« 5 sterren voor een betere wereld | Hoofdmenu | Een blik in je toekomst »

10/18/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

janvanhaaren

Sinds mijn pensionering na 47 jaar zorg vorige maand en betalen aan het pensioenfonds doe ik nu niet mee met de prachtige loonsverhoging in de zorg per 1-10 jl. Dat heb ik toch niet verdiend.Verder op een uitzicht op pensioenverlaging op 2021 maakt het heel triest voor velen met mij.Wat een betreurenswaardige toestand is dit.

groet

jan van haaren.

Lemon

@ wachten we nog steeds met smart op een goed akkoord over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

# Maar...

*** Zo lijden spaarders al een aantal jaren doordat ze de rentevergoeding op hun bankrekening in een rap tempo hebben zien teruglopen tot nagenoeg 0%. Daarnaast heeft de pensioensector de dekkingsgraden zien dalen, met feitelijke of dreigende kortingen als gevolg, ondanks dat het gemiddelde rendement sinds het begin van de crisis rond de 9% heeft gelegen. De situatie rond de rente heeft ook het debat over een herziening van onze aanvullende pensioenen aangewakkerd. Vooral een stelsel van persoonlijke pensioenpotjes met risicodeling, naar voren geschoven in een SER-rapport van medio-2016, gooit hoge ogen. Menigeen lijkt dan ook te geloven dat zo’n stelsel een einde zal maken aan de rentediscussies. Kanttekening hierbij is overigens dat bij afloop van de huidige hersteltermijnen van pensioenfondsen nog steeds een korting dreigt. De kans hierop is het grootst als de rente laag blijft en onvoldoende rendement wordt gehaald op de pensioenbeleggingen.


De huidige lage rente vormt echter geen reden op zichzelf om af te stappen van het collectieve stelsel, en daarmee de solidariteit tussen de verschillende groepen pensioendeelnemers af te breken. Allereerst moet bedacht worden dat elk pensioensysteem met kapitaaldekking nadeel heeft van een lage rente. In het geval van ons huidige systeem van beschikbare premieregelingen betekent een daling van de rente dat de verdisconteerde waarde van de toekomstige uitkeringen stijgt, waardoor de buffers dalen, die op enige moment weer versterkt moeten worden. In een stelsel van persoonlijke pensioenpotjes zullen de rendementen op het ingelegde geld dalen, waardoor de uitkering die bij pensionering wordt aangekocht omlaag gaat. Een hogere uitkering vereist meer premie-inleg. Feitelijk gaat het dus om twee zijden van dezelfde munt. Bij een overgang van ons huidige stelsel naar individuele pensioenpotten moeten de bestaande opgebouwde vermogens bovendien worden gesplitst tussen de deelnemers. De splitsing zal sterk afhankelijk zijn van de gehanteerde rente: een lagere rente betekent waarschijnlijk dat een kleiner deel naar de ouderen gaat, en vice versa.

Zorgen over de toenemende complexiteit van de omgeving moeten niet verward worden met de vraag of ons huidige stelsel, met de eventueel benodigde aanpassingen, voldoende houdbaar is.

Kortom, laten we het kind niet met het badwater weggooien en voorzichtig zijn met radicale hervormingen van het pensioenstelsel als de noodzaak daartoe niet keihard is aangetoond

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/huidige-lage-rente-geen-reden-om-pensioenstelsel-op-de-schop-te-nemen

Marinus Ammeraal

Gebruik in dat overleg dan wel het enige juiste en doorslaggevende argument namelijk dat ieder pensioenfonds rekent met het eigen behaalde reële rendement, eventueel met een voortschrijdend maandgemiddelde. De goed presterende fondsen zitten dan meteen boven de vereiste dekkingsgraad.

C.

Jij bent een van de zeer vele droevige bewijzen. Borgdorf weet dat maar hij laat anderen ons bekritiseren als we hier over ageren. De economie groeit super, jaja maar voor hen ja, maar niet voor u! Hij is namelijk ook van hogerhand bevolen ons met mooie praatjes het de gepensioneerden zogenaamd niet naar de zin te maken.
Hij zelf is super rijk geworden de afgelopen tien jaar!
Samen met hem al zijn pensioen directeur vriendjes maar ook de zorg verzekeraars elite en al die daar bij horen.
Weten mensen dit wel? Wanneer worden we eens wakker?

J v Stempvoort

We hebben de gevarenzone nog niet verlaten:Kans van een verlaging blijft er dus inzitten, daar worden we voorzichtig aan herinnerd. Voor nu en de toekomst? De dekkingsgraad zal zeker weer omhoog gaan, is het nu niet dan met een paar jaar. Maar moet daar de huidige generatie(bijna) gepensioneerden voor opdraaien.Met een zeer goed gevuld pensioenfonds, gek genoeg meer dan 3 keer zoveel als in 2008.Ik weet dat ik in herhaling val maar uiteindelijk zijn de verhalen, steeds op een andere manier, die we steeds horen en lezen ook een herhaling.
Wat niet is voor te stellen in deze groeiende economie. Dat we op een volgende crisis af stevenen. Als dat zo is, zal er weer ingeleverd moeten worden. Door wie? kunnen we naar raden maar weten we allemaal. Dan staan ook veroorzakers hard te roepen dat het allemaal erg is en we allen de buikriem weer moeten aanhalen. Eerst het zuur en dan het zoet etc. Maar veroorzakers van crises, hebben geen benul, hoe mensen met een modaal inkomen rond komen bv. Misschien allemaal een beetje overdreven maar wordt toch door velen zo gezien en gevoeld.Gepensioneerden blijven er op achteruitgaan maar kosten gaan door.Dit terwijl zij hun bijdrage hebben geleverd aan de economie.
Maar pensioen is een leuke speelbal geworden van de financiele sector. Daar was het pensioen niet voor bedoeld lijkt me zo!

Lemon

@ Met een zeer goed gevuld pensioenfonds, gek genoeg meer dan 3 keer zoveel als in 2008.

#Het blijft voor de pensionado er voorlopig somber uitzien
met deze rekenmeesters en hun verre blik in de toekomst. Onderwijl zij die de basis met hun premies hebben gelegd 10 jaar lang gaten in hun besteedbaar inkomen groter laten vallen.

***Het kabinet en De Nederlandsche Bank (DNB) zien niets in een hogere rekenrente voor pensioenfondsen. Dat schrijven minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) en DNB-president Klaas Knot aan de Tweede Kamer
In het voor de zomer uitgelekte concept-pensioenakkoord staat dat de rekenrente mogelijk omhoog kan, wanneer de beloofde pensioenuitkeringen minder zeker zijn dan nu.

dat loslaten van de garantie van pensioenfondsen heeft ‘geen invloed’ op de te gebruiken rekenrente, schrijven Koolmees en DNB aan de Kamer. ‘Ook in een minder zeker pensioencontract moet de rekenrente altijd de risicovrije rentetermijnstructuur (RTS) zijn’, stelt Koolmees. ‘Bij hetzelfde fondsvermogen is de dekkingsgraad in een minder zeker pensioencontract dan ook niet anders dan in het huidige contract. Meer of minder zekerheid komt tot uitdrukking in de mate waarin buffers moeten worden aangehouden, maar niet in een andere rekenrente.’

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2018/09/28/koolmees-en-dnb-beiden-tegen-hogere-rekenrent-pensioenfondsen/

GUV

Wat mij verbaast, is dat diegenen die onze premies beleggen - of wat dan ook - kennelijk dat niet zo succesvol doen als diegenen die dat bij andere fondsen doen. Doen diegenen die voor Z en W zorgen dat verkeerd? Met te hoog risico? Kortom: doen zij hun werk wel goed?

M. de Zwart

Ik snap het niet.
37 jaar gewerkt in de zorg en die jaren , samen met mijn werkgever veel pensioen ingelegd bij PFZW. Ik ben erg tevreden met mijn pensioen maar snap niet waarom de overheid zo, n grote stem heeft in het beleid van uitkeren.
Nu wordt ons een vooruitgang van inkomsten belooft en 1,5 vooruitgang in 2019.
Van wie zullen we dit krijgen? het pensioenfonds mag niet indexeren, al jaren niet. Zal dan de AOW drastisch omhoog gaan? In ben benieuwd !
PFWZ , doe eens dapper en maak zelf het beleid! Uw vermogen is ons geld en daar moet de overheid afblijven.

Louis Sparidans

Vanochtend lees ik dat het Nederlandse pensioenstelsel wereldwijd het beste is. Althans volgens de Global Pension Index die adviesbureau Mercer elk jaar uitbrengt.

Een goed stelsel zorgt m.i. in de eerste plaats voor een jaarlijkse indexering op basis van loon- en prijsstijgingen, dus wat kan ‘het beste stelsel’ nog meer?

Overigens is het waar, denk ik, in theorie zou ons stelsel zeker ‘het beste’ kunnen zijn, nog vóór Denemarken en Finland, als onze regering en parlement, de Europese ECB en DNB er niet een stokje voor staken.

Tien jaar geleden werden de banken met óns belastinggeld gered. Het zou niet onredelijk zijn geweest als nadien onze overheid óók de pensioenfondsen zou hebben bijgesprongen toen de rente ging tuimelen.

Lemon

@ toen de rente ging tuimelen

# Het is heel verhaal en een ander denkspoor maar deze grondige analyse laat zien dat...

***10. De meest treurige conclusie is echter dat er in 2006 noch daarna geen financiële noodzaak bestond
om de rekenrente van een vaste 4% te veranderen naar de huidige variabele rekenrente.
11. Er is alle reden om over te gaan tot een andere rente-basis voor de bepaling van de dekkingsgraad.
Daartoe dient het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen, waarin de RTS als verplichte
basis wordt aangegeven, te worden aangepast. Hier ligt een taak voor onze wetgever. Gebeurt dit
niet, dan koersen wij af op een groot sociaal drama en een ontwrichting van de Nederlandse
arbeidsmarkt.
BRON:
Is de rentetermijnstructuur wel een goede basis
voor onze pensioen berekeningen?
Bernard M.S. van Praag en Henk Hemmers
5 september 2016

Tjsteenhuizen

Wanneer worden we eens wakker? Het is genoegzaam bekend dat het gehanteerde systeem van de 'rekenrente' de huidige gepensioneerden niet laat meedelen in de wel behaalde, op basis van ingebrachte pensioenpremie, resultaten via beleggingen. De Pensioenraad laat dat zo voortbestaan vanuit de gedachte dat gepensioneerden het "goed genoeg" hebben. Vroegere 'garanties' van een waardevast pensioen zijn kennelijk vergeten. Dat wordt wel geweten, maar het moment van verzet tegen deze ontvreemding van geld en rechten verzandt voorlopig in moedeloosheid door ervaren overmacht en arrogantie.

Ruud

Beste Lemon,

U Schrijft, “De meest treurige conclusie is echter dat er in 2006 noch daarna geen financiële noodzaak bestond om de rekenrente van een vaste 4% te veranderen naar de huidige variabele rekenrente.”

Wat u echter vergeet is,dat achter die 4 procent rekenrente als grenswaarde een duidelijke reden zat. Maatstaf voor bepalen van die grenswaarde was een kansberekening. Op grond van langjarige cijferreeksen moest de kans ongeveer 70 procent of meer zijn dat de rente niet onder die grenswaarde zou uitkomen. Die 70 procent halen we nu echt niet voor een rekenrente van 4 procent. Dit is indertijd de belangrijkste reden geweest om die grenswaarde van 4% los te laten. Als we die maatstaf opnieuw zouden hanteren, dan weet ik niet op hoeveel procent we uitkomen!

Persoonlijk ben ik meer een voorstander van een rekenrente specifiek gericht op het individuele pensioenfonds en afgeleid van b.v. een langjarig gemiddelde van de zakelijke en vastrentende waarden in combinatie met de marktrente. Over de verhouding van deze drie elementen kun je vaste richtlijnen opstellen. Dit betekent wel dat ieder fonds een eigen specifieke rekenrente heeft.

Daarnaast zou ik wel eens willen weten wat mijn pensioenuitkering op dit moment geweest zou zijn als in 2013/2014 de politiek en veel pensioenfondsen het voorstel van PFZW hadden overgenomen om over te stappen naar het “Reële Pensioencontract”

Lemon

@voorstander van een rekenrente specifiek gericht op het individuele pensioenfonds en afgeleid van b.v. een langjarig gemiddelde van de zakelijke en vastrentende waarden in combinatie met de marktrente.

# in dezelfde lijn als ...

*** Hr Tamerus (PGGM):

De rentepolitiek van de ECB versterkt de rentedaling en zet daarmee ook de onenigheid over de rekenrente op scherp.

Het extra effect van het ECB-beleid leidt tot een pleidooi  voor een tijdelijke vloer in de rekenrente. Anderen pleiten voor een terugkeer naar de vaste rekenrente van 4 procent, die pensioenfondsen konden hanteren vóór de invoering van het FTK. Dat percentage is nu echter veel te hoog.Gewezen wordt dan op de rendementen van de fondsen die beduidend hoger hebben gelegen. Maar het is zeer de vraag of die rendementen de komende jaren worden gehaald. En achter die 4 procent gaat een andere redenering schuil. Maatstaf voor bepalen van die grenswaarde was een kansberekening. Op grond van langjarige cijferreeksen moest de kans ongeveer 70 procent of meer zijn dat de rente niet onder die grenswaarde zou uitkomen. Die 70 procent halen we nu echt niet voor een rekenrente van  4 procent.

Mijn visie: nieuwe aanpak nodig

De onenigheid zal blijven en daarmee ook onenigheid en onbegrip over wel of niet verlagen van pensioenen. We komen daar alleen uit als het nieuwe kabinet de discussie uit deze patstelling durft te trekken en we met elkaar het debat aangaan over de essentie van ons pensioenstelsel en over de maatschappelijke betekenis van pensioenfondsen.

Mijn inzet is een stabiel pensioen tegen een stabiele prijs voor opeenvolgende generaties. Daarnaast moeten  pensioenfondsen hun maatschappelijke rol nemen door uit een lange termijn beleggingsstrategie individueel rendement voor de deelnemer te combineren met maatschappelijk rendement uit investeringen in verduurzaming van de economie en samenleving. 

Dat vraagt een benadering vanuit een sociaal contract in plaats van een financieel contract en daarmee om een fundamenteel andere rekenrente als  stuurgrootheid dan een rekenrente die ontleend wordt aan de financiële markt. Een rekenrente gebaseerd op de groei van ons nationaal inkomen bijvoorbeeld, vanuit de gedachte dat onze economische groei de maat is voor de aangroei van het inkomen voor gepensioneerden? 
https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Rekenrente-het-kan-anders.aspx

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff