« Rekenen we ons arm? | Hoofdmenu | Strijden voor het klimaat: zelfde doel, andere route »

12/06/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jaap

Leuk verhaal, maar jongeren hebben nog tijd om maatregelen te treffen als ze vermoeden dat hun pensioen niet toereikend zal zijn. De gepensioneerden zijn de klos, omdat ze dat niet kunnen.

karel

Je kan inderdaad ook overal negatief op reageren :)

Het is een duidelijk verhaal met pluspunten en minpunten voor alle leeftijden.
We moeten allemaal wat pijn nemen en dat leren accepteren.

nico medema

de huidige rendementen op het vermogen komen door niet indexeren of korten alleen ten goede aan de jongeren, als zij tzt met pensioen gaan. Borgdorff laat met dit blog nog eens impliciet weten, dat pfzw zich heeft gecommiteerd aan het principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel, inclusief de risicovrije rekenrente. Wij worden iedere week met het blog op het verkeerde been gezet, als zou pfzw het voor de gepensioneerden willen opnemen met een risicoarme eerlijke rekenrente. Gepensioneerden worden op geen enkele manier gehoord of betrokken bij de uitwerking/besluitvorming. We zullen het van de politiek moeten hebben, ik heb de pvda al benaderd, laten we duidelijkmaken, dat we uiterlijk met de volgende verkiezingen ons gelijk zullen halen. Ook zou een rechterlijke uitspraak over de onwettigheid van de huidige berekening van de rekenrente een oplossing kunnen bieden.

Joop

Duidelijk verhaal maar wat ik niet terug lees is dat de huidige en toekomstige werkende generatie langer door moet werken omdat deze ook ouder wordt.
Ik vraag me wel af of het niet betaalbaar blijft als iedereen 40 jaar pensioenpremie afdraagt en de pensioenleeftijd daar dan ook op aangepast wordt, met andere woorden; betaal je al vanaf je 23ste jaar premie dan mag je met 63 jaar met pensioen.

Fra v  Groenngen

De ouderen zijn het meest de klos! Het verhaal is gegoochel met cijfers, gezien het gemiddeld rendement op de inleg van de ouderen, worden de ouderen steeds rijker, hun inleg blijft door groeien. Ze krijgen een schijntje van hun inleg en de jongeren krijgen het gespaarde van de ouderen keurig bijgeschreven .Jongeren worden nu onnodig op kosten gedreven, door een onnodige hoge premie. Tot vandaag rendeert hun inleg ook nog steeds met 7% .

nico medema

dit laatste bij een (eventuele) korting in 2021

Melvin

De ouderen van nu waren vroeger toch ook jong, wat maakt dat u deze verantwoordelijkheid niet heeft genomen als u nu ontevreden bent?

Fra v  Groenngen

Heel duidelijk verwoord !

Louis Sparidans


Zeer bedankt heer Borgdorff voor uw reactie. In grote lijnen beantwoordt u hiermee vragen die bij veel gepensioneerden leven. Toch wil ik nog graag twee kanttekeningen bij uw blog van vandaag plaatsen.

Het is waar, in 2002 lagen de premies inderdaad aanmerkelijk lager. Maar u weet ook dat daar een externe oorzaak aan ten grondslag lag.
Vanwege de toenmalige marktrente bereikten de dekkingsgraden tophoogten, zodanig zelfs dat de toenmalige regering dreigde met maatregelen, bekend onder de noemer ‘brede herwaardering’, die met name de pensioenfondsen zouden treffen MITS zij de pensioenpremie substantieel zouden verlagen.

En zo gebeurde, ofschoon de verlaagde premiën SEC feitelijk ontoereikend waren om aan de gestelde pensioenopbouw te voldoen. U weet dat ook. Daarom vind ik uw één-op-één vergelijking feitelijk niet juist.

Mijn tweede kanttekening is de volgende. De kans dat gepensioneerden in de toekomst nog ooit gecompenseerd worden voor het koopkrachtverlies van de afgelopen tien jaar is praktisch gesproken nihil.
Voor de werkenden is die kans bij hun pensioenopbouw wél aanwezig. Met ‘een beetje goede wil’ is er een gerede hoop op verbetering van de marktrente op iets langere termijn.

Ik weet het, het is natuurlijk koffiedik-kijken en een garantie daartoe bestaat niet, maar het zou wel heel onwaarschijnlijk zijn als de marktrente de komende tientallen jaren gelijk zou blijven aan het huidige peil.
Zo mogen werkenden een bescheiden hoop koesteren dat er nog wel een correctie op hun pensioenopbouw in het vat zit.

Voor gepensioneerden, en zeker de ouderen onder hen, is die hoop intussen wel vervlogen.
Als u deze mening niet deelt is het goed om daar nog eens op terug te komen. Op voorhand dank!

P.Thijssen

Lees deze blog eens

https://adbroere.nl/web/nl/columns/ecb-houdt-geen-toezicht-op-pensioenfondsen.php

We worden gewoon besodemieterd met de rekenrente

Lemon

@ wat maakt dat u deze verantwoordelijkheid niet heeft genomen

# de pensionados van vóór 2008 toen de financiële crisis uitbrak staken gewoon vertrouwen in hun fonds...de uitkering was immers welvaartsvast.
In tegenstelling tot de jongere werkenden nu had men anders meer aandacht aan de 3e pijler gegeven.

*** Bouw je minder op, dan kun je vrijwillig pensioen opbouwen in de derde pijler. Dit is het pensioen dat je zelf opbouwt, los van de overheid en je werkgever. Je kunt premies inleggen in een pensioenverzekering of op een bankspaarproduct. In beide gevallen moet je het opgebouwde kapitaal later gebruiken om een lijfrente van te kopen.

http://www.financionary.nl/de-derde-pijler-van-het-pensioen/

Tini Schollen

Helemaal mee eens !
Ben zeer benieuwd naar de reactie van dhr. Borgdorff

Harry

Ik ben blij dat de heer Borgdorff de laatste keren wel meer ingaat op de reacties op zijn blog. Ik heb een suggestie voor hem. Organiseer naast de reguliere ledenraad een of twee lunchbijeenkomsten per jaar voor de kritische volgers van zijn blog om daar samen in dialoog te gaan over de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor onze pensioenen. Dan wordt de verbinding gemaakt met volgers en aansluiting gemaakt met oprecht betrokkenen van het PFZW en de bestuurder.

Ans

Het commentaar is wederom zeer duidelijk, het dwingt het bestuur doeltreffende maatregelen te nemen.
Het dwingt u een grafiek te presenteren van de premie vanaf Het begin PKI/PGGM /PZW tot 2020.

Op basis van deze gegevens zou u per geboorte jaar , welke gepensioneerden boven > 110 uitkomen
en recht hebben op een indexatie. “ dit is de vergeten groep “. Tov de jongeren.

Melvin

Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Zo zie je maar weer hoe naïef mensen zijn van nature.

Lucas

In grote lijnen klopt het verhaal van dhr. Borgdorff. Ouderen krijgen meer terug voor hun ingelegde premie dan jongeren, zelfs nu er 10 jaar niet geïndexeerd is. Hun pensioen was gebaseerd op het eindloon en ze mochten 5 jaar eerder stoppen met behoud van pensioen. Natuurlijk is het zuur dat er nu al zo lang niet geïndexeerd kan worden. Ik heb kritiek op de reden waarom dit niet mag (rekenrente) maar vind het tegelijkertijd getuigen van eenzijdigheid wanneer ouderen alleen oog hebben voor het niet indexeren en er niet bij stil te staan dat de pensioenregeling voor ouderen gewoon veel gunstiger was en een hoger pensioen gaf. Het is begrijpelijk dat zij geen maatregelen hebben genomen om de huidige situatie te voorkomen. Melvin geeft de indruk alle mogelijke ontwikkelingen te kunnen voorzien en controleren. Velen hebben echter niet zo'n glazen bol en/of de financiële middelen om zich tegen dergelijke tegenslagen in te dekken....
De argumenten van dhr. Borgdorff dat jongeren korter profiteren van het pensioen en meer premie betalen zijn mijns inziens discutabel. Jongeren werken langer door maar leven ook langer. Het blijft natuurlijk enigszins koffiedik kijken maar de stijging van de pensioenleeftijd word geacht gecorreleerd te zijn aan de gestegen levensverwachting.
Premies zijn in het verleden erg wisselend geweest en om diverse redenen verhoogd en verlaagd. Vergelijking van ouderen en jongeren op dit punt is dan ook lastig. Duidelijk is dat de huidige premies niet kostendekkend zijn voor de pensioenen van jongeren en er dus geld van oud naar jong overgeheveld zal moeten worden.
De hele discussie pleit weer voor het instellen van leeftijdscohorten. Elk cohort kan haar eigen kapitaal toegekend kunnen krijgen (ingelegde premies + het gerealiseerde rendement) waarmee deze groep het moet doen. Ook als men dit niet wil zou het zou in ieder geval zichtbaar maken of een leeftijdsgroep meer aan pensioen opeet dan het heeft gespaard en daarmee een redelijke discussie mogelijk maken.

Lucas

Hr. Borgdorff,

Ik zou uw aandacht willen vestigen op een artikel van dhr. Ad Broere (ecb-houdt-geen-toezicht-op-pensioenfondsen.php).
In dit artikel wordt aangevoerd dat de DNB niet gerechtigd is om de rekenrente vast te stellen voor pensioenfondsen maar dat die bevoegdheid en verantwoordelijkheid bij de pensioenfondsbesturen ligt! E.e.a. zou op te maken zijn uit een schriftelijk verwoord ECB standpunt. Indien dit klopt dan heeft een pensioenfonds dus veel meer macht dan u aangeeft. De rekenrente kan door de fondsen bepaald worden en men hoeft zich niet arm te rekenen zoals u in een vorig blog meldde!
Volgens de Nederlandse Pensioenwet is ‘marktwaardering‘ voorgeschreven om tot vaststelling van rekenrente te komen.
Dit voorschrift wordt door artikel 13 van de Europese pensioenrichtlijnen IORP II gepreciseerd en de verantwoordelijkheid gelegd bij pensioenfondsen die rekenrente op prudente wijze zouden moeten vaststellen. Rekening houdend met behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen op hun vermogensportefeuilles.

Graag zie ik uw reactie hierop, en ik denk vele deelnemers met mij, in een volgend blog tegemoet.

Lucas

Haha Melvin je maakt het nu wel een beetje bont. Hadden mensen toen ook al de klimaatcrisis moeten voorzien en alvast moeten sparen voor een warmtepomp?
Een oud spreekwoord luidt: als je alles weet kun je met een kwartje de wereld rond. Ik zou zeggen Melvin: probeer het eens!

Bastiaan

Geachte heer Borgdorff,

Hartelijk dank voor uw blog waarin u aangeeft dat ook de niet-gepensioneerden de pineut zijn in de huidige situatie.
U geeft aan dat de huidige gepensioneerden, ondanks indexeringsachterstanden en dreigende kortingen, toch nog 4 tot 6 keer kun inleg terug krijgen. Voor de huidige deelnemers blijft dat steken op een factor 3.

Op dit blog word regelmatig een vurig pleidooi gehouden voor een hogere rekenrente.
Door een hogere rekenrente te gebruiken zou er geïndexeerd kunnen worden.
Oftewel, de factor 4 tot 6 voor de gepensioneerden gaat nog verder omhoog en de factor 3 voor deelnemers zal nauwelijks stijgen. Oftewel, de verschillen in euro-per-inleg worden alleen maar verder vergroot. De duvel schijt altijd op de grootste hoop.

Soms word er de suggestie gedaan dat ‘jongeren’ nog maatregelen kunnen maken om hun pensioentekort op te lossen. Nou dat doen ze al, door namelijk veel langer te werken EN relatief veel premie te betalen. Het betalen van een hoge premie nu gaat overigens ook ten koste van koopkracht nu.
(En premieholidays zitten er niet in)

Met u hoop ik op voortgang bij de uitwerking van het pensioenakkoord, zodat we kunnen overstappen op een nieuw stelsel, dat hopelijk beter uitlegbaar wordt (oa omdat er in slechte tijden niet wordt vooruitgeschoven maar pijn wordt genomen)

Groet, Bastiaan

Johan

Zie onder hr Bastiaan

Wat versta je onder slechtere tijden en hoe benoem
je de huidige tijd(economisch gezien)

Lucas

Gepensioneerden claimen niet meer pensioen dan hun is toegezegd ook al doe jij dit zo voorkomen. Ze hebben 40 jaar lang geld opzij gezet, in die 40 jaar een zeer goed rendement op dat geld gerealiseerd, en willen dit rendement ook uitgekeerd krijgen. Belangrijk voor de discussie is dat het fonds inzichtelijk maakt of een groep meer claimt dan op grond van het door hun vergaarde kapitaal gerechtvaardigd is. Als dit bij reeds gepensioneerden zo is dan zouden zij potverteerders genoemd kunnen worden. Als het door hun vergaarde kapitaal (inclusief nog te realiseren rendement) echter voldoende is om te kunnen voldoen aan hun pensioenaanspraken dan is er maar één reden om hiervan af te wijken: solidariteit met jongeren die in economisch minder goede tijden leven. Dat is de reden waarom nu niet wordt geïndexeerd. Wanneer jongeren echter zeggen dat ze te weinig krijgen en dat gepensioneerden het pensioen van de jongeren aan het potverteren zijn dan ontkennen zij deze realiteit.
Maar hoe zit dat voor de jongeren? Ik daag je uit om aan te tonen dat met de huidige premies en rendementen jongeren in 40 jaar een pensioen bij elkaar kunnen sparen dat voldoende is voor hun pensioenaanspraken (dus 3x de inleg, laat staan 4-6x). Zeker bij hantering van de huidige rekenrente (die jij zo goed vindt) is dit niet zo. Er wordt immers slechts 0.5% rendement gemaakt? Wanneer jongeren dan toch vasthouden aan hun pensioen-aanspraken dan betekent dit dat zij geld van de ouderen claimen die hiervoor moeten inleveren. Uit oogpunt van solidariteit kan hiervoor gekozen worden door een fonds maar de beschuldiging van potverteren door ouderen is onbetamelijk!

Jv Stempvoort

In principe zijn we allemaal de pineut met dit pensioen debacle, als je het zo wil noemen tenminste.
Er wordt geschreven over gepensioneerden en de jongeren maar er zit ook een andere generatie gepensioneerden tussen.
Nl diegene die net gepensioneerd zijn en wel hebben doorgewerkt tot 66/67 jaar.
Die dachten met 60/65 met pensioen te kunnen maar in een snel tempo de AOW leeftijd verhoogd zagen worden,dus langer doorwerkten.
Een generatie die solidair was met eerdere generaties die al met pensioen was.
Een generatie die geen gebruik meer kon maken van de VUT,FLO of hoe het ook heten mag.
Een generatie, die net als de jongeren van nu ook langer heeft doorgewerkt, maar ook rekening moet houden met korten, omdat er evt. niet meer voldoende zou zijn voor de jongeren over 30/40 jaar.
Eerlijk gezegd kan ik het me dat niet voorstellen met het zeer grote vermogen van PFZW lijkt het me dat ook jongeren hier niet bang voor hoeven te zijn.
En premie blijft fluctueren naar gelang de situatie, daar hebben we allemaal mee te maken,of gehad.
Ik blijf me dan ook ergeren aan de media die regelmatig vermelden dat de fondsen er weer slechter voorstaan.
Kijk naar de cijfers en rendementen dan zie je een ander beeld wat niet bepaald slecht is.
Daarbij is het een zeer goede economische tijd waarin er best geindexeerd kan worden en zijn ouderen echt niet aan het potverteren. Als het nu niet kan wanneer dan wel?
Wie of wat er wel profiteert van deze goede rendementen van beleggingen mogen we blijkbaar niet horen.
In mijn optie is een pensioenfonds er,simpel gezien, voor om onze premieopbrengst te beleggen en uit te keren als je met pensioen gaat.
Maar wat er nu gebeurt is niet te verklaren, met de goede rendementen en het zeer grote vermogen wat alleen maar groeit.
Jong en oud moeten zich niet tegen elkaar laten uitspelen maar solidair zijn met elkaar in deze.
Uiteindelijk zijn we allemaal deelnemers, en allemaal de pineut, van dit zelfde fonds met dezelfde problematiek.

Louis Sparidans


Ik wil ook nog wel de door de heer Borgdorff genoemde verschillen in opgebouwde pensioenrechten nuanceren, waar hij schrijft over 4 tot 6 maal de ingelegde premie voor gepensioneerden resp. 3 maal voor de huidige werkenden.

Ook voor de heer Borgdorff is het volgende mogelijk nieuw.
Bij de start van PFZW (voorheen PGGM), ca. 50 jaar geleden, bedroeg de pensioenpremie in totaal ca. 26%. Dat was inclusief een zogenoemde bijdrage aan een solidariteitsfonds voor oudere deelnemers, die voorheen niet of nauwelijks premie hadden betaald. De back-service premie werd deze bijdrage genoemd. En door iedereen geaccepteerd.

Na enkele jaren verviel deze extra premie en bleef de overige premie tot in de jaren tachtig om en nabij de 22 à 23%. In de jaren daarna stegen de dekkingsgraden tot recordhoogten en vond de toenmalige regering (die wilde bezuinigen!) dat er best wat van die ‘onnodige vermogensaanwas’ van pensioenfondsen zou kunnen worden afgeroomd. Met het ABP voorop.

Het wetsontwerp ‘Brede Herwaardering’ kwam op de proppen. En bleef zelfs tot aan het jaar 2006 boven de markt hangen.
Alle pensioenfondsen verlaagden daarop in stappen hun pensioenpremiën rigoureus tot om en nabij de 10% om hun vermogens fors te kunnen laten dalen. Puur opportunistisch. Om aan die dreigende afroming te ontkomen.

Waarschijnlijk gebruikt de heer Borgdorff thans deze periode bij zijn stelling dat sommige gepensioneerden hun premie-inleg in pensioenopbouw zagen verveelvoudigen tot vier- vijf- zes keer zoveel. Ik vind deze vergelijking feitelijk niet reëel.

Premiën van omstreeks 10% waren daardoor immers jarenlang niet kostendekkend voor de pensioenopbouw. En eerlijk gezegd wreekt zich dit thans al sinds 2009.

Lemon

Vertrouwen alleen is in dit verband misschien niet het juiste woord want ' er op rekenen dat het gegeven vertrouwen niet wordt beschaamd ' legt de schuld meer op de andere partij. Die had alle troeven in handen of er voor moeten zorgen dat het debacle niet zo uit de hand kon lopen.
Om nu de verantwoordelijkheid toen en voortaan in handen vd deelnemers te leggen is een zwaktebod.

Chris

" Dus wie is de pineut? Ik denk dat we allemaal profiteren van het beste pensioenstelsel ter wereld. En dat we allemaal, jong én oud, ons steentje bijdragen om dat stelsel gezond en toekomstbestendig te houden. De ene groep voelt dat direct in de portemonnee, de andere groep betaalt elke maand stukken meer dan vroeger en krijgt daar minder pensioenjaren voor terug. Zo delen we samen de lusten én de lasten."

Hoe durft hij te zeggen wie de pineut is. Hij weet toch dat discriminatie strafbaar is toch...? Vandaag op WNL nog enige discussie over het pensioen. Niemand heeft het over de enorme slaris verhogingen van deze figuren. Allemaal heel normaal...in deze maatschappij van leugens, minachting, graaierij en en volkomen misleiding.
De mensen trappen daar niet meer in; getuige de (nog net niet Franse revolutie) toestanden in Frankrijk. Nog even en Nederland gaat dit ook meemaken en dan snappen de graaiers nog steeds niet dat het door hen komt! Dus wie gaat de pineut worden?

Bastiaan

Beste Lucas,

Ik heb al eens voorgerekend dat bij de huidige inleg en levensverwachting, de factor 3 alleen gehaald kan worden als er ook indexatie plaats vind.
Als dat niet zo is (of ingehaald wordt) zullen jongeren de ‘ 3x hun inleg’ niet gaan halen.

Overigens vind ik de huidige rekenrente passend bij het huidige FTK, en zou bij een ‘zachtere’ aanspraak ook een hogere rekenrente passender zijn. Echter, het pensioenakkoord is helder: de rekenrente blijft de RTS (met UFR), en deze gaat ook voor de premie gelden, waardoor premies (sterk) stijgen of opbouw (sterk) gaat dalen.

De rekensommen met het toerekenen van rendement aan generaties passen niet bij het huidige stelsel. Immers, gepensioneerden zouden nooit zoveel risico nemen als er niet ook een groter groep jongeren in het collectief zouden zitten om deze risico’s samen mee te dragen. (En jongeren zouden graag meer risico nemen dan ze nu doen)

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Het verhaal van Ad Broere is onzinnige kletskoek.

In IORP2 staat enerzijds dat er meerdere methodes zijn om ‘ de rekenrente’ te bepalen (waaronder ook methodes waarin verwacht rendement mee te nemen), maar anderzijds stelt IORP2 wel heel helder dat de lokale overheid (dus de NLse overheid) daar een keuze in moet maken, en vastleggen in wetgeving (de pensioenwet).

De illusie dat pensioenfondsen dat zelf zouden mogen bepalen staat zeker niet in IORP2.

De overheid heeft met het FTK een keuze gemaakt, en daar kan en mag je vanalles van vinden, maar dat is nu wel de pensioenwet.

We vinden het toch altijd zo belangrijk dat ‘ Europa ‘ zich niet met onze pensioenen mag bemoeien, en dat de NL wet leidend zou moeten zijn? Nou, dat is de huidige praktijk dus.


Groet,
Bastiaan.

Nol

Louis heeft “de premie historie “nog eens duidelijk verwoord en vraagt aan het Bestuur om een
Herziening van dekkingsgraad te berekenen van de gepensioneerden < 2004 ten opzichte van
jongeren. (Back-service zou ook eenmalige oplossing zijn in 2020 voor deze groep)


Lucas Slot

Het risico wordt niet door personen genomen maar met geld. Ouderen hoeven niet zoveel risico te nemen omdat ze veel geld hebben weggezet en met weinig rendement toch voldoende hebben voor hun pensioen. Voor jongeren geldt dit niet dus moeten ze meer risico nemen. Je moet dus niet doen alsof ouderen de klos zouden zijn wanneer
er minder risico genomen zou worden. Het zijn juist de jongeren die dan de klos zouden zijn. Bovendien ga je totaal niet in op mijn argument dat de inleg van jongeren bij hantering van de huidige rekenen volstrekt onvoldoende is om een pensioen van 3x de inleg te rechtvaardigen. Het accepteren van deze rekenrente en toch een degelijk pensioen claimen is dus in tegenstrijd met elkaar.

P.Thijssen

Zie DMplus.nl en je zult versteld staan
Pensioenbesturen moeten de rekenrente bepalen en niet de regering

P.Thijssen

Zie DMplus.nl en je zult versteld staan
Pensioenbesturen moeten de rekenrente bepalen en niet de regering

P.Thijssen

Door de duidelijkheid die de ECB gegeven heeft, blijkt dat de pensioenfondsbesturen hun werk niet goed gedaan hebben. Zij hebben de overheid en De Nederlandsche Bank slaafs gevolgd. De pensioengerechtigden zijn daardoor in de voorbije jaren ernstig tekort gedaan. Braaf luisterden zij naar een overheid die helemaal niet bevoegd is om de rekenrente vast te stellen. De belangen van de pensioengerechtigden – hun klanten – hebben zij slecht behartigd!
DE REKENRENTE MOET NU OMHOOG
Dit is niet de eerste keer dat burgers uit goedgelovigheid zich door de overheid het kaas van het brood laten eten. Dat zelfde geldt voor de pensioengerechtigden die de behartiging van hun belangen overlieten aan de besturen van de pensioenfondsen.

Chris

P Thijssen, het is zeker niet de eerste keer, het gaat al decennia lang zo. Huidige machtshebbers worden giga gebrainstormd op de Bilderberg conferenties om het beleid waar we nu mee te maken hebben uit te voeren. Mensen zoals Borgdorff moeten uitvoeren en volgen en krijgen daarvoor giga betaald. U zou zou het zelfde doen en misschien ik ook wel. Maar de meeste mensen worden wakker en gaan niet meer in dit soort beleid volgen en dan krijg je Franse toestanden. Ook dat gaat hier gebeuren maar de klimaatgekte houdt iedereen nog afwezig van wat er werkelijk gebeurd. We worden misleid bij het leven en velen trappen er in, maar dat gaat niet lang meer duren. Waarom denkt u dat de klimaat conferentie in Madrid gehouden wordt!? Ze wisten dat die gekke Thunberg met een bootje op weg was naar Chili. Die is nu gestrand op Martinique. Kan ze zelf zien hoe de rijken hier lekker de aarde aan het verkloten zijn. Waarschijnlijk gaat ze toch het vliegtuig nemen :). Wat heeft dit met uw pensioen te maken? Meer dan u denkt, wakker worden mensen;)

Yvonne

RESUMEREND:
Verzoek aan het bestuur:

Zet de computer aan het rekenen op basis van de gegevens “premie” en de gepensioneerden zijn niet
Meer de Pineut!

Hans

"Jongeren werken langer door en krijgen hierdoor minder pensioenjaren", aldus de heer Borgdorff. Maar waarom werken zij langer door...……….? Jawel, omdat dit verband houdt met hun levensverwachting. En zo compenseert het één het ander. Of begrijp ik er helemaal niets van...…..?

Lucas

Gepensioneerden hebben in het verleden al risico's genomen en daardoor juist hun goede rendementen behaald. Nu zij het door hun vergaarde geld willen verzilveren moeten zij dit delen met jongeren die deze risico's niet genomen hebben.Zij waren toen nog niet eens aan het werk .... En als het dan nog niet genoeg is om aan alle, in deze tijd en met de huidige rekenrente onhaalbare, pensioenaanspraken van jongeren te voldoen dan moeten de ouderen maar gekort worden?

Jv Stempvoort

Niet alleen jongeren werken langer door. Dat gebeurt ook met de huidige generatie van bijna en net gepensioneerden die tot 66/67 doorwerken.
Behoren zij bij oud of jong? bij oud omdat ze te maken hebben met de dreigende korting en bij jong omdat ze ook langer hebben moeten doorwerken. Vaak meer dan 50 jaar hebben gewerkt. Meer dan 40 jaar premie hebben betaald, die zeker in de jaren 70 behoorlijk hoog was.
Waarin maar te zien is dat premies fluctueren, naargelang de economische situatie,omdat premies op dit moment op hetzelfde niveau lijken te zijn.

BIK

Meeloper. GRMPFFFT.

Peter v Z

Exact .. Zelfs de VUT werd ingevoerd, juist om afroming te voorkomen. Het geld werd met bakken versleept ..
Mijn eerste inleg bij een rente van 10% was op een gewone spaarrekening al verviervoudigd na 15 jaar .. laat staan na 45 jaar ..

Peter v Z

# 'In IORP2 staat enerzijds dat er meerdere methodes zijn om ‘ de rekenrente’ te bepalen'

Dan zijn we er toch uit? De door de overheid gekozen methode is fout ..

Peter v Z

Jij sluit een hypotheek af tegen 1,1% voor 30 jaar, bij de eerste betaling moet je het 3dubbele betalen ... Tsja mijnheer, vroeger rekende we 11%, allemaal een beetje pijn ..

Peter v Z

De huidige rekenrente zou pas kloppen als morgen alle economische groei de komende 50 jaar stilstaat ..
Ik heb 50 jaar geleden een spaarrekening geopend met 8% rente, nu ik mijn boekje kom innen krijg ik maar 1%, is anders zo zielig voor de huidige spaarders ..
Jongeren graag risico lopen? Maak de hypotheekrente maar eens 8% … weinig risico over denk ik ...

T Jilesen

PZFW heeft aandelen in de mijnbouw Vale Brazilie.
Gezien de ontzagwekkende milieuschade aldaar en de behandeling van de lokale bevolking eis ik dat PZFW zijn geld uit Vale Mijnbouw terugtrekt.
Overigens is dit ook verstandig gezien het feit dat er vroeg of laat fikse rekeningen betaald zullen moeten worden door Vale wat een goed beleggingsresultaat niet ten goed komt.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW