« Trots op onze klantenservice | Hoofdmenu | Vele vragen en enkele antwoorden »

07/04/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

j.th.bosman

de heer borghoff doet het goed qua woorden maar zijn daden zowel als de daden van ook mijn pensioenfonds vervullen mij niet met trots. daarom blijf ik de acties van greenpeace steunen daar zie ik meer in als de acties van de heer borghoff kool en geit sparen hebben wij niet veel aan misschien anderen wel???

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff.

Mijn waardering voor uw OPENHEID inzake de beleggingen van PFZW in de winning van teerzandolie resp. de aanleg van de daarvoor benodigde pijpleidingen. Met name omdat u kon weten hoeveel weerstand er tegenover deze vorm van oliewinning bestaat.

Als jarenlange vaste donateur van Greenpeace waardeer ik uiteraard ook hún afwijzende standpunten aangaande teerzandolie. PFZW had er feitelijk nooit aan moeten beginnen!

Ik begrijp voorts uw argumenten om het aandeel van PFZW in deze beleggingen geleidelijk aan af te stoten. Toch wil ik u verzoeken een en ander sneller af te bouwen, ten eerste vanwege de mensenrechten van inheemse bewoners alsmede het onevenredig hogere percentage broeikasgassen dat bij de winning wordt uitgestoten.

Ik schaam me als ik weet dat een gedeelte van mijn pensioen, hoe klein ook, mede afhangt van het rendement op deze vorm van oliewinning.

Ineke

Droevig dat mijn geld op deze wijze bijdraagt aan klimaatprobleem en mensenrechtenschending. Graag een meer toekostgericht beleid.

A. van der Vlugt

Het is onbegrijpelijk dat PGGM zich eenzijdig blijft richten op CO2-uitstoot en zich niets gelegen laat liggen aan de andere desastreuze gevolgen van de combinatie teerzandolie-pijpleidingen. Ik snap dan ook niet waarom de heer Borgdorff de term 'integraal' in de mond durft te nemen. Dit is een volledige tunnelvisie, die verwoesting van natuur, bossen en de leefomgeving van inheemse volken verwoest in Alberta, ernstig gevaar voor de waterkwaliteit, de voedselproductie en de kwetsbare natuur in een reeks van Amerikaanse staten negeert en daarna, als de schepen zijn gevuld, ook nog eens de zeeën rond de VS in gevaar brengt.

Pier Koopmans

Sluit me geheel bij de andere aan. Ook ik steun Greenpeace al jaren en kan volledig achter hun actie staan.

Hilde Boonstra

Best heer Borgdorff

ZORG en WELZIJN - Hoe kan een pensioenfonds dat die woorden in de naam draagt, beleggen in ondermeer deze smerige teerzandolie zaak.
Op allerlei manieren steun ik de zorg voor het milieu en het welzijn van mensen. Dat doe ik verschillende manieren, bijvoorbeeld acties voor War Child, ondersteuning van Greenpeace en kleine particuliere initiatieven.
Het is beschamend te weten dat ook nu nog en met ook mijn geld traditioneel levende volkenmoorden verdreven van hun oergronden. Het kan niet anders dan dat de vraag zich opdringt:”wat is zorg en wat is welzijn”. Met elkaar dragen wij zorg voor het welzijn van de mensen en de wereld.
Je nu langzaam terugtrekken uit het project lijkt een logische stap (geld en zo), maar sneller kan ook. Iedere dag dat u een dergelijk project als dat met teerzandolie steunt doet u onrecht aan zorg en welzijn van een volk en schendt u mensenrechten. Schande en dat met mijn geld. Ik heb niet de vrijheid om met het voor mijn pensioen belegd vermogen iets te doen., u beheert dat op een wijze die tegen alle rechtvaardigheidsgevoel indruist.
Hoe zot, nu doe ik een donatie aan Greenpeace om te stoppen wat u met mijn geld doet.

Ik hoop van harte dat er in het vervolg eerst wordt nagedacht over de zorg en welzijn van diegenen die de gevolgen ervaren van de beleggingen van ons fonds.

Luuk

Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat milieubewust beleggen zeer belangrijk is voor de toekomst van onze planeet.
Hoe dit belang te koppelen aan een goed rendement is de vraag waar PFZW zich in toenemende mate mee bezig zal moeten houden. Bundeling van krachten met andere pensioenfondsen en zo bedrijven "dwingen" tot groener produceren lijkt me een belangrijke eerste stap.
Voor zover ik dhr. Borgdorff hoor is men hiermee bezig. Een te snel tempo van switchen naar milieubewust beleggen kan leiden tot lagere rendementen en daarmee een lager pensioen. Aangezien de pensioenen al zwaar onder druk staan vraag ik me af: in hoeverre kunnen en willen deelnemers zich dit veroorloven? Een te traag tempo geeft weer negatieve reacties m.b.t. het beleggingsbeleid. Het is aan het PFZW om hierin de juiste balans te vinden. En daar zal altijd wel onenigheid over blijven....

Luuk

waar staat dat PFZW zich eenzijdig richt op CO2 uitstoot?

J v Stempvoort

Helemaal mee eens Luuk, het een kan niet zonder het ander.

Louis Sparidans

In tactisch opzicht heeft ‘ene Luuk’ (zie hierna) het gelijk aan zijn kant. Ook de heer Borgdorff zelf maakt ervan gewag. ‘Geleidelijk aan afbouwen van het belang dat o.a. PFZW heeft in de teerzandprojecten.’
Mijn visie (zie verderop) was evenwel ‘PFZW had er nooit aan moeten beginnen’. Dus lig ik meer op de koers van ‘zo snel mogelijk afbouwen’.

Ik volg het teerzandproject, wat voornamelijk in Canada plaatsvindt, al vele jaren en maak me sindsdien daarover ernstig zorgen. Ik was daarom zeer verheugd toen onze Tweede Kamer al in oktober 2013 in meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren aannam voor een Europees importverbod op teerzandolie.

De onderbouwing hiervan luidde als volgt.

‘Teerzandolie is olie die gewonnen wordt uit teerzand. Teerzanden bevatten enkele procenten kerogeen, de stof die tot aardolie kan worden getransformeerd.
De winning van teerzandolie vormt echter een aanslag op ecosystemen. Om het teerzand te kunnen winnen wordt op grote schaal bos gekapt en water en grond vervuild. Teerzandolie is vanwege de hoge CO2-uitstoot nog veel schadelijker voor het klimaat dan andere brandstoffen.
Bovendien verwoest de oliewinning de leefgebieden van inheemse First Nations gemeenschappen in Canada. Mensen worden van hun land verdreven en worden ziek van de zware metalen en chemicaliën die in de hele voedselketen terug te vinden zijn.
Deze verontreiniging veroorzaakt een extreem hoog aantal kankergevallen onder de lokale bevolking.’

Helaas haalde het besluit het niet binnen de EU. Mede daarom vind ik dat het PFZW er nooit aan had moeten beginnen om erin te gaan beleggen.

J v Stempvoort

Eigenlijk willen we alles.Een groeiende economie, vooruitgang, wat jaren mede heeft bestaan uit de winning van olie en gas.En nu moeten we als de wiedeweerga van dit alles af.In elk geval beter voor het milieu dat is zeker.Maar hoever waren we gekomen zonder deze fossiele brandstoffen.Hadden we dan nog kolen gestookt, hout, kernenergie of waren we al verder met wind en zon energie. Dat weten we natuurlijk niet.En kunnen we alle energie die we gebruiken uit wind en zon halen.In elk geval zullen het nu moeten doen met hetgeen er is en dat gaan afbouwen.En laten we wel wezen teerzand olie is erg smerig maar zeker niet het enige,bv bij goudwinning blijft de grond ook niet bepaald schoon achter.En oorlogen zeker niet schoon te noemen,maar verschrikkelijk en onmenselijk.Teerzandolie en verkeerde beleggingen kun je afbouwen maar oorlogen niet. Bovendien wil iedereen iets anders, lastig om het naar ieders zin te maken.
Deze discussie leidt ook af van hetgeen deelnemers de laatste maanden bezighoudt,nl de dekkingsgraad en indexering, misschien een beetje de bedoeling dat weet ik niet. En over Rutte hoeven we het niet te hebben, die heeft al een colbertje in Brussel hangen.

jo

Beste heer Borgdorff.

Ik doe ook het cerzoek om een en ander sneller af te bouwen. Maar dank voor de openheid.

hdgg@gmail.com

Greenpeace:
KLIMAATVERANDERING #Olie
ACTIECENTRUM: haal mijn geld uit teerzandolie
Ik steek mijn kop niet in het teerzand en kom nu in actie!
De hoeveelheid broeikasgassen die bij de winning van teerzandolie wordt uitgestoten, is meer dan twee keer zo hoog als bij conventionele olie. Om die vervuilende teerzandolie te vervoeren wil men pijpleidingen gaan aanleggen, dwars door bossen en het leefgebied van Inheemse Volkeren in de VS en Canada. ABP, Aegon, Nationale Nederlanden, en Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) financieren dat met ons geld. Daarom noemen wij ze de ‘Vieze Vier’

Ik wil dit voorkomen en:

doe mee met de snelle online acties hieronder
meld me aan voor andere acties via een mailtje.
teken de petitie

Ik bel PFZW graag even om te vragen naar het klimaatschadelijke teerzandolie: (030) 277 55 77. Laat je even weten hoe het ging?
Reageer op de blog van de directeur ‘In gesprek met Greenpeace naast een lekkende oliepijplijn‘, die sympathie uitspreekt voor de campagne maar de daad niet bij het woord voegt.
Ben je lid van PGGM&CO, de ledenclub voor zorg en welzijn, ga dan het gesprek aan over of je pensioengeld moet worden geïnvesteerd in pijpleidingen voor teerzandolie.
Like, deel en comment deze Facebook video van de actie bij PFZW.

Theo Borst

ZORG en WELZIJN: Meer reden is er niet om ogenblikkelijk te stoppen met investeren in deze vervuilende industrie.

Luuk

Iedereen wil denk ik wel dat PFZW een zo verantwoord mogelijk beleggingsbeleid gaat voeren. PFZW is echter in eerste instantie verantwoordelijk voor het verzorgen van een goed pensioen en in tweede instantie dat dit op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke wijze gebeurt. Het is ook niet zo dat PFZW minder milieuvriendelijk belegt dan andere pensioenfondsen. Alhoewel ik mezelf wel kan vinden in een versnelde ommekeer in het belegginsbeleid, ook al levert dit iets minder rendement op, dient hier wel voldoende draagvlak voor te bestaan. Zeker wanneer dit het risico van lagere rendementen met zich meebrengt. PFZW zou het draagvlak voor een versneld ander beleggingbeleid onder de deelnemers kunnen peilen door een enquête uit laten gaan m.b.t. het beleggingsbeleid en welke offers men bereid is te brengen. Mensen met een goed pensioen zijn waarschijnlijk meer bereid en in staat iets in te leveren dan deelnemers die het met een stuk minder moeten doen. Wellicht zullen sommigen stellen dat het nu al mogelijk is om met meer maatschappelijk verantwoord beleggen net zulke goede rendementen te realiseren als met de huidige beleggingen maar die "oplossing" is m.i. te makkelijk.
Het zal pijn veroorzaken en in welke mate kunnen en willen de deelnemers pensioen inleveren voor een betere wereld?
Woorden zijn altijd makkelijker dan daden.
Een leuke test voor de kracht van ons morele gehalte....

Jeroen Vink

Als pensioentrekker van het PFZW zeg ik: stoppen en wel nu.

marian

Ook ik steun Greenpeace al jaren en steun deze actie van harte.

Erika Ritzema

De verantwoordelijkheid van PFZW is groot om mensen een pensioen te kunnen uitbetalen. Ik schaam mij als mijn pensioenfonds geld investeert in pijpleidingen die bedoeld zijn voor trasporteren van teerzandolie. De schade aan het milieu is al zo groot, dat mijn angst is of er nog een leefbare aarde is voor de volgende generaties. Ik ben er van overtuigd dat geld goed geïnvesteerd kan worden. Als men maar wil. Geld is macht. Dus investeer het verantwoord.

Lucie Pufkus

Luuk, wat een prachtig betoog, ik vind het heel democratisch om zo'n enquête uit te voeren. Wat mijzelf betreft: ik krijg over 2 maanden mijn pensioen van PFZW en ik vind het vreselijk als dat deels uit vervuilende investeringen komt...

Annemiek Kalbfleisch

Graag zou ik zien dat u de daad bij uw woorden voegt. Zorg en welzijn voor zowel mens als planeet, zonder aarde geen mens!

victor

Geachte heer Borgdorff,

U onderbouwt het standpunt van PFZW. Voor zover ik het kan overzien, zijn het logische argumenten. Daarnaast ben ik blij dat Greenpeace een vinger aan de pols houdt.
Meneer Borgdorff, houd het afbouwen van investeringen in niet-duurzame bedrijven gaande en deel uw standpunten met uw collega directeuren en managers.

Met vriendelijke groet,
Victor
PFZW deelnemer als voormalig pedagogisch medewerker

Marloes

Mijn pensioenfonds investeert ook MIJN geld in klimaatvervuiling? Schandalig! Ik steun deze actie van Greenpeace ook van harte..

Annita

Werk reeds 34-jaar in de gezondheidszorg.
Probeer zo bewust mogelijk te leven en mijn keuzes te maken.
Het lidmaatschap van Zorg en Welzijn is geen vrije keuze, hierbij dan ook de dringende(!)oproep om met mijn geld geen beleggingen te doen in milieu slechte investeringen en de afstoting hiervan dan ook zo snel mogelijk te volbrengen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff