« Een mes dat snijdt aan twee kanten | Hoofdmenu | Niet aan zet »

03/15/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Wouter de Haan

Ik heb nog een tip om eenvoudig geld te besparen. Ik betaal als ZZP'er vrijwillig pensioenpremie. Iedere maand krijg ik echter een brief met mijn premiebijdrage (die gedurende het jaar hetzelfde is). Dit zou ook heel gemakkelijk per email kunnen, dan besparen we papier, postzegel, verwerkingskosten (en diesel, CO2, etc). Kunnen de besparingen in mijn pensioenpotje en doen we bovendien een kleine bijdrage aan het klimaat.

nico medema

de dekkingsgraad is weer boven 100, dus voldoende geld in kas om de pensioenen ongemoeid te laten, maar ja de rigide regeltjes.

Lemon

@ Ik zou heel graag stoppen met geld uitgeven aan communicatie die vooral bedoeld is om uw aandacht te trekken.

# Denk meer om niet het imago "onbekend is onbemind" te krijgen, want deelnemers zien al iedere maand op hun salarisstrook de premie af gaan of op de bankrekening een bedrag bijgeschreven.
Het ligt voor de hand om telefonisch of online met het fonds contact op te nemen indien nodig. Of deelnemers regelmatig getriggerd moeten worden om zich breder te oriënteren op de site?
Anders is om buitenstaanders over het fonds te informeren - de Pr-route- nuttig omdat het 1 vd grote fondsen is en die op zoek is naar kandidaten waar duurzaam in kan worden geïnvesteerd bijvoorbeeld.

Lucas Slot

Basale voorlichting is prima en nuttig voor degenen die weinig zicht hebben op hun pensioen.
Ook voor degenen die wel in hun pensioen geïnteresseerd zijn is het echter goed wanneer PFZW helder communiceert. Zowel m.b.t. wat de huidige rechten en plichten van deelnemers zijn als welke veranderingen het voorstaat. Ik heb dhr. Borgdorff herhaaldelijk gevraagd naar de concrete beleidsvisie van het PFZW m.b.t. “benodigde” veranderingen in het pensioenstelsel en de gevolgen hiervan voor de deelnemers. Dhr. Borgdorff heeft die visie m.i. nog niet uiteengezet maar zet m.i. in zijn blogs deelnemers regelmatig (bewust?) op het verkeerde been. Bijv. wanneer hij aangeeft dat in het verleden ten onrechte is gecommuniceerd dat de pensioenuitkering een gegarandeerd bedrag zou zijn omdat het geld belegd wordt en daarmee het pensioen onzeker is. In de statuten staat nl. duidelijk dat onze pensioenovereenkomst een uitkeringsovereenkomst is (zie statuten). Bij een uitkeringsovereenkomst is afgesproken dat de hoogte van de uitkering vaststaat en bepaald wordt door de hoogte van het salaris (en daarmee de premie) en het aantal jaren dat deze betaald wordt. Deze uitkering wordt volgens een formule berekend waarin de factor beleggingsrendement in het geheel niet voorkomt. Daarom kan in de pensioenplanner ook de hoogte van het te behalen pensioen al aangegeven worden. Het beleggingsrisico ligt in de overeenkomst niet bij de deelnemer! De deelnemer had en heeft volgens de statuten nog steeds recht op een volgens deze formule bepaalde uitkering ongeacht het beleggingsresultaat! Dit is in het verleden ook altijd zo gehanteerd. Bij goede beleggingsresultaten, en dus zeer hoge dekkingsgraden, werden de pensioenen niet verhoogd! In het beste geval werden de premies verlaagd en in het slechtste geval werden de goede resultaten door de overheid afgeroomd....
Nu het minder gaat met de beleggingen wil men beleggingsrisico’s afwentelen op de deelnemers. Dit door het te doen voorkomen alsof er bij PFZW sprake is van een ander soort overeenkomst nl. de premie- overeenkomst en hier sluipenderwijs toe over te gaan. Bij een premieovereenkomst zijn echter alleen afspraken gemaakt over de te betalen premie. Hoeveel pensioen je opbouwt hangt bij deze overeenkomst af van de hoeveelheid premie die is betaald en de beleggingsresultaten. De uitkering is dus onzeker. Dhr. Borgdorff doet voorkomen alsof dit altijd al zo geweest is maar dit is niet wat tussen werkgever (deelnemers) en PFZW is afgesproken en ook niet wat in de statuten staat. Met PFZW is afgesproken, en in de statuten staat, dat een deelnemer een vastgesteld bedrag ontvangt gebaseerd op het aantal jaren betaalde premie!
Men wil de statuten dus wijzigen. Om over te gaan op een premieovereenkomst is nu nog per deelnemer toestemming nodig. Omdat men weet dat veel deelnemers hier niet mee akkoord zullen willen gaan is het plan om de overheid te vragen toe te staan dat dit een collectieve toestemming wordt die bijv. door de vakbonden mag worden gegeven. Zo worden individuele deelnemers buiten spel gezet en de rechten uitgekleed. Overheid en vakbonden zullen hier waarschijnlijk vanwege andere belangen wel aan mee willen werken en bereid zijn de rechten van deelnemers in te perken. Juridisch worden de mogelijkheden hiertoe nu al onderzocht....
Zeker voor reeds gepensioneerde deelnemers is er geen enkel voordeel wanneer hun overeenkomst veranderd wordt van een uitkerings-overeenkomst in een premieovereenkomst. Zij zijn gebaat bij zekerheid en een laag risico. Nu hebben ze de zekerheid van een gegarandeerde uitkering die hoogstens niet geïndexeerd kan worden en in een uitzonderlijk geval gekort door extreme eisen van overheid. Die eisen zullen echter overeind blijven en bij een premieovereenkomst zijn de risico’s veel groter. Er wordt van alle kanten gewaarschuwd dat we voorzichtig moeten zijn, dat de beleggingsresultaten in de toekomst niet zo hoog zullen zijn, dat ons financiële stelsel niet stabiel is en er binnenkort weer een nieuwe financiële crisis kan uitbreken omdat het stelsel niet grondig is herzien en van fouten ontdaan. En in die situatie wil men de pensioenuitkeringen afhankelijk gaan maken van de beleggingsresultaten........
Dus ja... voorlichting is belangrijk... en de voorlichter bepaalt wat hij kwijt wil en wat niet....
Misschien wil dhr. Borgdorff inhoudelijk reageren en toezeggen dat eenieder die niet wil overgaan van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst dit recht zal behouden?

nico medema

heldere aanknopingspunten voor een rechtzaak, mocht er tot korting worden overgegaan (bij 100% dekking)

Harry

Van welk geld moet de uitkering dan betaald worden?
Er blijft namelijk nergens geld hangen bij pensioenfondsen, alle rendementen (minus kosten) worden uitgekeerd aan de deelnemer.

Tevens staat in de pensioenwet ook een 97,5% zekerheidsgarantie voor deze uitkeringsovereenkomst. Dus volgens mij heeft meneer Borgdorff gelijk dat het niet zeker is en moeten we dat accepteren.

Voor de volledigheid; als de zekerheid in de pensioenwet omlaag kan dan kan er risicovoller belegd (dan bijvoorbeeld in staatsobligaties met verlies) en is het verwachte pensioenresultaat hoger.

Louis Sparidans

Dag Lucas, een zeer interessant betoog waarvoor je veel moeite hebt gedaan. Bedankt. Ik merk ook dat wanneer het ‘wat moeilijker’ wordt om te reageren, de heer Borgdorff het laat afweten.

Enerzijds begrijp ik dat wel, hij wil natuurlijk niet te technisch worden, maar anderzijds zou het hem prijzen om af en toe dieper op de materie in te gaan. Ook deze bijdrage van u vraagt om een gedegen reactie.

Mevr, kramer

Je verhaal klopt van geen kant. PFZW heeft solidariteit hoog in haar vaandel staan.
Een premieovereenkomst komt uit het onzinnige plan van Koolmees met zijn 10 punten.
Vandaag ( maandag) kan je aan de politiek laten zien door mee te staken en actie te voeren dat je hier niet van gediend bent. Is betere actie dan je foute verhaal.

Lucas

Allereerst: alleen maar aangeven dat mijn verhaal van geen kant klopt is natuurlijk wel wat makkelijk. Dan graag aangeven wat er niet klopt. Ik vraag tenslotte om inhoudelijk commentaar en niet alleen maar een kreet. Ten tweede heb ik het in dit stuk niet over solidariteit gehad. Ten derde: ik weet ook wel dat er veel druk van andere partijen komt, bijv. om naar een premieovereenkomst te willen (http://www.lcpnl.com/nl/nieuws-en-publicaties/nieuws/2019/20190305_ps_3_invaren_en_opname_ineens/n). Dat dit nog niet is gebeurd ligt niet aan het feit dat deze partijen het niet willen maar aan het feit dat het juridisch nog niet mogelijk is (gemaakt)! De overheid heeft dit laten onderzoeken en is zelfs bereid om wetten te veranderen om dit wel mogelijk te maken wanneer pensioenfondsen aangeven dit te willen. Ik vraag PFZW daarom simpelweg concreet (en niet in algemene termen) aan te geven wat hun visie is m.b.t. enkele heikele voorgestelde veranderingen in het pensioenstelsel. Omdat ik dit reeds herhaaldelijk heb gevraagd en geen antwoord krijg lijkt het me redelijk te veronderstellen dat het fonds hierin meegaat. Anders had men zich er wel van gedistantieerd. M.b.t. de solidariteit heb ik reeds herhaaldelijk in eerder commentaren op blogs aangegeven dat het begrip solidariteit slechts voor bepaalde onderdelen helder omschreven wordt (qua begripsbepaling en toepassen) maar voor andere niet. In zijn blogs schrijft dhr. Borgdorff makkelijk over solidariteit tussen tussen "oud" en "jong" (hoe bepaalt hij jong en oud?) zonder aan te geven hoe die solidariteit wordt bepaald en betaald. Het blijft voor mij onduidelijk wie in het beleid van PFZW solidair moet zijn met wie, waarom en in welke mate. Het verleden laat zien dat de solidariteit zo is toegepast dat bepaalde groepen deelnemers geheel of deels van riante regelingen konden profiteren (middelloon, Vut-regelingen, krijgen van extra pensioenjaren etc.)en later voor andere deelnemers werden afgeschaft. Dit terwijl zij er wel voor hebben moeten betalen. De doorsneepremie is gebaseerd op solidariteit mevr. Kramer en die wil men afschaffen....
Ik nodig u en dhr. Borgdorff dan ook uit om inhoudelijk op de zaken in te gaan en concreet harde beleidspunten van PFZW aan te geven. Bijv.: PFZW wil niet/wel een doorsneepremie (die is gebaseerd op solidariteit); PFZW wil wel/niet af van de huidige uitkeringsovereenkomst met vooraf vastgestelde pensioenuitkering zoals daarin is afgesproken; PFZW is wel/niet voor het invaren van oude rechten in een nieuwe pensioenovereenkomst; etc).
Ik hoop van harte dat ik daarna moet concluderen dat mijn verhaal zo onjuist is als u aangeeft. U zou me er een nog blijer mens mee maken.

Lucas

Allereerst: de dekkingsgraden zijn, zelfs met een zéér streng beleidskader van de overheid, 100%. Dus zelfs bij het hanteren van een lage rekenrente er nog voldoende geld in kas! Wanneer gerekend zou mogen worden met het werkelijk gerealiseerde rendement zou het beeld er nog veel rooskleuriger uitzien.
Ten tweede: als u bij de bank een deposito koopt van
€ 1000,- met de afspraak dat u 10% rente rente krijgt gedurende 10 jaar wat neerkomt op bedrag x dan mag u na 10 jaar verwachten bedrag x te krijgen! dat is nl. de afspraak. Het is de opdracht en het risico van de bank om dit rendement te realiseren en niet dat van de klant. Dit is ook de afspraak die er bij een uitkeringsovereenkomst is gemaakt. Overgang naar een premieovereenkomst legt het risico ineens bij de deelnemers en ja dat zou iedere bank ook wel graag willen. Zou u bij een bank blijven die u koeien met gouden hoorns belooft maar als puntje bij paaltje komt zegt: het belegginsresultaat is tegen gevallen dus u krijgt veel minder, pech.... Wij hebben intussen wel gewoon ons salaris opgestreken, dat is niet verminderd doordat er minder rendement is behaald.
Ten erde: in het verleden zijn bij betere beleggingsresultaten de pensioen niet verhoogd omdat er een vaste berekeningsformule gehanteerd. Ongeacht het belegginsresultaat. Enerzijds wijzen op de onzekere beleggingsresultaten, en daardoor grote voorzichtigheid betrachten, en anderzijds overgaan tot een stelsel dat meer afhankelijk wordt van die beleggingsresultaten is mijns inzien niet erg logisch en zeker voor oudere deelnemers niet gunstig. Harde klappen kosten tijd om te herstellen en die hebben zij niet veel.

Lucas

Hierbij ter illustratie voor anderen een link naar de 10 punten van Koolmees: http://www.lcpnl.com/nl/nieuws-en-publicaties/nieuws/2019/20190208_vernieuwing_pensioenstelsel/.
Het is zeker het lezen en blijven volgen waard. Er zitten mijns inziens een aantal heikele punten tussen (1,2,4, 9 en 10) en een aantal interessante (3,5 en 6).
Mijn vraag is dus: hoe is de visie/opstelling van het PFZW t.o.v. deze 10 punten? Waar is men het mee eens en wat wil men anders en hoe dan?

Lucas

Voor de geïnteresseerde hierbij nog een tweetal links naar artikelen m.b.t. mogelijke veranderingen in het stelsel.

http://www.lcpnl.com/media/321877/20190218_lcp_nieuw_pensioenstelsel_deel_1_afschaffing_doorsneepremie.pdf

http://www.lcpnl.com/media/321892/20190226_nieuw_pensioenstelsel_deel_2_wvpr_maatwerk_beleggingsbeleid.pdf

Lucas

Wat heeft een staking voor behoud van de 66 jarige aow leeftijd te maken met het aanvullend pensioen bij PFZW?
Dit zijn twee totaal verschillende zaken die door vakbonden en overheid, en blijkbaar ook door u, steeds weer onterecht met elkaar in verband gebracht worden! In de overleggen tussen deze sociale partners wordt gedaan alsof de voorwaarden van het ene pensioen tegen het andere uit onderhandeld mogen worden. Een kwalijke zaak waar gepensioneerden niet bij gebaat zijn (tenzij ze met prepensioen zijn gegaan zijn ze de aow-leeftijd nl. al gepasseerd). Voor werkenden is het natuurlijk wel belangrijk en een staking voor behoud van 66 jaar als aow leeftijd is op zich dan ook prima. Elke koppeling hiervan met het aanvullende pensioen echter niet! Want de overheid zal voor het bevriezen van de aow leeftijd het inleveren van rechten op een van de 10 voorgestelde punten terugvragen!
Feit is dat overheid, vakbonden en pensioenbestuurders met elkaar onderhandelen en dat wij als deelnemers, zelfs na herhaaldelijk navragen en aandringen, slechts zeer beperkte en weinig concrete informatie krijgen van PFZW omtrent hun visie m.b.t de in de onderstaande link genoemde 10 punten. Het wordt tijd dat PFZW helderheid verschaft!

Louis Sparidans

Een gunstige uitslag van de PS-verkiezingen voor onze pensioenen! Als uitvloeisel hiervan zal de coalitie (en dus minister Koolmees) binnenkort de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. Koolmees kan dan niet meer om GroenLinks en/of de PvdA heen.

Dat betekent dat er sowieso een betere pensioenregeling tot stand KÁN komen, dan de regeling die de minister vorig najaar wilde doordrukken. Ik ben benieuwd hoe de heer Borgdorff hier tegenaan kijkt.

Lemon

# Pensionados door de gong gered?

***Coalitie moet op zoek naar meerderheid voor nieuw pensioenstelsel

Een nieuw pensioenstelsel is nog zo'n heikel punt. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zag een akkoord met werkgevers en werknemers, die de pensioenen betalen, stranden. Daarop besloot hij voorlopig zonder de polder verdere stappen aan te kondigen.

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de linkse oppositiepartijen (GroenLinks, SP en PvdA) en werknemersorganisaties. Die partijen moet Koolmees te vriend houden als hij een meerderheid wil veiligstellen.

Een nieuw pensioenstelsel gaat ver over de duur van één kabinetsperiode heen, brede steun in het parlement en de polder is dus een absolute must. Haast is geboden, want de pensioenen in de metaalsector moeten volgend jaar al korten omdat de buffers volgens de huidige regels te laag zijn.

GroenLinks en 50PLUS dienden daarom twee dagen voor de verkiezingen een initiatiefwet in die pensioenfondsen twee jaar langer de tijd geeft om orde op zaken te stellen zonder dat ze hoeven af te stempelen.

Een handige manier om Koolmees extra tijd te geven om alsnog een veelomvattend akkoord te sluiten. Dan komen ongetwijfeld ook weer de AOW-leeftijd, het staatspensioen waar de overheid wél de volledige zeggenschap over heeft en het pensioen voor de zelfstandigen (zzp'ers) op tafel.

Een lastig dossier dus, waar een kleine ingreep grote gevolgen kan hebben en bakken met geld kan kosten.

https://www.nu.nl/provinciale-statenverkiezingen-2019/5801733/coalitie-verliest-meerderheid-in-de-eerste-kamer-wat-nu.html

Chris

Borgdorff laat het al jaren afweten. Lekker veel verdienen over jullie ruggen dat kan iedereen. Jullie worden gepiepeld bij het leven door dit soort figuren en jullie hebben niet eens door dat hij s'avonds lachend op de bank zit te genietend van zijn vele vele geld net zoals zijn pensioen collega's terwijl dit toekomt aan de mensen in zorg. Walgelijk meer dan walgelijk.

Lucas

Lees de visie van PFZW er eerst eens op na mevr. Kramer voordat u nog meer onzin uitkraamt. Daarin staat letterlijk dat dhr. Borgdorff de overstap naar een premieovereenkonst toejuicht

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW