« Hoop | Hoofdmenu | Brede steun pensioenhervormingen »

06/05/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Het is waar, er staan goede ‘dingen’ in het voorliggende concept-akkoord maar de voorlopige afspraken bevatten daarnaast ook een aantal ‘open eindjes’.

Een voorbeeld van ‘voor-gek-houderij’ is wel de boetevrije regeling voor zware beroepen.
Deze regeling wordt beperkt voor jaarinkomens tot 19.000 euro. En dan te weten dan het minimumloon al meer dan 21.000 euro op jaarbasis bedraagt.

Als een heus ‘open-eind-voorbeeld’ is wel het afschaffen van de doorsneesystematiek. Hier zijn tientallen miljarden mee gemoeid. Er wordt zelfs gesproken van 60 miljard euro. De minister gaat ervan uit dat dit ‘gemakkelijk’ door de pensioenfondsen zelf kan worden opgehoest. Er is immers toch ‘geld zat’ in kas.

Het lijkt me logisch als hier met name het Rijk en de werkgevers voor opdraaien. Het idee hiervoor kwam namelijk grotendeels uit hun koker!
Als ik FNV-lid was zou ik NIET instemmen met het concept-akkoord.

Lucas

Hr. Borgdorff,
U bent blij met een pensioen dat kan meebewegen met de economie. De huidige economie draait momenteel echter goed en toch is er al jarenlang niet geïndexeerd en dreigden er zelfs kortingen. Wanneer de economie goed draait zouden de pensioenen volgens uw redenering omhoog moeten kunnen en niet omlaag hoeven. De reden dat dit laatste toch gebeurt is niet een slecht draaiende economie maar het feit dat de toekomstige pensioenen tegen een onredelijk lage (1,5%) rekenrente berekend moeten worden. En dit verandert niet in het nieuw te sluiten akkoord! Waarom heeft u het niet over dit cruciale aspect? In de huidige situatie is niet economische malaise maar de rekenrente de belangrijkste reden waarom de pensioenen in de problemen zijn gekomen. Wanneer het door u zo gewenste akkoord is gerealiseerd en de rekenrente verder zou dalen dan zal, ongeacht hoe de economie ook draait, opnieuw niet geïndexeerd kunnen worden en evt. kortingen opnieuw in beeld komen omdat de dekkingsgraad te laag wordt! Het enige dat dit pensioenakkoord bereikt is dat het de verplichting opheft om buffers aan te houden t.b.v. de gegarandeerde pensioenuitkering simpelweg omdat die dan afgeschaft is! Door het hanteren van een minder extreem voorzichtige rekenrente wordt echter hetzelfde bereikt. Waarom wordt hier zo weinig nadruk op gelegd en waarom wordt dit niet geëist? Nederland is in deze het strengste land van heel Europa en er valt dus heel wat voor te zeggen. Alle andere landen hanteren een hogere rekenrente en door een Europese commissie wordt deze prudente keuze niet voorgeschreven of zelfs gesteund. Wat is de winst van het nieuwe akkoord behalve dat de door u zo makkelijke als "schijnzekerheid" omschreven garante van de pensioenuitkering is opgegeven? Als die zekerheid zo makkelijk als schijnzekerheid weggezet kan worden dan heeft PFZW de deelnemers eigenlijk willens en wetens jarenlang belazerd door in alle communicatie te doen alsof er wel harde garanties waren. U stapt daar vrij gemakkelijk overheen door te zeggen dat PFZW dat duidelijker had moeten communiceren. Daarom voor de duidelijk een paar vragen waar ik dan ook liefst duidelijke antwoorden op zou krijgen en geen algemene teksten waar een deelnemer PFZW later op geen enkele manier aan kan houden. Kunt u allereerst aangeven welke (afdwingbare) rechten deelnemers in het nieuwe systeem nog hebben? Staat er tegenover de verplichte premiebetaling nog een minimum pensioen waar men recht op heeft, en zo ja hoe hoog is dit dan, of wordt er feitelijk een carte blanche gegeven aan de pensioenfondsen? Hoe worden sterke dalingen in de beleggingsresultaten (verliezen dus) doorberekend in de pensioen? Wordt dit over meerdere jaren uitgesmeerd en voor ieder deelnemer hetzelfde of hebben ze direct gevolgen voor de uitkeringen? Als dit laatste het geval is kan dit dan betekenen dat pensioenfondsen de uitkeringen in korte tijd véél sterker kunnen laten dalen dan nu het geval is? Wordt voor reeds gepensioneerden een voorzichiger beleggingsbeleid gehanteerd dan voor deelnemers die nog werkzaam zijn? Zo ja, betekent dit dan dat reeds gepensioneerden minder risico lopen op een lagere uitkering bij economische tegenwind omdat hun pot reeds gevuld was en er prudent voor ze wordt belegd? In hoeverre bestaat het gevaar dat pensioenfondsen risicovoller gaan beleggen wanneer ze geen gegarandeerd pensioen meer hoeven uit te keren?
Wordt het pensioenstelsel niet gevoeliger voor EU harmoniserend pensioenbeleid doordat er geen gegarandeerde hoogte van het pensioen meer is? De EU kan alleen pensioenen harmoniseren die qua hoogte juridisch niet vast liggen. Wanneer die hoogte niet meer gegarandeerd is ligt in principe de weg tot harmonisering volledig open. Omdat de Nederlandse pensioenen hoger liggen dan het gemiddelde in Europa zal er zo veel geld weg kunnen vloeien. Graag zie ik uw reactie tegemoet (liefst onderbouwd en niet alleen een algemeen verhaal).

Berend

Inderdaad stond bovenstaande tekst met een jaarinkomen tot 19000 euro zo in de media. Maar gelukkig moet deze tekst toch anders worden uitgelegd ( Bron Aon):
Werkgevers krijgen tijdelijk, voor een periode van vijf jaar, de mogelijkheid om regelingen te treffen waardoor werknemers drie jaar voor de AOW-datum fiscaal aantrekkelijk vervroegd met pensioen kunnen gaan. Deze mogelijkheid geldt voor iedereen en niet specifiek voor zware beroepen. Daartoe wordt de RVU-boete deels afgeschaft. Over een bruto uitkeringsbedrag van maximaal €19.000 per jaar zal geen boete worden geheven. Boven die grens geldt de boete nog steeds. Vooral laagbetaalde werknemers kunnen hiervan gaan profiteren.

Wilma Binnendijk

Die kans op pensioenverlaging zit me erg dwars....knetterhard gewerkt, steeds premie betaald en nu al jaren geen positieve indexatie, terwijl alles veel duurder is geworden. Ik vind dit zo ontzettend onrechtvaardig.

Frans van Bussel

Peter Borgdorff is nu aan zet. Jarenlang is de overheid als zondebok aangewezen. De rekenrente moet omhoog. Maar ga eens beter presteren als PFZW/PGGM. De kostenbelading is hoog en de resultaten zijn matig. Doe eens wat aan de huizenhoge salarissen van mensen werkzaam bij PFZW/PGGM. Stort de verdiensten van uw nevenbaantjes eens in het pensioenfonds. Door het niet-indexeren zijn de gepensioneerden er al 20% op achteruitgegaan. Probeer als medewerker van PFZW/PGGM eens solidair te zijn met de gepensioneerden en lever ook 20% van je salaris in. Dan ervaar je het gevoel wat er bij gepensioneerden leeft. “We stappen af van de dure schijnheiligheid” Hoe durft u! Jarenlang is heeft u naar ons toe gecommuniceerd dat we op 65 jarige leeftijd van een welvaartsvast pensioen konden genieten.
De salarissen. Directeur Borgdorff van het PFZW wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KAS bank. Hij ontvangt hiervoor €60.000,-. Naast zijn PFZW salaris van €265.000,-. Een dure Audi als secundaire arbeidsvoorwaarde. Ook de verdiensten bij PGGM zijn fors. Bestuurder Else Bos spande daar de kroon met een jaarinkomen van €694.000,-.
De huisvesting. In 2012 wordt de nieuwbouw van PGGM in Zeist gerealiseerd. De niet-indexeringen van de pensioenen zijn dan al in volle gang. Spaanse wereldberoemde architect Mateo aangezocht. Totale stichtingskosten € 71 miljoen. Non profit instelling? Klopt: geen profit voor de gepensioneerden en profit voor het PFZW/PGGM apparaat.
Het is opvallend dat je het FNV hierover nooit hoort. Logisch, ook zij maken deel uit van het bestuur van een pensioenfonds. De hele zorg moet voldoen aan de wet normering topinkomens. Waarom geldt dit niet voor medewerkers in het pensioenfonds en hun uitvoerend orgaan? Schaf de bonussen af. Hef de geheimhoudingsplicht voor de leden van het bestuur op. Laat de verplichtstelling voor het PFZW/PGGM eens los. Zorg dat concurrentie haar werk kan doen. Mogelijk worden dan de resultaten ook wat beter. Het is ook opvallend dat ondernemingpensioenfondsen beter scoren dan bedrijfstakpensioenfondsen. Heeft Nederland het beste pensioenstelsel in de wereld? In theorie wel, de praktijk is als hiervoor beschreven.
De overheid is al zo genereus. De burger wordt aardig in de watten gelegd met de fiscale regelingen rond zijn pensioen. De eerste pijler, de AOW, is waardevast. De inleg in het pensioenfonds is vrijgesteld van loonheffingen en de opbouw wordt niet belast met een vermogensbelasting. Na de pensionering wordt over de uitkering een verlaagd tarief voor de inkomstenbelasting geheven.
Het wordt tijd dat dhr Borgdorff de mooie praatjes omzet in daden. Overigens geniet ik altijd van de eerste drie pagina’s van het PFZW-blad Eigentijd. Een wat gezette man naast een bekende Nederlander. Vaak een mooie vrouw. Ga eens meedoen aan een dating-programma. En vergeet niet de vergoeding in het pensioenfonds te storten.
Frans van Bussel, Maastricht. FNV lid. Deelnemer pensioenfonds PFZW/PGGM. Bronnen: jaarverslag 2017 PFZW pagina 156 bezoldiging Borgdorff € 265.000, jaarverslag 2017 PGGM pagina 77 bezoldiging Bos € 694.000

Ruud

Geachte heer, beste Peter,

Ben blij dat er een principe-akkoord is betreffende pensioenen en de mogelijkheid eerder te stoppen met werken. De tekst lezende zijn er voor mij ook nog een aantal onduidelijkheden. Volgens mij hebben veel deelnemers van de pensioenfondsen behoefte aan een verder verduidelijking van de overeenkomst. Vaak wordt dit door vakbewegingen en vakorganisaties gedaan.
Zelf ben ik lid van een kleine -maar zeer belangrijke- bond NU’91; maar veel deelnemers ( zowel actieve, slapers als gepensioneerden) niet en ook zij hebben recht op goede informatie.

Hier ligt in mijn optiek een belangrijke taak voor pensioenfondsen. Is het mogelijk dat de pensioenfondsen gezamenlijk op meerdere plaatsen (± vijftien) in het land informatiebijeenkomsten organiseren? En niet alleen in de randstad of rond Utrecht maar ook in Zeeland, Limburg, Groningen en Friesland. Iedere deelnemer in een pensioenfonds dient de mogelijkheid te hebben op relatief korte afstand van zijn/haar woonplaats goede informatie betreffende de gevolgen voor zijn/haar pensioen te kunnen krijgen.

Als de pensioenfondsen dit gezamenlijk aanpakken kunnen de kosten laag gehouden worden. Gelijke informatie aan alle deelnemers, de mogelijkheid tot vragen stellen en daar waar nodig fonds specifieke vragen door spelen naar de betreffende pensioenfondsen. De manier om duidelijkheid en draagvlak te creëren.

Uiteraard ben ik met u benieuwd naar het advies van de commissie van experts over de rente waarmee pensioenfondsen moeten gaan rekenen.

Maar los van dit advies ben ik ook benieuwd hoe de dekkingsgraad van ons fonds nu is als we de technische voorziening/verplichtingen berekenen op basis van de EIOPA UFR en niet van de nu gehanteerde rekenrente. Volgens mij heeft PFZW dit cijfer reeds in de la liggen.

J.E.M van Zantvliet

Jammer dat de gepensioeneerden opnieuw in onzekerheid leven.
20 % gekort is heel wat als er weer gekort wordt hoe kun je dan de huur betalen dat is steeds de onzekerheid waarin we leven.
Met 17 jaar de verpleging ingegaan.
We zouden met 60 jaar pensioen krijgen nee dus.
Wie herinnert zich nog hetFonds voor oudverpleegsters die met nul komma nul op straat stonden.
Een schok voor mij 5 jaar langer gaan werken in een keer en niet zoals nu langzaam aan
Ik ben het eens met uw verhaal.Ik ben van 1930 bijna 89 jaar.
De onzekerheid vreet aan ons.
Jos van Zantvliet

Jv Stempvoort

Ik weet niet of je als gepensioneerde blij moet zijn met dit principe akkoord want dat is het nog. Er staan nog te veel onzekerheden in die later omdat de "omstandigheden" dit vragen, toch tot korten van de pensioenen zal gaan leiden. Bv een verslechtering van economie! Tot nu toe was de overheid de zondebok maar wat gebeurt er als de economie krimpt.(hoewel de kapitalen ondanks de vorige krimp toch zijn gegroeid) Dan moet er weer gekort worden om andere redenen. Er staan zeker goede dingen in maar voor gepensioneerden is het te onzeker.
Er is nu zeker een taak weggelegd voor pensioenbestuurders om het voor hun deelnemers op te nemen. Immers zonder deelnemers was er ook geen bestuurder!

Chris

Mooi verwoord Frans, Ik doe dat hier al jaren maar de wbc gaan gewoon door en vinden dat zij het al heel moeilijk en slecht hebben. Ik vindt het gewoon criminelen maar dat mag je weer niet zeggen van de redactie die net zo schijnheilig meedoet! Want anders verliezen zij hun baan pensioen enz. Dat kan natuurlijk niet want integriteit, empathie kennen zij niet. Het devies is stelen van de armen, zo gaat het al eeuwen !!

j.kraker

Ook ik ben als 17-jarige in de zorg gaan werken en mocht op mijn 60e (1948) met pensioen. Dat heb ik gedaan. Aansluitend als flexkracht nog 8 jaar aan de slag in de zorg waarbij er van mijn salaris pensioenpremie werd ingehouden maar waar ik niets van terug gezien heb. Ook ik vind het vreselijk dat ons pensioen gekort wordt terwijl de kosten steeds verder omhoog gaan. Het wordt steeds moeilijker om de kosten in de hand te houden bij het doen van de noodzakelijke boodschappen. Dus heer Borgerdorff, ik denk dat het een eerste prioriteit heeft om aan de gepensioneerden te denken

Johan


De pensioenkortingen blijven als "een geest rondspoken" in onze hoofden.
Deze is door het pensioenakkoord niet afgenomen.
Tijd om daar wat aan te doen zowel voor politiek,vakbonden en Pensioenfondsen.

Lemon

@ Later deze maand komt een commissie van experts met een advies over de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen.

# Was daar maar eerder mee begonnen want nu is er van alles bijgesleept om ten koste van de gevulde pensioenpot andere problemen waar de overheid geen oplossing voor heeft, te financieren.
Of individualisering nou het ei van Columbus kan worden?

*** Het is treurig te moeten constateren dat het huidige pensioendebat, ondanks prachtige woorden over solidariteit, zware beroepen en het beste pensioenstelsel van de wereld dat gered moet worden, geen eurocent extra in de pensioenkassen brengt en slechts gaat over hoe de kosten over te hevelen van de ene generatie naar de andere, of hoe de belastingbetaler voor je ideologische hobby’s te laten opdraaien. Dat jongeren niet te hoop lopen tegen zaken als de doorsneepremie die zij gedwongen betalen is dan ook onbegrijpelijk.

Zoals elk probleem, kent ook het pensioenprobleem een rationele oplossing. Het wordt hoog tijd om een stelsel waarvoor onder jongeren nauwelijks meer draagvlak bestaat, uit zijn lijden te verlossen. Individualisering en vrije keuze zijn hierbij sleutelwoorden. Geef iedere deelnemer in een bpf volledige zeggenschap over zijn eigen ingelegde gelden en het tot dusver verkregen rendement. Hij/zij kan dan naar eigen keuze al dan niet een levensverzekering afsluiten en al dan niet voor een of meer beleggingsfondsen kiezen. Iedereen die dat zou willen, kan zelfs beslissen in het pensioenfonds te blijven, maar dan moet je als jongere niet zeuren als je een slechte deal krijgt.

Door individualisering wordt het onmogelijk je problemen op het bord van volgende generaties te dumpen. De discussie over rekenrente verdwijnt als sneeuw voor de zon. En mocht er nog iets over zijn van uw pensioenpotje op het moment dat u overlijdt? Dan kan dat aan uw erfenis worden toegevoegd. Over een mooie vorm van generationele overdracht gesproken.
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA

https://opiniez.com/2019/06/03/72901/cadelange/

Jv Stempvoort

Wat de FNV aangaat deze is met de destijdse verhoging van de pensioenleeftijd akkoord gegaan.Door de toenmalige voorzitter Agnes Jongerius.Nu EP lid!
En nu zal de FNV dit wel terug willen draaien.
Regeren is vooruit zien ook door het FNV.Maar ook FNV is nu niet duidelijk wat dit akkoord inhoudt voor gepensioneerden, evenals voor de bijna gepensioneerden die meer dan 50 jaar hebben gewerkt.
Bij pensioenfondsen groeien de kapitalen.
Notabene vanaf 2008(crisesjaren) meer dan verdrievoudigd.
En nog niet voldoende buffer? Jaarlijks gaat er in verhouding een fractie van uit.
Maar indexeren kan niet en ik bang dat we in de toekomst een sigaar uit eigen doos gaan krijgen dmv korting als de economie weer stagneert.
Eigenlijk zou er met terugwerkende kracht geindexeerd moeten worden.
Maar er is blijkbaar nog niet genoeg ingeleverd.

En dhr Borgdorff mag goed verdienen en een dikke Audi rijden als hij het maar eens meer voor zijn deelnemers opneemt.Dat is hij nl verplicht aan ons!
Hoewel hij eigenlijk ook vind dat onze pensioenen geindexeerd zouden moeten worden maar door de politiek en DNB wordt belemmerd.
Maar tegenstand mis ik nog altijd, evenals van andere bestuurders.

En een inkomen van 694.000 euro pj mw Bos, vind ik persoonlijk buiten proportie.

Jv Stempvoort

Aan de reacties te lezen denk ik dat er niet veel van deze mensen voor dit akkoord kunnen zijn vanwege teveel onduidelijkheden.Of is er iemand die vind dat dit een prachtig akkoord is?

gerard mentz

IK vraag me af of er genoeg nagedacht is over pensioenfondsen die niet kunnen indexeren. Het vermogen van PFZW groeit al jaren. Met verwondering zie ik jaren hoe het vermogen groeit en al ontelbare jaren zie ik er geen stuiver erbij!! Moeten we nu blij zijn dat PFZW niet hoeft te korten in 2021? Ja de dekkingsgraad mag terug naar 100 procent. Met 100,4 procent dus geen indexering.Veel is onduidelijk en moet uitgewerkt worden terwijl me gevraagd wordt op iets te stemmen zonder te weten hoe er gerekend gaat worden !! IK denk dat de gepensioneerden er slacht uitkomen. Geen woord vind je terug in de SER-concept en wordt er verwezen naar je eigen pensioenfonds.

Lucas

Beste Lemon,
Kim De Witte heeft in zijn prima boek (de grote pensioenroof)aangetoond dat de omvorming van de pensioenen een Europees project is dat in ieder geval de collectiviteit en de solidariteit aantast en dat er op uit is de pensioenen in welke vorm dan ook te privatiseren. Dat laatste wil zeggen dat het pensioen geen overheidsaangelegenheid meer zou moeten zijn, maar dat private verzekeringsmaatschappijen het overnemen. In Duitsland, Polen, Zweden en ook in België zijn daarmee vergaande experimenten uitgevoerd met voor de mensen zeer slechte resultaten: armoede onder ouderen, geen perspectief voor jongeren, langer doorwerken en een groeiende sociale ongelijkheid. Nederland moet daar lering uit trekken.

drs.L.A.J Wijnen

Geachte heer Borgdorff,

U begint met te zeggen dat u blij bent, blij dat er na 9 jaar praten een (principe) akkoord is bereikt.
Vervolgens geeft u aan ook tevreden te zijn met het feit dat er een pensioen lijkt te komen dat soepeler lijkt mee te kunnen bewegen met de economie en afstapt van dure schijnzekerheid, waardoor de pensioenen in goede tijden sneller kunnen meegroeien met de stijgende prijzen.
Met respect, maar zover zijn we nog lang niet,sterker nog,ik blijf mijn twijfel uitspreken of het zover komt.

Zoals ook in een eerdere reactie al tot uiting werd gebracht is er al jaren sprake van een voortreffelijk draaiende economie en zeer goed presterende pensioenfondsen met uitstekende beleggingsresultaten die een indexatie zouden rechtvaardigen.

Het zijn de absurd strenge en onrechtvaardige regels die de DNB oplegt aan de pensioenfondsen, waardoor zij zelfs in een hoogconjunctuur en met een uitstekend financieel beleid niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen.

Daarom schept het weinig vertrouwen als je minister Koolmees in een reactie op het pensioenakkoord hoort zeggen dat hij de regels van de DNB blijft respecteren.

Wat opvalt is dat hierover in de hele discussie over de pensioenen nauwelijks is gesproken en dat alle partijen kennelijk instemmen met regels waaraan door de pensioenfondsen onmogelijk kan worden voldaan.

Er wordt in het (principe akkoord)een nieuwe weg ingeslagen, waarvan we moeten geloven dat deze voor de gepensioneerden beter
zal uitpakken.

Waarop moet ik dit baseren als u zelf zegt dat de dreiging van een pensioenverlaging maar iets kleiner is geworden.
Ik mag hopen dat de commissie van experts wel inziet dat er in deze tijd van extreem lage rente (die volgens de ECB nog geruime tijd aanhoudt) aan de pensioenfondsen onredelijke en onhaalbare eisen worden gesteld,waardoor zij niet aan de gestelde regels kunnen voldoen.
Het wordt tijd dat deze commissie hier een einde aan maakt en dat een koopkrachtverlies van 15 tot 20 %) voor gepensioneerden wel genoeg is.Louis Sparidans

Afgelopen donderdag, tijdens het radioprogramma 1-op-1, hoorde ik minister Koolmees het zelf zeggen: ‘het afschaffen van de doorsnee-premie kost inderdaad 60 miljard. Dat zal gecompenseerd moeten worden. Daar zullen alle pensioendeelnemers aan moeten bijdragen. Het overgrote deel van de compensatie van 60 miljard zal moeten komen uit het herverdelen van de pensioengelden.’

En verder: Ik vind het "een behapbaar probleem". Hij wees er voorts op dat 60 miljard weliswaar een enorm bedrag is, maar dat het ook maar 4 procent van de totale pensioenbuffer is (die bedraagt zoals bekend zo'n 1.500 miljard).

Staat de heer Borgdorff hier achter?

P.Lemon

Tja, die constante lage marktrente en daardoor lage rekenrente is nu het pistool op onze pensioenborst.De pensionados die de afgelopen jaren bij een bank of levensverzekeringsbedrijf spaarden en op pensioen gingen leverden flink in toen er werd afgerekend.

Bij de grote collectieve fondsen werkt de ingebouwde overheidscontrole tegen misbruik door bestuurders nu averechts.Evenals de dekkingsgraden e.a. instrumenten om de pensioenen toekomstbestendig te houden.
In ieder geval nu we zo'n lange periode van meer dan 10 jaar achter de rug hebben en de gepensioneerden tot 20% aan besteedbaar inkomen inleverden, kun je het Virtueel korten noemen.
Daar verbleekt die dreigende nieuwe 'echte' korting bij.
Gezien het feit dat de enorme ECB schuldenberg aan de lage rente is gekoppeld zal individueel voor een pensioen sparen ook de eerste jaren geen cent extra opleveren.
Laten we het kind(fondssparen)niet met het badwater(nieuw pensioenstelsel) weggooien.

Jv Stempvoort

Niet alleen wat vindt dhr Borgdorff hiervan maar ook wat doet hij er aan. Het wordt echt tijd dat pensioenfondsbestuurders het voor hun deelnemers opnemen!

Lemon

Nog even een nabrander...

*** Illustratie wat de a.s. pensionados te wachten staat :

Stel dat je wilt sparen voor een extra uitkering van bijvoorbeeld 1.000 euro per maand bovenop de AOW-uitkering. Hoeveel geld moet je dan minimaal hebben op de dag van je pensioen als je het vermogen wilt opeten? En hoeveel als je het vermogen volledig wilt nalaten en dus alleen kan leven van het rendement op je vermogen?

https://www.businessinsider.nl/pensioen-aanvullen-vermogen-hoeveel/

Ruud

Geachte heer,

Een paar jaar geleden gaven actuarissen al aan dat kosten van de omzetting van doorsneesysteem naar het systeem met degressieve opbouw dichter bij de 40 miljard ligt dan bij de 60 miljard. Dit zijn kosten die uit te smeren zijn over pakweg 10 tot 15 jaar. Dus niet een bedrag dat nu al op tafel moet komen. Het is ook een herverdelingsvraagstuk. Hoe moeilijk is het om dit vraagstuk op te lossen!

pam van dinteren

Ik heb al bijna 3 jaar vervroegd pensioen ,, ik ben nu 65 jaar ,
nu de AOW leeftijd weer eerder ingaat (66 en 4 maanden ) wat betekend dat voor mijn pensioen, want die word uitgekeerd op een berekening dat ik op mijn 67 jaar AOW zou krijgen ?????

Lucas

De commissie Dijsselbloem beveelt strengere rekenregels aan. Vanaf 2012 moeten de fondsen uitgaan van nog lagere rendementen waardoor kortingen nog dichterbij komen en indexatie nog verder weg. Dit advies is overgenomen door minister Koolmees en de DNB. Het gaat er verdraaid veel op lijken dat de overheid gedwongen dient te worden door de kiezer voordat ze inziet dat haar huidige prudente beleid voor de gepensioneerden tot onaanvaardbare consequenties leidt.

Lucas

Per abuis 2012 getypt, moet natuurljk 2021 zijn

Johan

Pensioenakkoord op deze manier niet meer geloofwaardig.
Dit had ook meegenomen moeten worden in de onderhandelingen over het pensioenakkoord.
Ik zou nu ernstige twijfels hebben wanneer ik in moest stemmen.

Johan

Op deze manier is er weinig vertrouwen meer(politiek) nu de rekenrente naar beneden wordt bijgesteld.
zie onder

Johan

Pensioenakkoord:Pensioenen moet mee kunnen bewegen met de de economie.
Economie goed met goede beleggingsresultaten pensioenuitkeringen omhoog en andersom.
De commissie Dijsselbloem verlost ons van dit sprookje.

Co Veringa


Het langverwacht akkoord. U blijft positief heer Borgdorff. Alleen even geen rekening gehouden met de commissie Dijsselbloem. Natuurlijk gaan we iets doen om te pensioenen niet te indexeren, sterker nog verlagen zullen we ze!!!! Het pensioen akkoord bijna rond en de aap komt uit de mouw. We, commissie Dijselbloem, overheid en DNB veranderen gewoon de rekenregels. Dag indexering voor oud maar ook jong. Dit is wat ze noemen witte boorden criminaliteit.

Co Veringa

Is dit nog te begrijpen?
Is dit nog uit te leggen?

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,
Met alle respect voor mevrouw Kellerman, ik zou uw voornemen onder het hoofd ‘Er is nog ander goed nieuws’ maar ‘even’ uitstellen.

Gegeven de mededeling van minister Koolmees dat de pensioendeelnemers grotendeels zélf zullen moeten opdraaien voor de 60 miljard euro die de stelselwijziging gaat kosten, alsook het advies met betrekking tot de rekenrente van de Cie Dijsselbloem, van gisteren.

Bent u nog steeds zo positief?

Lucas

Toch maar 50 plus stemmen dan?

Lemon

Bij partner stopte het prepensioen/fpu bij 65, ontving toen (in het begin van de uitgestelde AOW regeling) 2 maand later d'r AOW.Haar ABP aanvullend pensioentje kwam daarentegen wel met 65 binnen. Voor die 2 maand wel de aanvullende partnerAow toeslag aangevraagd. Als u single bent wordt dat de komende 16 maanden het zorgpensioentje en mogelijk aankloppen bij de instanties.

Pier Koopmans

Beste Lemon,

De experts hebben besloten de rekenrente verder te verlagen! Lijkt me logisch gezien de steeds maar dalende rentes. Dit gaat niet meer veranderen, kijk naar Japan. Ik ben geen econoom, maar heb het idee dat de huidige paradigma's van het economisch denken drastisch moeten veranderen, dit zal echter niet eerder gebeuren dan na de volgende crises en we er achter komen dat ons huidig economisch systeem heeft gefaald.

Pier Koopmans

Beste Co,
Dit is geen criminaliteit, dit is logisch redeneren vanuit hedendaags economisch denken. Dit denken verandert pas na de volgende crisis.

Herman van Katwijk

Met het uitblijven van een reactie op de enorme kosten en giga uitgaven van "ons" pensioenfonds word ik wel steeds nieuwsgieriger hoe dhr. Borgdorff dit gaat verklaren. Zou hij als hij hierop zou worden afgerekend óók zo'n duur pand op zo'n dure locatie hebben gekozen of wellicht juist meer in de provincie naast een treinstation voor de bereikbaarheid? En de overhead net zo duur? Ook zijn salaris aangepast aan de indexering van de pensioenen? Misschien een Opel Corsa i.p.v. een dure Audi? Ik gun iedereen zijn pleziertje, maar betaal hem dan zélf !

nico medema

misschien kan onze nieuwe voorzitter aan dijsselbloem, klaas knot en de minister uitleggen, dat niet de (reken)rente maar het rendement op beleggingen van belang is voor de vermogenspositie van pensioenfondsen. Zolang dat rendement hoger is dus geen reden voor verlaging van pensioenen.

Ruud

Geachte heer, beste Peter,

In het rapport van commissie Dijsselbloem staan ook adviezen die in het principe-akkoord al overboord gegooid zijn. Wat ik wel mis zijn opmerkingen over beleggingen.

Het huidige FTK schrijft voor dat naast de waardering van de verplichtingen op basis van risicovrije marktrentes, dat het FTK alleen swaps en staatsleningen uit landen als Duitsland en Nederland beschouwt als ’risicoloze’ belegging. Dit heeft m.i. enorme gevolgen voor de samenstelling van de portefeuille vastrentende waarden.

Om juist op lange termijn de arbeidsvoorwaarde ‘Pensioen’ middels een lange termijn beleggingsbeleid efficiënt vorm te geven, heeft PFZW Asset-Liability Management ingevoerd.
Nu de zekerheid van nominale uitkering wordt losgelaten, geeft dat PFZW nu de ruimte om op basis van de eigen ALM studie haar beleggingsbeleid vorm te geven? Dit levert m.i. veel beleggingsrendement op.

Mag ik er verder vanuit gaan dat op basis van het voorliggende principe-akkoord de premie in het vervolg kostendekkend wordt en er niet meer met een gedempte kostendekkende premie wordt gerekend? Scheelt minimaal een 0,5 miljard aan inkomsten bij een gelijkblijvende opbouw of bij een verminderde opbouw een zelfde bedrag in de verplichtingen/technische voorziening.

P.Lemon

De bittere realiteit? Te rijk gerekend met de marktrente ipv een vaste rekenrente destijds?

*** In het beoogde nieuwe stelsel moeten de fondsen de pensioenen van ouderen en werkenden verlagen zodra zij te weinig vermogen hebben. Met een lagere rekenrente komt dat moment sneller dichterbij.Intern is de FNV erg ongelukkig met het advies. ‘Laat je niet verleiden tot een discussie over de rekenrente’, is de marsorder voor bijeenkomsten over het pensioenakkoord.


De rente is een van de vele knoppen waaraan gedraaid kan worden om de verhouding tussen vermogen en verplichtingen te berekenen. Tot 2006 mochten de pensioenfondsen rekenen met een vast percentage, 4 procent, sindsdien moeten ze rekenen met de marktrente. Pensioenfondsen waren destijds vóór de overgang naar de marktrente omdat die toen hoger was dan het oude, vaste percentage. Hoe hoger de rente, hoe beter de vermogenspositie lijkt, waardoor de fondsen er goed voorstaan.

Maar sinds 2006 is de rente schoksgewijs gedaald. Daardoor en door de financiële crisis is de positie van veel fondsen sterk verslechterd, ook al zijn de fondsen gezamenlijk rijker dan ooit met zo’n 1.400 miljard euro aan bezit.

Dijsselbloem adviseert nu om de rekennormen nog iets strikter te maken. Bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen moeten pensioenfondsen uitgaan van lagere rendementen. Het kabinet en de toezichthouder op de pensioenfondsen, de Nederlandsche Bank, nemen dat advies meteen over. De regels gelden per 2021.
Waarom is hij zo streng?

Dijsselbloem houdt zijn vizier gericht op de lange termijn. Even op zijn allersimpelst: u bent een pensioenfonds en hebt 200 euro in kas. U belooft uw buurman elk jaar 100 euro uit te betalen en doet dat meteen. U rekent met 100 procent rente en gaat er dus van uit dat de resterende 100 euro volgend jaar is verdubbeld, zodat u weer 200 euro in kas hebt en uw belofte kunt nakomen. In de praktijk blijkt de rente voor één jaar echter nul te zijn. De kas is volgend jaar leeg. Als de pensioenfondsen zich met een rente die hoger is dan de marktrente ‘rijk’ mogen rekenen, keren ze vandaag te veel uit, waardoor er over-, over-, overmorgen te weinig in kas is. De ouderen van nu hebben dan pensioen gehad, voor de jongeren is minder over.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-adviseert-dijsselbloem-strengere-rekenregels-voor-pensioenfondsen~bff1f469/

Johan

Hoe wordt de hoogte van de kortingen berekent en kun je jaar in, jaar uit, kortingen toepassen? Ala ik het allemaal zo lees is van verhogingen(indexatie) geen sprake, de komende jaren althans.

Lucas

Het ECB behartigt een groter belang en het belang van pensioenfondsen wordt daar ondergeschikt aan gemaakt. Dat is begrijpelijk. Niet begrijpelijk is dat de overheid en DNB het ECB beleid enerzijds bekritiseren maar anderzijds de huidige pensioengerechtigden in de kou laten staan door zéér strenge rekenregels te hanteren. Het is ook niet logisch te veronderstellen dat de pensioenfondsen zo risicomijdend zullen gaan beleggen dat ze niet meer dan de rekenrente als rendement zullen behalen. Dat blijkt wel uit de rendementen van de afgelopen jaren. Is het dan jezelf rijk rekenen wanneer je het percentage hanteert dat je gemiddeld over de laatste 15 jaar hebt behaald of is het jezelf arm rekenen wanneer je een percentage hanteert dat kunstmatig op een historisch laag niveau is gebracht en kunstmatig zo laag wordt gehouden?

Lucas

Was het toeval dat juist ten tijde van de FNV stemming de reacties op dit blog niet te zien waren?

Louis Sparidans

Het is m.i. teleurstellend dat de FNV het principeakkoord met betrekking tot de pensioenen in meerderheid heeft goedgekeurd. Onder druk van een zogenoemde cruciale datum van 1 juli a.s. is er namelijk een akkoord op hoofdlijnen ‘doorgejast’, waarvan de effecten op de uitvoering nog helemaal niet bekend zijn.

Geloof me, die datum was heus ‘niet heilig’. Waar een wil is, met name van de zijde van het kabinet, was er echt wel een betere weg. Het zou de onderhandelaars hebben gedwongen nogmaals verder en vooral diepgaander te overleggen.

Frans van Bussel

Geachte hr Borgdorff. In uw laatste Borgblog geeft u aan deze week aandacht te besteden aan de benoeming van mevrouw Kellerman. Ik kan me voorstellen dat het u, door de drukte deze week, ontschoten is. U zult het mij niet euvel duiden dat ik haar beleidsmatig wil helpen. Mevrouw Kellermann allereerst proficiat met uw benoeming. Ik spreek altijd over het PFZW/PGGM. In 2008 opgezet om te kunnen concurreren. We weten allemaal dat de achterliggende reden het omzeilen van de wet normering topinkomens was. En zitten nu met de gebakken peren. Sinds deze uiteenrafeling van het pensioenfonds zijn de gepensioneerden in de zorg en welzijn 20% gekort op het beloofde waardevast pensioen. Wel ben ik blij dat u van de DNB afkomstig bent. Na het omvallen van de ING, de ABN/AMRO en de SNS bank, heeft u als toezichthouder bij de DNB hogere eisen gesteld aan de pensioenfondsen. Terecht: het moet niet zo zijn dat de belastingbetaler voor een omvallend en slecht presterend pensioenfonds moet gaan bloeden. Hierbij een viertal management adviezen.

1 De verplichtstelling. Stel nooit de door vakbonden en werkgevers afgedwongen verplichtstelling voor werknemers in de Zorg en Welzijn ter discussie. Het zou het einde betekenen van de mega salarissen bij het PFZW/PGGM en de riante vergoeding voor de vele vakbondsvertegenwoordigers en werkgevers. Snij nooit in eigen vlees!

2 De gepensioneerden. Na het werkzame leven worden we gepensioneerd. In zijn algemeenheid neemt de vergeetachtigheid toe. De gepensioneerden krijgen last van uitvergrote karaktertrekken. Een voorbeeld? Neem de ouderen partij 50 plus. Het vecht elkaar de keet uit. En u weet als geen ander: verdeel en heers!

3 Uw BMI. U gaat geweldig gefêteerd worden. U wordt uitgenodigd voor congressen, recepties en door bedrijven. Mensen die werkzaam zijn in de zorg en welzijn moeten verplicht bijdragen aan PFZW/PGGM. Elke vijfde dag wordt er door hen voor het PFZW/PGGM gewerkt. U hebt ook wat geld in zak: 216 miljard Euro. Dat is veel, ter illustratie, u weet dat de Brexit over een bedrag van veertig miljard gaat en daar staan de internationale kranten al jaren vol van. U wordt zo trots en ijdel als een hond met zeven staarten. Hier in Limburg wordt vaak een andere variant op dit gezegde gehanteerd. Maar om een discussie in een #metoo polemiek te vermijden hou ik het netjes. Ga veganistisch eten op congressen, recepties en bedrijfsetentjes. Let op uw BMI!

4 Politici. Blijf ze benoemen. Tijdens hun politieke carrière wordt er wat bagger over ze uitgestrooid. Daarom komen ze na de politieke loopbaan vaak terecht in organen van non-profit instellingen. Zij zorgen ervoor, door hun contacten in Den Haag, dat het pensioenstelsel niet gewijzigd wordt. Het salaris in de politiek dient na die periode aangevuld te worden. Even wat namen in het PFZW/PGGM en niet limitatief: Frank de Grave, Jet Bussemaker, Marianne Sint en Hans Alders. De laatste is een van uw voorgangers. Geen middelbare school afgemaakt en grossier in nevenbaantjes. Alders slaagde erin om zijn inkomen als voormalig commissaris van de Koningin te verdubbelen met neveninkomsten Tijdens zijn bestuursvoorzitterschap in ons pensioenfonds zijn we er op achteruitgegaan. Wat zegt Alders in afscheidsinterview over het PFZW “ het perspectief van de deelnemer altijd scherp voor ogen houden”. Echt waar en met droge ogen! En wat zegt mevrouw Kellerman in haar welkomstinterview “Daarnaast is het mijn ambitie om bij deelnemers een beter besef te brengen dat het plannen van je financiële toekomst heel belangrijk is. En daar speelt pensioen een hoofdrol bij.” Fantastische quote, van u kunnen we tenminste wat verwachten!

Frans van Bussel 66 jaar. Zie ad 2.

Ag Willis-wiegmann

Wat zijn de gevolgen voor mij persoonlijk gezien het nieuwe akkoord .
Ik.zou tot 25-10-2020 mijn vervroegde pensioen.ontvangen.dan zou mijn AOW ingaan.wat 300 euro minder zou zijn van wat ik.nu ontvang .
Maar met het nieuwe akkoord gaat AOW dus 4 maanden eerder in.en wordt mij dus 4 x 300 eur door de neus geboord?

Ruud

Over cynisme gesproken!!!

Hoewel ik ook kritische opmerkingen richting het bestuur van ons Pensioenfonds PFZW heb, ben ik blij dat zowel het PFZW bestuur als de medewerkers van het bestuursbureau opteren voor een realistische benaderingen van de huidige vraagstukken binnen het pensioendossier.

Haiko

Toeval bestaat niet.Zeker niet in de politiek en in relatie tot pensioenfondsen

Petra

Beste Ag Willis, de AOW gaat 4 maanden eerder in. Dit betekent dat u, stel dat u een partner heeft, in uw leven 4 x 787,45 euro meer aan AOW ontvangt, dit is 3150 euro meer AOW dan wat u eerst zou krijgen.

U gaat er dus in ieder geval 1900 euro op vooruit, gefeliciteerd.

chris

Cynisme? dit heet waarheid! Ik heb deze sjarlatans van zeer dichtbij meegemaakt! en een ding is zeker de besturen directies en al die beleggingsmanagers zijn er schathemeltje rijk van geworden. En dan mogen de mensen niet terecht schelden en vervloeken? Kom nou. Wees solidair en lever minstens de helft van je inkomen in, lafaards.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff