« Regeerakkoord: pensioen blijven we samen regelen | Hoofdmenu | Zorgen over Belgische kernenergie »

10/20/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

C. Muurling

? ...... In februari bereikte u een dieptepunt tegelijkertijd kreeg u te horen dat uw salaris een giga sprong vooruit maakte. Hoe durft u hier praatjes te verkondigen die de mensen financieel slecht doen terwijl u er giga op vooruit gaat en nog steeds elk jaar vele duizenden er bij krijgt.
Ik heb totaal geen respect voor mensen en organisaties als u die continue alles badinerend toespreken dat het niet anders is en dat we er maar mee moeten leven. U verkondigt gore en grove leugens alleen om uzelf uw super salaris te verantwoorden Het is een grove schande dat u en u soortgenoten er nog steeds zijn want u bent er helemaal niet om een ieder een goed pensioen te geven. Uw opdracht is om een ieder mak te houden en zelfs valse informatie te verstrekken. Geen respect Borgdorff. Het is gewoon en grove schande om uw clientèle zo schoftig te behandelen.

Lemon

@Maar de lage rente gooide roet in het eten. 

Even nog terughalen hoe men gefixeerd op de renteontwikkeling, die heeft uitgewerkt voor de toekomstige generaties. Maar hierdoor de huidige pensionados niet laat profiteren van de actuele kapitaalgroei die los vd dekkingsgraad plaatsvindt door de beleggingsresultaten.

*** Rekenrente

Tot slot zijn er veranderingen gekomen in de manier waarop de rekenrente wordt vastgesteld waarmee fondsen hun verplichtingen waarderen (rekenrente). In 2012 werd de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) geïntroduceerd. Dit is een lange-termijn-evenwichtsrente waar de rekenrente van pensioenfondsen voor lange looptijden naartoe beweegt. De reden om de UFR in het leven te roepen was het ongewone verloop van de rentetermijnstructuur.[8] Deze had namelijk op een gegeven moment een aflopend verloop voor lange looptijden. Met andere woorden: de lange rente was onder de korte rente gezakt. Om verschillende redenen is dit een ongewone marktomstandigheid (zie Smid, 2012).

Met de introductie van de UFR kwam de lange rente weer boven de korte rente te liggen. Direct na de invoering in 2012 leidde dit tot een stijging in de gemiddelde dekkingsgraad van 3%. Uiteindelijk oordeelde een commissie met externe deskundigen dat de UFR te hoog was vastgesteld. De door de commissie voorgestelde alternatieve berekeningsmethode is vervolgens overgenomen door de toezichthouder en per 15 juli 2015 geïmplementeerd. Bij de invoering leidde deze nieuwe UFR tot een daling van de dekkingsgraad van een gemiddeld fonds met ongeveer 5%-punten.[9]
De afgelopen jaren is de koopkracht van gepensioneerden met een aanvullend pensioen achtergebleven bij die van andere groepen (figuur 5). Sinds 2008 is het verschil tussen de gemiddelde aanvullende pensioenuitkering en een voor de prijsinflatie gecorrigeerde uitkering opgelopen tot 7,2% (figuur 6). De werkelijke aanvullende pensioenuitkering bedroeg in 2015 gemiddeld 11.000 euro op jaarbasis. Dat is € 850 per jaar minder vergeleken met een voor de prijsinflatie gecorrigeerde uitkering. De negatieve impact van de gemiste indexatie op het totale bruto beschikbare huishoudinkomen bedraagt 0,7%. Het verschil tussen het werkelijke uitgekeerde aanvullende pensioen en een voor de cao-loonstijging gecorrigeerd pensioen bedroeg 8%. Dat komt neer op een uitkering die op jaarbasis € 950 lager is dan wanneer volledige compensatie voor de looninflatie zou zijn gegeven. Gezien de huidige stand van de dekkingsgraad hoeven gepensioneerden ook de komende jaren niet te rekenen op indexatie.
Hoeveel meer achterstand fondsen de komende jaren nog gaan oplopen, hangt sterk af van de ontwikkelingen op de financiële markten, maar we moeten zeker rekening houden met een scenario waarin in ieder geval de komende jaren niet of nauwelijks kan worden geïndexeerd.

.... De lage rente zou bij individuele spaarpotten een veel minder groot probleem vormen, doordat pensioenen expliciet risicovol worden en er daarom met hogere rendementen mag worden gerekend. Een nadeel van een individueel stelsel is dat de verschillen tussen generaties zullen toenemen, doordat het instapmoment op de vermogensmarkten zeer bepalend wordt voor het pensioenresultaat. Alleen in een variant waarin beleggingsrisico’s tussen generaties worden gedeeld kan dit worden beperkt. https://economie.rabobank.com/publicaties/2016/mei/aangescherpte-regels-en-lage-rente-belemmeren-indexatie-pensioenen/

j.tabak

ook ik erger me de laatste jaren steeds meer aan de vreselijke verhogingen van hoge pieten.
Dit terwijl de gepensioneerden er al jaren op achteruit gaan en de minima ook meestal er bekaaid afkomen. Geen christelijk-sociaal beleid!!!!!

EM Koestal

Beste mijnheer Borghoff waarom vertelt u het halve verhaal. Uw 1 cent verhaal komt voort uit de fictieve rekenrente die u vanuit de overheid moet toepassen. Als u de rente verhoogd, dan is er meer dan genoeg ruimte om de pensioenen op te hogen.
Als mijn belangenbehartiger verwacht ik dat u de overheid hieover dagelijks kappitelt. Het beleggingsvermogen is vanaf 2007 verhoogd van 85 nasr 185 miljard.
Dat voor de huidige en toekomstige deelnemers aan het pensioenfonds meer dan voldoende.

Jerry Joseph

Meneer Borgdorff, waarom worden soms reacties, wel hard maar zonder echt dreigende taal van deze blog afgehaald. Mag de waarheid hier ook al het daglicht niet meer zien.Maar ik herhaal nogmaals: "Banken staan niet bekend als goede instellingen, toch zult U in Europa geen enkel bank vinden die bij sparen er eerst maar 25% over het totale bedrag vanaf haalt, de Nederlandse Bank, toezichthouder van pensioenfondsen is de enige die dat doet. Zijn de hoge pieten zo onbekwaam of erger nog doen ze dat bewust?".
Opdoeken die handel van pensioenfondsen, en het grote kapitaal verdelen onder alle huishoudens van Nederland.

j.th.scholten

Laten we hopen dat het goede nieuws zich nu voortzet.
Volgende week is het de beurt aan Mario Draghi die w.s
gaat besluiten om te beginnen met het langzaam afbouwen van het "Opkoopprogramma"van obligaties en dan maar hopen dat de rente verder gaat stijgen.


Dit in onze enige hoop op een begin van het indexeren van het pensioen.
Elkaar de "zwarte" Piet toespelen helpt niet.( Heeft geen zin)

Louis Sparidans

Uw opmerkingen zijn juist, heer of mevrouw Scholten.
Ofschoon ik overigens niet de behoefte voel om de heer Borgdorff te verdedigen, keur ik ‘persoonlijke aanvallen’ op wie dan ook ten zeerste af.

Zelfs als de directeur van het PFZW zijn werkzaamheden helemaal ‘voor niks’ zou verrichten, resp. diens huidige kosten geheel en uitsluitend worden afgezet tegen het aantal pensioenuitkeringen per maand, dan zouden deze uitkeringen gemiddeld met minder dan een stuiver per maand kunnen stijgen.

Een en ander is rechtstreeks af te leiden uit het jaarverslag over 2016. Nog afgezien van het feit dat de directeur het merendeel van zijn tijd niet aan de pensioenuitkeringen sec zal hoeven te besteden.

Grieven over de hoogte van de rekenrente waaraan wettelijk moet worden voldaan kunnen beter gericht worden aan de directie van DNB, of nóg beter rechtstreeks) t.a.v. de heer Draghi, president van de ECB. Dáár moet inderdaad dé oplossing vandaan komen voor het wederom kunnen indexeren van onze pensioenen.

j.th.scholten

helemaal met louis eens.

Jos Driessen

Wij hebben betaald voor een welvaartsvast pensioen. De pensioenfondsen worden gedwongen tot contractbreuk, door onze overheid die het bestaan van onze pensioenreserves misbruikt om "de arbeidskosten" omlaag te brengen. Wij moeten slechts op de juiste politieke partijen stemmen om dit weer recht te zetten. Fatsoensregels behoren wel degelijk tot de grenzen van de economische wetenschap.

CrM

Er is geen goed nieuws Scholten Het is met name pappen en nat houden en voor de mensen die nauwelijks geld hebben is het een drama maar dat kan en kunnen de mensen die hier hun goede salaris verdedigen toch niets schelen.
Volgens het kabinet gaan we er gemiddeld op vooruit. Oh ja?
Ik krijg de afgelopen weken net alle verhogingen van al mijn verzekeringen door en dan moeten de energie kosten nog komen. Het is meer dan walgelijk om te constateren dat de mensen hier met hun grote mond en waarschijnlijk een topinkomen er niets van zullen merken.

Lemon

@contractbreuk...

Nog toegelicht: Let op de latente fiscale claim.


*** Verplichtstelling

In Nederland wordt de tweede pijler pensioenregeling vaak verplicht gesteld om een hoge mate van economische en sociale solidariteit te handhaven. Bovendien kan op deze manier voorkomen worden dat het pensioen een element van concurrentie op de arbeidsmarkt wordt, wat loononderhandelingen eenvoudiger en doorzichtiger maakt en voorkomt dat een neerwaartse spiraal ontstaat die het pensioensysteem afbreekt. Tenslotte is van belang dat de markt geen pensioenen volgens het beschikbare-uitkeringssysteem kan produceren (marktfalen) en de kosten en risicoverdeling van het beschikbare-premiesysteem ongunstig zijn voor de consument (voor een extreem voorbeeld, zie de woekerpolis-affaire).
Tegenover dit wettelijk monopolie staat niet alleen een zeer gedetailleerd toezicht van de overheid, maar ook een afbakening van het werkterrein van pensioenfondsen (taakafbakening). Instellingen die alleen pensioen uitvoeren (dus niet betrokken zijn bij het tot stand komen van de pensioenregeling) zijn niet gebonden aan de taakafbakening, maar genieten ook niet de bescherming van de verplichtstelling. http://www.infopensioen.nl/pensioenen/

De totale, collectieve, "spaarpot" voor de oude dag in Nederland is zeer groot.[1] De gevolgen van de vergrijzing zullen in Nederland daardoor relatief minder hevig zijn dan in andere landen, maar niet verwaarloosbaar. Bovendien heeft de overheid een latente fiscale claim op de belastingvrij opgebouwde pensioenpot van circa 450 miljard en een claim op de latente premies zorgverzekeringswet van circa 60 miljard.

Nederland heeft de grootste pensioenvermogens ter wereld. Eind 2011 bedroegen die 138% van het bruto binnenlands product.[2] (Duitsland beschikte over 5,5%, wat daar een grote nadruk legt op de eerste pensioenpijler). Eind 2014 was dit opgelopen tot boven de 200% bbp.[3] met een pensioenvermogen van 1240 miljard,[4], drie keer de staatsschuld en twee maal de uitstaande hypotheekschuld.[5]

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Pensioenfonds

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff