« Een lange brief van Koolmees | Hoofdmenu | Investeren in de zorg »

02/15/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Heer Borgdorff,

Ik weet zeker dat u het met me eens bent dat pensioen feitelijk en alleen ‘UITGESTELD LOON’ is van alle deelnemers. Bijeen gebracht door afdrachten van werknemers en werkgevers respectievelijk vermeerderd met de opbrengsten uit beleggingen.

De belangrijkste stem voor hoe een al dan niet nieuw pensioenstelsel acceptabel is, berust dus mijns inziens bij de deelnemers. NIET bij minister Koolmees!

Voorzover u op deze opmerking niet reageert in uw blog, mogen de deelnemers concluderen dat u het hiermee volmondig eens bent. Akkoord?

nico medema

Dit is geen reden voor een nieuw pensioenstelsel. In het huidige stelsel kan worden gekort beneden 100 en geindexeerd boven 105 dekkingsgraad, al dan niet met een hogere (eerlijker) rekenrente.

Jv Stempvoort

Vraag me af wat er jaarlijks totaal wordt uitgekeerd aan pensioen van pfzw? bv in het recente jaar van 2018?Misschien kijk ik op de verkeerde sites maar ik vind het (nog) niet terug. Lijkt me dat er nog wel wat overblijft van de 199 miljard, wat overigens uiteraard weer belegd wordt en dus blijft groeien.Zit daarmee pfzw nog niet aan het verplichte eigen vermogen?

Vraag me af wat de politiek nu echt wil? Maar dat men het men ons deelnemers goed voor heeft daar geloof ik helemaal niets meer van.
Het lijkt me dat we als deelnemers de politiek met een gezonde portie wantrouwen moeten gaan zien.

Ben het weer geheel met dhr.Sparidans eens dat de belangrijkste stem bij de deelnemers ligt en niet bij dhr.Koolmees.


Johan

Dit is niet de enige reden voor een nieuw pensioenstelsel.
Het is aan renovatie toe.Neem b.v. de aantallen zzp'ers die niet in een pensioenfonds zitten, het beste jongentje van de klas met de rekenrente,hoogte van de premies die betaald worden etc

nico medema

Dat klopt, maar nieuw stelsel hoeft aanpasssing grenzen korten/indexeren niet in de weg te staan. Dat wordt nu ten onrechte als drukmiddel gebruikt

Louis Sparidans

Ik denk eveneens Nico, dat zulks in grote lijnen klopt. Maar er komt nog iets bij. Als het kabinet haar plan voor een nieuw pensioenstelsel doorzet gaat dat nog eens miljarden kosten. Er wordt zelfs gesproken van 60 miljard en meer.

De bedoeling is vooralsnog dat dit door de pensioenfondsen zélf wordt opgebracht, met andere woorden door de DEELNEMERS ZÉLF.

Het zou goed zijn als de heer Borgdorff deze ‘move’ in zijn blog nader toelicht. En als deze conclusie NIET juist is, is het des te belangrijker om het te ontkennen. Dan kunnen de deelnemers zich daar t.z.t. op beroepen.

Luuk

Heer Borgdorff,

U schrijft dat de pensioenen in slechte tijden wat omlaag moeten en in goede tijden wat omhoog kunnen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen oudere en jongere deelnemers.De enige maatregel die u als PFZW kunt nemen is de doorsneepremie veranderen. Dit is echter niet de oorzaak van de huidige malaise. De vereiste dekkingsgraad en de rekenrente bepalen de kaders voor indexatie en die kaders worden door de overheid bepaald.
Kunt u mij aangeven welke veranderingen er in het pensioenstelsel nodig zijn behalve dat er een lagere dekkingsgraad wordt vereis en een reëlere rekenrente wordt gehanteerd? (het feit dat zzp'ers er niet in zitten is een heel andere kwestie en m.i. eerder een uitbreiding van het stelsel dan een inhoudelijke verandering van de regels van het stelsel).
U geeft het veranderen van de premieberekening aan. Die zou ongunstig zijn voor jongeren omdat zij een langere beleggingstijd hebben. Het omgekeerde geld natuurlijk voor ouderen wanneer er slechtere tijden aanbreken en de pensioen omlaag moeten (wat overigens al 10 jaar gebeurt): zij hebben een relatief korte beleggingshorizon om de slechte tijden nog te compenseren.
Is het dan niet reëel hier rekening mee te houden?
Ook hier zou, middels het indelen van pensioendeelnemers in leeftijdscohorten, rekening mee gehouden kunnen worden. Nu worden de deelnemers enerzijds over één kam geschoren en anderzijds moeten bepaalde groepen met andere solidair zijn zonder dat er een duidelijke cijfermatige berekening (rechtvaardiging) voor die solidariteit aangedragen wordt. Ik ga er van uit dat er bij alle deelnemers een gevoel van solidariteit bestaat maar dat zij ook graag een gedegen cijfermatige onderbouwing zien m.b.t. de huidige offers die van bepaalde groeperingen worden gevraagd.

In het verleden is er veel aan voordeel aan bepaalde groepen (oudere) pensioendeelnemers toegekend waar ik in de discussie m.b.t. een nieuw stelsel en solidariteit nauwelijks iets van terugzie.
Het lijkt me redelijk om niet alleen het niet indexeren (wat overigens het pensioen van alle deelnemers aantast) maar ook de in het verleden verleende voorrechten mee te nemen in de afweging wie in de huidige situatie welk "recht" op welk pensioen heeft.
We kunnen het tegenwoordig in mijn ogen trouwens nauwelijks meer "recht op" noemen. Misschien kunnen we beter spreken van "kans op" een bepaalde pensioenuitkering!


Jv Stempvoort

Inderdaad de kosten kunnen hiervoor oplopen van 60 tot 100 miljard. Dat is toch niet te geloven!
Te betalen juist door de deelnemers.

Maar wat ook belangrijk is waarom deze kosten en waar gaan die in zitten?
Transparantie is dus gewenst en niet zomaar even een nieuw stelsel erdoorheen jassen, zoals dhr.Koolmees zou willen.

Er ligt dus nog steeds een grote taak voor alle pensioenbestuurders om het gezamenlijk voor hun deelnemers op te nemen!

Lemon

@ Die combinatie van goede rendementen maar slechtere pensioenen is niet langer uit te leggen. 

# min of meer door de financiële crisis is een systeemfout boven water gekomen.

*** Waarom mag niet worden uitgegaan van het werkelijk geboekte, veel hogere rendement?

Omdat niemand de toekomst kan voorspellen. Pensioenen die worden uitgekeerd door pensioenfondsen zijn min of meer – met een wettelijke zekerheid van 97,5 procent – gegarandeerd. Daarom moet worden uitgegaan van het rendement dat in elk geval kan worden geboekt. En dat is de risicovrije rente, ofwel het rendement op solide staatsobligaties zoals die van Nederland.

Dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen in werkelijkheid over een reeks van jaren een rendement van 6 en 7 procent boeken, doet daar niets aan af. Als zij dit rendement mochten gebruiken om hun sommetjes mee te maken, zag de toekomst er zonnig uit voor gepensioneerd Nederland. Maar dan zouden de pensioenen wel alle kanten op schieten: veel pensioen in goede jaren, weinig pensioen in slechte jaren.

De afgelopen jaren waren hele goede aandelenjaren, maar niemand weet of dat ook de komende jaren zo is. Veel analisten denken dat aandelen de komende jaren veel minder zullen opleveren dan de afgelopen jaren het geval was. Wat wel redelijk voorspelbaar is, is dat de staat der Nederlanden haar rente zal blijven betalen.

https://www.businessinsider.nl/om-deze-reden-valt-je-pensioen-ook-2018-tegen/

Luuk

Beste Lemon,

Niemand heeft een glazen bol maar er zijn al heel wat zekerheden ingebouwd. Zoals: min. 104% dekkingsgraad, als hier 5 jaar onder wordt gezeten dan korten op de pensioenen, pas bij 110% deels indexeren en bij 124% geheel. Dit terwijl een dekkingsgraad van 100% in feite genoeg is. Je kunt niet aan de gang blijven met de huidige gepensioneerden het gelag te laten betalen om de toekomstige generaties te behoeden voor mogelijk mindere rendementen. Het is niet zo dat men pleit voor het hanteren van hogere rendementen dan reëel gehaald worden hoor. Nee men hanteert nu duidelijk lagere rendementen dan behaald worden uit angst voor mogelijke vermindering in de toekomst. Maar met die redenering kun je nooit de reële pensioenen uitkeren want ja het kan natuurlijk altijd een keer minder gaan.
We moeten ook niet vergeten dat de pensioenpotten nu in grote mate gevuld zijn met geld dat de huidige gepensioneerden in het verleden hebben weggezet en hebben laten renderen. Zij hebben goede resultaten behaald met hun geld! En daar mogen ze nu niet van profiteren?
Als jij bij de bank depositos hebt kunnen kopen tegen 8% rente en tien jaar later kunnen anderen ze nog maar met 2% rente kopen, deel jij jouw rente opbrengst dan ook met degenen die pas later depositos hebben gekocht? Of gaat jouw solidariteit niet zo ver?
Dat is feitelijk wat PFZW vraagt. Het is niet reëel om solidariteit tussen deelnemers te vragen die qua leeftijd teveel uiteen lopen. Er bestaan daarvoor te grote verschillen tussen de deelnemers qua gerealiseerd rendement, arbeidsmarkt, premiehoogte, pensioenkaders, wel/niet VUT etc. Daarom pleit ik hierbij nogmaals voor het hanteren van leeftijdscohorten. Per leeftijdscohort kan, zoals ik in een vorige reactie heb aangegeven, wel redelijk berekend worden welk recht men heeft op welk pensioen en hoe met solidair met elkaar kan zijn. Dit lijkt me een goede middenweg tussen individuele potjes versus iedereen over één kam scheren.

Chris

U komt er eindelijk achter maar dat de overheid het niet goed voor heeft met de gem. (niet rijke) burger is al decennia lang aan de gang. In de pot zit nu 1500 miljard. Daarvan is al 800 miljard aan de EU geschonken voor de (och och) zo arme zuid-europese landen. Dan blijft er voor u niets meer over want de beheerders van de pensioenen en de politici willen graag wat er bij omdat ze al zo slecht verdienen.
Wanneer worden jullie eens wakker en gaan we met zn allen ook geel hesje aantrekken?!!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW