« Samenwerken aan een betere wereld | Hoofdmenu | Eén euro en één-tiende cent »

10/13/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Luuk

Geachte heer Borgdorff,
In uw blog geeft u opnieuw aan graag mee te denken aan een nieuw pensioenstelsel en hier de noodzaak van in te zien. Het kabinet wil toe naar een stelsel met een persoonlijk potje en het PFZW staat hier blijkbaar achter. Mijns inziens zitten hier echter veel haken en ogen aan en is het voor veel deelnemers niet gunstig.
Ik heb u reeds een aantal keren tevergeefs verzocht om de beleidsvisie van het PFZW heel concreet uiteen te zetten zodat deelnemers een duidelijk beeld krijgen van wat het PFZW voor ogen staat bij een nieuw stelsel. Ik snap dat u niet kunt aangeven hoe het stelsel er uiteindelijk uit zal gaan zien. U kunt echter wel aangeven hoe het PFZW wil dat het stelsel er uit zal gaan zien en hoe u dat wilt bereiken. Hierbij nogmaals het verzoek dit concreet uiteen te zetten en niet in termen van: het stelsel houdbaar maken, solidariteit tussen generaties, etc. want het PFZW heeft in het verleden die solidariteit tussen generaties m.i. toch vrij selectief gehanteerd (bijv. lang handhaven van gunstige regelingen voor bepaalde groepen deelnemers en vervolgens in rap tempo afbouwen van deze regelingen voor mensen die daar vlak onder zaten en hier wel jarenlang voor betaald hebben)

Het PFZW is blijkbaar voor het overgaan tot een individuele pensioenpot voor elke deelnemer en ik zou graag hebben dat u uitlegt hoe dit in het belang van de individuele deelnemer is.
Voor mij springen nl. een aantal nadelen meteen in het oog:
1. het pensioenbedrag is straks gemaximaliseerd waar dit nu niet het geval is. Een gepensioneerde heeft nu recht op een vast bedrag gedurende de hele pensioenperiode, ongeacht hoe oud iemand wordt. Sterf je jong dat haal je weinig uit de pot, word je oud dan kun je er heel veel uit krijgen. Dat noem(d)en we solidariteit. iets dat u zegt hoog in het vaandel te hebben. Strak is het pensioenbedrag gemaximaliseerd tot jouw individuele potje want als dit niet zo is dan heeft het geen zin om een individuele pot te berekenen.
2. Het individuele potje zal uitgesmeerd moeten worden over een te verwachten aantal pensioenjaren. Omdat niet duidelijk is hoe lang iemand nog zal leven zal van gemiddelden worden uitgegaan. Dit zal men voorzichtig inschatten, d.w.z. eerder inschatten dat iemand nog 20 jaar zal leven dan 15 jaar, omdat men immers niet wil dat de pensioengerechtigde nog leeft maar geen geld meer in het potje heeft. Door deze voorzichtige inschatting wordt de kans groot dat er nog geld in het potje aanwezig is wanneer de deelnemer komt te overlijden. Resultaat bij individueel potje: men krijgt een lager maximum bedrag toebedeeld en dit bedrag wordt in de praktijk ook niet helemaal opgemaakt. Geen voordeel voor de deelnemer dus!
3. wat doen we met deelnemers die al 15 jaar of langer gepensioneerd zijn en hun potje feitelijk al opgesoupeerd hebben? Dit zijn veelal dezelfde deelnemers die gebruik hebben gemaakt van zeer goede VUT/Obu regelingen en al op hun 60e gestopt zijn met werken. Wordt voor hen opnieuw een gunstige uitzondering gemaakt en krijgen zij een (fictief) extra potje toebedeeld? Zo ja, waar komt dit geld dan vandaan? Of wordt gecommuniceerd dat hun pot op is en zij van alleen hun AOW rond moeten komen (wat o.g.v. hun opgebouwde pensioenrechten feitelijk wel gerechtvaardigd is)?
4. Om tot een nieuw stelsel te komen moeten oude rechten "ingevaren" worden. Invaren klinkt vriendelijk maar is feitelijk niets anders dan het beperken van oude rechten om het zo mogelijk te maken het nieuwe stelsel aan iedereen op te leggen, ook aan de deelnemers die er daardoor op achteruit gaan! Om dit invaren mogelijk te maken moet eerst het individuele recht om niet in te stemmen met de veranderingen afgenomen worden en omgevormd worden tot een collectief recht zodat de individuele deelnemer buiten spel komt te staan. Waarom laat u het niet aan het individu over om hier wel of niet in mee te gaan? Als de stelselwijziging in het voordeel van iedereen is hoeft u er toch niet bang voor te zijn dat men niet in zal stemmen!
5. Tenslotte zou ik graag een financiële onderbouwing zien van de noodzaak om tot een stelselwijziging te komen. Op dit forum zijn diverse reacties geplaatst die de noodzaak hiertoe sterk betwijfelen. Zelf heb ik ook een reactie geplaatst met daaraan een link gekoppeld waarin berekend wordt dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor nu en voor straks. het is deelnemers dus blijkbaar niet duidelijk hoe het kan dat deskundigen zulke uiteenlopende meningen kunnen hebben en die onduidelijkheid creëert onbegrip en polarisatie.
In het kader van het streven van het PFZW naar heldere communicatie wil ik vragen om een onderbouwde reactie uwerzijds waarin u mijn bezwaren wegneemt, de financiële noodzaak van een nieuw stelsel aantoont, en hard maakt dat het nieuwe stelsel dat het PFZW voor ogen staat in het voordeel van alle generaties is!


jvstempvoort

Er is regelmatig sprake van individuele "potjes". Maar enige duidelijkheid hierover, hoe men dit in het vat wil gieten is er totaal niet. Dan mag het woord pensioen wel 51 keer in het regeerakkoord voorkomen. Het woord onduidelijkheid komt daar denk ik niet in voor evenals tegenstrijdig en indexatie.Mark Rutte mag dan vinden dat alle Nederlanders er op vooruit gaan.Maar gepensioneerden gaan er zeker niet op vooruit, nee eerder achteruit met de overige voorstellen uit het regeerakkoord.Zij hebben nl geen inkomen meer wat omhoog gaat maar betalen wel mee aan overige kosten die omhoog gaan,bv.zorg,BTW medicijnen,energie, etc. Vooral de mensen met een niet al te hoog pensioen zullen dit gaan merken.
En dan het verhaal van de eigen potjes.Het wordt tijd dat daar duidelijkheid over wordt verschaft.Hoe wil men dat dit er uit gaat zien, hoe gaat een evt transitie.Wat gaat er met de ruim 1400 miljard of meer,gebeuren die wij in beheer hebben gegeven aan de diverse fondsen.Gaat er tijdens een transitie,een deel geruisloos naar de overheid? wat al eerder is voorgekomen.Wat veranderd er voor mensen die al pensioen hebben. Kortom heel veel vragen.Voordat men dit gaat realiseren lijkt me dat mensen van te voren dienen te weten waar ze aan toe zijn en wat dat zg eigen potje precies inhoudt. En is een ieder in staat om zo,n eigen potje te beheren of staan er al een aantal dure frauduleuze figuren klaar om zichzelf nog meer te verrijken.

Lemon

@ Eén sector, één pensioen en één pensioenfonds.

Maar toch nooit risicovrij.. ..

*** Een prima gedachte, behalve wanneer het risicodragend kapitaal, met name aandelen, over een langere periode niet het verwachte rendement oplevert. Dan kraakt het systeem en blijken pensioengaranties boterzacht. Het kost handenvol geld om de halfzachte garanties min of meer gestand te kunnen doen.

Het is naar mijn mening een uitstekende idee om de deelnemers bloot te stellen aan de beleggingsrisico’s, als natuurlijk ook de rendementen aan hen toevallen. Dat lijkt in het nieuwe systeem ook het geval. Maar de kritiek op het akkoord spitst zich juist op dit punt toe. 
Er zou meer solidariteit moeten zijn tussen de deelnemers. Daarom moeten er buffers gevormd worden, die kunnen worden aangesproken in tijden van minder goede rendementen.

Ik vind het allemaal nogal geforceerd. Risicodragend beleggen, en daar dan, door de vorming van buffers, weer afbreuk aan doen maakt het systeem nodeloos ingewikkeld. Dit doet afbreuk aan het streven naar een hoog rendement.

Risico dragen
Het probleem zit ook helemaal niet in de vraag wie het risico moet dragen. Kernvraag is welk risico de deelnemers willen en kunnen dragen. Daar zit de weeffout in zowel het oude als het nieuwe systeem.

Deelnemers aan pensioenregelingen hebben geen keus in de wijze waarop zij willen beleggen. Natuurlijk zijn deelnemers vertegenwoordigd in pensioenbesturen, die het beleggingsbeleid uiteindelijk goedkeuren. Beleggingsrisico is een zeer individueel begrip, waarin ik me niet graag laat vertegenwoordigen door de “wijsheid” van een vertegenwoordigend orgaan.

Risicoprofiel
De oplossing is eenvoudig. Zonder de verplichting los te laten een eigen pensioenvoorziening op te bouwen, moet elke deelnemer vrij zijn in:

De keuze van het pensioenfonds De mate van risico dat de deelnemer wil aangaan

Elk pensioenfonds moet verplicht worden verschillende risicoprofielen aan te bieden waartussen de deelnemer jaarlijks zonder kosten moet kunnen switchen. Voor deelnemers die geen zin hebben keuzes te maken, moet het pensioenfonds ook een totaalpakket aanbieden, waarbij met het oplopen van de leeftijd automatisch het risicoprofiel van de belegging iets wordt verlaagd.

Zelfbeschikking
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd moet de deelnemers de beschikking krijgen over de opgebouwde voorziening en zelf kunnen bepalen bij welk pensioenfonds of verzekeraar deze voorziening wordt ondergebracht om tot de maandelijkse pensioenuitkering te komen. Een dergelijk systeem bevordert de concurrentie tussen pensioenfondsen en maakt de deelnemers meer financieel bewust.

Vrijheid blijheid is, toegepast op het pensioenstelsel, letterlijk de beste garantie op een goed functionerend systeem en het vermijden van toekomstige problemen.

(bron) Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur https://www.iex.nl/Column/64348/Pensioen-zelf-beschikking.aspx

Luuk

Het risicodragend beleggen (om een zo hoog mogelijk rendement te behalen) en de evt. negatieve gevolgen (als het minder oplevert dan gedacht) spreiden over de deelnemers komt op mijn niet geforceerd over. Wel is het zo dat een deelnemers die nog 30 jaar voor zijn pensioen zit wat meer risico kan dragen dan iemand die al met pensioen is (kortere horizon). Hier moet op een verantwoorde manier mee worden omgegaan. Ook hier wordt echter nog geen duidelijkheid over gegeven terwijl je mag verwachten dat er wel een visie op is....
Wanneer krijgen we de uitgewerkte visie van het PFZW te zien?

Louis Sparidans

Al het gefilosofeer over een pensioenhervorming met individuele potjes lijkt me voorbarig.

Uit redelijk betrouwbare bron (van iemand uit de Haagse politiek) heb ik begrepen dat zowel onze nieuwe regering alsook de besturen van de meeste pensioenfondsen deze zaak graag voor zich uitschuiven.
De reden daarvan is dat men hoopt dat binnen afzienbare termijn de rente weer gaat oplopen, zodat ook de dekkingsgraad weer op een hogere rekenrente kan worden gebaseerd, waardoor op termijn ook indexeren weer tot de mogelijkheden behoort.

Zo ja, dan geeft ‘iedereen’ de voorkeur aan het handhaven van het huidige pensioenstelsel op collectieve basis.

C. Muurling

Was die collectiviteit ook maar eerlijker verdeeld Louis, meer solidariteit, ook van hogerhand. het pensioen fonds is net zo'n systeem als al die andere financiële systemen waarbij iedereen 70 tot 80 procent van zijn geld keer op keer kwijt is aan belastingen met als doel de massa financieel kansloos maken.
Ja ook Dhr. Borgdorff moet dat allemaal betalen, maar die kan dat ook makkelijk en is verplicht ons alleen maar mak te houden met een verplicht systeem. Waar is de democratie en gelijkheid gebleven?

Gerda  Schoonhoven

Geachte heer Borgdorff,,

Men wordt niet allemaal 80 jaar. De generatie na ons met al dat gemanipuleerde eten en de hoger AOW en pensioengrens hebben mijns inziens meer stress en leven ongezonder.
Meer diabeten en adipositas.
De werknemers gaan er op vooruit en wij gepensioneerden moeten interen en kunnen minder genieten van onze "oude" dag.
Er moet een andere manier zijn dat het evenrediger wordt gedeeld.

dijkstrajoop@kpnplanet.nl

Rutte zei: "ik heb geen invloed op de pensioenen" als antwoord op de vraag gaan ouderen er ook op vooruit. Weliswaar niet direct maar wel indirect t.a.v de rente bepaling. Wat is de invloed op overheid hierop en wat doet het pensioenfonds richting overheid.

Riet van Vlijmen

Het artikel in Trouw (20-10-17) over de pensionado's was niet bepaald een
opsteker voor het beleid van PFZW waar de heer Borgdorff directeur van is dus
eerste verantwoordelijke.
Er is verzuimd om vanaf 2007 het rente-risico af te dekken. Pensioenfondsen
die dit wel hebben gedaan staan er uitstekend voor.
De heer Borgdorff had het blijkbaar te druk met gezellige dagjes met
aantrekkelijke vrouwelijke BN-ers waar hij trots verslag van deed aan de
deelnemers van het PFZW.
Ik vind het een absoluut brevet van onvermogen van deze directeur en vind
dat dit voldoende reden moet zijn om zo spoedig mogelijk en zonder bonus
afscheid te nemen van deze directeursfunctie.

Jerry Joseph

Nou, meneer Borgdorff, dus dan hadden de mensen toch beter die centen zelf gespaard, want in wezen geeft dit systeem ze al een achterstand van 25%, want er dient een dekkingsgraad van 125% te zijn om volkomen te indexeren. Hoe slecht men ook soms over banken denkt, maar sorry er is geen andere geldelijke instelling die dit waagt zijn klanten voor te houden. Hoe denkt U eigenlijk over mensen, wel ik zal nu eens uitleggen hoe het gewone volk over zo 'n directeur als U denkt, de tijd dat men zijn petje afdeed voor een hoge piet als U is allang voorbij, de tijd dat men als waarheid alles aannam ook. Ik kom veel onder mensen, en de gewone man of vrouw zijn hard, de woorden die ze soms uitspreken horen hier niet op de blog. Ik zelf ga er nog iets aan toevoegen, ik ben blij dat ik niet op 'n dergelijke manier mijn centjes hoefde te verdienen, al krijg je nog zo een groot salaris, maar een echt rijk leven zal er nooit uit voortvloeien, want rijkdom is veel meer als 'n hoop centen. Hoe kunnen samen met U nog op zo 'n onnozele manier de mensen proberen te bedriegen, en dan nog zelfs mensen die meestal niet meer bij machte zijn om voor zichzelf op te komen!

CrM

Prima gereageerd Jerry. Het is meer dan walgelijk hoe zij zich elke keer weer denken te verdedigen. Zij merken niets van extra hogere kosten op wat voor gebied dan ook en dat hebben ze te danken aan de Bilderberg vergaderingen waar de echte criminelen zich ophouden met hun geheime agenda.
Daar worden de plannen gesmeed onder leiding van de BIS bank om iedereen financieel arm te houden.

dhr. P. Bos

Ik ga ervan uit dat iedereen bij de PFZW zijn best doet een zo'n goed mogelijk pensioen te regelen voor alle deelnemers. Ik geloof niet dat ze staan te wachten op slechte resultaten en een te lage dekkingsgraad. Maar aan de andere kant is wat mij betreft de grens wel bereikt; ik heb achtereenvolgens mijn AOW rechten zien verkleinen (partnerpensioen ) de prefut, fut enzovoort af zien schaffen. De pensioengerechtigde leeftijd vooruitgeschoven zien worden met een tempo dat ongeveer gelijke tred houdt met mijn vorderende leeftijd. Vorige week kregen we ook nog te horen dat de nabestaandenpensioenen afgeschaft werden. Allemaal regelingen waar u en ik decennia wel voor betaald hebben.
Tijdens het spel,veranderen anderen de regels. Ik doe mee en betaal braaf, omdat ik bij het instappen een worst voorgehouden kreeg (en verplicht werd) . Maar stel je voor je boekt een reis naar India en het reisburo zegt dat omdat zij het financieel zwaar hebben dat de reis niet verder gaat dan Maastricht.
Ik verlang al jaren naar mijn pensioen, want ik heb zwaar werk waar ik steeds slechter in wordt omdat ik moe ben (en 60 jaar). Nu weer uitstel, nu weer tot 68 doorwerken.Maar ik geloof dat niet meer, ik ben nu 1 x te veel besodemieterd. ik geloof nooit dat ik op regulier wijze mijn pensioen ga halen. ik weet zeker dat nu ze de smaak te pakken hebben en de weerstand onder de bevolking tegen het verhogen van de pensioen gerechtigde leeftijd suf gebeukt is dat de pensioengerechtigde leeftijd volgend jaar weer verhoogd wordt, en daarna weer en daarna weer, met natuurlijk heel erg goeie argumenten, dat wel.
Ondertussen werk ik nog steeds 36 uur, dat was minder dan toen ik begon want, als ik 10 % minder ging werken dan konden zoveel anderen aan het werk. De ADV. nog steeds hebben we een onbenut arbeids potenciaal van 1,3 miljoen mensen in Nederland volgens het CBS (nov 2017)en nu worden we juist langer aan het werk gehouden terwijl dat niet meer kan, niet gewenst of nodig is.
Maar dit soort beleid volgt altijd de weg van de minste weerstand. Niet van de beste oplossing. Het resultaat is dat mensen of met een miezerig pensioentje moeten genoegen nemen, of doorwerken tot ze erbij neervallen en ziek melden en dat zie je in de grafieken duidelijk terug komen.

Ik zie dhr Borgdorf in een van zij Blogs dat ook zeggen: in sommige beroepen kan dit niet meer. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dit hoor ik al jaren en het gebeurt toch. Ik zit in een beroep waar dat voor geldt, maar behalve beperken van rechten en verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd gebeurd er helemaal niets.
Aangezien ik het niet voor het zeggen heb, moeten we ons vertrouwen stellen in dat dhr. Borgdorf dat voor ons doet.
Ik ben benieuwd.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff