« Minder pensioenfondsen: samen sterker | Hoofdmenu | Schone handen of schoon gas? »

04/18/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

P.Thijssen

Dit is absoluut niet te verkopen aan elk weldenkend mens
We hebben een overeenkomst met ons pensioenfonds en niet met minister Koolmees en ook niet met de Nederlandse Bank.
Het geld klotst de fondsen tegen d enkels, wat voor truc je ook bedenkt. Pensioen is volgens mijn nog steeds uitgesteld loon. Hiermee heeft niemand anders iets te maken ook geen minister van welke pluimage dan ook

Lemon

@ ...maar ons huidige pensioenstelsel stapelt voorzichtigheid op voorzichtigheid. Daardoor wordt uw pensioen eerder geschaad dan beschermd.

# Een terugblik leert hoe het fonds 'van overheidswege' geklemd is geraakt tussen theorie(samengestelde interest leidt tot een te laag vermogen) en praktijk(positieve beleggingsrendementen houden de groei bij).
Bizar is dat bij lage beurskoersen de rentes de weg omhoog zullen vinden. Alleen door het ECB beleid en hun op hol geslagen geldpers zal die ommekeer ws langdurig uitblijven.

*** Toetsingskader pensioenfondsen vangt rentedaling geleidelijk op
Datum 25 maart 2015

Vanwege de sterk gedaalde rente moeten veel pensioenfondsen deze zomer een herstelplan indienen. Anders dan in de vorige periode van herstelplannen leidt dit minder snel tot kortingen op pensioenen. Het nieuwe toezichtkader vangt schokken zoals een rentedaling namelijk geleidelijker op dan onder het oude kader het geval was. De nieuwe toezichtregels werken in dit opzicht symmetrisch: meevallers leiden ook minder snel tot verhogingen van pensioenen. De stabiliteit van het stelsel is met het nieuwe Financiële Toetsingskader daardoor vergroot. Toch is op termijn een fundamentele herziening van ons pensioenstelsel nodig om de toekomstbestendigheid van het stelsel te waarborgen

.... Het directe effect van de lage rente in termen van mogelijke kortingen en premies is op dit moment beperkt. Dit neemt niet weg dat als de rente langdurig laag blijft dit uiteindelijk zijn invloed heeft op de pensioenen. Samen met andere ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de meer dynamische arbeidsmarkt, vereist een langdurig lage rente een fundamentele herziening van het pensioenstelsel. Met als doel te komen tot een duurzaam pensioenstelsel.

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2015/dnb320215.jsp

nico medema

Binnen enkele maanden is.het dekkingspercentage weer boven 100, ondanks belachelijk lage rekenrente, als verplichte prognose van toekomstige rendementen. Het is ondenkbaars dat er dan moet worden gekort. Laat de rechter daar dan in een proefproces, betaald door pfzw maar een uitspraak over doen. Haal aub niet steeds het nieuw stelsel hierbij, heeft hier niets mee te maken.

Louis Sparidans

Het is eigenlijk een schijnheilige vertoning!

Al (bijna) tien jaar staan de nominale pensioenbedragen vast op het niveau van destijds. Door niet te indexeren voor de gestegen kosten van levensonderhoud zijn de pensioenen in de afgelopen tien jaar de facto al met ca. 15 % (!) gedaald, Dat zijn dan alleen nog maar de BRUTO-bedragen.

NETTO gingen de pensioenen evenwel nóg verder achteruit. De inhoudingen voor loonbelasting en zorgverzekeringswet stegen óók elk jaar, waardoor iedere gepensioneerde er nog eens extra op achteruit ging. Vergelijk zelf maar uw ontvangen netto-pensioen in 2009 met het bedrag dat u sinds begin dit jaar ontvangt, mits u al tien jaar recht heeft op pensioen.

Nóch ons kabinet, nóch ons parlement leken zich daar al die tijd ernstig zorg over te maken. ‘It’s all in the game’ hoorde ik zelfs een parlementslid destijds zeggen.

Nu dreigen in 2021 die nominale pensioenuitkeringen mogelijk een paar procent te worden verlaagd en breekt de hel los. Rutte wordt ineens wakker en moet zo nodig met de pensioenfondsen overleggen enzovoorts. Ik noem dat schijnheilig. Tien jaar lang er zich niks aan gelegen laten liggen en nú pas paniekerig reageren. Zo hoort dat niet.

Ineke van Loon-Zwennes

Het is in feite belachelijk dat er met een rekenrente van 0 procent wordt gerekend, zoals de Europese Bank aangeeft, en de werkelijk behaalde beleggingswinst 8% is.
Kunnen we dan die rekenrente niet opzij schuiven en de werkelijke rente, al noemen we die dan beleggingswinst, gebruiken in de berekening van de hoeveelheid te reserveren geld.
Met de huidige formules en bv 4% opbrengst gemiddeld jaarlijks, zal blijken dat er wel degelijk aan de toekomstige uitgaveverplichting kan worden voldaan! Waarom snapt niemand dit. Het is toch zo klaar als een klontje!!

Lucas

Helemaal eens met Nico. Het pensioenstelsel hoeft niet herzien te worden. De beleggingsresultaten en financiële positie zijn toereikend.
Wat herzien moet worden is het overheidsbeleid:
De DNB hanteert schrijft een irrëeel lage rekenrente voor en stelt irreëel hoge eisen aan de dekkingsgraden zodat men niet mag indexeren en zelfs korting dreigt terwijl er nog nooit zoveel in kas heeft gezeten. Ook moeten pensioenfondsen minder gunstige rentes hanteren dan verzekeraars terwijl pensioenfondsen lange termijn beleggers zijn en feitelijk minder risico lopen.
De regering chanteert de pensioenfondsen met het dreigement van korten wanneer zij niet aan hun eisen tot herziening voldoen.
De ECB heeft geen boodschap aan spaarders en pensioenfondsen en wil alleen maar de economische groei stumuleren.
Zij zijn echter de machtigste partijen en alleen wanneer de pensioenfondsen aan politieke invloed weten te winnen en zo het overheidsbeleid kan veranderen kan het tij nog gekeerd worden. Herhaalde voorstellen van 50 plus hebben echter tot nu toe geen succes gehad.....

Harry

De gehanteerde rekenrente is ongeveer 1,5% en het verwachte rendement de komende jaren om en nabij de 1,5%. Als je 4% hanteert en het rendement is 1,5% dan zal je dus ieder jaar 2,5% dalen in dekkingsgraad en alsnog moeten korten op termijn. Dan hebben alleen de oudere mensen geprofiteerd, dat zou natuurlijk raar zijn.

nico medema

En geen gepensioneerde aan tafel.om onze belangen te bepleiten in bestuur pfzw en/ overleg met de politiek misschien een (onbezoldigde) nieuwe voorzitter bestuur pfzw.
.

Johan

Ik keek net bij percentages leningen.
Daar wordt met gemak tussen 4 en 6% rente geheven.
Daar is toch geen sprake van verplichte lagere rekenrente.
Dit valt toch ook onder de toezicht Nederlandse bank.
En wij maar rekening houden met de lage rekennormen bij
pensioenfondsen.
Stel: de beursen gaan flink omlaag en de rente (ECB)
omhoog. Komt het korten dan nog steeds in zicht?
M.i. hadden we de afgelopen jaren indexatie pensioenen moeten
hebben om zo,in mindere tijden van beursdalingen,geen indexatie
of een algemeen acceptabele korting door te voeren.

Gerard van Overbeek

Waar blijft het overleg over de pensioen hervormingen?
Gebeurt er wel iets? Of vinden de heren die er warmpjes bijzitten het niet interessant genoeg?
Heb nu alleen nog maar vraagtekens??????????
Wat ik zeker weet is: Dat we moeten inleveren.
Een fijn vooruitzicht.

drs.L.A.J Wijnen

Er worden telkens weer nieuwe records gevestigd als het gaat over de groei van het pensioenvermogen.
De cijfers van 2019 waren zo goed dat zelfs het beroerde laatste beleggingskwartaal van 2018 ruimschoots goed werd gemaakt.
Een rendement van 8,5 % over de eerste drie maanden van dit jaar en een aanwas van het vermogen met 17.5 miljard tot meer dan 216 miljard.
Maar het is allemaal niet genoeg,omdat de belachelijk(kunstmatig)gehouden lage rente de verplichtingen van het pensioenfonds bepaalt.
Politiek en overheid blijven halsstarrig volhouden dat de pensioenfondsen voorzichtig moeten zijn en de rekening niet doorschuiven naar toekomstige generaties gepensioneerden.
Dat wordt al vele jaren gepredikt,maar het is,zoals u zelf zegt, het stapelen van voorzichtigheid op voorzichtigheid.
Dat de huidige generatie gepensioneerden al jaren met een koopkrachtverlies,inmiddels opgelopen tot zo'n 20 %,worden geconfronteerd,deert de politiek en de overheid kennelijk niet.
Het is voor de zoveelste keer "twee voor twaalf" en weer komt de pensioenhervorming ter sprake.
Premier Rutte schuift de komende week aan bij het overleg tussen vakbonden, werkgever en het Kabinet.
Ziet hij eindelijk in dat er sprake is van een onrechtvaardige situatie voor de huidige generatie gepensioneerden en dat het onverteerbaar is dat pensioenen gekort moeten worden in een tijd van economische voorspoed?
De Premier en zijn Kabinet dienen in te zien dat het inderdaad bizar is dat goed presterende pensioenfondsen "gemuilkorfd" worden
door extern opgelegde regels die al jarenlang een onevenredig negatieve uitwerking hebben op onze pensioenen.


Lemon

@ de belachelijk(kunstmatig)gehouden lage rente de verplichtingen van het pensioenfonds bepaalt.

# daarom een pleidooi voor een vaste rekenrente ipv het volgen vd aan de ECB grillen overgeleverde marktrente.

*** De toezichthouder wil een risicovrije rekenrente.
Zien we het pensioencontract als een voorwaardelijk contract, dan behoren de risico opslagen op de risicovrije rekenrente in beeld te komen. In welke omvang is een kwestie van maatvoering. Het gaat primair om deze principiële keuze.

De andere optie is een vaste rekenrente. Voordeel van een vaste rekenrente is dat de korte termijn aandacht voor het renterisico kan verschuiven naar focus op de beleggingsrisico’s en goed aansluit bij wat een pensioenfonds in wezen is: een beleggingsfonds voor gemene rekening. Vermogensvorming vindt veel evenwichtiger plaats in de tijd en wordt niet afgedwongen door de toevallige stand van de rente. Bovendien wordt de grote afhankelijk van renteswaps sterk gereduceerd. De risico’s over de afhandeling daarvan, opgeroepen door de Brexit, zijn dan ook verdwenen.


Hoe hoog zou een vaste rekenrente thans kunnen zijn? We gaan uit van een lange termijn nominale rente van 2 procent en daarboven 1½ procent extra rendement uit risicovol beleggen zodat de lange termijn rendementsverwachting 3,5 procent is. Voor de prijsinflatie rekenen we op 2 procent waaruit een reële rente van 1,5 procent resteert. Weliswaar liggen de nominale rente en het inflatiecijfer op dit moment lager, maar we beoordelen deze tegen de langere termijn achtergrond. Uiteraard behoort het langere termijn pensioenrendement een rol te spelen bij de afweging of de keuze op een prudente wijze plaats vindt. Het lange termijn verwachte rendement van 3,5 procent ligt op bijna op de helft van het rendement dat de afgelopen tien jaar is behaald. Deze marge lijkt ons acceptabel vanwege de onzekere toekomst.

“in de kern is het pensioen dat uiteindelijk beschikbaar is afhankelijk van de verdiencapaciteit in de toekomst. De overheid zou terughoudender moeten zijn bij de automatisch vertaling van marktsignalen in wet- en regelgeving omdat pensioenfondsen dan sterk blootstaan aan de financiële marktdynamiek”. Met de risicovrije rente als rekenrente is de relatie met het verdiende pensioenrendement losgekoppeld. Nederland isoleert zich met deze rekenrente van de rest van de pensioenwereld.

Complete zekerheid in het pensioensysteem is een fictie; die gijzelt het stelsel en maakt het collectief pensioenfonds onbetaalbaar. Met bijna 1400 miljard euro pensioenvermogen is Nederland kwetsbaar geworden voor externe financieel economische ontwikkelingen. Afscherming daartegen is van groot belang en uiteindelijk welvaartsverhogend. Maar minstens zo belangrijk is dat de prudentiële rol van de rekenrente weer terugkomt. Een vaste rekenrente biedt stabiliteit in de tijd, de marktrekenrente creëert een casino omgeving

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/rekenrente-welke-kant-op

A.P. Wienk

Goede reactie P.Thijssen. Waarom organiseren de diverse pensioenfondsen geen AKTIES met alle gepensioneerden om (na 10 jaar vruchteloos overleg) eindelijk eens een goede regeling voor ons te realiseren? Ik wil nog voor dat ik overlijd dat ik eindelijk eens mijn pensioen(uitgesteld loon) ontvang dat van mij is en van niemand!!!!! anders en al helemaal niet van dat stelletje prutsers die met elkaar niet tot een goede regeling komen.Inmiddels al 20% ingeleverd.Pensioenen niet gebruiken voor politieke spelletjes van kabinet,politieke partijen,vakbonden en DNB


Bruins Slot

Hoe gaat de berekening eigenlijk zodra de rekenrente nul, of zelfs negatief wordt? En welke argumenten zijn er om niet de gerealiseerde rendementen van de laatste 10-20-30-40 etc jaar te nemen in plaats van de apolitiek bepaalde rekenrente van de ECB? ( en welke argumenten heeft die ECB om een inflatie na te streven van bijna 2% ipv een wezenlijk veel gezondere 0+%?..

Lemon

@ Hoe gaat de berekening eigenlijk zodra de rekenrente nul, of zelfs negatief wordt?


# Zie : https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/actuariele-onderwerpen/financieel-toetsingskader-ftk

Stijn Wery

Aan de solidariteitsgedachte is m.i. voldaan wanneer een pensioenrecht afgekocht kan worden, waarddor het gereserveerde bedrag ineens ter beschikking van de pensioengerechtigde komt, die er bijv. zijn hypotheek mee kan aflossen of beleggen? Principieel is er m.i. geen vdrschil met een klein pensioen, waarbij dit wel mogelijk is. Extra argument is dat meestal geen vrije keuze van een pensioenfonds bestaat. De achterliggende soldariteitsgedachte heeft in dit geindividualeerde tijdsgewricht zijn betekenis verloren.


De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW