« Shell en CO2 | Hoofdmenu | Zwaar werk in de zorg »

06/01/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Bijna de hele afgelopen week bleek het technisch niet mogelijk een reactie op het blog over ‘Shell en CO2’ te plaatsen. Helaas leidde ook een telefoontje hierover met de Klantenservice, afgelopen maandag, niet tot een oplossing, althans niet tot gisteravond.
Om die reden laat ik mijn eerder bedoelde reactie op de blogbijdrage van vorige week alsnog hierna volgen.

Het is juist, PFZW c.q. PGGM waren niet de enige aandeelhouders die zich op 23 mei j.l. onthielden bij de stemming aangaande de klimaatresolutie met betrekking tot Shell.

Zij het dat een ander groot pensioenfonds, zijnde PME, het pensioenfonds voor de groot-metaal en tevens het vijfde pensioenfonds in omvang van Nederland, met een belegd vermogen van ca. 47 miljard, wél vóór de resolutie van ‘Follow This’ stemde.

Terzijde, maar minstens zo belangrijk, PME besloot onlangs óók nog niet meer in producenten van steenkolen te beleggen. Het fonds vindt het gebruik van steenkolen niet meer van deze tijd.

Is het alleen maar het verschil in gevoel voor urgentie hoe men tegen de komende klimaatcrisis aankijkt om al dan niet verder gaande stappen te nemen?

Luuk

Geachte heer Borgdorff,

In uw blog doet u voorkomen alsof de overheid alleen de grote boosdoener is en de factoren die u noemt spelen zeker mee. Er is echter meer aan de hand en daar spelen de pensioenfondsen zelf een m.i. discutabele rol. Zo wordt de conclusie dat het pensioenstelsel niet houdbaar is gewoon maar onderschreven terwijl er voldoende deskundigen zijn die dit sterk in twijfel trekken en dit ook met feiten onderbouwen. Ook op de site van PFZW staat een artikel van de Limburger uit 2016 waarin duidelijk wordt aangegeven dat de situatie van de pensioenfondsen helemaal niet zo dramatisch is als wordt voorgesteld en waarin men zich afvraagt wie er belang bij heeft om dit toch zo voor te stellen. Men komt daarbij uit bij de pensioenfondsen (minder strakke veplichtingen) en de overheid (1/3 deel van het geld in de pensioenkassen komt uiteindelijk naar de overheid toe dus hoe gevulder de pot is...).
Nu is er opnieuw veel onrust ontstaan door een zgn. pensioenakkoord. Wat daarbij opvalt is dat AOW en aanvullend pensioen door de sociale partners a.h.w. als uitwisselbare componenten worden gehanteerd. De sociale partners willen bijv. wel akkoord gaan met een minder zeker pensioen als de versnelde verhoging van de AOW leeftijd niet doorgaat.
Kunt u ons uitleggen:
a) Wie heeft er nou gelijk m.b.t. de houdbaarheid van het stelsel en hoe weerlegt u, onderbouwd met feiten, de argumenten van degenen die stellen dat het stelsel wel degelijk nog solde en houdbaar is?
b) wat heeft mijn aanvullende pensioen, bestaande uit uitgesteld
loon, met een volksverzekering te maken?
c) waarom zou een gepensioneerde een zeker (nominaal) pensioen in
willen ruilen voor een onzeker (reëel) pensioen met als doel de
AOW leeftijd niet versneld te laten verhogen? Gepensioneerden
krijgen immers al AOW dus voor hen is er geen enkele winst.
Het gaat hier om een grote groep.
d) In welke mate is er bij de vakbonden sprake van belangen-
verstrengeling die ertoe leidt dat de belangen van gepensioneer-
den niet optimaal behartigd worden? Zij hebben nl. 2 petten op:
1) belangenbehartiger van werkenden waarvoor ze een goede aow
regeling willen realiseren en 2) als sociale partner deelnemer
aan de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel bij PFZW.
d) In welke mate hebben zowel PFZW als de vakbonden belang bij een
pensioenregeling met minder gegarandeerd rendement en gaan zij om die reden daarmee akkoord terwijl dit overduidelijk niet in het belang van een grote groep pensioendeelnemers is? Voor PFZW leidt dit nl. tot minder zware verplichtingen en voor de vakbonden is het een onderhandelingsmiddel om de AOW leeftijd minder snel te laten
stijgen.
e) Staat PFZW achter het invaren van oude rechten in het nieuwe
stelsel en zo ja waarom? Dit invaren komt in gewoon Nederlands
neer op: het beroven van oude rechten en dat is juridisch zeer
moeilijk.
Ik lees op diverse plekken dat er nu naarstig naar manieren wordt gezocht om deze "onrechtmatige daad" toch juridisch haalbaar te maken door:
- te wijzen op het algemeen belang waardoor het geen leeftijds-discriminatie zou zijn. Het is echter de totale groep reeds gepensioneerden! Hoe groot is die groep t.o.v. de nog werkenden en kun je dan nog stellen dat het geen substantiële discriminatie is?
- het individuele stemrecht dat een gepensioneerde nu heeft te vervangen door een collectief stemrecht en dit besluit vervolgens in handen van de bonden te leggen waarvan men weet dat ze voor zullen stemmen omdat ze meerdere petten op hebben.
- de overheid de pensioenwet aan te laten passen.

Dit is zeker niet in het belang van een groot deel van uw achterban en de vraag is dan ook: waarom doet PFZW aan dit legaal maken van illegale activiteiten mee?


Chris

Wederom heb je weer een goed argument en reactie Luuk. Ik begrijp dan ook niet dat deze misleidende woorden van de blogger inmiddels niet tot een sanctie voor het PFWZ gaat komen.
Het altijd maar afschuiven op de overheid is erg kinderlijk, zeker als je bedenkt dat mensen zoals de blogger giga veel salaris krijgen om een ieder de mond te snoeren.
Ik vindt het uitermate triest allemaal en dit soort figuren horen op te stappen zonder gouden handdruk en met pek en veren over de grens gesodemieterd te worden en dit is nog een erg milde straf!!

Ook ik weet dat het jammerlijk genoeg metaforisch bedoelt is maar het zou zo terecht zijn.
Ik heb dan ook (en met mij miljoenen) in deze figuren en daar hoort de overheid ook bij helaas geen vertrouwen meer in.
Kijk maar weer eens (off topic) naar Wiebus en Groningen.
Ik had laatst zon goed gevoel over de afhandeling in deze! Het is drama alom. Zelfs een schaamteloos goedbetaalde kwiebus als Alders moet het veld ruimen, nou dan is het echt dramatisch.

Het zijn criminele spelletjes en daar horen we gewoon eens burgerlijk ongehoorzaam tegen te zijn!
Maar hoe?...........

Rene

Luuk, mooie constructieve bijdrage met goede vragen, duidelijk dat je meer verstand hebt van deze ingewikkelde materie.
Ik ben dan ook erg benieuwd naar antwoorden op de vragen die je stelt, misschien kan deheer Borgdorff hier gedetailleerd op in gaan?

Chris ,jammer voegt in het geheel niets toe jou reactie, kun je beter achterwege laten als je inhoudelijk niets te melden hebt en alleen maar negatieve energie verspreidt.

Luuk

In aansluiting op mijn vorige post zou ik dhr. Borgdorff willen vragen hoe hij staat tegenover het voorstel van de Stichting Pensioenbehoud waarin gepleit wordt voor een individuele pensioen uitkerings overeenkomst (IPUO): https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/images/persberichten/2016/De-toekomst-is-aan-de-Individuele-PensioenUitkeringsOvereenkomst-van-14-11-2015.pdf

Deze overeenkomst lost veel van de gesignaleerde problemen op en handhaaft de solidariteit tussen de generaties.

Luuk

Wellicht ten overvloede maar voor een aantal deelnemers toch intersessant hierbij toch maar een deel van de tekst van de link die ik in de vorige post heb geplaatst

Geen overheveling meer van jong naar oud 22 november 2015
Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel voor een duurzaam pensioenstelsel
De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel
duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt.
Het gaat om de Individuele PensioenUitkeringsOvereenkomst (IPUO) ook wel IDB genoemd.
Het grote verschil met het huidige pensioenstelsel is dat het opgebouwde pensioen van de
deelnemers als vermogensrecht het persoonlijk eigendom blijft. Het stelsel van de toegezegde
pensioenuitkering wordt daarbij in stand gehouden.
Zo komt er een eind aan het overhevelen van ingelegd kapitaal van de ene groep
pensioendeelnemers naar een ander groep. Binnen dit nieuwe stelsel zullen jongeren
daardoor niet langer het idee hebben, te betalen voor ouderen, maar evenmin omgekeerd zal
er pensioenvermogen van ouderen aan jongeren worden overgedragen.
Voordelen blijven
Ondanks aanzienlijke vernieuwingen blijven de grote voordelen van het huidige
pensioenstelsel onaangetast.
 er is ook in het nieuwe stelsel van de individuele uitkeringsovereenkomst sprake van
solidariteit (eerlijke verdeling van lusten en lasten).
 het pensioenvermogen wordt collectief belegd. Dat geeft de deelnemers de grootste
kans op een optimale opbrengst.
 het nieuwe stelsel kan uitgevoerd worden door de bestaande pensioenfondsen.
Het nieuwe pensioenstelsel blijft ook op lange termijn betaalbaar voor een goed pensioen bij
het huidige niveau van de kostendekkende premies.
Overgang van oud naar nieuw
 de Stichting Pensioenbehoud voorziet geen grote overgangsproblemen van het huidige
pensioenstelsel naar het nieuwe.
 het nieuwe stelsel geldt voor alle actieve deelnemers.
Wie nu al een uitkeringsovereenkomst heeft, behoudt zijn opgebouwde rechten en die
worden individueel controleerbaar gemaakt.
Hoogte van het pensioen
 hoe hoog de pensioenuitkering aan het eind van de rit is wordt bepaald door de hoogte
van de pensioentoezegging tenzij het fonds in problemen is gekomen.
 bij de IPUO lijkt de pensioencommunicatie sterk op een verzekeringspolis: what you
see is what you get. Zie bijlage voor een voorbeeld van een individueel
pensioenoverzicht dat controleerbaar is op juistheid en gevoerd beleid.
 het nieuwe pensioenstelsel is goed doordacht en kan behoorlijke economische
schommelingen opvangen zoals het verleden heeft bewezen, zegt de Stichting
Pensioenbehoud.

P.Lemon

@ een artikel van de Limburger uit 2016 waarin duidelijk wordt aangegeven dat de situatie van de pensioenfondsen helemaal niet zo dramatisch is als wordt voorgesteld en waarin men zich afvraagt wie er belang bij heeft om dit toch zo voor te stellen.

### Na het instorten van de financiële en bankwereld zo'n 10 jaar geleden zijn de veiligheidskleppen die waren bedacht om te zorgen voor een gegarandeerd pensioen in 1 klap lamgeslagen.
Nu achteraf het besluit om voor het zekere vh onzekere te kiezen en de pensioenbetalingen te bevriezen cq niet te indexeren, echter door de groei en overvolle pensioenpotten op z'n minst aanvechtbaar is geworden is het navrant de volgende opmerkingen en commentaren te lezen:

***Op 8 maart 2018 heeft minister Koolmees de aanbiedingsbrief en het rapport met de evaluatie van de Wet aanpassing Financieel Toetsingskader naar de Tweede Kamer gestuurd.

De minister concludeert dat er nu geen majeure aanpassingen worden voorzien. Wel wil de minister enkele verbeteringen doorvoeren op deelaspecten. De Pensioenfederatie omarmt het voornemen van de minister om, in overleg met pensioenfondsen en toezichthouders, te onderzoeken hoe deze maatregelen effectiever en doelmatiger kunnen worden ingericht.

Het rapport geeft een goed en compleet beeld van de bevindingen van de aanpassingen van het Financieel toetsingskader die zijn doorgevoerd in 2015. De bevindingen die in het rapport worden benoemd, zijn herkenbaar en reflecteren in grote mate de geluiden uit onze achterban. (Reactie op Evaluatie Wet aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK)
09-03-2018 Pensioenfederatie)

***Goed nieuws uit de pensioenwereld haalt ook zelden de kolommen. We hebben volgens onderzoek van Mercer het op één na beste stelsel ter wereld. Gepensioneerden krijgen – doordat we gemiddeld ouder worden - langer pensioen dan was gedacht toen ze pensioen opbouwden. Maar dat is niet het beeld dat de mensen van ons pensioenstelsel hebben. Een negatieve beeldvorming overheerst.

Deze beeldvorming bij het grote publiek is een stevige uitdaging voor de pensioenfondsen. We kunnen ons er niet bij neerleggen en zullen gezamenlijk aan de slag moeten om dat beeld weer te doen kantelen. Dat is geen eenvoudig opgave. Hoe leg je uit dat, ondanks het feit dat de vermogens fors zijn gegroeid, indexatie niet mogelijk is en kortingen dreigen? Hoe leg je uit dat de beleidsdekkingsgraad daalt terwijl de actuele dekkingsgraad stijgt?

We hebben het allemaal zo complex gemaakt dat de vraag is of het nog uit te leggen is.

Daarbij komt, beeldvorming is emotie. Inhoud doet er minder toe. En dat vinden we lastig. We zijn van de inhoud en niet van slogans en korte soundbites. De beeldvorming wordt steeds minder bepaald door wat er in de krant staat of op tv komt. Het gaat langs andere wegen als Twitter, Facebook, Instagram e.d. Een wereld die voor veel bestuurders van pensioenfondsen nog vreemd is.

De vraag hoe we het beeld kunnen laten kantelen, is niet eenvoudig te beantwoorden. Dát het kan, daar ben ik van overtuigd. We zorgen immers nog steeds voor een adequaat pensioen. Het terugwinnen van het vertrouwen zullen we zelf moeten doen. Dat gaat met kleine stapjes, en vergt een lange adem. Die stapjes vragen van ons dat we luisteren naar de deelnemer en iets doen met wat we aan signalen horen.
(Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/columns/2018/goed-nieuws )

Luuk

Misschien is het tijd om als pensioendeelnemers een referendum te eisen waarin we ons kunnen uitspreken of we een bepaald nieuw stelsel wel of niet accepteren i.p.v. dat we dit aan overlaten aan de bonden en de pensioenfondsbesturen? Tenslotte gaat het om ons geld dat alleen door andere partijen wordt beheerd (m.u.v. de werkgevers). De vertegenwoordiging van de pensioendeelnemers in de besluitvorming is volstrekt onvoldoende geregeld. Het is toch van de zotte dat pensioenbesturen, vakbonden, werkgevers en overheid grotendeels bepalen wat er met ons geld gebeurt? Dit beheer zou in ieder geval de goedkeuring van de pensioendeelnemers moeten hebben dus twee zaken lijken me van belang om voor op te komen:
- het vergroten van de invloed van de pensioengerechtigden op het besluitvormingsproces en
- het goedkeuren van een nieuw stelsel middels een referendum onder de leden i.p.v. dat dit door de onderhandelende partijen gebeurt.
Deze hebben teveel verschillende belangen en hebben sowieso al het plan om het individuele stemrecht te vervangen naar een collectief stemrecht en dit collectieve stemrecht dan maar aan de bonden over te laten. Dan liever een referendum. Dan hebben we het tenslotte zelf directe inspraak.

jvstempvoort

Van harte ben ik het eens met al de geschreven reacties. De een nog beter verwoord dan de ander, dat is mij helaas niet zo gegeven.
Maar vindt het zeker vreemd:Dat wij als deelnemers wel al tot 66/67 en nog langer mogen werken en nu ook maar van een minder pensioen mogen uitgaan. Dan ben je er maar vast op voorbereidt!
Daarbij in een zg akkoord door FNV ook nog worden gebruikt als wisselgeld is op zijn minst vreemd.
Met daarbij nog een kapitaal van 1400 miljard.
Waar ik me bij afvraag wie, behalve de zeer grootverdieners, wel belang heeft bij dit kapitaal wat meer dan verdubbeld is sinds 2008.
De overheid en of de EU misschien.
Waarom heeft de overheid belang bij mijn opgebouwde pensioen, in mijn ogen niet meer dan de belasting die op mijn inkomen wordt afgedragen.
Zeker is dat wij deelnemers niet mee profiteren, integendeel. In crisistijd is dit nog wel te verkopen maar in deze tijd van groeiende economie zouden pensioenfondsen de ruimte moeten krijgen om te indexeren. Of is er nog steeds niet voldoende vermogen,volgens DNB en overheid?
Vraag wat gebeurt er met dit kapitaal, behalve beleggen en er zoveel mogelijk van zien te maken voor gepensioneerden.
En wat volgens sommige deskundigen ook ruim voldoende is voor de huidige en volgende generaties.

Fra van Groeningen

Mogen wij ook het persoonlijk pensioendossier inzien net zo het upo ? De persoonlijke verhouding deelnemer : pensioenfonds , met de in vermeld, premie afdracht en pensioenopbouw, rendement en uitbetaald pensioen . Bij het sluiten van het pers.pen.dossier = dan wordt ook de sterfte winst welke in de collectieve pensioenpot opgaat zichtbaar ! Dan komt de vraag hoe wordt de sterftewinst welke door het gemaakt rendement toch aan zienlijk is behandeld ? Vrij vermogen zonder verplichting, dus dekkingsgraad verhogend . Zie met belangstelling een uitleg te gemoed .

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff