« Een appeltje voor de dorst | Hoofdmenu | Die rottige rente »

07/20/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

de vermogenspositie is in het tweede kwartaal gedaald met 1,1 miljard, dus geen enkele reden om te juichen. Optisch is de dekkingsgraad verbeterd door de gestegen rente, maar die heeft geen (positieve) invloed op de reeele vermogenspositie.

Louis Sparidans

Het is waar Nico.
Vanwege de enerzijds iets verbeterde dekkingsgraad als gevolg van een (lichte) stijging van de rentestand is anderzijds het rendement op een deel van de beleggingen tegelijkertijd iets gedaald.

Het is als een spiegeling van dezelfde feiten. Het rente-effect op bijvoorbeeld vastrentende waarden ijlt immers altijd na en herstelt zich vervolgens meestal weer. Zij het dat natuurlijk ook valutaverschillen e.d. nog een rol spelen.

Een lichte verbetering van de dekkingsgraad is daarom in mijn ogen meer waard dan een tijdelijke (geringe) achteruitgang van het beheerd vermogen. Nog even geduld, mits de dekkingsgraad opnieuw daalt als onverhoopt de rentestand weer onderuit gaat.

Ik ben derhalve iets positiever, ofschoon ik op korte termijn ook geen ‘wonderen’ voor de pensioenfondsen verwacht die de pensioenrechten ‘spectaculair’ zullen doen toenemen.

C. Muurling

Steeds (al jaren) dezelfde uitleg. Wat moeten de mensen er van geloven? Wat staat ons dan te wachten als er weer een financiële crisis (en die gaat er komen) komt?! Wat moet er toch veranderen om deze financiële wereld eens anders in te richten. Die uitleg wil ik eens horen.

Huub Esten

We worden nu al 10 jaar gegijzeld door een volledige verkeerde en niet relevante rente en onze pensioenbobo's inclusief Peter zijn niet bij machte om dit de politiek duidelijk te maken. Verplichtingen berekenen op basis van dagrentes is absurd, zeker wanneer die verplichtingen over soms 60 jaren zijn gespreid. Prestaties van pensioenfondsen zijn af te meten aan hun langjarige gerealiseerde rendementen (Bij PfZW laatste tien jaar 6%,vanaf oprichting ruim 8%). Wanneer je dan bijvoorbeeld het voortschrijdende 10 jaars gemiddelde rendement hanteert voor de berekening van de verplichtingen en dan tegelijk ook voor de berekening van de premies krijg je veel hogere dekkingsgraden en waren we allang aan het indexeren zonder dat dit financieel het PfZW pijn doet. De pensioenbobo's kennen dit verhaal, sommigen hebben zelfs de guts om toe te geven dat dit eigenlijk een veel betere en juiste rekenmethodiek is. Maar ze durven de strijd niet aan met de politiek en DNB want die willen dat niet. Terwijl ik net meen dat onze pensioenbobo's zijn aangesteld om de belangen van de pensioendeelnemers te behartigen, daarvoor ook heel goed betaald worden, maar die de moed missen te doen waarvoor ze betaald worden, nl. zorgen voor goede en geïndexeerde pensioenen. Soms voel ik plaatsvervangende schaamte bij dit lafhartig gedrag.

nico medema

het mailtje van pfzw aan de deelnemers, waarin wordt gesteld dat de financiele positie is verbeterd, is dus feitelijk onwaar

Carla van der Linden - Mali

Goedemorgen, ik heb met aandacht uw blog en de bovenstaande reacties gelezen. Mij moet nu toch eens een belangrijke vraag van het hart. Op welke gronden wordt er voor bepaalde beleggingsfondsen gekozen en is het wellicht zinnig om dit jaarlijks tegen het licht te houden ? Het gaat hier om grote investeringen en om grote groep pensioenen tenslotte.Het is, mijns inziens, moeilijk te accepteren voor de mensen die al heel lang aan hun pensioenopbouw bezig zijn (geweest) om met een verlaging geconfronteerd te worden.

J.Th Scholten

Zijn de overheadkosten van ons pensioenfonds niet te hoog? Is er op een of andere manier samenwerking met andere fondsen qua beheer mogelijk? Dan bedoel ik b.v de peperdure bureaus die voor ons pensioenfonds werken.
Misschien nog andere suggesties???

Lemon

Ons drama van bevroren uitkeringen nog eens dunnetjes uit de doeken gedaan...dat maakt de dreiging van kortingen des te schrijnender.

*** Pensioenfondsen hebben twee beleggingspijlers: leningen, vaak staatsobligaties en beleggingsproducten zoals aandelen en vastgoed. Volgens regels van de overheid, in dit geval De Nederlandse Bank, is de rekenrente bepalend voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. De hoogte van de dekkingsgraad per 31 december is dan weer bepalend of een pensioenfonds moet korten of niet. Als norm geldt een dekkingsgraad van 104 procent. Voor elke uit te keren euro moet het pensioenfonds minimaal 1,04 euro in kas hebben. Let wel de rekenrente bepaald de dekkingsgraad, niet de werkelijke cijfers. Elk procentpunt van de rekenrente is goed voor 15 procentpunten van de dekkingsgraad.

Want wat is het geval. Terwijl sinds 2003 de pensioenreserves méér dan verdubbeld zijn creëert de overheid een valse werkelijkheid door alleen de rekenrente te laten gelden voor de dekkingsgraad. Niet het werkelijke rendement dat een pensioenfonds gehaald heeft. Punt is namelijk dat het gemiddelde pensioenfonds een jaarlijks rendement op zijn pensioenvermogen haalt van ongeveer 7 procent. Dat is iets heel anders dan die lage rekenrente van 2 procent. Uitgaande van het rendement van 7 procent zouden de pensioenfondsen vanaf 2008 de pensioenen makkelijk hebben kunnen indexeren en zouden pensioenkortingen volstrekt overbodig zijn geweest.

De argumenten die de overheid gebruikt, waardoor de dekkingsgraden kunstmatig laag gehouden worden, zijn dus de lage rekenrente en de stijgende levensverwachting van de huidige jongeren. Beiden zijn drogredenen. Het jaarlijks rendement op de pensioenreserves levert over een pensioenbedrag van 1000 miljard 70 miljard euro op. Dat is exclusief de inkomsten aan pensioenpremies. De jaarlijkse pensioenuitkering aan gepensioneerden is ruim 25 miljard euro (CBS 2011). Per jaar wordt er dus 50 miljard euro aan de reserves toegevoegd, exclusief de premieafdrachten. Vandaar die verdubbeling aan pensioenreserves.

http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/10/overheid-pleegt-persioenbedrog/

C. Muurling

Lafhartig is goed verwoord Huub. Ze krijgen schrikbarend veel betaald en nemen geen verantwoording, getuige weer het gedoe van het Gen-X gedoe in Rotterdam waarbij de wetenschapper gelukkig geholpen wordt door Mr. Pieter van Vollenhove. Het Plaatselijk openbaar bestuur laat hier weer zien dat ze hun macht ten koste van alles willen misbruiken, maar dat gaat ze gelukkig niet lukken.
Zoveel voorbeelden en daar horen de verantwoordelijke pensioenfondsen bobo's ook bij (getuige de Zwarte Zwanen afleveringen). Inderdaad, lafhartig is goed verwoord!

P.J. Koopmans

Beste Lemon,

Mijn vraag is: "Wat is de reden van onze overheid met de DNB om deze regeling te hanteren?" Ik geloof toch echt niet dat zij dit doen om ons een oor aan te naaien of omdat zij niet kunnen rekenen.

Groetjes
Pier

Jerry Joseph

Wel, wel, wel, waarom nog al die onzin praat, sorry Peter, U bent misschien wel 'n goed man, maar wees nou eens eerlijk hoe kan die rente vooruitgang 'n beter rendement geven, zodat de pensioenen kunnen worden aangepast aan de loonontwikkeling? U gaat er nog steeds prat op dat het fonds het op de financiele markt het heel goed doet, en dat is zeker waar. Maar om de vooruitgang en aanpassing van de uitkeringen aan te passen aan de rekenrente, wat 'n totale onzin. Sorry, foei, foei, en nog eens foei! De vooruitgang van het fonds is nog voor geen 2% afhankelijk van de rentestand, de vooruitgang van het fonds is gebaseerd op andere finaciele beleggingen. De oorzaak van het niet waar komen van de beloofde indexering van de pensioenen is dan zeker niet de rekenrente, maar wel het feit dat er voor
teveel jaren is belegd in constructies waar er voor jaren geen geld kan vrijkomen om de beloofde pensioenen te voldoen. Ja op die manier kan het pensioenfonds wel heel en heel rijk worden, maar zo is het fonds enkel maar bezig om 'n enorm kapitaal op te sparen, het doel van 'n goede pensioenvoorziening is hierbij echter totaal overboord gegooid! Dus,beste heer Borgdorff, geen verhaaltjes meer, geen onzin meer, jullie hebben totaal gefaald. Daarom is het onzin dat nu nog steeds jonge werknemers verplicht worden deel te nemen aan zo 'n risico fonds, vele begaafde mensen kunnen hun centen beter beleggen en beter gebruiken als bij dit risicovolle pensioenfonds pensioenfonds. Rekenrente, ja 'n lachertje, alle verhaaltjes 'n lachertje, wees 'n man en zeg nu eindelijk eens de waarheid, en die is als volgt "Het pensioenfonds heeft belegd, zo goed mogelijk, maar wel met 'n optie dat het geld niet op de nodige tijd kan vrijkomen, daarom moet er bezuinigd, 'n zelfs klein gedeelte van het enorme kapitaal overschot kan daardoor niet op tijd vrijgemaakt worden om de beloofde verplichtingen te voldoen. Ja, met jullie enorme kapitaal, jullie hebben grof gefaald, wees nou eerlijk voor hoeveel jaar hebben jullie duizenden mensen in de puree geholpen.

Lemon

Heer Koopmans,

De waaromvraag om alles aan de rekenrente op te hangen en het rendement van de beleggingen te veronachtzamen?
Mogelijk dat de verminderde opbrengst van het uitgeleende liquide kapitaal een grotere impact heeft op de geldstroom dan de toch virtuele(handelscijfertjes op een scherm) waarde van de aandelen/obligaties.Plus de gevoeligheid voor beurscrises.
Zie ook het vermoeden vdhr Jerry Joseph hierboven.
Maar dan nog houden gepensioneerden er een onbestemd gevoel aan over dat hun fonds miljarden jaarlijks bijschrijft en zij dit eigenlijk sponsoren.

C. Muurling

Goed relaas Jerry, maar we zullen iets anders moeten doen om dit soort "misdaad" een halt tot te roepen. En vergeet ook niet dat dit soort mensen er de laatste jaren er gigantisch op voorruit zijn gegaan. Wat moeten we nu doen om het tij te keren voor echte gerechtigheid!

Lemon

Aanvullend: Dit soort gedachten ,zoals die van Maxime Verhagen (voorzitter bouwend Nederland) zijn ook verontrustend.

***https://mobile.twitter.com/i/web/status/892459948961091584

P.J. Koopmans

Ok. Dank voor je reactie. Maar waarom zeggen ze dat niet gewoon dan?

Lemon

Het is teveel een optelsom van afspraken en maatregelen resulterend in dat beleid. Voor buitenstaanders door de abstractie vh onderwerp
ws meer leidend tot meer vragen en kritiek. Kortom daarom die versimpelde verklaring van rekenrente en dekkingsgraad.

C.Brandwijk

Ik meen dat rond 1970 werd gewerkt met een vaste rekenrente van 4%,waarmee voor de lange termijn alle pensioenwaarden vast stonden.
Is het niet zo dat in de 90er jaren op verzoek van de pensioenfondsen men is overgegaan op de marktconforme rekenrente?
Door de hoge marktrente kwamen de pensioenfondsen daarmee tot een veel optimistischer rekenmodel en zeer hoge dekkingsgraden.Bij de recente lage rentes zit men nu op de blaren, jammer voor ons ouderen, meer ruimte voor de toekomst van onze nakomelingen.
C.Brandwijk.

J.Th Scholten

Ik denk dat we voor onze nakomelingen voldoende over houden.
Is het niet zo dat tegenwoordig nog mensen zijn die van 1 pensioen moeten rond komen terwijl de tweeverdieners van tegenwoordig allebei pensioen opbouwen ( incl nabestaandenpensioen)
Verder hebben de nakomelingen nog voldoende tijd over want de rente zal hoe dan ook weer gaan stijgen. Ik hoop dat er voor de ouderen ook nog "die" tijd over is.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW