kunt dus in ieder geval die teveel betaalde premie, inclusief rente/beleggingsresultaat, terug eisen. U krijgt immers niet waarvoor u al die jaren extra heeft betaald!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW