« De vervuiler betaalt | Hoofdmenu | Bijzondere cijfers »

01/17/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

@ deze discussie over de premie laat zien dat ons huidige pensioenstelsel kraakt in zijn voegen.

# Nog een aandachtspunt.

*** Omzetten van bestaande aanspraken: invaren of niet?
Het kabinet zal het collectief invaren van bestaande aanspraken en rechten in een nieuw contract faciliteren. Omdat aannemelijk is dat de waardering van oude en nieuw op te bouwen aanspraken verschilt, zullen er plussen en minnen kunnen ontstaan. Het kabinet lijkt zich hiervan bewust en spreekt ook over de mogelijkheid om de bestaande aanspraken geleidelijk, op termijn, te laten samenvloeien met de onder het nieuwe contract opgebouwde aanspraken. Ook hier zijn de sociale partners aan zet.
https://www.tkppensioen.nl/expertise/het-concept-pensioenakkoord-gevolgen-voor-pensioenuitvoering

Louis Sparidans


Prima, heer Borgdorff, dat u dit thema nu ook expliciet aan de orde stelt. Het effect van een premieverhoging op de economie was mij uiteraard eveneens bekend.

Ook minister Koolmees zal tevreden zijn met uw uiteenzetting want die wil vooralsnog ‘rust aan het pensioenfront’ anders vreest hij het ergste voor zijn aansturing resp. de acceptatie van een nieuw pensioenstelsel in de loop van dit jaar.

Ik vind dat u een noodzakelijke verhoging van de premie toch teveel minimaliseert. Het speelt al enkele jaren, dat weet u ook. Daarom vind ik het jammer dat u de in totaal opgelopen ontstane tekorten op de premiedekkingsgraad van het PFZW niet noemt.

Dat moet intussen wel om miljarden gaan, waardoor óók het beleggingsrendement over deze gemiste miljarden niet kan worden gerealiseerd. En de cumulatie van deze twee effecten is intussen zéér aanzienlijk, dat weet u ook.

Ondanks de tien jaar onderhandelen die u noemt, staat de nadere detaillering van verdere pensioenafspraken pas aan het begin. Ik hoop van harte voor alle pensioendeelnemers dat een en ander thans niet té overhaast gebeurt.

Louis Sparidans

Chris

IK citeer: Kortom: ik denk dat het goed is dat we ook in 2020 de premie gelijk houden. Het zorgt voor economische stabiliteit, we zorgen voor een stabiele koopkracht voor alle werknemers in zorg en welzijn én we verdelen op die manier de lusten en lasten van pensioen zo evenwichtig mogelijk over jong en oud."

Stabiele koopkracht? Het verdelen van de lusten en lasten? Weet hij niet dat we van een 800 duizend "relatieve" armen naar een kleine 1,5 miljoen gegaan zijn?
Lekker verdelen heet dat. Geef eens toe u er de afgelopen jaren er giga op vooruit bent gegaan. Heel normaal natuurlijk. Dat heeft u te danken aan instructies en aanwijzingen van de Bilderberg criminelen!

Lucas

Hr. Borgdorff de geleverde kritiek betreft niet alleen dat er nu te weinig premie wordt betaald. Die is financieel inderdaad niet de belangrijkste factor. U laat in uw blog de belangrijkste kritiek buiten beschouwing nl.: voor de berekening van de toekomstige verplichtingen wordt een rekenrente van 0,5% gehanteerd die indexeren onmogelijk maakt maar bij het toekennen van de pensioenaanspraken aan jongere generaties wordt gedaan alsof een veel hoger rendement gehaald zal worden waardoor men een veel hogere pensioentoezegging krijgt dan die 0,5% rechtvaardigt. Waarschijnlijk gebeurt dit omdat je werknemers moeilijk kunt verplichten 40 jaar lang geld opzij te zetten met het vooruitzicht van 0,5% rendement. Met de huidige verwachte rendementen van 0,5% (rekenrente) kunnen de huidige pensioentoezeggingen onmogelijk gehaald worden. Tenzij er torenhoge premies worden geheven of..... hiervoor het rendement gebruikt wordt dat in het verleden is gerealiseerd met het kapitaal dat door de oudere generaties in de pensioenpot is gestopt! Dat de dekkingsgraad nog op 96% ligt is vooral te danken aan het rendement op het huidige pensioenkapitaal. Een pensioenkapitaal dat grotendeels bij elkaar is gespaard door de oudere generaties. Om de pensioentoezeggingen aan jongeren overeind te houden moet het rendement worden gebruikt dat eigenlijk aan de ouderen toebehoort. Het is tenslotte hun geld is waarmee dit rendement werd en wordt behaald! Er is dus sprake van forse herverdeling van kapitaal van oud naar jong. Desondanks is de dekkingsgraad voor alle deelnemers nog niet voldoende. Daarom wordt het pensioen van gepensioneerden ook nog eens al 10 jaar niet geïndexeerd, hun pensioen mogelijk zelfs gekort, en een nieuw stelsel ontworpen waarin een gegarandeerd pensioen wordt omgezet in een risicovol pensioen!
Laten we man en paard noemen hr. Borgdorff: werkgevers (zoals ook de overheid!), werknemers, jonge deelnemers èn pensioenuitvoerders worden met deze handelswijze bevoordeeld door lagere premies resp. kosten. Dit ten koste van de reeds gepensioneerden.
Daarom daag ik u uit Hr. Borgdorff om aan te tonen dat hoeveelheid kapitaal die deelnemers van 60 jaar en ouder in het verleden tot heden bij elkaar hebben vergaard (premie + rendementen van zoals u zegt jaarlijks 8%) ontoereikend is voor al hun pensioenaanspraken. Uit die cijfers zal blijken dat deze generaties méér dan voldoende bij elkaar hebben vergaard voor hun pensioen. Hun pensioen zou dan ook gewoon uitgekeerd moeten worden i.p.v. deze deelnemers te korten en hun rechten middels invaren af te pakken!

Lemon

@ Er is dus sprake van forse herverdeling van kapitaal van oud naar jong.

# Er schijnt naar een oplossing te worden gezocht?

*** Omzetting bestaande aanspraken naar persoonlijk pensioenvermogen
Zoals ook uit het regeerakkoord bleek, heeft het kabinet het voornemen dat het nieuwe pensioenstelstel vorm krijgt door over te stappen naar pensioencontracten met persoonlijke pensioenvermogens in de opbouwfase. Ook wordt het mogelijk gemaakt de bestaande aanspraken, opgebouwd voor de overstap, samen te voegen met de ‘nieuwe’ aanspraken. Er ontstaat dan dus een persoonlijk (start)vermogen. Het kabinet onderzoekt of het ook mogelijk kan worden gemaakt de samenvoeging meer geleidelijk te laten plaatsvinden. Daarbij stromen de nieuw opgebouwde aanspraken vóór de pensioendatum geleidelijk weer bij de rechten die eerder in een (ftk)contract zijn opgebouwd.
....

Naar onze mening roept deze passage in de brief veel vragen op. Zo is de samenhang tussen een systeem van degressieve opbouw en persoonlijke pensioenvermogens in de opbouwfase niet helder. Verder is onduidelijk hoe de oude en nieuwe aanspraken precies samenvloeien en in welke vorm. Wij roepen de eerdere discussies over het “invaren” in het reële contract in herinnering. Het zal duidelijk zijn dat een stevige juridische en wettelijke borging nodig is

https://www.tkppensioen.nl/onze-reactie-op-de-brief-van-minister-koolmeesl

Lucas

Cruciaal is of men de in het verleden werkelijk behaalde rendementen neemt om het opgebouwde pensioenvermogen te berekenen (wat natuurlijk wel zo realistisch is) of een zgn. fictieve rente. Indien het eerste gebeurt dan zullen de oudere generaties er goed uitspringen. Hun opgebouwde vermogen zal meer dan voldoende blijken voor hun pensioentoezeggingen. Aan de andere kant zal het tekort bij de jongere generaties duidelijk zichtbaar worden. Uit vrees voor verlies van draagvlak onder werkende deelnemers en om werkgevers niet op te hoge kosten te jagen zal men dus wel voor een fictieve rente kiezen wat neerkomt op een herverdeling van oud naar jong....
Ik heb er zéér weinig vertrouwen in dat deze berekening en het invaren van oude rechten in het nieuwe stelsel op een voor ouderen rechtvaardige manier zal verlopen gezien de belangen van de diverse sociale partners die het nu nog steeds voor het zeggen hebben. Waarom zoekt de overheid anders al jaren naar manieren om de pensioenwet zo te veranderen dat dit invaren mogelijk wordt terwijl er nu nog allerlei juridische haken en ogen aan kleven?

Lucas

Ik las vandaag de volgende uitspraak van het hoofd van het IMF: "wereldeconomie loopt risico op jarendertigcrisis".
(https://www.nu.nl/economie/6024715/imf-hoofd-wereldeconomie-loopt-risico-op-jarendertigcrisis.html)
Zo'n boegbeeld doet zo'n uitspraak niet zomaar.....
Maar toch fijn hè Hr. Borgdorff dat de pensioenen straks meer mee kunnen bewegen met de economie?
Hopelijk heeft PFZW beleggers ingehuurd die ook in een recessie winst weten te maken. Misschien toch alvast maar wat meer short posities in gaan nemen?

Jv Stempvoort

Als we naar een neergaande spiraal gaan in de economie zoals sommige deskundigen beweren,zal het er voor (komende) gepensioneerden helemaal niet goed meer uit zien als het pensioen akkoord er snel komt. Omdat dan de bedoeling is dat er meebewogen gaat worden met de economie.Voornamelijk als die naar beneden gaat natuurlijk, als die weer omhoog gaat zijn er zoals nu weer andere redenen om niet te hoeven indexeren.Met als gevolg dat de huidige generatie, bijna, gepensioneerden de klos zal zijn van al deze maatregelen.Een generatie die er wel voor heeft gezorgd dat de pensioenpot is gevuld met het vertrouwen dat dit goed belegd wordt.
En dat wordt het met goede rendementen!Zelfs in slecht economische tijden.

Lemon

@ Pensioenfondsen moeten als gevolg van de lage rente rekenen alsof ze de komende tientallen jaren nauwelijks geld verdienen met hun beleggingen.

# Daarom is het interessant hoe ze het over de grens doen...

*** ( Den Haag, 14 april 2016 ) leden van de PVV-fractie vragen hoe de lage rentestand van invloed is op de pensioenen in andere landen in de EU en naar de houdbaarheid van ons kapitaaldekkingsstelsel als Nederland binnen de euro blijft.

Over het algemeen geldt dat landen met meer kapitaalgefinancierde pensioenen gevoeliger zijn voor ontwikkelingen op de financiële markten waaronder de lage rente. Daar staat tegenover dat omslaggefinancierde pensioenen kwetsbaarder zijn voor de vergrijzing. De mix van omslaggefinancierde en kapitaalgefinancierde pensioenen is één van de sterktes van het Nederlandse stelsel doordat risico’s worden gespreid. Nederland heeft ten opzichte van de rest van de EU relatief meer kapitaalgefinancierde pensioenen. In andere lidstaten zijn mensen in veel grotere mate afhankelijk van de eerste pijler. Dit is met name het geval in Zuid- en Oost-Europa. Daarnaast worden voor de kapitaalgefinancierde pensioenen veelal andere rekenrentes gehanteerd dan in Nederland. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo is soms sprake van toezeggingen met minder zekerheid of wordt soms zekerheid op een andere manier geboden, bijvoorbeeld doordat de werkgever verplicht is om bij te storten als het pensioenfonds in onderdekking verkeert. Met de wetswijzigingen van de afgelopen jaren zoals de aanpassing van het Witteveenkader, de verhoging van de AOW-leeftijd, het nieuwe financieel toetsingskader, regelgeving over het bestuur van de fondsen en verbetering van de pensioencommunicatie is belangrijk onderhoud gepleegd voor de houdbaarheid van het pensioenstelsel. Maar daarmee is het stelsel nog niet toekomstbestendig. Het kabinet werkt daarom om de waarden onder ons pensioenstelsel te behouden voor de toekomst. Dat vereist een transparant, stevig stelsel waarin mensen vertrouwen kunnen hebben
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vk3ecwzsh3uv

Lucas

Uitgaand van de huidige eis dat er langdurig een rekenrente van 0,5% gehanteerd moet worden (door overheid en DNB gesteld) is het onmogelijk om een pensioenstelsel te ontwikkelen dat nieuwe deelnemers en deelnemers die nog maar kort deelnemen een pensioentoezegging van 3x hun inleg kan leveren laat staan garanderen. Een dergelijk pensioen is dan onmogelijk op te bouwen!
Daarom wil men de garanties afschaffen en het risico bij de deelnemers te leggen. Een casinopensioen dat dhr. Borgdorff in zijn blogs aanprijst: "dan kunnen de pensioenen lekker meestijgen met de economie!" De kans is echter groot dat de economie zal verslechteren en hij geeft in zijn blogs regelmatig aan dat de beleggings- rendementen niet op kunnen tegen de sterke negatieve effecten van de lage rekenrente
In dit nieuwe stelsel zal men, om het vertrouwen van jongere deelnemers te behouden, hoge pensioentoezeggingen blijven geven. Deze zijn echter niet meer gegarandeerd en zeer waarschijnlijk onhaalbaar.
Voor de korte termijn wordt daarom, met beroep op solidariteit, op diverse manieren aan herverdeling van kapitaal gedaan. Zo krijgen jongeren nog dezelfde pensioenrechten toegekend als de ouderen maar wordt een heet hangijzer gemaakt van het feit dat de premie inleg van jongeren meer waard zou zijn omdat die langer rendeert. Tegelijkertijd doet men alsof het door de ouderen reeds vergaarde rendement op hun kapitaal aan iederéén toebehoort. En die rendementen waren ook nog eens een stuk hoger dan de huidige. Het was niet het uitgestelde loon van die jongeren en ze hebben er geen beleggingsrisico mee gelopen.
Mag je dat kapitaal dan wel zomaar aan de jongeren toekennen?
Hopelijk verschaft dhr. Borgdorff inzicht in de door mij gevraagde berekeningen. Dan zal blijken dat de oudere deelnemers (ruim gezegd 60+) méér dan al hun pensioentoezeggingen bij elkaar hebben gespaard. Zij hebben voor overwaarde in de pensioenpot gezorgd. De dekkingsgraad voor hún pensioenverplichtingen is zelfs met de huidige rekenrente nog steeds meer dan 100%!
Inclusief de toekomstige verplichtingen van de jongere deelnemers daalt de dekkingsgraad echter onder het vereiste niveau met als gevolg: niet indexeren, mogelijk korten, hervorming van het stelsel ten koste van de ouderen.
Mijn conclusie: jong doet een groot beroep op de solidariteit van oud en niet andersom!

Fred Rietkerk

Beste meneer Borgdorff, bedankt voor uw duidelijke blog over de verhouding tussen de premie en de andere factoren in het pensioen. Prettig om te lezen en zo wordt de soms wat ondoordringbare materie van pensioenen weer eens wat doorzichtiger. Fijn!

Wat mij wel verbaast is de laatste zin in uw blog: "Daar wordt al tien jaar aan gewerkt door werkgevers, vakbonden en de politiek. Ik hoop dat ze er vóór de zomer eindelijk uit zijn."

Ik had toch een WE verwacht op de plaats waar nu ZE staat in de laatste zin. Bent u als pensioenfonds niet betrokken bij deze gesprekken?

Met vriendelijke groeten,
Fred Rietkerk

Lucas


PFZW wil weten wat de deelnemers vinden van de keuzes die het maakt! Die keuzes zijn staan onder het kopje “Over ons” onder “Wat PFZW wil voor de toekomst” .

M.b.t. rol overheid en DNB:
“Het is goed dat pensioenfondsen zich aan strenge regels moeten houden. Maar wij geloven dat die regels inmiddels zó streng geworden zijn, dat de pensioenen eronder lijden in plaats van dat ze beschermd worden. Dat komt doordat pensioenfondsen voorzichtigheid op voorzichtigheid moeten stapelen: we moeten hogere buffers aanhouden voor slechte tijden, rekenen alsof we de komende tientallen jaren nauwelijks beleggingsrendement maken én extra reserves aanleggen voordat we de pensioenen kunnen laten meegroeien met de elk jaar duurdere boodschappenkar.
Uw pensioen werd door de crisis minder zeker. Strengere regels moesten dat veranderen.
Het effect: uw pensioen is nu zeker minder. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

PFZW ziet (i.p.v. aanpassing van die regels) als oplossing:
“Waar we blij om zijn: het kabinet ondersteunt de premieovereenkomst, waarbij de deelnemers - jong en oud - samen de risico’s delen. Volgens ons bereiken we een pensioenstelsel dat klaar is voor de toekomst door over te stappen op een premieovereenkomst waarbij we samen de risico’s delen
Er zijn in principe twee soorten pensioenovereenkomsten: een uitkeringsovereenkomst en een premieovereenkomst. Een uitkeringsovereenkomst wil zeggen dat van tevoren vaststaat hoeveel pensioen je krijgt voor de premie die je betaalt. Het kan dan nodig zijn de premie aan te passen. Een premieovereenkomst houdt in dat de premie die je betaalt vaststaat, maar de hoogte van je pensioen niet. Die hangt bijvoorbeeld af van de beleggingsopbrengsten.”

Allereerst: welke risico’s delen we wel bij een premieovereenkomst en niet bij een eindovereenkomst ?
PFZW zegt dat de problematiek komt door strenge regels van de overheid en DNB maar wil het pensioenstelsel veranderen! En wel zo dat het pensioen straks niet meer vast staat en lekker kan meebewegen met de economie. Anders gezegd: een casinopensioen vanwege de véél grotere risico’s voor de deelnemers. Hiertoe wil de overheid zelfs de pensioenwet aanpassen (maar niet de knellende regels!) zodat PFZW de rechten van oudere deelnemers kan “invaren” d.w.z.: inperken/verminderen! En daar is PFZW dus blij mee!
Vinden wij het logischer om aan te dringen op versoepeling van die regels i.p.v. een stelselwijziging?

M.b.t. premieopbouw:
“Het zou goed zijn over te stappen op een systeem waarin deelnemers – jong en oud – een pensioenopbouw krijgen die past bij de premie die ze betalen (degressieve opbouw).”
PFZW vindt dus (na 40 jaar!) ineens dat de premie opbouw “oneerlijk” is voor jongeren en wil dit veranderen. Ouderen hadden echter dezelfde “oneerlijke” premieopbouw. Wordt die dan met terugwerkende kracht gecorrigeerd? Zo niet, waarom vindt het dan wel dat alle in het verleden gerealiseerde rendementen aan iedereen, oud èn jong, moeten toekomen. Jong heeft die premies niet betaald en risico’s niet gelopen!
Mag deze herverdeling van kapitaal juridisch zomaar plaatsvinden? (PFZW en overheid zullen proberen om dit mogelijk te maken)
Vinden we dat PFZW zo een “solidair stelsel zonder pech en geluk generaties” creëert ?

M.b.t. solidariteit:
“We willen een pensioen dat mee kan groeien met de stijgende prijzen, al zal dat onder de huidige omstandigheden nog op zich laten wachten. We willen een pensioenregeling waarin we goede én slechte tijden samen opvangen. “
Solidariteit slaat door wanneer het gaat betekenen dat gepensioneerde deelnemers, die al veertig jaar premie hebben betaald en risico’s hebben gelopen, straks óók de risico’s moeten delen met degenen die nog aan het opbouwen zijn! Zij hebben hun pensioen immers al vergaard en kunnen dit met zéér weinig risico veilig stellen. Er in het laatste blog exclusief op wijzen dat zij meeprofiteren van de hogere risico’s die jongeren (moeten) nemen is het vertellen van een halve waarheid. De hele waarheid is: zij gaan straks groot risico lopen op snel dalende beleggingsopbrengsten en dus korting op hun pensioen. In het pensioenreglement staat hoe deelnemers solidair met elkaar willen zijn. Dit dient niet zomaar uitgebreid te worden met het beroep op arbitraire “solidariteit”.

Laat u horen wat u ervan vindt voordat de “sociale”partners in hun onderonsje beslissen dat het voor de oudere deelnemers allemaal wel wat minder kan?

Jv Stempvoort

Ben het geheel met u eens en bang dat we hier niet van horen voordat de "sociale"partners hebben beslist.

	e

Geachte Heer Borgdorff,

U schrijft "De afgelopen jaren was onze financiële situatie onvoldoende. U las in mijn blogs en in de krant dat onze dekkingsgraad lager was dan 100%. Met andere woorden: er was minder dan 1 euro in kas voor elke euro pensioen die we moeten betalen. Toch betaalden we alle pensioenen gewoon uit. We keerden dus in feite meer uit aan gepensioneerden dan er was. Dat gaat ten koste van de generaties die nog werken."
Ook hier vertelt u opnieuw een gekleurde waarheid:
a) u doet alsof er onvoldoende in kas zit, gepensioneerden blij moeten zijn dat ze nog gewoon hun pensioen uitgekeerd krijgen, en zelfs dat dit ten koste van de werkenden gaat! Dit terwijl u weet dat er meer dan genoeg in kas zit. U wijst er immers zelf op dat PFZW zich arm moet rekenen omdat het van de overheid voorzichtigheid op voorzichtigheid moet stapelen en de DNB eist dat er met een rendement van 0,5% gerekend moet worden gedurende de komende decennia! En zelfs met die extreme eisen is er nog 97 cent voor elke verplichte euro aanwezig! De rente kan hooguit 0,5% lager. De DNB kan pensioenfondsen immers moeilijk verplichten in staatsobligaties te investeren wanneer ze daar voor moeten betalen middels een negatieve rente! Het huidige pensioenstelsel is dus zelfs bestand tegen zulke extreme condities en u pleit voor een nieuw pensioenstelsel!

b) Hr. Borgdroff, hoe kunt u beweren dat PFZW gewoon het pensioen uitbetaalt? U betaalt nìet gewoon het pensioen uit aan gepensioneerden. U betaalt een pensioen dat al 10 jaar niet is geïndexeerd!

Het stemt verdrietig dat een bestuurder op deze wijze probeert aan te tonen dat de belangen van gepensioneerden goed behartigd worden en... belooft weinig goeds.

Louis Sparidans


U raakt inderdaad een teer punt. Ik vind het eveneens een beetje ‘bot’ dat de heer Borgdorff stelt dat de pensioenuitkeringen deels ten koste gaan van de generaties die nog werken.
Terwijl het tekort aan premie-inkomsten van werkenden versus hun pensioenaanspraken daarentegen veel groter is.

Ik maak me overigens ernstig zorgen over hoe de nog definitief overeen te komen detail-afspraken in het nieuwe pensioenstelsel zullen uitpakken.
De regelingen zullen ongetwijfeld (opnieuw) soberder en risicovoller worden, ondanks dat de premies van werkenden zullen (moeten) stijgen.

Ik deel daarom niet die haast waarop de heer Borgdorff hoopt. Beter een zo goed mogelijk nieuw pensioenstelsel dan ‘haastje repje’.
Het zal daarna immers nog héél lang zo eerlijk mogelijk moeten kunnen functioneren, voor zowel werkenden als gepensioneerden.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff