« Een langverwacht akkoord | Hoofdmenu | PFZW is jarig »

06/17/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

en nog steeds zitten de gepensioneerden niet aan tafel, ons wordt niets gevraagd.

Lucas

Door eenzijdige berichtgeving, waarbij de invloed van de rekenrente vrijwel buiten beeld is gehouden, de onhoudbaarheid van het stelsel als feit is gepresenteerd en de dreiging van korting steeds sterker werd gemaakt, zijn velen overstag gegaan met invoering van een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel met allerlei open eindjes dat nog even gevoelig is voor extern opgelegde zaken zoals de rekenrente. Het akkoord leek de fondsen iets uit de gevarenzone te halen maar de nieuwe strengere regels doen dat waarschijnlijk weer teniet.
Het is betreurenswaardig dat de leden van een vakbond de doorslag hebben kunnen geven. U kunt mij waarschijnlijk niet zeggen hoeveel % van de PFZW deelnemers lid is van de vakbond FNV en hoeveel daarvan voor dit akkoord gestemd hebben. Toch spreekt u van een breed draagvlak zonder uw achterban te hebben gepeild. Dat had u natuurlijk best kunnen doen om daarna volmondig uit te kunnen spreken dat uw achterban wel of niet achter dit akkoord staat. Waarom heeft u dit niet gedaan? De reacties op uw blogs hebben daar genoeg aanleiding voor gegeven.
En wat uw compensatie voor 40-50 ers betreft: gaat u dan ook nog een compensatie voor de 60+ ers regelen? Zij hebben nl. exorbitant lang moeten meebetalen aan de riante vut-regelingen etc. van de oudere generaties, moesten na lange tijd van een eindloonregeling naar een middelloonregeling en krijgen nu aan het eind van de rit te horen dat het beter voor ze is wanneer de hoogte van hun uitkering niet meer vaststaat maar mee kan bewegen met de economie. Is dit nieuwe aanvullende pensioenstelsel stelsel (dus niet de aow-leeftijd, zware beroepen en zzp pensioen) voor hen beter omdat zij niet zo door het invoeren van de doorsneepremie getroffen worden? Ben je beter af wanneer je er niet veel slechter van wordt? Of gaat u voor die compensatie toch nog maar iets bij die groep weghalen? Dit is tenslotte zo'n "open eindje". U zegt dat de pensioenen nu omhoog en omlaag kunnen met de economie. Aan het omlaag zit in principe geen ondergrens: als het geld op is is het op. Maar hoe zit dat met naar omhoog? Hoe hoog moet de dekkingsgraad daarvoor zijn en is dit realistisch? Kan het pensioen hoger worden dan het voorheen gegarandeerde pensioen? Als dit niet zo is dan betekent de verbetering waarover u spreekt opnieuw: hoogstens houden wat je al had en een kleinere kans op verslechtering.
Ik heb u naar aanleiding van uw vorige blog ook weer een aantal vragen gesteld en suggesties gedaan en dat doe ik nu weer. Opnieuw wijst u vooral op de voordelen van het nieuwe stelsel en bagatelliseert u de nadelen en gevaren ervan (garantie verdwenen, risico's bij de deelnemers, recessies werken nu sneller en harder door, gevoeligheid voor rekenrente blijft, minder weerbaarheid tegen EU harmonisatiebeleid)) en onthoudt u zo deelnemers belangrijke informatie. U noemt geen enkele keer dat PFZW in dit stelsel het beleggings- en leeftijdrisico volledig bij de deelnemers heeft gelegd en dat PFZW geen verantwoording meer hoeft af te leggen voor een gegarandeerd resultaat. Voorwaar geen geringe voordelen voor PFZW en nadelen voor de deelnemers die u geheel niet communiceert! Minder risico, minder verantwoordelijkheid, zelfde salaris!? En toch zegt u voor transparante, duidelijke en eerlijke communicatie te zijn....

Henk Koning

Ik heb als FNV lid (inmiddels gepensioneerd) tegen het akkoord gestemd vanwege ook een aantal door u genoemde redenen. Dat ik mijn stem uit heb kunnen brengen over deze verandering in arbeidsvoorwaarden komt omdat ik er voor heb gekozen om niet langs de kant te staan maar om invloed uit te oefenen als het er op aankomt.
U weet natuurlijk dat de leden van de vakbonden het, onder andere middels het betalen van een behoorlijke contributie, mogelijk hebben gemaakt om arbeidsvoorwaarden waaronder pensioenregelingen tot stand te brengen.
Dat niet leden daar ook van profiteerden is, ik gebruik uw uitdrukking, betreurenswaardig.

Lucas

Beste Henk,
Ik heb niets tegen vakbonden, integendeel, ze vervullen zeker een nuttige rol. Alleen m.i. niet in de pensioenkwestie. U beschouwt verplicht deelnemen aan een pensioenfonds blijkbaar als een bevochten voorrecht. Ik ervaar het als een opgelegde plicht waarbij men voor de verplichte en vaststaande premie steeds minder terugkrijgt (afgeschafte regelingen, van eindloon naar middelloon, geen partnerpensioen meer, geen garantie van uitkeringshoogte meer). De nieuwe regeling komt erop neer dat alleen de inleg vaststaat en je maar moet zien wat je ervoor terugkrijgt. Daar ben ik de bonden inderdaad niet dankbaar voor. Liever had ik het geld dat ik inmiddels in de pensioenpot heb gestort zelf mogen beheren. De solidariteit zoals die in de statuten is geregeld, bij welomschreven situaties/gebeurtenissen, vind ik prima. De solidariteit die nu gevraagd wordt gaat echter veel verder en is niet duidelijk afgebakend. Geen pech en geluksgeneraties klinkt wel mooi maar is veel te vaag. Daarbij heeft PFZW zelf in het verleden wel degelijk pech en geluksgeneraties gecreëerd dus is in die zin ongeloofwaardig geworden. Onder het mom van solidariteit worden nu pensioengelden herverdeeld. En omdat niemand de "pech" precies kan berekenen kan men gewoon met gelden schuiven. En daar hebben de bonden voor gekozen. De pensioendeelnemers zijn zwaar ondervertegenwoordigd en de vakbonden hebben op een oneigenlijke manier allerlei andere belangen mee laten wegen in de aanvullende pensioendiscussie. ik ben dus inderdaad niet blij met de rol van de vakbonden in deze kwestie.
Waar ik daarnaast bezwaar tegen maak is dat het nu alleen aan de leden van vakbonden overgelaten wordt terwijl men ook makkelijk de PFZW aanhang had kunnen laten stemmen en dit standpunt naar voren had kunnen brengen. Ik vermoed dat men er om de redenen die ik eerder heb aangegeven voor heeft gekozen om dit niet te doen.

Henk Koning

Beste Lucas,
Mijn reactie begon met de opmerking dat ik tegen het akkoord gestemd had. Daarmee is gezegd dat ik het inhoudelijk niet altijd en in dit geval niet eens ben met degenen die namens mij, zowel een gepensioneerde als een vakbondslid, tot een akkoord gekomen zijn.
Dat neemt niet weg dat de georganiseerde werknemers er voor gezorgd hebben dat er pensioenregelingen tot stand zijn gekomen. Ik beschouw het inderdaad als een verworvenheid dat we in Nederland in staat zijn geweest en nog zijn om middels organisatie op te komen voor de belangen van werknemers. Het is mijns inziens niet onlogisch dat degenen die er helaas voor kiezen niet mee te doen met met met die collectiviteit ook geen zeggenschap hebben over de bereikte resultaten.
De vraag is overigens of u als individuele werknemer op jonge leeftijd in staat was geweest om met uw werkgever te onderhandelen over een pensioenregeling uitsluitend voor uzelf met daarin een forse premiebijdrage van de werkgever.
De vraag stellen is de vraag beantwoorden.
Naar alle waarschijnlijkheid hadden u en uw werkgever dan niets in de pensioenpot gestort en was er dus niets op individuele basis te beheren.

Lucas

Nogmaals, we hoeven de discussie niet scherp te voeren. Ieder mag zijn eigen manier kiezen maar de vakbonden sluiten niet leden uit van de besluitvorming maar vinden wel dat iedereen aan hun voorwaarden moet voldoen. De regeling had ook alleen voor vakbondsleden kunnen gelden waarbij niet leden hun eigen invulling hadden kunnen geven.

P De Vrees

Wat gebeurt er met het eigen vermogen van de pfzw, dat is spaargeld van van de gepensioneerden. De jongeren hebben daar nog niet veel aan bijgedragen. Compensatie indexatie?

P De Vrees

Goed idee om de gepensioneerden index compensatie vóór de gemiste inkomsten te geven? Het eigen vermogen is immers ook door hen gespaard, daar hebben de jongere nog niet veel aan bijgedragen.

karel

Geweldig nieuws. Een akkoord op een lastig dossier. Vervelend wel dat de hele wereld denkt dat pensioenfondsen geld kunnen toveren.
Ik ben blij dat ik voor elke euro die ik inleg serieus veel meer terug krijg dan dat ik op een spaarrekening had gekregen.

Het is fijn om het pensioensysteem te snappen, dan hoef je je niet elke keer genaaid te voelen als er slechte berichtgeving is over de sector. Prima rendementen van zo'n 6 a 7%, prima verzekering voor partner en kids bij evt overlijden, prima verzekering bij arbeidsongeschiktheid en bovenal prima pensioen.

Het kan altijd beter maar ik klaag niet.

Louis Sparidans

Prima Karel.
Ofschoon ik zelf vind dat er eerst dóór-onderhandeld had moeten worden op alle zogenoemde open-einden (een verkleinwoord is niet op zijn plaats!), ben ik het met je eens dat we het ook weer niet al té somber moeten inzien.

Het is nu eenmaal zo. Er worden m.i. vaker beslissingen genomen, die (soms pas achteraf gezien) beter hadden gekund, maar ook dan moet je er mee leren leven.

Petra

Gepensioneerden kunnen rustig lid blijven van een vakbond, Nico. Je kunt lid worden van FNV Senioren óf CNV Senioren, dan telt jouw stem voortaan ook (weer) mee!

Bastiaan

Beste P De Vrees,

Welk eigen vermogen?

Groet, Bastiaan

nico medema

ik ben 40 jaar lid geweest van fnv en voorgangers. Afgehaakt toen de fnv vuurtjes ging stoken in de zorg als middel om leden te winnen.
fnv heeft het moment nu laten lopen om akkoord te gaan onder de voorwaarde dat de rekenrente niet verder verlaagd zou worden, dus niet overnemen Dijsselbloem door Koolmees. De belangen van gepensioneerden zijn niet in goede handen bij de vakbonden.

Henk

Het is logisch dat hier bijna alleen mensen reageren die vlak voor hun pensioen zitten. Het pensioenstelsel is ingewikkeld en iedereen kijkt natuurlijk wat er voor hem/haar overblijft. Ik ben voor solidariteit, dit betekent dat de generaties die eraan komen, en dan met name diegenen die net modaal verdienen, ook een goed pensioen kunnen opbouwen, een huis kunnen betalen etc. Daarom moet inderdaad dit akkoord nog verder uitgewerkt worden. Overigens ben zelf 61 al een goed pensioen opgebouwd ondanks middelloon. Wij moeten blij zijn met zo,n pensioenstelsel.

G.

Ik ben blij met het nieuws en hoop en ga ervan uit dat u onze (mijn belangen) goed zal vertegenwoordigen in alle overleggen namens alle deelnemers. Een goed idee om wekelijks informatie te lezen via u blog.
IK ga bijna met pensioen (dec 64 jaar) en wil graag de ontwikkelingen bij houden. Na 43 jaar gewerkt te hebben en op 61 jaar onvrijwillig in de WW te moeten zou ik het prettig vinden om toch nog een goed pensioen te halen. Succes met alle onderhandelingen ook voor mijn leeftijd groep . Die zeker aan het einde van hun werkzame leven (en zeker niet allemaal gezond zijn) van een goede pensioen te voorzien.
Greet

chris

Dat gaat niet gebeuren want de dekkingsgraad is onder de 100 gezakt. Dat wisten zij maar al te goe en succes met deze valse profeten.

chris

Niet zo bagettaliserend, leg het aan hem uit!

C. Muurling

De vakbondsleden moesten voor stemmen want anders zou na 1 juli er wederom niet geïndexeerd kunnen worden en dekkingsgraad zou bij een ja niet zakken. Nu is er een akkoord en de dekkingsgraad zakt onder honderd.
Dit heet in nette termen "chantage" en de rijken komen er weer mee weg. Dit heet ook wel volks(pensioen)verlakkerij.
Wanneer stopt deze misleiding eens een keer?

Karel

Wat een leuke, opbouwende reactie. ook ik eb me druk gemaakt over 'de gebroken pensioenbelofte'. Aanvankelijk ging het om de welvaartvaste uitkering van 70 % van het laatstgenoten loon na 40 pensioenopbouwjaren. Daarna kwam die vantatstische OBU regeling er bij, zodat je met weinig inkomensverlies kon stoppen op je 60-ste. Maar dat bleek allemaal niet houdbaar. Dus werd het eindloon omgezet naar middenloon, kwam de OBU te vervallen, verschoof de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar....??? (wie weet??), werden (vooral) oudere werknemers tijdens de crisis massaal op straat gezet (te duur???; vooral kansloos!!!), is er al jaren niet meer geïndexeerd en dreigen er steeds opnieuw kortingen. En toch heeft Karel gelijk met zijn positieve reactie. Heeft u weleens gekeken naar de wijze waarop de particuliere pensioenverzekeraars rijk worden van de oudedagsvoorziening die veel mensen hen hebben toevertrouwd? De eigen resultaten staan en het woord solidariteit laat zich als zodanig niet verzekeren. Daarom blij met PFZW, ondanks mijn te hoog gespannen verwachtingen.

Stephan Skambraks

Ik stoor me heel erg aan de berichtgeving over afschaffing van de zogn. doorsneepremie. Steeds weer wordt gesteld dat "de subsidie van jong naar oud" wordt afgeschaft. Alsof de jongeren mij nu subsidiëren! Ik ben 60 plus, en heb bijna 40 jaar in de zorgsector gewerkt, n werk nog steeds. Ik heb geen bonus gekregen toen ik jong was, dus in feite heb ik mij zelf gesubsidieerd, en wordt ik niet door de jongeren van nu gesubsidieerd. Ook begrijp ik niet waarom steeds alleen over compensatie voor 40gers en 50gers gesproken wordt. Iedereen die lang in de zorg heeft gewerkt en nu oud is en nog wekt en pensioenpremie betaalt verdient compensatie! Niet als fooitje of tegemoetkoming, maar gewoon vanuit redelijkheid. Mocht dit niet gebeuren dan voel ik mij zonder meer genomen door de afspraken in dit concept - pensioenakkoord.

henk Boerrigter

Ondanks alles wat ik lees in kranten en andere bladen en zie in tv programma's snap ik nog niet genoeg van "het pensioen". Het meest stoort me dat de ouderen de jongeren zouden moeten compenseren, ook gezien de opmerking dat hun geld langer kan renderen. Nou, mijn inleg tnt. van 45 jaar lang pensioenpremie betalen heeft wel erg lang en zelfs in hoogconjunctuur kunnen renderen, en nog zal het niet genoeg zijn om te indexeren ?? Ik ga hoop ik volgend jaar met pensioen (heb dan 50 jaar gewerkt), en geloof zelfs niet dat wat er netto wordt berekend in de pensioenplanner,zal kloppen, ik vrees dat het echt wel minder zal zijn.
Ben overigens wel een zonnige geest! Groet Henk.

Lucas

Beste Henk,
Ik ben ook blij met dit pensioenstelsel en voor solidariteit. De huidige voorstellen hollen dit stelsel m.i. echter uit. De solidariteit die prima is geregeld in de statuten wordt nu sterk opgerekt en arbitrair gehanteerd zonder financiering aan te geven. Beleggingsresultaten variëren per generatie. De uitkeringsovereenkomst onderving dit: iedereen kreeg, ongeacht het beleggingsresultaat, vanaf de pensioenleeftijd een x % van zijn loon als uitkering. Het pensioenfonds droeg het belegginsrisico en moest er dus voor te zorgen dat de resultaten toereikend zijn. Dit borgde solidariteit tussen de generaties. Bij de (nieuwe) (premie)overeenkomst is die verplichting bij het fonds weggehaald! Het fonds hoeft niet meer voldoende rendement te realiseren om de toegezegde pensioenen te betalen omdat er geen gegarandeerde uitkeringen meer zijn! De rendementen bepalen nu hoeveel pensioen je krijgt. Dit wordt echter nooit hoger dan de oorspronkelijk toegekende rechten en al het beleggingsrisico ligt nu bij de deelnemers! Daarom is PFZW zo blij. Ook de werkgevers zijn blij want zij hoeven nooit meer bij te storten omdat de pensioenpot nooit meer onvoldoende gevuld is. Zonder gegarandeerde uitkeringen is er immers ook nooit meer een onvoldoende gevulde pot! De doorsneepremie was een solidair element in het systeem en juist dat wordt eruit gehaald omdat het oneerlijk zou zijn. Maar waar komt het compensatiegeld vandaan en hoe "eerlijk" gaat dat?
PFZW heeft vaker pensioenverandering doorgevoerd waarbij benadeelde deelnemers niet werden gecompenseerd. Voorbeelden zijn de overgang van eindloon naar middelloon en de afschaffing van riante regelingen. Deelnemers van jouw leeftijd hebben heel lang aan die riante regelingen moeten meebetalen zonder ervoor in aanmerking te komen en zonder compensatie. Hoe ‘eerlijk’was dat? Nu dan wijzen op solidariteit lijkt er vooral op gericht om de verande-ringen die men voorstaat acceptabel te maken en de kosten ervan over een grotere groep uit te smeren. PFZW, overheid en vakbonden overschrijden ver het mandaat dat ze hebben gekregen. PFZW: gegarandeerde uitkering omzetten in een onzekere en mogelijk veel lagere, risico's afwentelen op de deelnemers (beleggingsrisico en langer leven risico). Overheid: pensioenfondsen dwingen een extreem lage en gemanipuleerde marktrente als rekenrente nemen voor de dekkingsgraad i.p.v. bijv. de over de laatste 15 jaar werkelijk gerealiseerde rente. Zeer hoge dekkingsgraden hanteren voordat er geïndexeerd mag worden. Lagere rente voor pensioenfondsen hanteren dan voor verzekeringen terwijl pensioenfondsen een langere beleggingshorizon hebben en dus met een hogere rente zouden moeten mogen rekenen. Feitelijk pusht de overheid het pensioen steeds meer naar een commercieel stelsel
Vakbonden: zaken die niets met het aanvullend pensioen te maken hebben (zoals aow leeftijd, aow voor mensen met zware beroepen, zzp pensioen) bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel betrekken en vervolgens inleveren op de inhoud van het aanvullend pensioen om die andere zaken binnen te halen!
Ik vrees dat de afschaffing van intergenerationele solidariteit (ddorsneepremie), gecombineerd met een lage en vluchtige rekenrente én de afschaffing van garanties, er juist toe zal leiden dat je geluksgeneraties en pechgeneraties krijgt.....

Lemon

@ ik stoor me heel erg aan de berichtgeving over afschaffing van de zogn. doorsneepremie.

# Dat blijkt ook een forse adder onder het gras te zijn.

*** Voor iedereen geldt dat de afschaffing van de doorsneesystematiek de bijl zet aan de wortel van het solidaire en collectieve pensioenstelsel. Het opent de weg naar ‘maatwerk’ en ‘individuele potjes’, naar een stelsel waar banken en verzekeraars op azen. De 1500 miljard euro in de huidige gezamenlijke pensioenpot is voor hen immers een aantrekkelijke buit. Zij zullen hun aandeel ten koste van de gepensioneerden zeker opeisen.

Al met al is er weinig reden om vrolijk te zijn over de instemming met het pensioenakkoord. Weliswaar zou afwijzing geen garantie zijn geweest voor een beter resultaat. Maar dit akkoord markeert een nederlaag. Het is een capitulatie. Een afwijzing had de mogelijkheid opengehouden voor een betere uitkomst. Dan was er wel nog het één en ander aan actie nodig geweest. En wat dat betreft staan de zaken er momenteel in Nederland niet al te gunstig voor. Van de 10 miljoen werknemers is slechts 15% bereid om voor hun gezamenlijke belangen in vakbonden op te komen. Van de ruim 1 miljoen FNV-leden nam slechts 37% de moeite om zich in hun pensioenbelang te verdiepen en zich daarover in een referendum uit te spreken. Van de 376.000 stemmers ging 75% akkoord met verslechteringen in de pensioenregelingen. Dat belooft niet veel goeds als er nog druk moet worden uitgeoefend om alle open eindjes van dit akkoord aan elkaar te knopen. Weglopen helpt in elk geval niet. Misschien wordt spijt een nieuwe motor voor strijd?
https://www.grenzeloos.org/node/14489?language=en

Jv Stempvoort

Geheel mee eens daarom direct mijn lidmaatschap van meer dan 40 jaar opgezegd, weliswaar bij het CNV.Er zijn bv geen afspraken gemaakt over de rekenrente,die eerder zal dalen dan stijgen. Misschien als gevolg dat de dekkingsgraad ook niet boven de nieuw beloofde 100% gaat komen en dus geen indexatie voor al die mensen die al jaren ingeleverd hebben en toekomstig gepensioneerden.
Er moeten nog zaken worden onderzocht bv of er na 45 jaar werken gestopt kan worden, zou vooral belangrijk zijn voor mensen die al vroeg begonnen zijn met werken.
Eerlijk gezegd geloof ik daar niet in met de weliswaar minder hard maar toch stijgende AOW leeftijd.
De zg doorsneesystematiek wordt afgeschaft maar zal zo'n 60 miljard gaan kosten. Wie brengt daar de kosten voor op?
Kortom zeker is dat alles voor gepensioneerden onzeker blijft.

H.van meijl

de 70+ wordt ook niet genoemd, wij hebben al jaren geen compensatie gehad, en dat kunnen we ook niet meer inhalen, en de jongeren wel. wij hebben ook altijd voor onze ouders betaald, dus nu zouden wij dan eigenlijk 2 x moeten bijdragen! dit is toch geen eerlijke verdeling?
wij hebben ook graag een redelijk inkomen om onze laatste jaren nog te
kunnen genieten van het leven

Marijke Hauwert

Bedankt voor deze uitleg ik wilde het net gaan schrijven, bijna hetzelfde dus, want als 766-jarige heb ik ook eindloonregeling zien veranderen en er zijn wel meer verdekte zaken ingevoerd die pas later meestal een negatief eindresultaat hadden.
Dus Lucas bedankt en ik heb 1 voorstel, kunnen we geen petitie beginnen om Draghi, Italiaan voormalig werknemer van GoldmanSachs en uitvinder van het gezegde “whatever it takes” nou we weten wat dat betekent, Italie, Spanje en Portugal publiekelijk steunen d.m.v de nulrente en nu de min-nulrente. In feite zijn alle schulden opgekocht, die over 4/5 jaar ons zwaar gaan vallen en de in feite failliete landen op dezelfde voet kunnen doorgaan met pensioneren op 55 of 60 jaar, laten we trouwens Frankrijk niet vergeten. Ik snap niet waarom hij bij de medebankiers dit nulrente handhaven er door krijgt, als ik Klaas Knot hoor dan is hij lijkt mij niet voor die vorm van openlijke staatssteun, vriendelijke groet Marijke Hauwert

Marijke Hauwert

PS 76-jarige natuurlijk

Peter Louter

Het grote verschil tussen rekenrente en meerjarige hoge opbrengsten, ik snap er nog steeds niets van.
Is het uit te leggen?

Lucas

Ook ik vond het eerst een leuke positieve reactie maar feitelijk is het gewoon een onjuiste reactie. De pensioenfondsen hebben nl. wel goede resultaten behaald en dus geldt "getoverd". Op papier een prima pensioen maar dat is de laatste 10 jaar wel door niet indexeren een stuk minder geworden en het ziet er niet naar uit dat dit de komende jaren gaat veranderen. Wat is daar zo goed aan?
M.b.t. jouw te hoog gespannen vewachtingen: die waren toch gebaseerd op wat PFZW communiceerde m.b.t. haar beleid en de te verwachten pensioenen? PFZW heeft die verwachtingen niet waargemaakt en de pensioenen, zoals je aangeeft, sterk verminderd. Dat lijken mij geen redenen om blij te zijn met PFZW. Wanneer je straks de helft van je huidige pensioen krijgt krijg je volgens PFZW toch nog altijd 1,5-2 keer je eigen inleg terug maar ben je dan nog blij?
Ik verwacht meer van een pensioenfonds dat zegt veel kosten te moeten maken om de beste beleggingsexperts in te huren.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff