« Een spannend jaar voor de boeg | Hoofdmenu | Betaalt u genoeg voor uw pensioen? »

01/10/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans


Beste heer Borgdorff,

Opnieuw best een goede blog deze week. Maar toch, ondanks dat het het onderwerp in uw bovenstaande blog een beetje ontsiert, ontkom ik er niet aan om een eerdere bijdrage van mij bij u in herinnering te roepen. Waarschijnlijk weet u al welke.

Op 14 december jl. attendeerde ik u namelijk op twee recente publicaties waaruit naar voren kwam dat PFZW nog steeds voor miljarden belegt in fossiele brandstoffen resp. nog voor 150 miljoen in wapenhandel en –industrie. Dit ondanks uw toezeggingen enkele jaren geleden om deze beleggingen versneld af te bouwen.

Juist voor een pensioenfonds voor werkers in de sectoren zorg en welzijn passen deze beleggingen m.i. in het geheel niet. Het staat gelijk aan beleggen in ‘ongezondheid’ resp. in ‘bloed en verminking’ of erger.
Ik vind dat niet acceptabel ook al zou er maar een ‘druppeltje bloed’ aan mijn pensioenuitkering kleven.

Heus, ik vind dat u er niet aan mag ontkomen om dit in een van uw volgende blogs uit te leggen. Waarvoor op voorhand mijn dank, mede namens ongetwijfeld veel andere deelnemers aan PFZW.

Chris

Als de bedrijven die vervuilen (en dat doen ze) meer moeten gaan betalen zal dat betaald gaan worden door de mensen die nu al niet veel hebben. De Rijken borgdorf en daar behoort u toe merken er niets van en zullen blijven vliegen, in dure autos blijven rondrijden en zich niets aantrekken van de kritiek over een mogelijke klimaat verandering. De VPRO zond deze week een mooie aflevering uit over de verantwoordelijke bankiers van IJsland. Niemand heeft en voelt zich verantwoordelijk. De echte verantwoordelijken, en dat zijn de figuren "zelfs boven u Borgdorff" en zij komen vaak op de de Bilderberg vergaderingen zijn verantwoordelijk. Hoe gaan we die stoppen!?

Lemon

@ dat PFZW nog steeds voor miljarden belegt in fossiele brandstoffen

# Een gewaarschuwd man telt ws meer dan twee?

*** citaat : Han Blok
Een kapitaalinvesteerder moet wel knettergek zijn als die nog op olie inzet. Een door paniek gedreven disinvestment golf kan worden ontketend zodra de eerste wakkere beleggers gaan lopen

De olie-industrie is op dit moment voor 64 % afhankelijk voor gebruik in de transportsector waarbij 40 % in auto’s en diesel aggregaten. Een toepassing die binnen een tiental jaren zal wegvallen door de snelle opkomst van elektrische aandrijving waardoor die industrie zeker onderuit zal gaan en vele duizenden miljarden aandelen waardeloos zullen worden.

Dat is slecht nieuws voor de vele pensioenfondsen die zich nog niet via fossil free hebben gecommitteerd om hun belegd vermogen uit de olie terug te trekken. Het is echter heel goed nieuws voor het milieu. De ontwikkeling is namelijk niet tegen te houden met een mentale of culturele tegenbeweging, integendeel. De vrachtauto en de bus zullen al vrij snel op grote schaal elektrisch worden aangedreven en daarna volgt de scheepvaart en tenslotte de luchtvaart.

https://www.duurzaamnieuws.nl/gaat-het-flitskapitaal-ons-redden/

Jv Stempvoort

Prachtig hoor alles electrisch aan drijven, dat is schoner en minder lawaai. Wat ik me wel afvraag is waar we dan de elektriciteit vandaan moeten halen? Alleen op zonnepanelen en windturbines zal dat,lijkt me, niet lukken. Wat gebeurt er met de accu's die zijn afgeschreven. Die zullen toch ook op een fatsoenlijke manier gerecycled dienen te worden. Dat hoor je eigenlijk te weinig in de media terwijl dat ook belangrijk is.
Bovendien is de zg transitie naar fossielvrij voor veel mensen nog onbetaalbaar. Men maakt de prijs van gas dmv van belastingen duurder om mensen maar te dwingen dat ze op (nu nog) dure warmtepompsystemen over gaan. Waarvoor zeker niet elk huis hier geschikt is, tenzij er zeer hoge kosten gemaakt moeten worden. Dat is niet voor iedereen weggelegd evenals een geheel e-auto.

Lemon

@ Alleen op zonnepanelen en windturbines zal dat,lijkt me, niet lukken.

# zoals het er nu uitziet (nog onvolmaakte techniek en dure bekostiging) zal het niet blijven. Direct stroom maken behoort bv tot de mogelijkheden.

*** Voor de auto is waterstof als stroomleverancier vd e-motor een optie.
( Een waterstofauto kán tenminste tanken; met een elektrische auto op batterijen ben je minimaal 20 minuten zoet en dat is dan nog aan een snellaadpaal. Bovendien is de actieradius van een waterstofauto minimaal 500 kilometer; lang niet alle elektrische auto’s op batterijen komen aan zo’n getal )
....
Warmte-krachtkoppeling., ofwel WKK, is het principe om warmte en elektriciteit gelijktijdig te produceren. Op deze manier wordt aardgas veel efficiënter gebruikt dan wanneer apart warmte met een ketel gemaakt wordt en grijze stroom wordt ingekocht. WKK is het snelst rendabel voor bedrijven die een zeer lage gasprijs hebben (bijvoorbeeld de tuinbouw) of bedrijven die ook in de zomermaanden of het voor- en naseizoen een redelijke warmtevraag hebben, zoals zwembaden, hotels, zorglocaties en industrieën. Voor deze bedrijven kan de kan de CO2-besparing wel 30% bedragen t.o.v. conventionele opwek. Als de WKK groen gas gebruikt, is de warmte en elektriciteit zelfs helemaal CO2-vrij.
https://www.klimaatplein.com/zelf-energie-opwekken

Louis Sparidans


Mede van invloed op het totale pensioenvermogen van een fonds is het antwoord op de vraag of de premie voor WERKENDEN wel kostendekkend is. Met andere woorden: is de premie die aan een pensioenfonds wordt afgedragen wel kostendekkend voor de pensioenrechten die op termijn aan deelnemers worden beloofd. Dit noemt men de premiedekkingsgraad.

Bij veel pensioenfondsen is deze premiedekkingsgraad intussen gedaald naar rond 70%, zo las ik vanochtend in het Financieel Dagblad. Dat wil zeggen dat er dus feitelijk bij veel pensioenfondsen véél te weinig premie binnenkomt, om op termijn aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, inclusief het te verwachten rendement op hun beleggingen enzovoorts.

Hierdoor is de toename van het pensioenvermogen jaarlijks beduidend minder dan met een kostendekkende premie zou mogen worden verwacht. Heus, dit is niet niks, het gaat hierbij om vele miljarden euro’s!

Dit heeft tevens onmiddellijk invloed op het al dan niet kunnen indexeren van reeds ingegane pensioenen. Alsook op het al dan niet korten van pensioenen.

Waar soms gesuggereerd word dat jongeren bijdragen aan de pensioenuitkeringen voor ouderen, is hier eerder sprake van een omgekeerd effect. Misschien zou er zelfs zónder dit PREMIETEKORT wél (gedeeltelijke) indexatie hebben kunnen plaatsvinden ….?

Beste heer Borgdorff, behalve op mijn openstaande vragen over toenemende PFZW-beleggingen in fossiele brandstoffen en de wapenindustrie reken ik erop dat u in een van uw volgende blogs óók over het probleem wat ik hierboven heb aangekaart wilt reageren.

Louis Sparidans

Bruins Slot

Het is goed om nog te melden dat er op dit moment een tekort is aan echt groene beleggingen. Investeren in wapens zou pfzw niet moeten doen( abp mogelijk wel?), maar investeren in gas bv is volstrekt verantwoord. Alsook in kernenergie. Maar eerlijk is eerlijk: er moet wel een rendement behaald worden hoger dan de belachelijke rentevoet. Verbazend is deze week vooral het beleid in Frankrijk: ze sparen nauwelijks voor pensioen, ze blijven met pensioen gaan met 62 als centrale leeftijd, en ze leven duidelijk langer dan wij. Waar doen ze het van? En de Duitsers rekenen met een duidelijk hogere rekenrente dan wij. Waarom?En hoeveel risico is er werkelijk datbinnen de EU bij meerderheid besloten wordt dat pensioenregels EU breed geegaliseerd worden? Als jongere zou ik vooral beducht zijn voor dergelijke acties, die je persoonlijk (?) pensioen uithollen, ondanks de behoorlijke rendementen van PFZW. Individueel haal je die niet zo makkelijk.

Lucas

Beste Louis,
De overheid en DNB eisen dat een rekenrente van 0.5% wordt gehanteerd. Een simpele rekensom leert dat het onmogelijk is om na 40 jaar een pensioenuitkering van 3x de inleg te krijgen bij een (fictief) rendement van 0,5% op je premie inleg. De rendementen lagen in het verleden (en nog steeds) in werkelijkheid veel hoger maar hier mag je (volgens jongeren, overheid en DNB) dus niet mee rekenen. Het zou de risico's eenzijdig bij de jongeren generaties leggen terwijl de ouderen potverteren. In het verleden waren de beleggingen echter eveneens risicovol. Het had dus ook heel anders kunnen lopen en dan zou de pensioenpot veel minder gevuld zijn! Jongeren hebben dit risico nooit gelopen, willen dat er een lage rekenrente wordt gehanteerd om geen risico te lopen èn meeprofiteren van de in het verleden gelopen risico's die tot goede rendementen hebben geleid! Zij menen een pensioen te mogen claimen dat uitgaand van de rekenmethode van de DNB in deze tijd absoluut onhaalbaar is. Om het vertrouwen in het stelsel te handhaven moet men die toezeggingen doen want anders doen jongeren niet meer mee. Hoe kun je mensen verplichten deel te nemen aan een pensioenfonds dat maar 0,5% oplevert? Om aan die pensioenaanspraken te kunnen voldoen moet de pensioenpot dus herverdeeld worden. De eerste manier was om 10 jaar niet te indexeren waardoor de pot explosief groeit. De tweede is dreigen met kortingen om zo de geesten rijp te maken voor een nieuw stelsel waarin oude rechten worden afgepakt (invaren) en van een uitkeringsovereenkomst (met pensioengarantie) naar een premieovereenkomst (zonder garantie). Daarmee wordt het stelsel voor werkgevers (dus ook de overheid!) veel goedkoper en dus houdbaarder. Jongeren blijven (verplicht) deelnemen. Ouderen zijn de de dupe maar nu (politiek en als partner in de pensioendiscussie) nog machteloos. Onder de vlag van solidariteit, een eerlijker stelsel, geen pech en geluk generaties etc. wil men het er nu snel doordrukken voordat teveel ouderen door hebben dat ze bestolen worden en hun macht organiseren. In feite wordt het rendement dat ouderen reeds hebben gerealiseerd (met alle risico's die men destijds heeft gelopen om dat te realiseren) nu echter overgeheveld naar jongere generaties door hen pensioenaanspraken toe te kennen die in deze tijd, volgens de uitgangspunten van DNB en overheid, nooit gerealiseerd kunnen worden.

Lemon

@ ... moet de pensioenpot dus herverdeeld worden. De eerste manier was om 10 jaar niet te indexeren waardoor de pot explosief groeit.

# hoewel een beetje ontzenuwd speelt het zo opgebouwde vermogen ook deze rol.

*** De overheid heeft een omvangrijke uitgestelde belastingclaim op het pensioenvermogen. Dit is goed voor de stabiliteit van de overheidsfinanciën op langere termijn

De stelling dat de overheid met het innen van de belastingclaim op pensioenen de staatsschuld grotendeels kan aflossen is waar.

https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/juni/nederland-aanzienlijke-belastingclaim-op-pensioenvermogen/

Louis Sparidans


Dank voor beide opmerkingen, zowel die van jou, Lucas, als die van Lemon. Ik reken er toch op dat de heer Blogdorff zelf ook nog reageert in een volgende blog.

Jv Stempvoort

Zie ook meer in waterstof maar dat zijn, nu nog, onbetaalbare auto's.

Louis Sparidans


Sorry, een evidente vergissing.

Louis Sparidans


Bedoeld is natuurlijk gewoon de heer Borgdorff.

Jv Stempvoort

Helemaal mee eens Lucas, De manier waarop het nu gaat is de huidige generatie gepensioneerden het kind van de rekening.
Samen met de generatie bijna en net gepensioneerden, die ook de dreiging van korting en geen indexering boven het hoofd hangt.
Terwijl die te maken hebben met de snelle verhoging van de AOW leeftijd, geen gebruik maken van de VUT, wel premie hebben betaald voor eerdere generaties, voor henzelf, en nu ook voor toekomstige generaties( dmv geen indexering en dreigende korting) omdat daar geen geld meer voor zou zijn?
Terwijl ook deze generatie,in goed vertrouwen er mede voor heeft gezorgd dat de pensioenpot werd gevuld met hun (behoorlijk hoge) premie inbreng.
Het is dan ook niet te verklaren dat er niet voldoende zou zijn voor de toekomst.
Met een zeer volle en nog steeds groeiende pensioenpot waarvan in verhouding een klein deel aan pensioenen wordt uitgekeerd.
Die volle pensioenpot waarvan we nog steeds niet weten hoeveel er nu zou moeten zijn om de "toekomst veilig te stellen", blijkbaar is een groeiende 240 miljard nog niet voldoende.

Lucas

zo zie je maar: de overheid heeft vele belangen om de pensioenpot te laten groeien i.p.v. te indexeren.
Zolang het politiek verkoopbaar blijft en stemmen oplevert zullen ze dat dus doen....

Lucas

maar wel een leuke vergissing...

Rene

Zomaar even voor de aardigheid hoor: huidige dekkingsgraad pensioenfonds huisartsen is 134 en die van het pensioenfonds medisch specialisten 125... En er zijn meer pensioenfondsen met zulke dekkingsgraden, waarom horen we daar toch maar zelden iets over?

Lemon

@ die van het pensioenfonds medisch specialisten 125

# zij hebben het risico van rentedalingen volledig(!)afgedekt.
PFZW deed het voor een deel vanwege de hoge kosten en dus geen indexatie.

*** Citaat: SPMS belegt de pensioenpremies, zodat een vermogen ontstaat waaruit wij de pensioenen kunnen betalen. Het bestuur van SPMS is verantwoordelijk voor het vaststellen van een adequaat beleggingsbeleid.

SPMS gebruikt één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, BlackRock, als fiduciair manager. Deze adviseert SPMS over de portefeuille en is ook verantwoordelijk voor de selectie en het controleren van alle vermogensbeheerders die SPMS gebruikt voor het beheren van het vermogen. In de Verklaring inzake beleggingsbeginselen vindt u meer informatie
Voor een goed én betaalbaar pensioen is een voldoende hoog rendement noodzakelijk. Echter, hoe risicovoller de beleggingen, hoe groter het risico dat de waarde van de beleggingen daalt. Risico en rendement gaan hand in hand. Het bestuur van SPMS staat dan ook voor de uitdaging om een maximaal rendement te behalen, maar binnen de vastgestelde risiconormen.
SPMS neemt verschillende maatregelen om het risico te reduceren. Zo wordt het renterisico, het gevaar dat een daling van de rente de financiële positie van SPMS uitholt, voor een groot deel afgedekt. Ook worden alle valutaposities in dollars, ponden en yen volledig afgedekt

https://www.spms.nl/over-spms/onze-financiele-situatie/ons-beleggingsbeleid.aspx

Chris

Daar zit het geld Rene, dat is het verschil.
Zelfs rechters zijn tegenwoordig bevooroordeeld. Zie de klimaat Urgenda zaak). Ook zij worden gemanipuleerd!

Rene

Bedankt voor de uitvoerige informatie Lemon. Maar merkwaardig toch dat het feit dat er pensioenfondsen zijn die wel een hoge dekkingsgraad hebben systematisch wordt ‘dood gezwegen’. Waarschijnlijk is dit een bewust beleid: alle al jarenlang niet geïndexeerde en door de continue stroom van negatieve berichtgeving murw en mak geworden schapen mochten eens wakker en opstandig worden!

Co veringa

Het pensioen van januari is binnen. Het pensioen is enkele guldens minder dan in 2019. Het gaat goed in Nederland!? Gepensioneerden als enige groep er weer op achteruit gegaan. Als directeur van pfzw, er riant op vooruit gegaan met o.a. een verhoging op uw salaris,zou ik me diep schamen tegenover "uw" gepensioneerden .

Martien

Voor werkenden is het vaak gewoon dat ze een uitkering ineens krijgen. Dit is dan een maatregel die onderdeel is van nieuwe CAO.
is dit voor gepensioneerden ook mogelijk of heeft de overheid daar ook een stem in? Met zoveel miljarden in kas moet dit toch kunnen!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW