« In hetzelfde schuitje | Hoofdmenu | Wonen met behulp van uw pensioengeld »

05/17/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Met meer dan gewone belangstelling heb ik vorige week kennis genomen van uw interview in de Telegraaf van 11 mei j.l.
Het lijkt aantrekkelijk om de AOW-, zzp- en zware beroepen-aangelegenheden in de pauzestand te zetten en zich uitsluitend te richten op de huidige pensioen-toestanden, maar ik vind dat toch niet helemaal eerlijk.

Van uitstel komt gemakkelijk afstel, dat heeft onze regering al vaker laten zien. Overigens begrijp ik uw beweegredenen maar al te goed. Ik behoor immers ook tot uw doelgroep.
En inderdaad, de nulstand op de pensioenen heeft al veel te lang geduurd, laat staan dat er nu ook nog kortingen dreigen.

Toch zal met name de regering daarop moeten worden aangesproken, is mijn mening. U weet dat zelf ook. Overleg vooral met de oppositie, daar zal de druk vandaan moeten komen!

Lucas

De overheid hanteert extreem prudent beleid en creëert zo feitelijk in grote mate de onhoudbaarheid van ons pensioenstelsel. Tegelijkertijd oefent de overheid druk uit op de sociale partners en pensioenfondsen en creëert een negatief beeld: kijk eens hoe halsstarrig die bonden en pensioenfondsen zijn? Echter wanneer PFZW in publieke campagnes zou aangeven dat het vanwege overheidsbeleid al 10 jaar niet kan indexeren en nu ook nog eens moet korten, terwijl de pensioenkassen overvol zitten, zal het niet moeilijk zijn om de publieke opinie te veranderen! Dan krijgt de overheid de zwarte Piet toegeschoven. De overheid haalt andere zaken erbij om draagvlak voor het eigen beleid te creëren. Niemand wil dat ouderen gekort worden maar ook niemand wil dat de aow-leeftijd stijgt. Dwing de mensen maar om tussen die belangen te kiezen is de strategie van de overheid. Dhr. Borgdorff wil een goede indruk maken door op te roepen tot het loskoppelen van die zaken maar weet dat het niet zal gebeuren. Daarmee geeft de overheid nl. al haar macht weg. Tegelijkertijd dringt hij aan op wat PFZW eigenlijk graag wil en wat wèl haalbaar is nl. het pensioenstelsel hervormen en zo de eigen risico's afwentelen op de deelnemers. Zeker in het licht van de dreigende economische teruggang (en dalende aandelenkoersen) is dit voor deelnemers van PFZW niet wenselijk!
Dus hierbij nogmaals een oproep aan PFZW: probeer uw financiële positie niet te verbeteren door de pensioenovereenkomst uit te hollen maar door de publieke opinie te beïnvloeden/mobiliseren en zo de regering onder druk te zetten haar beleid t.a.v. pensioenfondsen te wijzigen!

Ans Goos

Geachte heer Borgdorff,
Vermijden kortingen 2020:
Rekenrente:
Alleen de Europese Rekenrente kan een oplossing in de kortingen realiseren
Het wederom uithollen pensioenakkoord met de regering en Vakbond herhaalt
zich wederom de geschiedenis als in 1990

Johan

Wanneer starten de pensioenonderhandelingen?
Het is(te) rustig aan het pensioenfront.

Lemon


@ Een iets hogere rente past ook uitstekend in een nieuw pensioenstelsel waarin de garanties minder hard zijn. Want als je erkent dat een pensioen zonder risico’s niet bestaat, is rekenen met de risicovrije rente niet langer nodig.

# Bijvoorbeeld ...??

*** De toezichthouder wil een risicovrije rekenrente.
Zien we het pensioencontract als een voorwaardelijk contract, dan behoren de risico opslagen op de risicovrije rekenrente in beeld te komen.

De andere optie is een vaste rekenrente. Voordeel van een vaste rekenrente is dat de korte termijn aandacht voor het renterisico kan verschuiven naar focus op de beleggingsrisico’s en goed aansluit bij wat een pensioenfonds in wezen is: een beleggingsfonds voor gemene rekening. Vermogensvorming vindt veel evenwichtiger plaats in de tijd en wordt niet afgedwongen door de toevallige stand van de rente. Bovendien wordt de grote afhankelijk van renteswaps sterk gereduceerd. De risico’s over de afhandeling daarvan, opgeroepen door de Brexit, zijn dan ook verdwenen.


Hoe hoog zou een vaste rekenrente thans kunnen zijn? We gaan uit van een lange termijn nominale rente van 2 procent en daarboven 1½ procent extra rendement uit risicovol beleggen zodat de lange termijn rendementsverwachting 3,5 procent is. Voor de prijsinflatie rekenen we op 2 procent waaruit een reële rente van 1,5 procent resteert. Weliswaar liggen de nominale rente en het inflatiecijfer op dit moment lager, maar we beoordelen deze tegen de langere termijn achtergrond. Uiteraard behoort het langere termijn pensioenrendement een rol te spelen bij de afweging of de keuze op een prudente wijze plaats vindt. Het lange termijn verwachte rendement van 3,5 procent ligt op bijna op de helft van het rendement dat de afgelopen tien jaar is behaald. Deze marge lijkt ons acceptabel vanwege de onzekere toekomst.

“in de kern is het pensioen dat uiteindelijk beschikbaar is afhankelijk van de verdiencapaciteit in de toekomst. De overheid zou terughoudender moeten zijn bij de automatisch vertaling van marktsignalen in wet- en regelgeving omdat pensioenfondsen dan sterk blootstaan aan de financiële marktdynamiek.
Een vaste rekenrente biedt stabiliteit in de tijd, de marktrekenrente creëert een casino omgevingen met

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/rekenrente-welke-kant-op

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff