« Pensioenpotjes | Hoofdmenu | Jong en oud »

11/17/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

dit blog heeft mij absoluut niet overtuigd van de noodzaak/wenselijkheid van een nieuw pensioenstelsel. Ook in het huidige stelsel voldoende inzicht wat er met ons (dus niet mijn) geld gebeurt. En die huidige hoge buffers zijn absoluut niet nodig, maar door politiek en dnb opgelegd aan de pensioenfondsen, die er zoals pfzw uitstekend voorstaan.

P.Lemon

@niet overtuigd van de noodzaak/wenselijkheid van een nieuw pensioenstelsel...

Deze hoogleraar eveneens en zo te lezen met onderbouwde twijfels...

***Het pensioenbeleid van de Nederlandse overheid treft de 3,5 miljoen gepensioneerden hard. Van Praag spreekt er zijn verbazing over het dat de direct betrokkenen in de SER niet mogen meepraten over de aanstaande wijzigingen in het pensioenstelsel.

Van Praag hekelt de “risicovrije” rentevoet die de DNB hanteert om de dekkingsgraad van pensioenen vast te stellen. Die rentevoet wordt vastgesteld op basis van de rente in de achterliggende 12 maanden. Die verandert veel te snel om een betrouwbare graadmeter te kunnen zijn. De verplichtingen van pensioenfondsen strekken zich over decennia uit. Dan zou het ook logischer zijn volgens Van Praag om die rentevoet vast te stellen op basis van een gemiddelde dat wordt berekend over een periode van 10, 20 jaar in plaats van enkele maanden. Dan zouden de pensioenfondsen er beter voor staan.

Ze beleggen ook in aandelen en vastgoed. Het werkelijk gerealiseerde rendement (6 tot 7%) is dan ook hoger dan het kunstmatig vastgestelde cijfer waarmee de Nederlandsche Bank rekent (1%).

De werkenden betalen op dit moment te weinig premie voor hun toekomstige rechten : “ze worden nu fors gesubsidieerd door de gepensioneerden”.

De SER wil toe naar individuele pensioenpotjes met collectieve risicodeling. Dat systeem leidt volgens Van Praag tot een uitermate onzeker pensioen. Gaat het goed dan kan het uitkomen op een uitkering van 160 procent van het middenloon, gaat het economisch slecht dan mogelijk op maar 30 procent. “Een flinke prijs voor het kennen van mijn pensioenpotje”, aldus Van Praag

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/emeritus-hoogleraar-van-praag-ondergang-van-het-pensioenstelsel-is-verzinsel.aspx


Luuk

Je kunt m.i.niet stellen dat de werkenden gesubsidieerd worden door de huidige gepensioneerden. Hoe zou die subsidiëring dan plaatsvinden? Er wordt geen dubbeltje overgemaakt door de gepensioneerden naar de huidige werkenden. Dit zijn allemaal maar papieren excersities. ook de opmerking dat de werkenden nu te weinig betalen voor hun toekomstige rechten snijdt geen hout omdat de toekomstige rechten niet vastliggen! Dat is nu juist waar we ons met zijn allen zo druk om maken. Je kunt eigenlijk niet meer uitgaan van een bepaalde pensioenuitkering omdat men er steeds weer andere variabelen bij betrekt die daar invloed op zouden hebben: de rentestand, de dekkingsgraad, de beleggingsresultaten, de vergrijzing, de solidariteit tussen de generaties (een zeer ondoorzichtige en discutabel gehanteerde factor die er altijd weer bij gehaald kan worden) etc. Hierdoor wordt het zo ondoorzichtig dat er altijd wel een reden aangevoerd kan worden waarom je minder gaat krijgen dan je zou verwachten. Voorheen (en in de communicatie nog steeds) kon je uitgaan van bepaalde vaststaande rechten nl. een x bedrag per maand zolang je leeft.
Let op mensen, om bovengenoemde redenen moet je straks maar zien wat je krijgt. Het individuele potje klinkt leuk maar in de praktijk zal dit nooit naar boven bijgesteld kunnen worden (heb je niet voor gespaard) maar wel naar beneden en dat zal ook gebeuren indien er tekorten zijn.Dan wordt je potje zomaar aangetast onder het mom van solidariteit of iets anders. Door genoemde redenen wordt het erg makkelijk voor het PFZW het uitkeringsniveau bij te stellen onder verwijzing naar vage redenen of onduidelijke, en inconsequent gehanteerde, uitgangspunten. En als iets makkelijk gemaakt is ja.....

Lemon

@ niet eens met'Werkenden betalen te weinig premie en worden daarmee feitelijk gesubsidieerd'

Lijkt me voor de hand liggend omdat de pensionados via de kunstmatige lage rekenrente een indexeringsstop opgelegd krijgen en dito geen jaarlijkse verhoging om de uitkeringen voor de nog werkenden later in stand te houden.
Tja kiezen of delen...je verhoogt de in te houden premiebedrage of je beknibbelt (dus subsidieert)het op de lopende uitkeringen.

Moraal..werkenden worden ontzien want het zou hun productie schaden. Pensionados mogen verder op hetzelfde houtje bijten en in nood terugvallen op het sociale vangnet.

Luuk

Even wat feiten op de rij:
- De jaarlijkse pensioenopbouw van de werkenden is de laatste jaren omlaag bijgesteld, je moet langer werken om tot volledige pensioenopbouw te komen
- de premies die nu betaald worden zijn historisch gezien aan de hoge kant.
- de huidige pensionados hebben zelf ook periodes gehad waarin ze minder premie betaalden dan had gemoeten en dus ook "geprofiteerd"
- er is overgestapt van een eindloonsysteem (veelal nog het geval bij de huidige pensionados die vlak voor het eind van de dienstbetrekking ook nog vaak in een hogere loonschaal werden geplaatst waar hun pensioen vervolgens op werd gebaseerd) naar een middelloon systeem. Dit opgekrikte pensioen wordt door de werkenden betaald.
- de huidige pensionados konden op hun 60e stoppen. Ook dit werd/wordt (onder het mom van solidariteit) door de werkenden betaald.

En dan benoemen dat de huidige werken gesubsidieerd worden? De premie die de huidige gepensioneerden betaald hebben staat in geen verhouding tot wat ze gekregen hebben en nu nog krijgen.
De huidige pensionados hebben het in vergelijking met de latere generaties gewoon nog steeds heel goed.
Tenslotte: nu niet indexeren heeft ook gevolgen voor de toekomstige pensioenen van de huidige werkenden. Het feit dat ze dit nu nog niet merken doet daar niets aan af.


P.Lemon

@huidige pensionados hebben het in vergelijking met de latere generaties gewoon nog steeds heel goed.

#De door u historisch opgesomde feiten moeten pleiten voor uw ontkenning dat de huidige werkenden door de vanaf 2008 bevroren pensioenuitkeringen gesubsidieerd worden?

***Voor de pensionados die vóór 2008 een tijd van die genoemde 'voordelen' hebben genoten gaat het ws op.
Maar voor hen die na dat jaartal op hun begin pensioenuitkering werden en worden gehouden zeker niet terwijl het vermogen gewoon bleef groeien.
En tegeljkertijd ook de oude bevoordeelde pensionado's mee werden bevroren.
Al met al om de werkenden en toekomstige pensionado's te ontzien en met dat offer vanaf 2008 door alle gepensioneerden sindsdien worden gesubsidieerd.


Luuk

Ik beweer niet dat ik vind dat het niet indexeren terecht is. Ik vind dat er wel geïndexeerd zou moeten worden.
Ik ga in tegen uw slachtoffergedrag: wat zijn wij zielig en wat zijn die anderen toch een profiteurs. Het PFZW verzint de regelingen niet m.b.t. wel/niet mogen indexeren en ook de pensioendeelnemers doen dit niet.
Toch legt u de zwarte piet bij de werkenden en hiermee zet u deelnemers tegen elkaar op.
Daarbij klopt het niet dat de pensioenuitkeringen vanaf 2008 bevroren zijn. In 2008 is nog een indexering van 1,82% toegepast en in de jaren daarna werd er nog 2 x deels geïndexeerd.
De komende jaren wordt er waarschijnlijk ook niet geïndexeerd dus de werkenden die dit of volgend jaar of de jaren erna met pensioen gaan zitten dan in hetzelfde schuitje. Moeten zij dan ook maar weer gaan afgeven op de groep werkenden?

joop

Ik wil iedere maand mijn vakantiegeld

CrM

Leuke discussie Luuk en lemon maar zouden we die eens niet moeten voeren zoals over figuren zoals Borgdorff en zijn managers en ook van alle die andere pensioen fondsen.

Deze situatie zorgt voor hun dat ze een heel goed inkomen genereren en dat mijns inziens zeer onterecht is omdat ze alles afschuiven op overheid, ECB, enz.
Zij willen geen ander systeem terwijl dat wel de beste oplossing is.
Het is meer dan terecht dat figuren zoals Borgdorff ook eens een keertje de situatie van WW en UWV proeven.
Ik vrees dan dat zij dan massaal zelfmoord plegen.
Jullie hebben geen idee wat er speelt. Schande, schande schande, niet voor jullie maar voor al die schijnheiligen en zij weten precies wie ik bedoel, want zij weten precies wie zij zijn als ze zichzelf in de spiegel zien.

Louis Sparidans

Heer Borgdorff,

Het is dapper dat u volhoudt om wekelijks een column te schrijven. Ondanks dat de hele pensioenmaterie steeds complexer lijkt te worden en eigenlijk nog nauwelijks uit te leggen valt. Ik waardeer dat in u, ofschoon ik ook niet anders had verwacht.

Ik lees ook jaarlijks de uitkomsten van bureau Mercer aangaande hun onderzoeken terzake alle pensioenstelsels die er wereldwijd bestaan. En ook al scoren Nederland, Denemarken en Australië daarin praktisch gelijk, de pensioensystemen in die andere landen zijn in wezen toch tamelijk moeilijk vergelijkbaar met Nederland.
Het maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder.

Het allergrootste probleem blijft zitten in de lage rente en ik verwacht, met name vanwege de bestaande monetaire situatie wereldwijd, helaas niet dat de rente de komende jaren spectaculair zal stijgen. En toch zou dat ‘een must’ moeten zijn voor een acceptabeler dekkingsgraad, ook in een nieuw systeem.

Ik hoop volgend jaar tachtig te worden en ga er vanuit dat ik niet meer meemaak dat er in de nabije toekomst nog geïndexeerd zal (kunnen) worden. Ik weet dat ik met deze veronderstelling andere gepensioneerden beslist geen plezier doe, maar het lijkt wel een realistische verwachting. Nogmaals, helaas-helaas en ik hoop van harte dat ik het mis heb.

Met mij, vinden terecht alle pensioentrekkers een en ander totaal niet-verdiend, mede omdat we nú al jaren feitelijk worden gekort vanwege het niet-indexeren. Daardoor is er al zeker 10% koopkracht ingeleverd. Het zou ons nieuwe kabinet sieren om zulks ook gewoon toe te geven, in plaats van steeds maar te herhalen dat ‘iedereen’ erop vooruit gaat.

Ik weet het heer Borgdorff, u zou ook liever een optimistisch signaal willen afgeven. Mijn verzoek is dan ook: doe dat, zeker als u denkt dat ik het mis heb. Dat is m.i. de enige weg om vertrouwen in pensioenfondsen weer te doen toenemen. Of leg tenminste uit als u vindt dat mijn sombere toekomstvisie in dezen té pessimistisch is.

Ik behoud tot dusver namelijk mijn twijfels of het beoogde nieuwe pensioenpotjes-systeem wel zal bijdragen aan een beter vertrouwen, zolang de rente zo laag blijft. Uw (nieuwe) ‘buffer-verhaal’ heeft me onvoldoende ‘over de streep’ getrokken. U weet immers ook met hoeveel extra kosten een nieuw systeem gepaard zal gaan.

Lemon

Bijzonder... de indruk te hebben gewekt werkenden en pensionados tegen elkaar op te zetten vanwege het feit dat van overheidswege (DNB)een lage rekenrente moet worden aangehouden en zo de dekkingsgraad.'nooit' meer op peil zal komen om te kunnen indexeren.Die maatregel subsidieert/beschermt de nog werkenden die anders op hun pensioendatum met een korting of lagere uitkering te maken krijgen.
Zolang de huidige pensionados niet worden gekort en de werkenden geen premieverhoging aan de broek krijgen hebben we een status quo.
Onderliggend is wel het feit dat de lopende pensioenuitkeringen (oud en nieuw)al jaren of toekomstige jaren op hetzelfde maandbedrag blijven staan. M.i. is dit geen hetze tegen de werkenden die indirect tot hun pensioendatum zijn 'beschermd' maar om op de scheefgroei tussen de bevroren lopende pensioenen en de nog virtuele nog niet uitgekeerde pensioenen in de grote fondspot te wijzen.
Klopt dat er vanaf 2008(begin Fin. crises) 3x werd geïndexeerd. 1-1-2008... 1,82% per 1-1-2010...0,72% en 1-1-2014...0,94% https://www.pfzw.nl/over-ons/over-ons/indexering-van-het-pensioen/Paginas/default.aspx

nico medema

als het al niet lukt om de (te)lage rekenrente te beinvloeden, waarmee een behoorlijke buffer wordt gerealiseerd, dan tenminste aanpassing van de indexering/kortinggrenzen. Boven 105 indexeren, beneden 100 korten, helder en zonder risico.

Bruins Slot

Het zinnetje: pensioen blijft een optelsom van betaalde premie en beleggingsresultaat is niet juist, al zou wenselijk zijn dat het wel juist was. Dan zou er volop ruimte zijn voor indexeren. Realiteit is dat de fictieve en financieel politiek bepaalde rekenrente nu meer bepalend is dan het gerealiseerde beleggingsresultaat. Helaas lijkt noch de politiek, noch de pensioenwereld in staat afscheid te nemen van deze fictie, die eigenlijk pas een paar jaar zo dominant is. Het gebrek aan invloed op die fictieve maar tegelijk reeel gemaakte rekenrente is uiteindelijk bepalend voor een gebrek aan consistentie bij tegelijk tientallen jaren, tot rond de milenniumwisseling, zeker door werkgevers uitgedragen levenslange waardevaste pensioenen. Wat zou bv de dekkingsgraad nu zijn bij voortzetting van de jarenlang gehanteerde, maar even fictieve rekenrente van ik meen 4%.????

Huub Blom

De leugen van Peter Borgdorff??

Een erg rooskleurig verhaal maar is deze verandering wel zo rooskleurig. Vandaag in het AD het interview gelezen met Jan Berghuis, bestuurder pensioenfonds PMT. Hij waarschuwt voor de nadelige gevolgen voor voor met name de mensen met de lage en middeninkomens. Ik zit zelf al mijn hele leven bij het PGGM/PFZW en ben nu 62 jaar en weet dat ik en veel van mijn collega's in deze inkomensgroep vallen. Klinkt misschien gek maar ik hecht veel meer waarde aan de waarschuwing van Jan Berghuis dan aan het positieve verhaal van onze directeur. Is hij zo positief omdat hij het goed geregeld ziet voor iedereen in de hogere inkomensgroepen waar hij zelf ook deel van uitmaakt.
Wat gaat hij regelen voor de oudere werknemers (die zich jaren te pletter hebben gewerkt) die niet meer in de gelegenheid zijn om zelf ook iets op te bouwen naast het verplichte pensioen.Ik hoor hem hier niet over welke garantie dan ook voor deze groep.
Ik geloof dat ik mij vlak voor de eindstreep weer zorgen moet gaan maken betreffende mijn oudedagsvoorziening. Ik heb voor de zoveelste keer het gevoel dat de zakkenvullers aan de top het weer goed voor zichzelf aan het regelen zijn en dat de massa die ook hun oudedagsvoorziening betalen weer het nakijken hebben. En kom nou vooral niet met dat iedereen met een pensioen het goed heeft. Voor alle duidelijkheid, ik werk sinds mijn 15e, ze hebben me eerst wijsgemaakt dat ik met 57 mocht stoppen met werken, de vut, de obu en het pre pensioen werden afgeschaft en de pensioenleeftijd werd steeds verder verhoogd en zoals het er nu naar uitziet wordt het 67 en 3 maanden. Ik hoor destijds premier Balkenende nog beweren, in dit land hoeft niemand meer dan 40 jaar te werken. Bleek ook weer leugen. Ook zegde hij destijds toe dat mensen met een zwaar beroep ontzien zouden worden, hiertoe behoorden volgens hem zeker ook de verpleegkundigen, ook weer een leugen.
En nu zou ik Peter Borgdorff moeten geloven, niet dus, ik denk dat we weer met z'n allen belazerd worden. We gaan helaas te makkelijk met alles akkoord en dat weten ze. John Lennon zong destijds al welke instelling je moet hebben om tot de groep die aan de top zit te behoren!

Bruins Slot

Nog een nabrandertje: in de blog staat dat we helaas niet opeens geld kunnen bijtoveren. Het echte probleem is dat we wel een groep tovenaars hebben die nu juist dat aan het doen is, de ECB, door gratis geld te scheppen waardoor de rente onverantwoord laag is komen te liggen. Bovendien blijft door het gratis geld de inflatie erg laag: rentekosten zijn behoorlijk meebepalend voor de inflatie.

Marie-Louise Bal

Pfzw pensioenfonds heeft vergeleken met andere fondsen een lage dekkingsgraad. Waarom zijn er in Nederland zoveel verschillende pensioenfondsen, kost handen vol geld al die kantoren en directeuren. Ik zou ook liever bij een pensioenfonds horen waar de dekkingsgraaad 120 of 130 is bijv. Banken, piloten enz. Ik heb geen keus dus ik wordt misschien straks gekort terwijl een ander er geld bij krijgt. Dit is niet eerlijk, heb 45 jaar gewerkt in de zorg en vanaf mijn 23 tot 60 pensioen betaald. Er werd mij toen vertelt, je krijgt een prima pensioen, nou echt niet. Er wordt van mijn pensioen ook een deel op zij gezet voor als ik overlijd, mijn man krijgt dan dit gedeelte, dit wil ik helemaal niet. Ik heb dat geld nu nodig maar bij Pfzw willen ze hier niet van horen. Dit zijn de regels zeggen ze, als je voor 1949 geboren bent. Heb hier veel zorgen over.

Herman van Katwijk

Ik denk inderdaad dat dhr. Borgdorff wat meer en eerlijker uit kan leggen waarom de zaken in mijn ogen althans helemaal niet zo goed gaan. Hij en zijn managers beheren heel veel geld. Als ik als helemaal niet zo geweldig deskundig met mijn beleggingen een rendement maak dat ver uitgaat boven de AEX, waarom kunnen die bollebozen die zo vostelijk betaald worden omdat ze zo "deskundig" zijn niet veel hogere rendementen maken, zodat er gewoon een indexering kan plaatsvinden? Ik las net dat dat pas kan gebeuren zodra de (kunstmatig laag gehouden?) dekkingsgraad boven de 124% komt !!!! En de salarissen van die arme top van PGGM? Gaan die dan óók pas stijgen? Ik weet het antwoord wel!

nico medema

ik verbaas mij steeds meer over het feit, dat de hele beleids- en besluitvorming over (hervorming van) de pensioenen plaats vindt zonder de gepensioneerden. Is ons bestuur (van niet-gepensioneerden) bezig met onze belangenbehartiging?

Egbert

Mijnheer Borgdorff. Dat Nederlanders het vertrouwen kwijt zijn geraakt in het pensioen, komt doordat de politiek het dossier pensioenen op een grove wijze hebben open gebroken. Anderzijds was de sector pensioenfondsen niet allemaal even transparant in de uitvoering van de pensioenwet, en dan vooral het beheerssysteem. Wat mij altijd opvalt dat enkele jaren terug alles wat pensioen heette alle lof kreeg. Riante pensioenregelingen waar nooit voor is gespaard werden als cadootjes weggegeven. We deden het in Nederland zo goed. En nu zie je al lang een beweging bij de leiders van de pensioenfondsen dat zij mee buigen met het politieke geworstel van het pensioendossier. De rekenregels van de Nederlandse Bank tbv de vermogenstoets zijn betwistbaar. Alles over pensioen wordt door politiek en gezagsdragers van de kade losgemaakt. Wat dan opvalt dat niemand weet waar het naar toegaat. Dat noemen ze in een bedrijf stuurloos management. Beter was geweest (bij twijfel) de kaasschaafmethode, een eerlijk rente en eerlijke rekenregels. De Nederlanders zijn nu het vertrouwen kwijt in hun pensioen en dat komt door roekeloos gedrag van politiek en topbestuurders van pensioenfondsen die plots een andere kijk op pensioenen kregen. Een weg terug naar een eerlijke pensioenregeling gaat 50plusser niet meer mee maken. Zij betalen de rekening van het de chaos! Ook de werkende jeugd wordt opgevoed met onbetrouwbare pensioenregels! NIEMAND WEET HET MEER! Alles wordt opgehangen aan rente. Rendementen op investeringen daar hoor je niemand meer over.

Ruud

Veel reactie op uw blog betreffende de rekenrente. Zij pleiten voor een terugkeer naar de vaste rekenrente van 4 procent, die pensioenfondsen konden hanteren vóór de invoering van het FTK. Dat percentage is m.i. nu echter veel te hoog. Vaak wordt er gewezen op de rendementen van de fondsen die beduidend hoger hebben gelegen. Maar het is zeer de vraag of die rendementen de komende jaren worden gehaald. Wat velen ook vergeten zijn, dat er achter die 4 procent rekenrente gaat een andere redenering schuil. Maatstaf voor bepalen van die grenswaarde was een kansberekening. Op grond van langjarige cijferreeksen moest de kans ongeveer 70 procent of meer zijn dat de rente niet onder die grenswaarde zou uitkomen. Die 70 procent halen we nu echt niet voor een rekenrente van 4 procent.
Als we die maatstaf opnieuw zouden hanteren, dan weet ik niet op hoeveel procent we dan uitkomen!!

Pier Koopmans

Beste Ruud, Bedankt voor deze uitleg. weer een stukje van de puzzel, die rekenrente heet.

Luuk

Beste Ruud,

Je wijst er op dat de rendementen in de toekomst waarschijnlijk lager zullen zijn dan 4%.
We kunnen geen van allen zeker weten wat de toekomstige rendementen (prospectieve rente) zullen zijn maar weten wel wat de rendementen in het verleden zijn geweest (retrospectieve rente) en die lagen aanzienlijk hoger dan nu. Dat betekent dat de grootste hoeveelheid geld in de pensioenpot toebehoort aan de huidige gepensioneerden. Zij zijn het immers die al 40 jaar hebben ingelegd en hierop goede rendementen hebben behaald!
Dit is natuurlijk vervelend voor de jongeren en daarom willen jonge politici nu een aantal trucs toepassen om het reeds in de pensioenpot aanwezige geld te herverdelen, zeg maar van de ouderen naar de jongeren over te sluizen.
Hoe? Welnu als volgt:
a) door het toekomstige rendement van de pensioenpot te
laten berekenen tegen een zeer lage rekenrente.
Hierdoor komt de dekkingsgraad laag uit en wordt er
niet geïndexeerd. Er blijft dan lekker veel geld in de
pot zitten en dat komt straks naar de jongeren toe.
b) het rendement op het door de gepensioneerden in het
verleden ingelegde geld gaan berekenen tegen de swap
rente van zo'n 2% i.p.v. tegen het werkelijk
gerealiseerde rendement dat wel op zo'n 8% ligt.
Hoera, ineens is een groot bedrag niet meer toe te
schrijven aan de reeds gepensioneerden en kan dus
doorgeschoven worden naar de jongere generaties.

Je kunt je dan natuurlijk afvragen: als er in het verleden maar 2% rente is behaald hoe komt het dan dat die pensioenpot zo vol zit? Die vraag stellen jongeren zich echter liever niet.
Het voorstel van die jonge politici komt in feite op het volgende neer: stel je dat jij een lange tijd veel hebt gespaard en hier een goed rendement van 8% op hebt behaald.
Je gaat naar de bank en vraagt hoeveel er nu op je rekening staat. De bank berekent dit vervolgens voor je en hanteert daarbij een rentepercentage van 2%. Het argument hiervoor is: anderen krijgen nu ook 2% rente op hun spaargeld dus dat geld voor jou ook. Je argument dat jij 8% hebt gerealiseerd en dat jij dus recht hebt op 8% rendement wordt niet ingewilligd. Maar dat is nog niet alles. De bank zegt vervolgens ook nog eens tegen je: we maken nu wel 6% rendement op jouw geld maar we verwachten dat dit over 10 jaar niet meer zo zal zijn dus we doen nu net alsof we maar 2% rendement maken. Dan komen we straks in ieder geval niet te kort. Als je vervolgens tegen de bank zegt dat jij over 10 jaar waarschijnlijk dood bent dan zegt de bank tegen jou: jammer dan maar we hebben meer klanten waar we voor moeten zorgen!
Hoe zou je dat noemen beste Ruud. Diefstal of niet?

t.jiesen

Wat ik mis is een discussie over de torenhoge vergoedingen die worden betaald aan "deskundigen" van/en organisaties die de pensioenfondsen voorzien van "advies".
Het bedrag wat hieraan uitgegeven wordt loopt in de miljoenen.
Hier hoor je nagenoeg niets over.
Maar het is wel ons geld wat aan de "strijkstok" van derden blijft hangen.
Mijns inziens wordt hier onnodig veel geld aan uit gegeven.
Wat ik ook mis in de discussie is hoe het komt dat de diverse bestuurders zulke hoge salarissen krijgen als ze toch adviezen van anderen opvolgen of hun (tegen hoge vergoedingen) het beleggingswerk laten doen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff