« Vieze handen | Hoofdmenu | Trots op onze klantenservice »

06/22/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Luuk

Heer Borgdorff,
Hoe goed u het ook bedoelt, ik zou toch willen zeggen: schoenmaker houd u bij uw leest. U bent pensioenbeheerder, laat het managen en efficiënt en menselijk inrichten van de zorg a.u.b. aan de daarbij betrokken partijen over. Wij willen van u graag informatie die direkt met ons pensioen te maken heeft en nu komt u na de verschillende afleveringen van Zwarte Zwanen, waardoor veel onrust en verontwaardiging is ontstaan, weer met een verhaaltje over hoe zwaar het werken in de zorg toch is! Dat weten wij zelf ook wel, daar hebben we uw blog niet voor nodig!
Wat we van u willen horen zijn antwoorden op vragen m.b.t. de noodzaak van een nieuw pensioenstelsel, de visie van PFZW op dat nieuwe stelsel en de gevolgen van deze keuzen voor de diverse deelnemers! U zegt voor openheid te zijn maar al zeer lange tijd krijg ik stelselmatig geen antwoorden op de door mij, in reactie op diverse blogs, gestelde vragen. Waarschijnlijk onder het motto: wanneer ik het doodzwijg houdt het vanzelf wel een keer op en hoef ik die pijnlijke kwesties niet te bespreken.
Bijna wanopig doe ik toch nog maar eens een (laatste) poging:

Kunt u allereerst eens goed onderbouwen waarom een nieuw stelsel nodig zou zijn terwijl diverse experts zeggen dat dit niet nodig is omdat er voldoende geld in kas is voor alle generaties?

Kunt u, na deze onderbouwing, duidelijk de visie aangeven van het PFZW m.b.t. hoe zij het nieuwe stelsel het liefst vormgegeven zou willen zien?

- Wel of niet invaren van oude rechten? Waarom? Wat zijn de
consequenties voor diverse groepen deelnemers?
Indien u voor bent, kunt u dan aangeven welke algemeen belang u vindt dat groter is waardoor het geen leeftijds-discriminatie zou zijn?
Vindt u dat in dit kader het individuele stemrecht, dat een gepensioneerde nu heeft, vervangen moet worden door een collectief stemrecht en dat het besluit vervolgens in handen van de bonden moet worden gelegd (die dubbele petten hebben)?
Vindt u dat de overheid de pensioenwet hiertoe aan moet passen?

- Wel/niet afstappen van een nominale regeling met gegarandeerde uitkeringen en deze inruilen voor onzekere uitkeringen? Uw argument dat deze uitkeringen ook nu niet zeker zijn omdat er al 10 jaar niet geïndexeerd wordt is niet steekhoudend omdat het niet veroorzaakt wordt door de opzet van het pensioenstelsel maar door de bizarre rekenmethode die gehanteerd moet worden en het FTK van de DNB.

- Wel/niet individuele pensioenpotjes? Waarom wel/niet? Wat zijn de voor- en nadelen voor reeds gepensioneerden?

- Wel/niet toestaan van het leggen van een koppeling tussen aanvullend pensioen en de AOW-leeftijd? Wat heeft een volksverzekering immers te maken met een aanvullend pensioen (uitgesteld loon)? Waarom zou een gepensioneerde een zeker (nominaal) pensioen in willen ruilen voor een onzeker (reëel) pensioen met als doel de AOW leeftijd niet versneld te laten verhogen? Gepensioneerden krijgen immers al AOW dus voor hen is er geen enkele winst! Gegeven het feit dat er steeds gezegd wordt dat er zoveel gepensioneerden zijn/komen gaat het dus om een grote groep.

- Wel/niet een grotere vertegenwoordiging van de gepensioneerden? Deze groep wordt nl. aanzienlijk groter.

- Wel/niet een inperking van de rol van de vakbonden in de pensioenraad? Zij blijken dubbele petten op te hebben en bliljken belangen van werknemers en reeds gepensioneerden op onoirbare wijze aan elkaar proberen te koppelen.

- Wel/niet organiseren van een referendum waarin deelnemers uiteindelijk bepalen of ze een bepaald voorgesteld nieuw stelsel wel of niet accepteren? Dit i.p.v. dit over te laten aan niet door de deelnemers gekozen vertegenwoordigers.

- Wel/niet dure beleggeingsexperts in blijven huren terwijl de resultaten niet beter blijken te zijn?

In welke mate hebben zowel PFZW als de vakbonden belang bij een minder vaste pensioenregeling (Voor PFZW leidt dit tot minder zware/gegarandeerde verplichtingen en voor de vakbonden is het een onderhandelingsmiddel om de AOW leeftijd minder snel te laten stijgen) en gaan zij om die reden daarmee akkoord?


Jannie

Inderdaad Luuk, als ik dat zo mag schrijven.Dit zijn de vragen die ons bezig houden.Dat het werken in de zorg zwaar is en zwaarder wordt naarmate je leeftijd vordert is ook een bekend gegeven.Willen mensen met deeltijdpensioen kunnen ze dat meestal zelf goed regelen.
Maar ben je eenmaal met pensioen moet je blijkbaar maar accepteren wat hiermee gebeurt.
Dat is wat de meeste mensen dwars zit, de onmacht waar je mee wordt geconfronteerd.
Dit en het niet indexeren van je pensioen wat al jarenlang gebeurt,ja het lijkt wel een langspeelplaat die steeds wordt afgedraaid,maar het is nu eenmaal zo.
Dan is er geen vakbond meer die het voor je opneemt.
Integendeel, buiten het feit dat ze 2 petten op hebben zijn ze ook de materie niet voldoende machtig.
Hoewel vakbonden dit tegenspreken is het zeker niet bepaald netjes om pensioenen als ruilmiddel te gebruiken tegen een langzamere verhoging van de AOW leeftijd.
Omdat pensioen en AOW echt 2 verschillende dingen zijn.
Hoewel ik dhr.Koolmees hoorde zeggen dat de AOW leeftijd langzamer omhoog kon door de 2 griepgolven die zijn geweest in de afgelopen 2 jaar.Wat ik een heel vreemde gevolgtrekking vind.
Als je al meer dan 25 jaar hoort dat we steeds ouder worden en daarom de AOW leeftijd moet worden verhoogd.
In die 25 jaar zijn er echt meerdere griepgolven geweest en de AOW leeftijd ging nog steeds omhoog,de laatste jaren zelfs in een versneld tempo.
Wat ik daaruit concludeer is dat men niet weet in wat bochten de politiek zich moet wringen om maar niet te laten indexeren en deelnemers daar de dupe van zijn.
Nu is het de te lage rente en straks is er weer een crisis waardoor er ook niet wordt geindexeerd.
Ondertussen gaan gepensioneerden er steeds meer op achteruit.

Lemon

@In totaal zijn er iedere dag ruim 130.000 medewerkers in de zorg die niet aan het werk kunnen omdat ze ziek zijn of na een langere periode van ziekte arbeidsongeschikt zijn verklaard. 

# Zegen of vloek als men verder vooruitkijkt ?

*** Door toenemende automatisering en robotisering verdwijnen er de komende twintig jaar tussen de twee en drie miljoen banen, voorspelt Deloitte, dat een Brits onderzoek vertaalde naar de Nederlandse arbeidsmarkt
Zo verwachten de onderzoekers dat voor ruim 21.000 van de 68.000 mbo-studenten in de zorg in de toekomst geen baan is weggelegd omdat een robot het werk doet

Opleidingen die volgens het onderzoek het minst gevoelig zijn voor automatisering zijn informatica, fysiotherapie en lerarenopleidingen. https://www.rtlnieuws.nl/economie/286000-studenten-opgeleid-voor-werk-dat-verdwijnt-door-robots

G P N v d Meij

De volgende 10 weken hoeft de hr Borgdorff dus niet naar onderwerpen te zoeken, krijgen we hopelijk toch eens antwoorden op de vele vragen, of wordt de volgende aflevering weer een leuterverhaal?

Luuk

In aansluiting op mijn vorige post zou ik dhr. Borgdorff nogmaals willen vragen hoe hij staat tegenover het voorstel van de Stichting Pensioenbehoud waarin gepleit wordt voor een individuele pensioen uitkeringsovereenkomst (IPUO): https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/images/persberichten/2016/De-toekomst-is-aan-de-Individuele-PensioenUitkeringsOvereenkomst-van-14-11-2015.pdf

Deze overeenkomst lost veel van de gesignaleerde problemen op en handhaaft de solidariteit tussen de generaties.

Luuk

Heer Borgdorff,

U geeft aan dat de beheerskosten wel meevallen. De beheerders hoeven echter niet alle kosten op te geven en laten veel kosten ten laste van het rendement gaan, zie http://www.beleggingsassistent.nl/publicaties/wat-kost-een-beleggingsfonds/

De door u opgegeven kosten zijn in dat geval dus slechts een deel van de werkelijk gemaakte kosten.
Kunt u aangeven of in de door u opgegeven kosten werkelijk alle kosten zitten of dat er inderdaad nog "verborgen" kosten zijn die ten koste van het rendement gaan en dus niet in uw kostenplaatje meegenomen zijn?
Graag antwoord want als u schermt met lage beheerskosten dan moeten dit natuurlijk wel alle kosten zijn. Als uw kstenplaatje niet alle kosten bevat kunt u ook niet schermen met het feit dat het wel meevalt!

Luuk

Misschien goed om de belangenvereniging van het PFZW voor gepensioeneerden hier eens onder de aandacht te brengen:
https://www.pfzw-belangenvereniging.nl/nieuw-op-de-site/artikel/125/Tweede-Kamer-weigert-aanpassing-rekenrente-pensioenen
Je kunt er over actuele pensioenzaken lezen en voor 11 euro per jaar lid van worden.
Wat ik er zelf van denk is dat deze vereniging wel wat activistischer mag worden. Hun reactie op de uitzending van zwarte zwanen is wel erg mild en begripvol naar de bestuurders en deskundigen in het veld.

Louis Sparidans

Pensioen is uitgesteld loon, wat tijdelijk wordt toevertrouwd aan pensioenfondsen, maar wel eigendom blijft van alle pensioendeelnemers.

Daartegenover beloofden pensioenfondsen jarenlang dat dit ‘uitgesteld loon’ niet alleen zou worden geïndexeerd op basis van de prijzenindex maar aanvankelijk ook nog dat het jaarlijks zou worden aangepast aan de stijgende loonindex.

Het was allemaal goed bedoeld, alleen komt er de laatste tien jaar niks meer van terecht.
Integendeel, de koopkracht van de pensioenen loopt al tien jaar terug.
Ik begrijp waarom, het is deels een kwestie van overmacht, de marktrente staat al jarenlang op een historisch laag dieptepunt.

De ‘politiek’ en DNB bemoeien zich er al jaren mee maar komen niet tot een oplossing die recht doet aan de deelnemers van de fondsen. Sommigen noemen het zelfs een vorm van geautoriseerde diefstal.
En dat in de wetenschap dat we tot de landen behoren met het beste pensioensysteem ter wereld, alsook met de hoogste pensioenreserves ter wereld.

Veel politici halen er hun schouders over op, de coalitiepartijen voorop. Wie gaat ons ‘redden’?

Meneer Borgdorff, u bent nu 64 jaar en hebt nog een paar jaar te gaan voor uzelf met pensioen gaat. Hoe wilt u naderhand herinnerd worden?

Luuk

Omdat het spannende pensioentijden zijn, en er nog maar weinig deelnemers echt bewust lijken te zijn waarmee men bezig is, hierbij ook nog deze link m.b.t. het mogelijk maken van invaren van oude rechten in een nieuw stelsel. Er komt mooi in naar voren hoe men via allerlei constructies probeert iets door te voeren dat juridisch nu eigenlijk nog niet kan: https://www.tkppensioen.nl/informatiecentrum/juridische-aspecten-van-een-nieuw-ftk
Is PFZW voor deze in de link beschreven benadering en voor invaren? Zo ja, waarin vindt PFZW dat invaren in het belang van reeds gepensioneerden is?

jeandupoupe

10 procent extra inzetten op de dekkingsgraad en er kan elk jaar weer geindexeerd worden!!

Johan

Laten we vaart zetten samen met vakbonden, zorgorganisaties etc om dit probleem sneller op te lossen. Want de tijd gaat door en ook de leeftijd dat men met pensioen kan.
Ook de regering zou met belastingmaatregelen iets kunnen doen zoals b.v.een levensloopregeling 2.0
Als alle partijen meewerken,ook in CAO overleggen,en niet alleen aan loonsverhogingen denken maar bredere pakketten maken dan moet het toch lukken lijkt me.

ja nijhoff

ik denk dat als deze man nooit reageert op onze vragen beter naar een krant kunt gaan en daar een blog beginnen met vragen en antwoorden over deze blog

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff