« Bescherming voor nabestaanden | Hoofdmenu | Hoe lang kun je blijven werken? »

11/21/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Gegeven de gisteravond mislukte pensioenonderhandelingen neem ik de vrijheid eveneens op uw blog te reageren. Ik sta op het standpunt dat het NIET de vakbeweging was die dwars lag.

Het is niet verwonderlijk dat de werkgevers en ons rechtse kabinet (zo mag je de coalitie van VVD , CDA etc. toch wel noemen) het WEL met elkaar eens zijn. De vakbonden komen op voor álle pensioendeelnemers, behorend tot welk pensioenfonds dan ook.
Dat betekent o.a. méér aandacht voor werknemers met zware beroepen (vroegpensioen!) alsook een behoorlijke pensioenregeling voor met name laagbetaalde zzp-ers.

In beide gevallen zullen werkgevers en het kabinet dieper in de beurs moeten tasten! En als zulks betekent dat er gaat worden gekort, zullen mijns inziens in ieder geval mensen met een laag aanvullend pensioen (eindelijk!) moeten worden gecompenseerd. Ook dat kost geld, maar is wel zéér wenselijk, wil het vertrouwen in overheid en pensioenfondsen niet nóg verder afnemen.

Louis Sparidans

Co Veringa

SCHANDE!

Chris

Mee eens Louis, Werkgevers betalen ook al jaren geen hoger loon uit.
Overheid wil (mag) bewust niet meewerken want zij hebben opdracht van hogerhand (zie ook de bijeenkomst van Rutte "inzake de miljoenen die overblijven van de omstreden dividend belasting" met een overleg van vage ceo's van diverse bedrijven die nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Zij bepalen en niet Rutte. Die heeft niets te zeggen in dit land gezien de mislukte besprekingen over het nieuwe pensioen akkoord en dit was dus weer even duidelijk!
Zij zijn er niet voor U en de blogger evenmin. We gaan "Bellingcat" er maar op afsturen, misschien weten zij wat er speelt en wat voor ratten het misschien wel zijn.

Ferry Noothout

Na 7 jaren praten en zittend op het pluche zijn de vakbonden, werkgevers en politiek er niet uitgekomen. Schandelijk en triest!! Alle vertrouwen in de politiek en het poldermodel verloren!!

Gerard van Overbeek

Ik ben heel diep teleurgesteld.

Joke C.M. Johannesma

Het is te gek voor woorden... Bespreek de problematiek van pensioenstelsel, zzp'ers en AOW-leeftijd afzonderlijk. Als alles aan alles wordt gekoppeld, zal er nooit een nieuw stelsel komen. Gevolg: gepensioneerden komen dan blijvend in de wachtstand met een afnemend inkomen. Vooral de mensen met een lage pensioenuitkering moeten dan maar op een houtje bijten. Dit is toch van het volk los...
Wie kan nog vertrouwen hebben in het overleg van werkgevers en vakbonden onder de hoede van de politiek!? Hoe lang worden de gepensioneerden nog gegijzeld door dit overleg? Een ware schandvlek op het veel geroemde poldermodel.
Enfin, woorden schieten te kort.

Louis Sparidans

Een concrete aanvulling ter oplossing van bovenstaande problemen:

Het gaat goed met het bedrijfsleven en dús met de Nederlandse schatkist.
Als de werkgevers 1% van de totale loonsom in Nederland bijdragen, het kabinet eveneens 1% vrijmaakt uit de meeropbrengst uit ontvangen belastingen en alle pensioenfondsen 1% van alle pensioenvermogens beschikbaar stellen, dan hebben we al gauw een kleine 20 miljard euro beschikbaar.

De ‘offers’ zijn dan redelijk verdeeld onder alle deelnemende partijen en biedt mijns inziens dan voldoende hoop om gezamenlijk uit de problemen te kunnen komen.

Andre

Hoe is het toch mogelijk dat wij als gepensioneerden geen
eigen zeggenschap hebben over
ons eigen geld??!!
Moeten wij dit gegeven niet eerst
veranderen!

Johan

Geen woorden voor.

nico medema

gepensioneerden zitten zelfs niet in het bestuur van pfzw

h.j. simon janssen

Werkgevers, werknemers en overheid steggelen al jaren over aanpassing van het pensioenssysteem. Het systeem zou aan vernieuwing toe zijn. In de pers (fd) en op internet volg ik die verhalen al jaren. Met het koppelen van ons pensioen aan allerlei externe factoren ligt de indexering al jaren stil en dat lijkt er niet veel beter op te worden.
Het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat de premie niet wordt verhoogd. En stevig. Zeker nu het economisch beter gaat. Macro zal dat zelfs positieve invloed hebben op de gewenste kerninflatie, de rentevoet etc. Voor mij is nog steeds het pensioen een collectieve sectorale verzekering. Het is mij volstrekt onbegrijpelijk dat de premies niet allang zijn verhoogd. Dat hoort zo bij een verzekering. Het is nog wachten op een actiegroep jongeren en pensionados, die het bestuur gaat aanklagen wegens "ernstige bestuurlijke nalatigheid". Overigens zou de toezichthouder allang gedaan moeten hebben.

gerard mentz

Het wordt tijd dat er nu eens duidelijkheid gaat komen. Al jaren krijg ik als gepensioneerde geen cent erbij en lever ik al jaren in terwijl iedereen erop vooruit gaat. Tevens zie en lees ik dat onze pensioenpot per jaar steeds vooruit gaat en dat er geen enkele reden is waar dat voor nodig is. We moeten er echt iets bijkrijgen zo kan het niet langer!! Genoeg gepraat en NU ACTIE.

Nol Noij

Stel het dekkingspercentage van 104,30 uit tot 2023 en de calamiteit lost zich zelf op.
Draghi met gratis geld en Het kabinet heeft hetzelf veroorzaakt in de jaren negentig.
Hadden we niet gesleuteld aan het systeem dan was het dekking percentage nu > 104,30 en de gepensioneerden hadden
Jaarlijks indexering gekregen.
Pensioen is uitgesteld loon van de werknemers daar mag überhaupt niet gewijzigd worden door
Bonden en Kabinet.

Peter J.M.

Het is wel degelijk de vakbond die dwars heeft gelegen. Het kabinet heeft vergaande concessies gedaan. Iedereen moet iets toegeven, ook de vakbond. Dank zij de vakbonden moeten we weer vele jaren gaan inleveren. De regering kan nu ook besluiten zonder de vakbond, die werken toch niet mee.

Martin Pikaart

Reactie op de opmerking van h.j. simon janssen: 'Het is nog wachten op een actiegroep jongeren en pensionados, die het bestuur gaat aanklagen wegens "ernstige bestuurlijke nalatigheid".'Zeer terechte opmerking. Ik heb een boek geschreven over het wanbeleid van ABP dat tot de huidige malaise heeft geleid: Wanbeleid, algemeen burgerlijk. Het door PFZW gevoerde beleid is een kopie van dat van ABP, en daarmee is de inhoud van mijn boek mutatis mutandis ook op PFZW van toepassing.

Lemon

@ De huidige regels dwingen ons tot onbetaalbare schijnzekerheid, doordat we enorme hoeveelheden geld moeten oppotten. Het gevolg: de pensioenen zijn al jarenlang bevroren en in 2021 dreigt zelfs een verlaging.

#De grote boosdoener: de gemanipuleerde rekenrente

*** Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit: „Mijn vrees is: als het goed gaat, willen de vakbonden graag profiteren van de meevallers. En als het slecht gaat niet van de tegenvallers.” Dus moeten er volgens hem harde afspraken komen over hoe de fondsen mee- en tegenvallers in de beleggingsresultaten gaan verdelen over de pensioendeelnemers.
Ook vreest Jacobs dat sommige pensioenfondsen te veel beleggingsrisico gaan nemen als de pensioenuitkering minder zeker wordt. „Daardoor kunnen ze op de korte termijn hoge rendementen halen en de pensioenen verhogen. Maar op de lange termijn neemt de kans op grote tegenvallers toe. Als ik deze zorgen optel, begrijp ik waarom Koolmees en De Nederlandsche Bank vasthouden aan een lage rekenrente.”

Toch is er best een compromis denkbaar tussen Koolmees en de bonden. De rekenrente wordt dan hoger, maar er komen harde afspraken over het verdelen van winsten en verliezen tussen generaties.

Dan nog blijft de discussie niet lang weg, voorspelt Boelaars. „Het gaat steeds over de rekenrente, omdat het dan eigenlijk gaat over hoe je de collectieve pensioenpot verdeelt tussen generaties.” Alleen in een puur individueel stelsel, met persoonlijke pensioenpotjes, zou de rekenrentediscussie voorbij zijn. Die potjes stonden in het regeerakkoord, maar zijn in de polderonderhandelingen allang verlaten.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/31/de-haken-en-ogen-van-een-andere-rekenrente-a2753328

Harry

Heb je al eens opgeteld hoeveel euro's je al hebt gekregen en hoeveel je er hebt betaald?

T van Winkoop

Zo is het maar net. De grote pensioenfondsen hebben veel te lang sinterklaas gespeeld. Hoeveel mensen zijn er niet met een eindloon regeling (met daarvoor nog een pensioenpromotie erbij) of een vut regeling voor hun 60 jaar of vlak daarna met pensioen gegaan en hebben vanaf 65 jaar AOW ontvangen? Hebben zij ooit bijgedragen aan de kosten van het langer leven? Vooral zij zijn het die nu hun pensioen niet zien stijgen, ineens moeten zij dus ook gaan bijdragen danwel gekort worden. Wat dan overigens ook voor de nog betalende deelnemers geld, iets wat vaak onvermeld blijft. Dat het zover heeft moeten komen heeft alles te maken met slecht bestuur en wegkijken bij de problemen. In de jaren 80 las ik al een boekje over de problemen te verwachten met de vergrijzingsgolf, bestuurders van pensioenfondsen hebben weg gekeken en zijn sinterklaas blijven spelen.

T van Winkoop

Pensioenpremies worden nogal vaak (groten)deels door de werkgever betaald en stijgingen hiervan komen ten laste van de (nog altijd beperkt) beschikbare loonruimte. Als je dan flinke premie stijgingen wilt kun je echte loonverbeteringen in de zin van meer netto loon de komende jaren wel vergeten.
Bovendien wie wil een peperduur en meer onzeker wordend pensioen (voorstellen die er nu liggen) in de toekomst inruilen voor directe loonstijging nu? Doe mij maar nu meer salaris en dat snappen de vakbonden denk ik ook wel. Hogere premies hadden al vele jaren eerder moeten worden gevraagd, maar ja dat wilde "men" niet. Dat was nmm de korte termijn visie en het na mij de zondvloed beleid.

Jan van Oosterhout

Ik ben het onderhand zat steeds te moeten horen dat er vele malen meer is uitgekeerd aan pensioen dan er aan premie is ingelegd. Vooruit zeg, daar hebben we de medewerkers van de pensioenfondsen voor ingehuurd ( met een meer dan mooi salaris!) om een goed pensioen voor ons te realiseren door een goed beleggingsbeleid te voeren. Daarnaast betreur ik het dat de FNV de stekker eruit getrokken heeft bij het pensioenoverleg en daarbij naar mijn mening voorbij is gegaan aan de belangen van de gepensioneerden. Voor de nog jonge deelnemers in het pensioenfonds is herstel in de toekomst nog alleszins mogelijk, maar zij die al jarenlang gepensioneerd zijn hebben al aanzienlijke onherstelbare schade geleden door het niet indexeren.

Piet

Zie https://www.pfzw.nl/over-ons/dit-zijn-we/organisatie/bestuur/Paginas/default.aspx

Cees van der Hoog

In hoeverre is taal van invloed op het tot stand komen van het Pensioenakkoord? Begrijpen de onderhandelaars elkaar wel goed? Het gaat over ons pensioen, het deel van ons salaris dat we in gezamenlijk overleg binnen de door de overheid gestelde regels gespaard hebben om later van te genieten. Het gaat niet over uitkeringen die gegund worden aan medemensen, die door omstandigheden niet in staat zijn in een inkomen te voorzien. Dat is een politieke discussie. Als we zelf niet voor 100% in ons pensioen geloven door zelf over uitkering te spreken en te schrijven dan moeten we het de politiek maar niet kwalijk nemen dat zij gaan beslissen over het gunnen. In ons mooiei magazine Eigentijd, nov. 2018 gebruiken medewerkers van PFZW op blz. 9, 10 en 11 het woord uitkering en op blz. 22 gebruikt mevr. Simons, bestuurslid PFZW het zelfs vier keer.

Webredactie

Beste Nico, er is wel degelijk een vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het PFZW-bestuur. Bestuurslid Mariëtte Simons is door de gepensioneerden gekozen bestuurslid.

Johan

Pensioenakkoord ging niet meer over pensioenen maar over angst van de FNV voor....
Er waren veel punten in dit overleg en op geen van die punten werd overeenstemming bereikt.
Kabinet heeft nog enkele toezeggingen gedaan maar van de zijde van de FNV kwam er geen enkele toezegging.Ja, dan houdt het op.
In een overleg is het toch geven en nemen en niet bang zijn dat op sommige punten niet alles binnen gehaald wordt.Ook dit moet je als leiding van de FNV aan je achterban uitleggen.Dit noemen ze ook wel:LEIDERSCHAP.


Lemon

@In een overleg is het toch geven en nemen en niet bang zijn dat op sommige punten niet alles binnen gehaald wordt.

# Maar schijnbaar moeten beloften/toezeggingen toch schriftelijk worden bevestigd ...

*** hoewel de werkgevers en premier Mark Rutte vooral naar de FNV wijzen als boosdoener voor het mislukte overleg, is ook bij de iets kleinere bond CNV wantrouwen jegens politiek Den Haag voelbaar. Want twee jaar na het pensioenakkoord uit 2011 zaten vakbonden weer met het kabinet en werkgevers om tafel. Deze keer om de arbeidsmarkt grondig te hervormen. Maar de echte pijn zat hem vooral in de basisplannen: hoe het stelsel te herzien. Dan is een compromis nog ver weg. 

Het wantrouwen ebt niet een twee drie weg. Maar de bonden willen blijven praten. Een akkoord sluiten ze pas als ze met een goed verhaal thuis kunnen komen, als ze zeker weten dat hun achterban niet gaat steigeren. Vooral de FNV is op dat vlak huiverig. Overleg op een later tijdstip is overigens niet geheel ongunstig voor de vakbeweging. Grote kans dat links na de verkiezingen in het voorjaar een meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dat komt de vakbonden goed uit, want linkse partijen zitten meer op hun lijn.
https://www.trouw.nl/democratie/dit-zijn-de-gevolgen-van-het-klappen-van-het-pensioenoverleg~a2824dd6/

Wouter

Schuif het maar af op de huidige regels in plaats van de hand in eigen boezem te steken. Natuurlijk wordt met nieuwe regels (door het fonds rijker te rekenen dan het is) alles beter. Een piramidespel gaat ook goed, totdat het uit elkaar klapt.

In feite is sprake van het jarenlange wanbeleid met in het oog springend: het beperkt afdekken van het renterisico. Een risico dat in essentie niet wordt beloond en door het gedaalde niveau in de afgelopen jaren in hoge mate heeft bijgedragen aan het feit at al jarenlang niet geïndexeerd kan worden.

Lemon

@ jarenlange wanbeleid met in het oog springend: het beperkt afdekken van het renterisico. 

# beperkt of juist wegens de hoge prijs ervan afgezien?

*** Door het renterisico af te dekken, kunnen pensioenfondsen zich beschermen tegen ongewenste gevolgen (zoals een dekkingstekort of niet kunnen indexeren) van een (aanhoudende) daling van de rente. Bij het bepalen van het rentebeleid maakt ieder pensioenfonds hierin zijn eigen afweging. Daarbij spelen de ambitie van het fonds, de financiële situatie van het fonds en in samenhang daarmee het vermogen om schokken op te vangen binnen het fonds een rol. Ook kunnen door het afdekken van het renterisico weer nieuwe risico's ontstaan, zoals het tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico. De keuze om renterisico’s af te dekken is dus niet simpel te beschouwen als goed of fout, maar moet worden bezien binnen het gehele financiële beleid van een pensioenfonds.

Het financieel toetsingskader is erop gericht om de nominale aanspraken, oftewel de toegezegde pensioenen, veilig te stellen. Dit knelt met het sturen op een geïndexeerd pensioen dat meestijgt met de inflatie of loonontwikkeling. Vaak voelen fondsen zich gedwongen hun korte termijn risico’s, zoals het renterisico, af te dekken. Pensioenfondsen zoeken daarom naar een balans tussen het afdekken van risico’s en het behouden van voldoende rendementspotentieel bij de beleggingen.

Voor pensioenfondsen is het niet altijd mogelijk om renterisico’s (volledig) af te dekken. De markt voor het meest gebruikte instrument, de renteswap, is groot en liquide, maar vooral voor kortere looptijden tot 10 jaar. Voor langere looptijden is het lastiger om een tegenpartij te vinden.
https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/actuariele-onderwerpen/rekenrente

Johan

Hoe verder?

Ik denk dat het goed is dat de minister het voortouw moet gaan nemen omdat het wantrouwen onderling te groot is op dit moment.
Per slot van rekening moet het overleg toch weer vlot getrokken worden.
Wij alleen zijn er niet bij geweest om ons een oordeel te vormen over de schuldvraag van het mislukken.
We zullen zien.

J v Stempvoort

Misschien is het wel te moeilijk gemaakt met het pensioenoverleg juist door de pensioenleeftijd en AOW. Pensioen is door werknemers (opgespaard en belegd loon) en geen AOW, sociale voorziening.
Werkgevers en werknemers "sparen"de pensioenen dmv de pensioenfondsen en zouden dus over de pensioenen moeten overleggen.
Politiek over de hoogte AOW en pensioenleeftijd. Maar door het steeds ingewikkelder te maken snappen de meeste deelnemers het gewoon niet meer,dat is lijkt me niet de bedoeling. Iedereen die pensioen opbouwt moet kunnen begrijpen wat er gebeurt met zijn/haar premie.
Maar het is ondertussen zelfs zo moeilijk gemaakt door de verschillende partijen dat men er niet meer uitkomt in een overleg als afgelopen week.
Wellicht omdat iedereen bij een eigen standpunt blijft en eigenlijk verschillende belangen vertegenwoordigen, dan kom je er nooit uit.
Waar het nu op begint te lijken is dat deelnemers, jong en oud, als wisselgeld worden gebruikt door politiek en bonden. Dat is niet de bedoeling lijkt me.
Hou overleg over pensioenen en AOW met AOW leeftijd los van elkaar, ondanks dat dit wel met elkaar verband houdt.
Maar uiteindelijk zijn het wel 2 verschillende onderwerpen en wellicht praat dat makkelijker.
Maar dat is mijn bescheiden mening en te eenvoudig voorgesteld dat wordt politiek nooit iets natuurlijk.

nico medema

Er zit geen gepensioneerde in het bestuur, het is fout gegaan bij de benoeming van een vertegenwoordiger, een vereiste had moeten zijn, dat het een gepensioneerde van pfzw is.

nico medema

Korten bij een dekkingsgraad boven 100 is diefstal, zo nodig aan de rechter voorleggen.

Wouter

De afweging is uiteraard complex en mijn stellingname wat gechargeerd. Maar laten we zeggen dat de focus of visie van het fonds in de afgelopen jaren met name lag op negatieve effecten bij rentestijging tegenover een blijvende lage (en let op: niet dalende) rentestand zoals bijvoorbeeld blijkt uit jaarverslag 2011. En deze gok om herstel te kunnen realiseren uit mogelijke rentestijging wordt nog steeds voortgezet zoals blijkt uit jaarverslag 2016. De prijs daarvoor is betaald in de afgelopen jaren (dalende rente). Dit wegmasseren door vooruit te gaan lopen op toekomstige rendementen lijkt mij geen goede weg.

Quote jaarverslag 2011:
Vooruitkijkend op 2012 maakt het bestuur van PFZW zich zorgen over de eurocrisis. Het ontbreekt de politiek aan daadkracht
om het vertrouwen te herstellen. Als de rentestand laag blijft, zal ook de dekkingsgraad onder het gewenste niveau blijven.
Het renterisico is deels afgedekt en dat leidt tot een stabielere dekkingsgraad. Maar wat betekent het als de rente gaat
stijgen? Een hoge afdekking van het renterisico leidt tot negatieve resultaten bij een stijgende rente en inflatie.

Quote jaarverslag 2016:
Het renterisico wordt gedeeltelijk afgedekt, hiermee behoudt PFZW de ruimte om herstel te kunnen realiseren bij een mogelijke toekomstige rentestijging.

nico medema

een zwartgallige ipv gechargeerde benadering van Wouter (Koolmees?). Pfzw moet zich nog steeds arm rekenen door de lagere rekenrente dan de laagste gerealiseerde rendementen

Louis Sparidans

Er is m.i. duidelijk sprake geweest van voortdurende politieke onwil, anders zouden alle rechtse kabinetten van de afgelopen tien jaar wel hebben ingegrepen toen bleek dat alle pensioenfondsen genoodzaakt werden om NIET te (kunnen) indexeren. Inmiddels is er al ruim 15% aan koopkracht ingeleverd!

Ik begrijp dat wel, zulks kostte een hoop geld en dat had de politiek er niet voor over. Men dacht ‘laten de werkgevers en de vakbonden het maar zelf uitzoeken’, zo heb ik dat geïnterpreteerd. Uiteindelijk betaalden alle pensioendeelnemers hiervoor de rekening!

Om nu alle partijen weer op het goede spoor te brengen, zal er geld op tafel moeten komen.
Vandaar mijn eerdere voorstel aan het begin van dit reactieblog (helemaal onderaan) om een redelijk bedrag bijeen te brengen om uit de impasse te kunnen geraken.

Maar denk daarbij vooral ook aan vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep of aan diegenen die al langer dan 45 jaar werkzaam zijn, een pensioenvoorziening voor (te laag) betaalde zzp-ers en een aanvulling voor (te)lage aanvullende pensioenen, voor mensen die al zoveel jaren op de minlijn zitten en moesten inleveren, terwijl dat eigenlijk niet meer kon.

Volgens mij is dat de enige en tevens meest rechtvaardige manier om weer ‘on speaking terms’ te komen.

Louis Sparidans

J v Stempvoort

Politiek en pensioenen zijn niet te rijmen met elkaar, omdat men het in het kabinet dan voor de gewone burger moet opnemen.
Dat is niet meer gebruikelijk de laatste jaren. Zelfs nu er 2 miljard pj wordt bespaard door het niet afschaffen van de dividendbelasting, gaat dit,vooral naar grote, bedrijven.
Maar iedereen zou er op vooruit gaan? hoewel dat ook een sprookje is zeker voor vele burgers omdat de kosten meer zijn gestegen en velen door de energietransitie nog voor flinke uitgaven staan.
Maar ouderen moeten zeker het onderspit delven, met hun jarenlange achterruitgang in inkomen.
Eigenlijk schandalig dat het kabinet meer over heeft voor oa grote bedrijven en multinationals die nauwelijks of geen belasting betalen,buitenland etc. dan voor hun eigen burgers, allemaal onder het mom dat het beter zou zijn voor het land. Waarin het idee ontstaat dat de "schatkist" gevuld is maar niet voor de gewone burger nee die zorgt juist voor die vulling!

Ype van der Meer

De discussie over het indexeren van de dekkingsgraad lijkt steeds meer te verzanden in de discussie over de rekenrente. Door Europees beleid kunnen we aan de rekenrente vrijwel niets doen en voor zover de berichten zijn zal deze rente laag blijven. De vermogens van de pensioenfondsen worden steeds groter, ten koste van de gepensioneerden. Het wordt tijd dat we ons moeten gaan afvragen of er ook een andere mogelijkheid is om te een verantwoorde indexatie te komen. Een methode kan zijn door het gemiddeld rendement van het pensioenfonds van de afgelopen 3 of 5 jaar te berekenen en dit te verwerken in een alternatieve dekkingdsgraad. Hierdoor worden de verschillen zichtbaar in een theoretisch model en een model gebaseerd op de realiteit van de voorliggende periode. Vervolgens kan beter vastgesteld of de indexatie kan worden hersteld en zo nodig de correctie over de voorgaande jaren toegepast kan worden.

Louis Sparidans

‘Minister Koolmees doet verhulde oproep aan vakbonden om weer te praten’, lees ik zojuist. Als ik vertegenwoordiger namens de vakbonden was zou ik hier niet intuinen.

Wacht nog tot na de verkiezingen voor de Provinciale Staten resp. de Eerste Kamer in maart aanstaande. De huidige (rechtse) coalitie krijgt er dan ongetwijfeld behoorlijk van langs en kan daarna alleen verder regeren met steun van de linkse oppositie.
Dan zal er zeker meer begrip ontstaan voor de standpunten van de vakbonden in het belang van alle pensioendeelnemers, inclusief een terugkeer naar de indexatieregeling.

Chris

Harry, die vraag moet je aan de blogger stellen. Zij zijn er alleen maar rijker van geworden. Het is een grove schande!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff