« Prinsjesdag | Hoofdmenu | Vergeten pensioen »

09/25/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

er is geen nieuw stelsel nodig om de pensioenen mee te laten bewegen met de economie. Met handhaving van de huidige strenge afspraken over de rekenrente kunnen pensioenen worden geindexeerd boven 105 en gekort beneden 100 dekkingsgraad, zodanig dat die altijd tussen die grenzen blijft.

Lemon

@Het kabinet had dus geen pensioennieuws te melden. Ook niet in de Miljoenennota van het kabinet. Wel stond het kabinet uitgebreid stil bij de aantrekkende economie.

# De economie gaat macro beter door de gemanipuleerde lage marktrente. De rekenrente voor de dekkingsgraad berekening bewoog mee.
Vraag is of dit zo nodig moet aangezien het vermogen meegroeide met die economie en 'het geld' ahw tegen de wanden opklotse.
Zou die rekenrente niet beter gekoppeld worden aan de zelfstandige groei van het pensioenvermogen?
Moraal...gewoon de huidige 'stelsels'handhaven en realistisch omgaan met de rekenrente.

G P N v d Meij

Medema en velen met hem snappen nog steeds niet, dat een rekenrente die geen enkele relatie met het werkelijk behaalde rendement heeft, volledig ongeschikt is. Dit is niet streng, maar idioot.

Johan

Goed dat de grote pensioenfondsen met een gezamenlijk standpunt naar buiten komt.Samen sterk zou ik zeggen.
De radio uitzending van BNR nieuwsradio met een uiteenzetting hiervan door Dhr Borgdorff gaf nog eens duidelijk aan dat er nu zo snel mogelijk een pensioen akkoord moet komen.
Helemaal meen eens.

J v Stempvoort

Prima samenwerking!

G.

Goed dat er nu een beweging komt om de regering uit te dagen hoe en wat er met de pensioen gaat gebeuren. Nu ook nog doorzetten dat de pensionleeftijd wordt bekendgemaakt en natuurlijk wordt bevroren.
Na 42 jaar te hebben gewerkt in de zorgsector is het wel prettig om te weten dat ja in de crisistijd (en zonder eigen toedoen verplicht na een WW korting medio 2016 ) verplicht wordt om financiële redenen je pensioen aan te spreken wat veel geld kost) jammer want ik heb altijd met veel plezier in de zorg gewerkt. Succes met het vervolg en ik hoop op een goede afloop.

nico medema

ik ben geen aanhanger van de huidige rekenrente, heb eerder een combinatie van deze en de behaalde rendementen bepleit, dus per pensioenfonds mede afhankelijk van beleggingsresultaten. Maar gegeven de huidige starre situatie bepleit om dan tenminste de grenzen van aanpassing pensioen te versoepelen, een dubbele veiligheidsklep is teveel van het goede

Luuk

In dit akkoord worden aow en aanvullend pensioen in de onderhandelingen tegen elkaar uitgewisseld en hier maak ik fundamenteel bezwaar tegen. Het een is een volksverzekering en de ander een door de deelnemer bij elkaar gespaard kapitaal! Je kunt mij niet uitleggen wat het voordeel is voor een gepensioneerde van een aow-leeftijd die minder snel stijgt? Waarom zou hij/zij daarvoor een offer in de vorm van een minder pensioen moeten brengen?
Het klinkt zo mooi 'een reëel contract" maar dit betekent in feite een duidelijke vermindering van de rechten van de deelnemer! Nu heb je recht op een loongerelateerde uitkering tot het eind van je leven. Je weet wat je hebt betaald en wat je ervoor terugkrijgt, net zoals je bij een bank depositos kunt kopen. Bij deposito van 10 jaar tijd wordt een vaste rente gegarandeerd, bijv. 4%. Daar heb je dus recht op en een bank kan niet aan het eind van de looptijd zeggen dat het economisch een beetje tegen zat, en ze ook nog rekening met andere spaarders moeten houden, en dat jij daarom geen 4% maar slechts 2% rendement ontvang over die 20 jaar. Dat is wat er nu feitelijk wel gebeurt. In de statuten staat wel dat er bij tegenvallend rendement niet geïndexeerd hoeft te worden maar niet dat de koppeling tussen loon en uitkering losgelaten mag worden. Dat gebeurt nu feitelijk wel en kan veel meer geld gaan kosten dan niet indexeren!
Stel dat er in het ergste geval 20 jaar niet geïndexeerd kan worden dan verlies je bij 2% inflatie (het door de ECB gewenste niveau) maximaal 40% in 20 jaar. Bij een reëel contract is er in principe geen grens aan het verlies. Het kan dus veel harder gaan.
Iedere deskundige zal je kunnen vertellen dat overgaan naar een reëel contract een verslechtering inhoudt van de (rechts- en financiële)positie van de deelnemer.
Het dreigement van mogelijke korting heeft weinig met de reële economie te maken en alles met het beleid van de DNB dat zo streng is dat je elk pensioenstelsel ermee krakkemikkig kunt doen lijken.
Er zijn goede en veel simpeler voorstellen gedaan waarmee ons pensioenstelsel zou kunnen worden verbeterd. Ik heb hier ook een aantal keren links van geplaatst.
De diverse partijen lijken echter andere belangen te hebben die maken dat ze hier niet aan willen. De vakbonden hebben de belangen van werknemers i.h.a. te behartigen en brengen daarom de aow in het spel terwijl dit niets met de aanvullende pensioenen te maken heeft. Bestuurders van pensioenfondsen willen graag overstappen op een reëel contract omdat ze dan mogelijke financiële problemen makkelijker, en in ruimere mate, op de deelnemers afwentelen omdat die een slechtere rechtspositie hebben gekregen (laat uw alarmbellen gaan rinkelen wanneer men tracht het individuele stemrecht, dat deelnemers nu nog hebben, probeert om te zetten in een recht dat door onze belangenbehartigers mag worden uitgeoefend voor de deelnemers. Daarmee wordt het mogelijk om over onze hoofden te beslissen).
De overheid ziet de mogelijkheid om zo politieke doeleinden te realiseren en evt. t.z.t. de "overschotten" in de pensioenpot weer af te romen.
Het is duidelijk dat de dekkingsgraad momenteel minder door de economie bepaald wordt dan de rekenrente:het is economisch de laatste jaren goed gegaan en de beleggingsresultaten zijn goed maar de dekkingsgraad bleef dalen! Dit door de veel te voorzichtige berekening van het toekomstig kapitaal. Als je ervan uitgaat dat je bijna geen rente realiseert over het kapitaal dat je beheert kom je er ook al snel op uit dat je in de toekomst te weinig zult hebben om iedereen te kunnen betalen. Zelfs met die methode is de dekkingsgraad nu echter meer dan 100% en dus feitelijk voldoende. Als je vervolgens ook nog eens stelt dat je niet voldoende hoeft te hebben maar 25% meer dan nodig is, ja dan kom je zeker te laag uit! Omdat er daarbij gezegd wordt dat het toch vooral niet slecht mag uitpakken voor de jongere generaties wordt dit geaccepteerd maar wat als na nog eens 10 jaar niet indexeren blijkt dat er wel heel veel geld in de pot is blijven zitten? Krijgen degenen die nu geen indexatie ontvangen die dan nog met terugwerkende kracht? Hoeven er minder premies betaald te worden?
Of wordt de pot dan afgeroomd?

joseknolwb@hotmail.com

Uitgangspunten wat mij betreft:
1) schaf de koppeling met de rekenrente af (heeft niets meer van doen met de kapitaalsontwikkeling)
2) baseer de uitkering op de behaalde rendementen gedurende de voorgaande 10 jaar en op de groei van het kapitaal
3) breng geen verbinding aan met de AOW (volledig ander systeem)
4) bouw een absolute zekerheid in dat de pensioenpotten nu en in de toekomst niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt!!!
José

ik

Meelopers hou je toch!!!

Johan

Zo is het maar net Ik..
Je noemt je naam niet.

Lemon

@1) schaf de koppeling met de rekenrente af (heeft niets meer van doen met de kapitaalsontwikkeling)

#Het is een tool om kapitaalgroei mee te laten bewegen met die van de economie.Hoe anders?
In ieder geval klopt het voor de pensionados niet'meer door de miljarden die de ECBank rondgepompt heeft.
In plaats van de huidige DNB UFR zou de EIOPA UFR overwogen kunnen worden, stellen de sociale partners in het concept-akkoord. Op 17 mei, tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie van het FTK, hintten sommige sprekers daar ook al op. 

*** 05-09-2018

Sinds 30 september 2012 wordt de DNB rentetermijnstructuur (RTS) voor pensioenfondsen bepaald met behulp van de Ultimate Forward Rate (UFR). In eerste instantie werd de ook door verzekeraars gehanteerde UFR van 4,2% gebruikt, maar sinds juli 2015 wordt de UFR gebaseerd op het (voortschrijdend) 120-maands gemiddelde van de 20-jaars forward rate. Voor elke (maandelijkse) publicatie door DNB van de RTS pensioenfondsen wordt dus ook de UFR herrekend.

Wat doet de UFR?
De UFR-methode zorgt ervoor dat vanaf looptijd 20 de forward rates (dus niet de disconteringsrentes zelf) geleidelijk naar het niveau van de UFR toe groeien. Dit gebeurt op basis van een mechanisme waarbij ook marktinformatie (lees: swaprentes) tussen looptijden 20 en 50 nog wordt meegenomen. Met deze forward rates wordt een rentecurve afgeleid die voor lange looptijden hoger is dan de RTS van vóór september 2012, die alleen op de op marktinformatie gebaseerde swaprentes was gebaseerd. Zoals in grafiek 1 is te zien heeft de (huidige) UFR een aanzienlijk effect op de rentepercentages voor lange looptijden.
https://home.kpmg.com/nl/nl/home/insights/2017/04/ultimate-forward-rate.html


 Hoe werkt de EIOPA UFR?

EIOPA berekent het niveau van de UFR als een optelling van (1) de historisch gemiddelde korte reële rente1) en (2) de inflatieverwachting. Bij het bepalen van de historisch  gemiddelde korte reële rente wordt over een zeer lang interval gerekend, namelijk vanaf  1961 tot en met nu. Onderstaande figuur laat zien dat dit gemiddelde momenteel gelijk is aan 1,65%.

Het tweede element van EIOPA’s UFR, de inflatieverwachting, volgt de inflatietarget van de Europese Centrale Bank en is gelijk aan 2%. Daarmee komt de huidige UFR-waarde bij EIOPA dus op een niveau van 1,65 + 2 = 3,65%.

Een wijziging van de rekenrente heeft impact op de waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds, en daarmee ook op de dekkingsgraad. Ter illustratie bekijken we hier de dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Die had eind 2017 een hoogte van 101,1%. Als PFZW eind 2017 op de EIOPA UFR – die toen 4,05% was – zou zijn overgestapt, zou de dekkingsgraad onmiddellijk zijn gestegen, naar een niveau van 107,7%. Een stijging van 6,6%-punt.
https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Hoe-werkt-EIOPAs-UFR-methodiek.aspx

Hanny

hoezo geen goed pensioen voor jongeren??
Toen ik jong was, betaalde ik ook voor de gepensioneerden.
Mag ik nu, na 48 jaar betaald te hebben, een fatsoenlijk pensioen krijgen?
In de zorg was het heus niet zo goed betaald,
Johanna

j.wijnen

toen ik jong was betaalde ik ook premie voor
gepensioneerden,dus daar heeft Johanna gelijk in.
ik begrijp daarom niet dat er steeds gezegd wordt
dat er ook meebetaald moet worden voor jongeren ?

als je gaat werken en je moet pensioenpremie betalen
dan geldt dst voor iedereen.En n.a.v.je betaalde
premie kan je dan later een pensioenuitkering
ontvangen ?

Lemon

@ geen goed pensioen voor jongeren?

#Wel een foutje in het filmpje...dat tijdens de financiële crisis het pensioenvermogen verminderde.

***Je krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:

Welke pensioenen kennen we globaal genomen?
Wat is het omslagstelsel en welke problemen zijn er met dit stelsel?
Wat is het kapitaaldekkingstelsel en welke problemen zijn hiermee
https://www.osacademie.nl/lessen/economie/ruilen-over-de-tijd/pensioen-omslagstelsel-en-kapitaaldekkingstelsel/

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff