« Fit | Hoofdmenu | Goed nieuws »

11/15/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

@ Er wordt niet opeens extra geld getoverd voor de pensioenen.


# Groei van 500 naar 1500 miljard? Eea kan dan toch actueel/pas aangepast worden als het rendement tegenvalt of daalt.
Opgelet het geciteerde stukje schetst het donkere scenario.

***Citaat: Pensioenfondsen maken een prima rendement op beleggingen.”

Ook waar. Gemiddeld maken ze zo’n 7% rendement op beleggingen. Het ene pensioenfonds wat meer, het andere wat minder. Maar dit zijn wel rendementen over oudere beleggingen. Op geld dat ze nieuw moeten beleggen, maken ze al minder rendement. En wat gebeurt er als de rente gaat stijgen? Dan zakt het rendement op beleggingen. Aannames uit het verleden bieden hier absoluut wel garanties voor de toekomst. En als het rendement op beleggingen zakt, hebben de fondsen helemaal een probleem.
Voorbeeld: Stel een pensioenfonds heeft 1 miljard euro als beleggingen. De waarde van alle toekomstige pensioenuitkeringen op basis van de wettelijke rekenrente is ook 1 miljard. Het pensioenfonds kan alle toekomstige pensioenuitkeringen betalen. Stel nu dat het pensioenfonds gaat rekenen met een hogere rekenrente, omdat ze denken dat ze zich dat kunnen veroorloven vanwege een goed rendement op beleggingen. Vanwege de aanname van een hogere rekenrente daalt op papier de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen, naar laten we zeggen 950 miljoen. Dan heeft het pensioenfonds op papier ineens 50 miljoen meer in kas dan ze aan verplichtingen heeft. Stel dat het pensioenfonds besluit om de pensioenen te indexeren, ter waarde van die 50 miljoen. Als achteraf (na een aantal jaren) blijkt dat het pensioenfonds niet in staat is geweest om echt het verwachte rendement op beleggingen te halen, dan heeft het pensioenfonds tekort geld voor de toekomstige verplichtingen. En moet het pensioenfonds de pensioenen weer verlagen. De deelnemers die dan van hun pensioen gaan genieten, krijgen een lagere uitkering. De deelnemers die inmiddels al zijn overleden en hebben mogen genieten van een hoger pensioen, hebben daar geen last meer van. Dit heet ‘herverdelen van pensioen over generaties.’

https://pensioengenieten.nl/rekenrente/

Louis Sparidans

Ja, het is eigenlijk doodgewoon een politiek spelletje. Met een truc staat minister Koolmees waarschijnlijk toe dat de pensioenen van de meeste mensen komend jaar niet hoeven te worden gekort, teneinde te bereiken dat de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel daarmee weer worden vlot getrokken. Indexeren moeten we evenwel sowieso (wederom) vergeten!

En het resultaat van die onderhandelingen moet volgend jaar door Eerste en Tweede Kamer nog kunnen worden goedgekeurd, opdat ook in 2021 niet hoeft te worden gekort.
In maart 2021 vinden immers nieuwe verkiezingen plaats en dan wil het kabinet vooraf zeker geen onrust!

Die onderhandelingen volgend jaar moeten dan van het kabinet wél leiden tot opnieuw een versobering van de pensioenen bij een gelijkblijvende pensioenpremie. Het is niet leuk maar de bevolking moet wel ‘stil’ worden gehouden. Verkiezingen zijn voor dit kabinet belangrijker!

Het is teleurstellend dat de hele pensioenproblematiek op deze manier tot speelbal wordt gemaakt van het politieke spel.

Johan

De ouderen van nu hebben jarenlang geen indexatie gehad.
Dus die hebben al ingeleverd.
Ik verwacht dat we voor toekomstige generaties nog al niet
teveel zorgen moeten maken.
Komt bij dat onder onze generatie nogal wat 1verdieners zijn
terwijl voor de toekomst toch dubbele pensioenen onder huishoudens
zal zijn.(+nabestaandenpensioenen)
Met het gegeven dat er ontzettend veel in kas is rijst
toch de vraag hoe gaan we om met de pensioenen van 1 verdienhuishoudens.
Dus er is een grote verscheidenheid onder gepensioneerden


Lemon

@ hoe gaan we om met de pensioenen van 1 verdienhuishoudens.


# als onderstaand je overkomt...


Als je minder AOW en onvoldoende pensioen ontvangt
Het kan zijn dat je minder pensioen ontvangt, doordat je een aantal jaar in het buitenland woonde. Heb je een onvolledige AOW-uitkering én heb je geen of onvoldoende aanvullend pensioen opgebouwd? Alleen in dat geval kun je een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Deze uitkering heet de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult je pensioen aan tot het bedrag van een volledig AOW-pensioen.

https://werkwacht.nl/artikel/bijstand-boven-65-jaar/

Johan

Een goeie.
Had ik gelezen maar dit betreft vooral de a.o.w uitkering.
Natuurlijk is er altijd een vangnet.
Maar zover zinken willen we toch in ons “beste”pensioenland van de
wereld Met zoveel geld in kas.
Eerst een redelijk goed pensioen van ongeveer 70% van je gemiddeld-
laatst verdiende salaris naar een matig tot slecht pensioen de komende
jaren voor de huidige gepensioneerden.
Die 70% werd door menigeen al jaren geleden gehaald zonder dat in
al die jaren erna werd geïndexeerd.

Jv Stempvoort

Er wordt niet ineens extra geld getoverd voor pensioenen.Geld is eerder weggetoverd de laatste jaren door de te lage rekenrente. Over toveren gesproken!
Korting tijdens onderhandelingen voor het stelsel vindt Koolmees niet kunnen.
Uiteraard zijn tijden en arbeidsomstandigheden veranderd, daar zal het stelsel wel op aangepast moeten worden.
Misschien had het wel steeds met beetjes aangepast moeten worden wie zal het zeggen.
Waar het nu op neer komt is dat er een generatie(bijna) gepensioneerden hiervoor op draait, wat niet rechtvaardig is.

bik

Pensionado's zijn de nieuwe melkkoeien. GRMPFFT

Haiko

“Hou jij ze dom dan hou ik ze arm” . Zij de minister tegen de pensioen bestuurders.

Johan

Er wordt altijd gezegd dat er voldoende in kas moet zijn
om toekomstige generatie ouderen ook een goed pensioen
te kunnen geven.
Nu zijn er fondsen,b.v Bouwfonds, die de rente hebben afgedekt
en o.a daardoor zowiezo niet hoeven te korten.Misschien indexatie
mogelijk.
Hun vermogen is niet gigantisch toegenomen.
Zonder deze afdekking misschien wel dezelfde omstandigheden
als ons pensioenfonds.
je kunt zeggen:hebben hun dan wel voldoende in kas afgezien van deze
afdekking.
Je kunt net zo goed deze afdekking afschaffen en gaan naar een iets
hogere rekenrente wat meer in evenwicht staat over de afgelopen
30 jaar en waarschijnlijk ook de komende 30 jaar.
In die tussentijd blijft voldoende tijd over om in overleg te blijven
zoals ook met de verhoging van de AOW leeftijd gebeurt.
Dus van een iets te kortzichtig denken waar niemand wat mee
opschiet naar een breder horizon denken.

Johan

En misschien moet er b.v ook eens gekeken worden naar b.v
pensioenfondsen van banken die bij tegenvallende resultaten
geld bijstorten.Dat is toch ook gemeenschapsgeld wat links,dan wel
rechtsom, ook door ons wordt betaald.
Ook bij de bank van Klaas Knot.
Nu het pensioenakkoord een start maakt met de uitwerking in
details lijkt me goed om alles onder de loipe te nemen.
Dit voor een eerlijke beleid voor iedereen.

Lucas

Beste hr. Borgdorff,

U zegt dat er een verandering van het pensioenstelsel nodig is en noemt in dat kader vanwege problemen als: de lage rente, het feit dat we steeds langer leven, het groeiende aantal zzp’ers zonder pensioen, de enorm dure schijnzekerheid van ons huidige pensioenstelsel. De lage rente lijkt de grootste invloed op de dekkingsgraad te hebben en verandert niet door een nieuw pensioenstelsel. Het pensioen van zzp'ers kan buiten PFZW opgelost worden. Het langer leven risico is onder het huidige contract ondergebracht bij de pensioenuitvoerder en daar wilt u blijkbaar van af. De "schijnzekerheid", die u blijft benoemen betreft eveneens een afspraak in de uitkeringsovereenkomst, het Kennisportal Pensioen is hier duidelijk over:
De verschillen tussen een uitkerings-, kapitaal- en een premie-overeenkomst zijn verschillen die optreden tijdens de opbouwfase.
In de uitkeringsfase geldt voor elke variant van een pensioenovereenkomst dat de deelnemer geen enkel risico loopt (behalve het risico dat een pensioenfonds een kortingsregel toepast).
Welke veranderingen kunnen dan in hemelsnaam gunstig zijn voor de reeds gepensioneerde deelnemers of deelnemers die relatief dicht bij hun pensioen zijn?
U gaat erg makkelijk mee in het als zwak benoemen van de financiële positie. Die is, zoals u heel goed weet, echter alleen op papier en onder de huidige rekenregels zwak. In werkelijkheid is hij ijzersterk! Ik wil u daarom nogmaals, en dit al voor zoveelste keer, de vraag stellen: hoeveel % van het uiteindelijk voor alle pensioenaanspraken benodigde kapitaal is nu reeds aanwezig en hoe lang zou het, bij continuering van de huidige rendementen, duren voordat al het benodigde kapitaal aanwezig is?
En als belangrijke vervolgvraag: is dit percentage in de geschiedenis van PFZW weleens hoger geweest was dan nu het geval is? M.a.w. is het weleens zo geweest dat PFZW meer geld in kas had t.o.v. het benodigde kapitaal om alle pensioenaanspraken uit te keren dan nu?
Zo niet, waarom is het dan nodig om het stelsel te veranderen?

Lucas

PFZW heeft relatief weinig aan rente afdekking gedaan. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de pensioenuitvoerder en daarop wilde men besparen. Nu de rente daalt en blijkt dat men verkeerd beleid heeft gevoerd wil men de lasten afwentelen op de deelnemers door te stellen dat het pensioenstelsel moet veranderen. En wel zo dat de beleggings- en leeftijdrisico's voortaan bij de deelnemers komen te liggen! Scheelt PFZW een hoop in de kosten want dan hoeven ze die risico's niet meer te verzekeren. Dit alles zou noodzakelijk zijn vanwege de financiële positie. Die is echter alleen op papier zwak maar in werkelijkheid nog nooit zo sterk geweest! Nogmaals het enige dat PFZW, o.g.v. de pensioenwet, na pensionering kan doen is korten en niet indexeren. Dat is beroerd genoeg maar wanneer een nieuw pensioenstelsel wordt ingevoerd kunnen de pensioenen véél sterker dalen dan nu het geval is. Daar rept dhr. Borgdorff echter met geen woord over.

Lucas

Lemon, het is steeds "als dit dan dat". Met dergelijke redeneringen kun je alle kanten uit, dus ook de andere kant dan jij hebt geschetst. En dan blijkt er voor volgende generaties heel veel geld te zijn. Veel meer dan waar men aanspraak op kan doen en dan verdwijnt dit geld in de overheidskas! Het is beter om minder te speculeren en meer van de feiten uit te gaan. Bijv. door een berekening te maken van wat de verschillende generaties aan pensioengelden (premies + rendement) hebben ingebracht in de pot en waar ze dus feitelijk recht op hebben. Nu kun je als deelnemer 40 jaar deelgenomen hebben met een rendement van 8% per jaar, en dus een gigantisch bedrag bij elkaar gespaard hebben, en te horen krijgen dat je gekort moet worden omdat de rendementen nu zo laag zijn dat jongeren anders geen goed pensioen krijgen. Feitelijk eist een jongere nu dus een groot deel van het in het verleden gerealiseerde rendement op. Dat noemt men herverdeling van gelden! Zonder berekening blijft er gesteggel over wie nu eigenlijk solidair is met wie. Levert jong voor oud in of oud voor jong? Door het maken van een dergelijke berekening en het openbaar maken daarvan wordt duidelijk wie wat heeft ingebracht in de pensioenpot en wie recht heeft op wat. Als dit duidelijk is kun je vervolgens gaan praten over evt. "herverdeling" onder de noemer solidariteit. Dit argument wordt echter uiterst zwak wanneer je hieromtrent geen openheid van zaken wilt geven. En dit is precies wat er gebeurt. Mijns inziens omdat men niet wil dat bepaalde groepen deelnemers weten dat hun pensioengelden overgeheveld worden naar andere deelnemers. Dit betreft vooral deelnemers die vlak voor hun pensioen staan, zoals door diverse deskundigen wordt aangegeven.

Lucas

Degenen die nog 70% van hun laatst verdiende salaris krijgen hebben, ondanks niet indexeren, in vergelijking met andere deelnemers geen enkel recht tot klagen. Zij behoren tot de generatie die ook nog eens van alle riante regeling heeft geprofiteerd en duidelijk meer pensioengeld heeft opgesoupeerd dan het ingebracht heeft. Ook om die reden zou een berekening van wat iedere generatie heeft ingebracht en opgesoupeerd nuttig zijn!

Rens Hubers

Dit is nou zo'n vraag waar Peter Borgdorff hier wel antwoord op zou moeten geven.
Ik zie hem nooit antwoorden op vragen n.a.v. zijn eigen columns maar bij vragen als deze zou dat eigenlijk moeten!

nico medema

uitstekende analyse Lucas. pfzw lijkt de dreigende korting te gebruiken om ons alsnog warm te maken voor de onnodige stelselherziening. De vermogenspositie is dit jaar flink verbeterd ondanks de daling van de marktrente, dat is mariëtte simons blijkbaar ontgaan (eigentijd pagina 9). Het enige probleem is de berekening van de rekenrente, door de verlaging daarvan in 2019 is de dekkingsgraad nu 94 en niet een 97,5 + 17 (beleggingsresultaat)= 114,5, ver boven de in het huidige stelsel vereiste 104,2. Een andere benadering van de rekenrente. ook bepleit door mevr. Wortmann van het ABP, bestaande uit de langetermijnrente en deels uit de beleggingsresultaten levert ook een ruim voldoende dekkingsgraad op. Daar zou pfzw op moeten inzetten ipv pleiten voor snelle invoering van het nieuwe stelsel, immers daarin komen toch kortingen in 2021 bij de huidige rekenrente.

nico medema

en ook in de jaren daarna kortingen omdat dekkingsgraad van 100 niet haalbaar is verdere daling rekenrente door dijsselbloem. In het pensioenakkoord blijft dat overeind is ook door pfzw afgesproken.

Louis Sparidans

Minister Koolmees vindt zich nu waarschijnlijk ‘een flinke vent’. Dezelfde argumenten die hij vandaag noemt om kortingen op de pensioenen per 1 januari volgend jaar te voorkomen, had hij ook maanden geleden al kunnen noemen. ‘Een beetje slap’, hoorde ik vanmiddag van vele kanten.

Zo behoor je niet met burgers om te gaan. Maar ook pensioenfondsen verkeerden daardoor maandenlang in onzekerheid, terwijl ze zelf niets konden doen om die onzekerheid weg te nemen.

Geen goede beurt voor dit kabinet!

Pierre Thijssen

Geen enkel steekhoudend argument om te korten.In 2020 indexeren al 11 jaar geen indexereing meer geweest.Burgerlijke ongehoorzaamheid . Wij hebben geen pensioen contract met onze Haagse cowboys en de beknotting door de DNB is ook mooi geweest
Einde aan de Pensioenroof

Johan

Goed nieuws voor iedereen.
Voor bestuurders en critici niet voor
te stellen dat we met ons pensioen rond
moeten komen.
Nu op weg naar een goed nieuw stelsel.
En dat indexatie ook een keer in zicht komt.
Er is in ieder geval weer(tot eind 2020)weer
rust in pensioenland.
Nog geen reactie gehoord van hr.Borgdorff.

Mieke

Beste Johan, het is gewoon een zoethoudertje. Er zal nog heel lang niet geïndexeerd worden. En zolang er niet getornd mag worden aan de rekenrente zal er onrust blijven in pensioenland.

Lucas

Dhr. Borgdorff heeft gereageerd, zie actueel. Hij waarschuwt meteen voor de strengere regels waar ook PFZW zich vanaf 2021 aan moet houden. Wanneer de rente verder daalt zullen, om kortingen te voorkomen, pensioenfondsen verplicht worden om meer in de zgn. "veilige" (staats)obligaties te gaan zitten. Die leveren echter nauwelijks iets op en daarom zal pfzw met de rest van het vermogen meer (beleggings) risico moeten gaan nemen om nog voldoende rendement te maken. En, hoe toevallig, in het nieuwe stelsel wil men de beleggingsrisico's bij de deelnemers leggen, evenals het langer leven risico. Wel zo prettig voor PFZW. Dhr. Borgdorff legt bij het nieuwe stelsel steeds de nadruk op dat het eerlijker moet en dat de "schijnzekerheid" moet verdwijnen omdat die noopt tot het aanhouden van hoge buffers. Over de verschuiving van de beleggings- en langer leven risico's naar de deelnemers rept hij echter met geen woord! En ook op mijn vele verzoeken tot inzicht in het invaringsproces van oude rechten in het nieuwe stelsel komt geen enkele reactie! Gezien de economische indicatoren, die steeds sterker wijzen op een aanstaande recessie, kunnen we onze borst alvast nat maken....

"Ja het is echt beter wanneer de pensioenen meer mee kunnen stijgen en dalen met de markt hoor"

met de hartelijke groeten,
Hr. Borgdorff!

Arnold

‘Een sprankje hoop’, maar ook ‘ geen oplossing voor de lange termijn’ en ‘geen indexatie’. Daar zijn we inmiddels als pensioengerechtigden wel aan gewend. Trouwens ook aan de praatjes van Peter, waarvoor hij onlangs nog een forse loonsverhoging kreeg. Hoe hypocriet ben je dan?
Ja, zegt Peter, hoe leg het onze leden uit; het geld klotst tegen de plinten op en toch kunnen we niet indexeren. En weet u hoe dat komt? Jullie leven gewoon te lang (foei, toch!) en de rente blijft laag en........ Blijf vooral de schuld bij een ander neerleggen. Siert u niet!! Voor uw riante salaris mogen we toch een topmanager verwachten die met de vuist op tafel slaat en die duidelijk maakt dat het het uitgestelde loon van de deelnemers is waarover hij waakt en waarvoor hij maar één opdracht heeft, nl. zorg dat dat bedrag hoger wordt. Nu dat zo goed is gegaan dat het geld over de plinten klotst kan hij alleen maar stamelen: hoe moet ik dat uitleggen; ik mag ook niks van ‘Den Haag’. WANBESTUUR!

das

Denkt u nu echt dat Peter B. zich zorgen maakt over dekkingsgraad of ons pensioen?
Peter moet zich heel erg schamen met een salaris ver boven de Balkenende norm.
Peter is niet afhankelijk van een pensioen,die zorgt wel dat hij zijn schaapjes nu al op het droge heeft.
Peter is een boef met een stropdas die je lachend besodemieterd.
Ik wordt liever beroofd door een boef met een bivakmuts,die kan je nog een stoot voor zijn porem geven.
Peter stop met je Blog en ga wat nuttigs doen.

Chris

Dat nuttigs is indexeren met de beleggingswinsten en die niet gebruiken voor eigen gewin, salarissen, bonussen en andere zinloze investeringen. Laat aan je deelnemers zien dat je solidair bent en ook kan inleveren door publiekelijk samen met je andere pensioen directie vrinden het goede voorbeeld te geven. Of blijven we graaien! Anders gewoon stoppen met dit minachtende blog jegens al je deelnemers.

Lucas

PFZW heeft belang bij een nieuw stelsel waarin de risico's bij de deelnemers komen te liggen en ze feitelijk nauwelijks nog afgerekend kunnen worden op een inspanningsverplichting....

Lemon

We hebben een profeet in het kabinet, die minstens 20 jaar vooruit kan kijken!!!? Het hele financiële stelsel kan bv door de bit-coin revolutie helemaal over de kop gaan. De jongeren nu zgn in bescherming nemen is een slag in de lucht.Beter de huidige pensionados laten meegroeien met het hoge beursrendement dan het ge-theoretiseer over die verre toekomst.

*** " Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees gaat niet in op een oproep van pensioenactivisten om de rekenregels voor de pensioenen te veranderen. Hij nam vandaag bijna 60.000 handtekeningen in ontvangst, maar hij legt de petitie naast zich neer.

Het is onverstandig te morrelen aan de rekenregels, aldus de minister. Volgens hem worden jongeren daar de dupe van."

https://wnl.tv/2019/11/20/minister-koolmees-legt-pensioenpetitie-met-bijna-60-000-handtekeningen-naast-zich-neer/

Jv Stempvoort

Wat knap dat Wouter in de toekomst kan kijken. Vreemd dat hij niet ziet dat er maar een klein gedeelte (nog geen 5%)van de huidige pensioenkapitalen gebruikt wordt voor de pensioenuitkeringen.
Natuurlijk zal hij alleen zien, wat hij wil zien.
Schandalig is het dat mensen al meer dan 10 jaar niet zijn geindexeerd, en de kans op kortingen blijft bestaan in 2021.
Blijf me afvragen wat de bedoeling is van die miljarden die bestemd zijn voor huidige en toekomstige gepensioneerden,die zij ook laten beheren.
Laten we ons nou niet meer wijs laten maken dat er niets meer voor de jongeren zou zijn want dat is gewoon een leugen.
Ben dan ook zeer benieuwd hoe dhr.Borgdorff hier over denkt.
Zo onderhand hebben wij er wel recht op om te horen wat er nu werkelijk de bedoeling is.
Ik vind dit allemaal zeer vreemd en wat doet dhr. Borgdorff hiermee.
Wij zijn nl zijn klanten!Velen met mij zullen hier boos en teleurgesteld om zijn.

Jv Stempvoort

Herhaling is de kracht van reclame. Dus moeten wij steeds horen dat het slecht gaat, dan gaan we het vanzelf geloven.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW