« Jonge jaren, oude jaren | Hoofdmenu | In de knoop »

05/10/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

In zekere zin betalen gepensioneerde deelnemers nu dus mee aan de toekomstige pensioenen van jongeren. Oudere gepensioneerden hebben daarvoor de afgelopen tien jaar immers al zeker 20% (netto !) aan koopkracht ingeleverd, door het uitblijven van indexering.

Als tijden veranderen, de rente weer stijgt en dekkingsgraden aanzienlijk hoger worden (waarom niet?) mogen jongeren rekenen op compensatie voor de geleden tekorten, maar voor veel ouderen is het daarvoor dan te laat.

Bijvoorbeeld, volgens CBS-cijfers, halen vier van de vijf 80-jarigen thans niet de 90 jaar. Dus de meesten daarvan kunnen een mogelijke compensatie voor het geleden verlies nu al vergeten.

Geen opwekkende reactie van mij helaas, maar heus, het is niet anders.

Lucas

Geachte heer Borgdorff,
In het laatste stuk van uw reactie zit hem nu net de kneep. U zegt dat jongeren ervoor opdraaien wanneer u nu gewoon de pensioenen blijft betalen. Daarmee zegt u eigenlijk dat het risico van onvoldoende beleggingsopbrengsten toch bij de deelnemers ligt terwijl het karakter van een uitkeringsovereenkomst nu juist is dat dit risico bij de pensioenuitvoerder ligt! U maakt zich er zo wel erg makkelijk van af door te zeggen dat onterecht is gesuggereerd dat er zekerheid was. Die zekerheid is contractueel afgesproken! Een uitkeringsovereenkomst houdt juridisch in dat de deelnemer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een gegarandeerde uitkering ontvangt die bepaald wordt door het aantal jaren betaalde premie en dat het beleggingsrisico en leeftijdsrisico bij pensioenuitvoerder ligt. Dat is heldere taal! Wij betalen de premies en PFZW dient ervoor te zorgen dat daar een afgesproken en gegarandeerde pensioenuitkering tegenover staat! En nu wilt u van die verantwoordelijkheid af en verwijt u mij dat ik het pensioenfonds wil laten opdraaien voor "tegenvallers". Over welke tegenvallers praat u? In ieder geval niet over tegenvallende beleggingsresultaten (die zijn volgens PFZW goed) of leeftijdsrisico (is nl.volgens de eindovereenkomst een risico dat u overeengekomen bent om te dragen, al lang aan heeft kunnen zien komen, en dus geen tegenvaller). Heeft u het over het beleid van de overheid en de lage rentestand? Ik ben het met u eens dat de overheid voorzichtigheid op voorzichtigheid stapelt en dat de lage rentestand ook niet meewerkt. Wanneer de overheid problemen creëert omdat ze volledige zekerheid wil voor de verre toekomst dan is het mede aan die overheid te wijten dat een pensioenfonds niet aan die exorbitante eisen kan voldoen. Vervolgens is het echter aan die twee instanties om een oplossing te vinden. In plaats daarvan wijst u op de noodzaak van solidariteit tussen jong en oud en een andere pensioenovereenkomst. Over dit laatste zegt u zelfs dat dit toch niet zoveel uitmaakt omdat er toch al geen zekerheid omtrent de uitkering bestond! Dit terwijl een aantal voorgestelde veranderingen, zoals het overstappen naar een premieovereenkomst, aanzienlijke juridische (eigendomsrecht, individueel stemrecht, leeftijdsdiscriminatie) problemen met zich meebrengt en zelfs de pensioenwet ervoor gewijzigd moet worden om dit mogelijk te maken! Zowel de overheid als de pensioenfondsen en vakbonden lijken hier vanuit verschillende belangen aan mee te willen werken: PFZW om beleggings- en leeftijdrisico af te wentelen, vakbonden om de aow leeftijd te stabiliseren, diversiferen of omlaag te krijgen, overheid om jongeren tevreden te houden en kosten te besparen. Ik ben het me u eens dat de overheid het PFZW zeer moeilijk maakt om aan de opgelegde eisen te voldoen. De benodigde actie van PFZW is echter niet om het pensioencontract te wijzigen en de deelnemers meer risico te laten dragen (onder het mom van solidariteit) maar om aan te tonen dat het de door de overheid opgelegde eisen zijn die tot de huidige problemen leiden en de overheid hiervoor ter verantwoording te roepen! Maak duidelijk dat het overheidsbeleid is dat pensioenfondsen dwingt om te korten en dat zij dit eenvoudig kunnen oplossen door andere kaders te hanteren (minder extreem hoge dekkingsgaden mogen hanteren, mogen rekenen met de rente die behaald is op beleggingen in de afgelopen 15 jaar, dezelfde rente mogen hanteren als verzekeraars) maar dit weigeren! Communiceer duidelijk dat PFZW het hier niet mee eens is en mobiliseer de publieke opinie om de overheid onder druk te zetten i.p.v. vrij gemakkelijk de (weerloze) pensioendeelnemers onvolledig voor te lichten en onder druk te zetten om zo de eigen risico's af te wentelen.

Lucas

Ter illustratie hierbij een link:
https://www.pensioenfederatie.nl/stream/rapportonderzoeksgroepjuridisch-fiscaal.pdf

Het is een uitgebreid, maar inzichtgevend rapport.

Co Veringa

Geachte heer Borgdorf, het is onjuist wat u stelt in uw Blog. Vanaf dat ik pensioen heb afgedragen aan PZFW heeft uw pensioenfonds mij nooit geinformeerd over korten alleen over indexering. In de informatie die ik van het PZFW heb staat zelfs: "Gegarandeerd bedrag zolang u leeft"

Misschien is het beter te erkennen dat dit een foute en misleidende inschatting is geweest.

Met vriendelijke groet, Co Veringa

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff