« Samen aan tafel | Hoofdmenu | De weg naar boven »

06/22/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Luuk

Ik begrijp dat het aantal gepensioneerden t.o.v. het aantal werkenden steeds meer toeneemt. Zou het dan niet logisch zijn om het aantal gepensioneerde vertegenwoordigers in de pensioenraad navenant te laten stijgen zodat ze naar rato vertegenwoordigd worden?
Gebeurt dit ook? Nu hebben werkgevers en werknemers elk 9 vertegenwoordiger en de gepensioneerden 6. Door de werkgevers en werknemers samen een meerderheidsbelang te geven in de raad delven de gepensioneerden relatief makkelijk het onderspit. Er is in het verleden voor deze verdeling gekozen maar toen er nog relatief veel werkenden en weinig gepensioneerden. Nu dit niet meer zo is kun je je afvragen of de laatste groep niet ook sterker gereprensenteerd zou moeten worden in de raad. Kortom: waarom krijgen werkgevers en werknemers nu nog meer afgevaardigden dan de steeds groter wordende groep gepensioneerden?

lineke heideman-schmidt

Ik ben nu 63, werk part-time in verpleeghuis,50 procent baan ,niveau 3 Ziekenverzorgende I.G. Misschien is mijn vraag totaal niet relevant op het bovenstaande maar plaats deze toch....
Mijn A.O.W en Pensioenleeftijd is 67, mijn man is helaas overleden, ik wil graag blijven werken ,werk met liefde in de zorg, maar graag minder uren zodat ik nu al meer tijd heb voor kinderen, kleinkinderen , familie en vrienden en sparen in mooie momenten.
Maar wel met behoud van volledig pensioenopbouw!!
Ik krijg dit niet duidelijk, antwoord is overal, overleg met je werkgever. Is dit wettelijk geregeld? Stel het zeer op prijs als ik hierop een concreet duidelijk antwoord kan krijgen, zodat ik daarmee voorbereid naar mijn werkgever kan gaan voor een overleg.

b.v.d

en met vriendelijke groet.

Sicco de Jong

Als gepensioneerde ben ik natuurlijk zeer geïnteresseerd in onze medezeggenschap. Ik ben namelijk nogal geschrokken van het feit dat het gouden randje om mijn pensioen, nl. de welvaartsvastheid plotseling is verdwenen. Ik heb begrepen dat de Pensioenraad nog geprotesteerd heeft maar dat het bestuur toch op een waardevast pensioen is overgestapt.
Geen wonder natuurlijk met maar één (1!) vertegenwoordiger van de gepensioneerden in uw bestuur tegenover 5 werknemers en 6 werkgevers, terwijl het vermogen voor een derde van de gepensioneerden is. Die mevrouw zal niet veel in te brengen hebben, bovendien lijkt ze me meer geschikt voor een werkgeversfunctie in uw bestuur.

Ruud

Beste Peter,

Ook deze blog met interesse en plezier gelezen. Volgens mij staat er echter in deze blog een onjuistheid.

Je schrijft onder Pensioenraad:
“De Pensioenraad adviseert het bestuur vooraf over onder meer het pensioen- en beleggingsbeleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel is niet vrijblijvend: de raad kan het bestuur in het uiterste geval zelfs schorsen of naar huis sturen.”
Volgens mij is dit een “oud” recht van de pensioenraad en is met de gewijzigde bestuursstructuur in 2014 dit recht bij de Raad van Toezicht komen te liggen.

Zie Statuten 2017 Artikel 15 Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht
Lid 7 De raad van toezicht kan leden van het bestuur schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.
Lid 8. In ieder geval is sprake van disfunctioneren indien het bestuur een besluit als bedoeld in lid 3 heeft genomen zonder goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat de beslissing om zonder goedkeuring tot dit besluit over te gaan nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en de werkgevers dan wel dit besluit voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.
Zie verder ook lid 9 en 10 van dit artikel.

De pensioenraad heeft conform de pensioenwet wel enquête recht; zie statuten artikel 18 lid 8.

Ondanks deze omissie is de laatste zin -“Werkgevers, werknemers en gepensioneerden zijn bij PFZW dus echt samen de baas. In het bestuur én in de Pensioenraad”- volkomen terecht.

nico medema

helaas is er iets niet goed gegaan bij de selectie van een nieuw bestuurslid namens de gepensioneerden, die had moeten worden gekozen uit die deelnemers van pfzw. In het selectieprofiel is verzuimd om dat op te nemen.

Elly jansen

Het staat nergens duidelijk vermeld. Mijn flexpensioen omgezet in een, verhoogd ouderdomspensioen. Kan ik het flexpensioen vanaf datum aow/gerechtigde uitsmeren over een periode van 5 jaar en niet zoals u aanheeft over een periode van 15 jaar. Dus: de eerste 5 jaar het flexpensioen volledig gebruiken.

Lemon

@ "...de laatste groep niet ook sterker gereprensenteerd zou moeten worden in de raad."

Als lid vd BPP kun je natuurlijk de mede-pensionados dat belang voor ogen te houden...met een groeiend ledental.

***PFZW Pensioenraad

Wat bij PFZW 'pensioenraad' wordt genoemd, heet in de wet en bij de meeste andere fondsen 'verantwoordingsorgaan'...Het betreft het orgaan waaraan het bestuur van een fonds verantwoording moet afleggen, advies of instemming moet vragen.

Nieuwe zetelverdeling

BPP is met 1 van de 36 zetels vertegenwoordigd in de Pensioenraad. We zijn dus bepaald geen ‘grote partij’, maar op basis van onze brede kennis en ervaring wel invloedrijk. Door onze vertegenwoordiger oefenen wij direct invloed uit op het beleid van het fonds. Ons pensioen ontvangen we rechtstreeks van PFZW, dus is het zaak het pensioenbeleid, de (mogelijkheden tot) indexering, de kosten en de beheersing ervan op de voet te volgen. Zo kunnen we ‘ingrijpen’ indien naar het oordeel van de BPP de belangen van gepensioneerden (kunnen) worden geschaad of wanneer er niet op evenwichtige wijze aandacht aan wordt besteed.  

Op grond van die nieuwe wettelijke bepalingen werd in 2013 de zetelverdeling in de Pensioenraad gewijzigd. Werknemers gingen naar 18 (was 12) en pensioengerechtigden naar 6 zetels (was ook 12). De resterende 12 zetels bleven bij de werkgevers. Naast AbvaKabo/FNV met twee, kwam ANBO met drie zetels in onze geleding. De ene resterende zetel viel toe aan BPP.Elke twee jaar wordt deze verdeling opnieuw berekend op basis van het aantal leden met een PFZW-pensioen. Alleen daarom al is het van groot belang dat wij ons ledental verder doen toenemen.
https://www.pfzw-belangenvereniging.nl/uwpensioen/pfzw-pensioenraad

nico medema

er zit nu dus geen enkele gepensioneerde in het bestuur, te gek voor woorden

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff