« 2018 | Hoofdmenu | Loonstrookje »

01/12/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff

Het is juist. PFZW heeft al een aantal jaren geleden beleggen in tabak en kernwapens in de ban gedaan. Ik heb het fonds daar destijds al mee gecomplimenteerd. Ik zou me doodschamen als mijn pensioen van het ABP kwam, als er ook maar een fractietje daarvan afkomstig zou zijn van rendement op beleggingen in deze producten.

Maar eigenlijk heb ik nog een andere reden om naar u persoonlijk te reageren.

Ik leef geregeld zeer met u mee. Verreweg het grootste gedeelte van alle reacties die u al jarenlang over u heen krijgt ‘liegt’ er niet om: er wordt volop geklaagd.
Ook in mijn eigen omgeving hoor ik in toenemende mate ernstige teleurstellingen uiten als het om pensioen gaat en nu druk ik me nog zéér eufemistisch uit! Veel mensen hebben zelfs het gevoel gigantisch bedrogen te worden. Sommigen zijn ‘gewoon woest’.

Het merendeel denk ik, voelt zich evenwel ‘gewoon’ voor de gek gehouden. Na alle plaatsgevonden versoberingen in de pensioenregelingen, van eindloon naar middelloon, het afschaffen van de welvaartsvastheid, het al jarenlang zich opstapelende koopkrachtverlies als gevolg van het niet meer indexeren, de verhoging van de pensioenleeftijd, opnieuw een ander pensioenstelsel, het is alleszins begrijpelijk dat het geduld van veel mensen ophoudt.

Deelnemers zélf kunnen er niks aan veranderen. Het overkomt hun allemaal. Maar ú kunt er wel wat aan doen. En u móet er samen met uw collega-directeuren ook wat aan doen!
De economie gaat beter. ‘Iedereen gaat erop vooruit’ roept onze premier bij herhaling. De pensioenpotten zijn voller dan ooit. Nederland heeft het grootste pensioenvermogen ter wereld. Dit moet u toch allemaal aanspreken!

Het is tijd voor draconische maatregelen! Om te beginnen met erin te voorzien dat de jaarlijkse indexering geleidelijk aan kan worden hersteld.
Ik weet het, het is een koppige materie. Toch wordt er tot dusver alleen maar met een verwijtende blik naar elkaar gekeken: naar de politiek, naar de DNB, naar het monetaire en rentebeleid van de ECB, naar de vakbonden …. En wordt er telkens maar afgewacht. Wie voelt zich waar verantwoordelijk voor?

Maar kijken pensioendirecteuren ook elkáár wel eens recht in de ogen? Eén op één.
Dragen zij immers niet de primaire verantwoordelijkheid voor hun pensioendeelnemers?

Louis Sparidans


Johann

mee eens.

jvstempvoort

Geheel eens met dhr. Louis Sparidans.We worden er steeds meer van bewust dat het beleid voor ouderen verslechterd.Of je er wel of niet over klaagt /moppert wat dan ook, het is gewoon een feit.Het wordt echt tijd dat bestuurders pensioenfondsen, het gezamenlijk voor hun deelnemers jong en oud gaan opnemen. Ook jongeren hopen toch later van een pensioen gebruik te maken en hoeven naar mijn idee niet bang te zijn dat het kapitaal opraakt,(maar wel voor veranderingen politiek).Dan moet er wel iets heel geks gebeuren en raakt het iedereen.
Ook moet de politiek eerst duidelijk zijn over het zg nieuwe systeem en zg eigen potjes.Er wordt over gepraat maar geen duidelijkheid verschaft.We hebben toch al op Denemarken na het beste pensioen van de wereld.

Lemon

@Wie voelt zich waar verantwoordelijk voor?

Kijkt men niet met een schuin oog naar de DNB?

*** Een gesprek met Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen bij DNB, over de taak van DNB in relatie tot de pensioensector.
###Integriteit en governance is gebundeld. Goed toezicht draagt bij aan het vertrouwen in de pensioensector. Vertrouwen is van groot belang voor een duurzame welvaart
...het belang van het pensioenstelsel als geheel hoeft niet altijd gelijk te lopen met het belang van een individueel pensioenfonds. Dilemma’s zijn inherent aan pensioenen waarbij allerlei belangen van verschillende groepen met elkaar verenigd worden.” Op welke pensioenentiteiten houdt DNB toezicht?
“Elke Nederlander kan, naast de AOW, aanvullend pensioen opbouwen bij vier entiteiten: een pensioenfonds, een zogenaamde Premie Pensioen Instelling ‘PPI’ (voert een beschikbare pensioenregeling uit), een zogenaamd Algemeen Pensioen Fonds ‘APF’ (voert meerdere pensioenregelingen uit waarbij de vermogens van verschillende regelingen zijn gescheiden) en ten slotte een verzekeraar. Op al deze entiteiten houdt DNB toezicht. Daarnaast zijn er pensioenuitvoerders die administratie en beleggingen uitvoeren voor een of meerdere pensioenfondsen. DNB houdt ook toezicht op pen- sioenuitvoerders, zoals APG, TPK, MN. De vermogensbeheerders van pensioenfondsen vallen ook onder het toezicht van DNB voor zover dit Nederlandse entiteiten zijn. Overigens valt dit niet onder toezicht pensioenen maar onder een aparte toezichtafdeling die toeziet op beleggingsinstellingen.”
Op welke aspecten houdt DNB toezicht?
“Eigenlijk kun je beter vragen waar we geen toezicht op hou- den. Onze doelstelling is dat pensioenfondsen een pensioen- regeling kunnen uitvoeren. Wij beoordelen de fnanciële opzet van het fonds, de wijze van pensioenbeheer en -admi- nistratie, de governance rondom het fonds en de integriteit en deskundigheid van fondsbestuurders en fondstoezicht- houders. Die brede scope zie je ook terug in de expertises die wij betrekken in ons toezicht. Wij hebben binnen het toezicht aparte expertisecentra ingesteld waar alle kennis en ervaring rondom toezicht op operationele risico’s,

Bron :Het pensioenproduct kent
tekortkomingen”

Cor

tot wel 5 keer iets willen posten, dus wordt er wel degelijk eerst gelezen door de redactie en dan geplaatst!?

Ceesjan

Helemaal mee eens echter het is ook voor de heer Borgdorff en andere directeuren niet meer vrijblijvend .
Ze zijn verplicht om aktie te ondernemen doen ze dat niet dan stel ik voor om ons als betalers aan deze maatschapij te verenigen en dan de directie van PFZW voor de rechter te slepen .
Want er zijn genoeg zaken die toch echt naar oplichting ruiken ,ook al hebben ze met hun eigen wetjes zogenaamd alles afgedekt.
Denk alleen maar eens aan het feit dat het geld van mijn eigen salaris word ingehouden dus van wie is dan het geld??en mogen ze daar dan zomaar alles mee doen ...
En dan praat ik nog niet eens over het feit dat PFZW eigenlijk een totaal overbodig orgaan is , als ik geld bij mijn bank beleg dan kan ik kiezen waarin ,en krijg daar rente over en mijn kapitaal groeit .
Een jaar of 5 geleden kwam er het bericht dat het erg slecht ging met PFZW en dat we weer meer moesten gaan betalen Borgdorffs grote redingsplan , en nu 5 jaar later er is niets van terecht gekomen jarenlange indexatie achterstand tot gevolg !
Wordt het niet eens tijd dat de Raad van Toezicht de directie op non aktief stelt voor gepruts, en schoon schip gaat maken .

Bruins Slot

Goed rendement is rendement zonder ellende, dat gaat goed lijkt me bijPFZW. Maar aan de ridicuul lage rente kan helaas PFZW niks veranderen. Dat vergt inzet politici, en afzet Draghi. Rente is belangrijk voor inflatie, en helaas ook voor berekenen toekomstigfictief rendement, incl indexatiekans...

Cor

zij kunnen wel het voorbeeld geven hoe het anders moet en kan! Alleen al uit moreel oogpunt moeten en kunnen ze dat.

Pier Koopmans

Beste Cor,

Kunt u ook zeggen hoe ze dat dan moeten doen?

Met vriendelijke groeten
Pier Koopmans

Cor

Dat is niet zo moeilijk Pier, Het huidige financieel stelsel is gedoemd te mislukken. We moeten echt snel naar een circulaire maatschappij zonder winstoogmerk en hebzucht. Ik weet ook wel dat dat moeilijk is want we worden met z'n allen meegezogen door de financiële "maffia" waardoor hebzucht en ikke en rest kan stikke welig tiert. Een ander (soort van bank) systeem kan ons helpen, zoals de Bank of Joy. Ik weet ook dat er velen zijn die argwanend hier naar kijken vanwege enkele uitspraken maar los van dat is dit wel de manier. Of dit nu met of zonder Bank of Joy is. Het huidige systeem is gedoemd om tot een uitbarsting te komen, behalve dan voor dat kleine clubje zoals de blogger die het goed hebben en het maakt voor hun niet uit, want ze kunnen alles betalen en schuiven met hun vele geld alles af op de overheid. Ik heb geen respect voor deze groep en ook hun vazallen niet. het kan echt anders Pier of ben je bang jouw geld en vermogen te verliezen!

Pier Koopmans

Beste Chris/Cor,

U geeft geen antwoord. Jammer. Wat mijn enorm vermogen betreft, daar zit het wel goed mee.

Groeten
Pier Koopmans

Lemon

@helaas voor het toekomstig fictief rendement plus indexatiekans ...

*** De leden van de SP vragen naar de correlatie tussen de dekkingsgraad en de groei van de vermogens van de pensioenfondsen en of een hervorming van het pensioenstelsel nodig is.

De leden van de VVD vragen naar de stappen die de minister ziet voor een duurzame oplossing voor het pensioenstelsel.

###De correlatie tussen de dekkingsgraden en vermogens van pensioenfondsen is direct. De dekkingsgraad is immers gelijk aan de actuele waarde van het pensioenvermogen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. Een daling van de rente leidt tot een stijging van de verplichtingen van pensioenfondsen. Een daling van de rente leidt ook tot een stijging van het vermogen van pensioenfondsen. Een daling van de rente leidt tot hogere koersen voor vastrentende waarden, zoals obligaties. Daarnaast dekken veel fondsen een deel van hun verplichtingen af met renteswaps, die bij een rentedaling in waarde toenemen. Per saldo leidt een rentedaling tot een grotere stijging van de verplichtingen ten opzichte van het pensioenvermogen en daarmee tot een lagere dekkingsgraad.
Zoals toegelicht in de kamerbrief d.d. 18 november 201611 stelt de lage rente ons pensioenstelsel wel voor een probleem. Daarnaast vragen een veranderende samenleving en arbeidsmarkt om aanpassingen van ons pensioenstelsel. Het is echter niet zo dat een nieuw stelsel de huidige financiële problemen kan oplossen. Een nieuw stelsel heeft immers geen effect op de ontwikkelingen op de financiële markten. Wel kan een nieuw stelsel ertoe leiden dat deelnemers meer duidelijkheid krijgen over wat zij wel en niet mogen verwachten van hun pensioen. Daarbij geldt dat de toezegging van een zeker pensioen te duur is geworden,...
Bron:
Inbreng voor verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de Minister van Financien d.d. 26 juni'17 betreffende reactie op motie Omzigt inzake gevolgen ECB-beleid voor pensioenfondsen

Cor

Het is Cor Pier. En zeker geef ik antwoord. Er zijn voorbeelden genoeg hoe het anders kan. Juist met met mensen met vermogen zouden juist in dit soort zaken moeten investeren en niet vasthouden aan het huidige systeem. Als het daar goed mee zit, doe dan wat, kom je misschien nog mee in de hemel ook ;). Een goed voorbeeld is bijv. de ideeën van Jan Rotmans over transitie en een duurzame maatschappij. Deze ideeën zouden gewoon uitgevoerd moeten worden.
Maar ik begrijp allang dat we gegijzeld worden door eigenzinnige, betweterige en te rijke machtshebbers die denken dat iedereen maar slaaf moet blijven. Ik mag toch hopen dat jij daar niet bij hoort! en ik druk mij heel vriendelijk uit want het zijn gewoon criminelen als het er op aan komt. Ik ben echt niet de enige die er zo (terecht) over denkt.
Overigens ben ik van mening dat dit blog moet stoppen want het geeft totaal geen enige positieve inbreng over ons pensioenstelsel. Het zijn vooral veel leugens en daar hoor je je echt voor te schamen. Rijk worden over de rug van een ander is gewoon crimineel!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff