« Parijs, Trump en een Spaanse bank | Hoofdmenu | Samen de baas »

06/16/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Ik was een van de deelnemers aan de bijeenkomst die de heer Borgdorff hierboven beschrijft en inderdaad, we hebben twee uur lang tamelijk intensief gesproken over een veelheid aan onderwerpen. Het was een aangename ontmoeting, waarvoor dank aan álle deelnemers!

Het is de heer Borgdorff en zijn medewerkers wel toevertrouwd om middels zijn blog op enkele thema’s nog eens terug te komen. Hier en daar zal dat ook voor andere lezers van deze blog resp. deelnemers aan ons pensioenfonds tot meer verduidelijking kunnen leiden.

Ad Schouw

In de nieuwsbrief wordt veel aandacht besteed aan ethisch beleggen.
Samen werken aan een mooie toekomst.
Dat klinkt mooi, maar de dekkingsgraad is nog steeds beneden peil 93,4%. Mijn pensioen wordt voor de zoveelste keer niet geïndexeerd,
dat betekent alleen achteruitgang.
D e regering(en) zijn verantwoordelijk voor klimaatveranderingsmaatregelen, pensioenfondsen zijn zakelijke financiële instellingen verantwoord voor een zo goed mogelijk pensioen
Ik heb dus liever uitleg waarom het beleggingsbeleid van PZWF niet leidt tot een beter dekkingsgraad

nico medema

de dekkingsgraad kruipt langzaam richting 100%, waarschijnlijk dit jaar al haalbaar, helaas niet genoeg voor indexering. De actuele dekkingsgraad is bijna 98%, de beleidsdekkingsgraad loopt in een opgaande beweging automatisch wat achter.

nico medema

merkwaardig, dat er namens de gepensioneerden geen gepensioneerde in het bestuur is gekozen. geschikte kandidaten genoeg denk ik

Luuk

Ik zou heel meer duidelijkheid krijgen over de concrete beleidsuitgangspunten van het PFZW voor het nieuwe stelsel? Hier heb ik al meerdere keren om gevraagd maar steeds geen antwoord op gekregen.
Ik zou bijv. willen weten hoe de maximale totale uitkering (dus over de gehele pensioenperiode) die deelnemers kunnen krijgen bij het berekenen van een individuele pot zich verhoudt tot de rechten die deelnemers nu hebben.
Nu: een tot het eind van je leven vastgestelde maandelijkse uitkering wel of niet geïndexeerd. Dat kan dus wel 30 jaar of zelfs nog meer zijn! Anders gezegd: er is nu eigenlijk geen individueel maximum vastgesteld. Ga je vroeg dood dan heb je pech, leef je heel lang dan krijg je ook heel lang het berekende pensioen
Straks: een individueel berekend potje met geld waar je het tot je eind van je leven mee moet doen. Er is dus wel een maximum vastgesteld.
Mijn vraag is simpelweg: hoe verhouden die maxima zich tot elkaar als de plannen van PFZW doorgaan? Met welke achteruitgang zou men rekening moeten houden?
Hoe zit het met het individuele potje van de mensen die al 15 jaar of langer met pensioen zijn en wellicht hun berekende pensioenpot al opgesoupeerd hebben? Hoe lang krijgen die dan nog pensioen en waar komt dat geld dan vandaan?
Zomaar wat vragen die m.i. wel eens opgehelderd mogen worden. Ik zou graag zien dat PFZW aangeeft waar het voor staat en hoe dit beleid gaat uitpakken.

nico medema

de echte dekkingsraad ligt al boven de 100%, zolang het rendement op het vermogen hoger is dan de rekenrente, dat daarvoor immers een (te) voorzichtige benadering is.

P.Lemon

@Hoe zit het met het individuele potje van de mensen die al 15 jaar of langer met pensioen zijn en wellicht hun berekende pensioenpot al opgesoupeerd hebben?

De nota becommentarieerd licht het tapijt een beetje op...


***De afschaffing van de doorsneesystematiek betekent ook dat er meer ruimte ontstaat voor keuzevrijheid en maatwerk. De overheid onderzoekt onder meer de mogelijkheid om een bedrag ineens uit te laten betalen, in plaats van in de vorm van jaarlijkse uitkeringen, en denkt daarbij aan een maximum van een kwart van het op de pensioendatum aanwezige pensioenkapitaal. Ook wordt onderzocht of en zo ja onder welke condities het wenselijk is deelnemers de mogelijkheid te bieden tijdelijk geen of minder, of gedurende de hele opbouwperiode minder pensioenpremie te betalen. Verder zijn keuzemogelijkheden in het beleggingsbeleid in ruimere mate mogelijk in persoonlijke pensioenvermogens, zowel voor als na de pensioenleeftijd.

Na de zomer zullen de werkzaamheden aan de aanpassing van het pensioenstelsel, beoogd in 2020, worden voortgezet. Voorop staat daarbij de vraag hoe de nieuwe pensioenovereenkomst vorm te geven, en hoe de transitie daarnaar (tegelijkertijd met die naar een degressief opbouwsysteem) evenwichtig kan plaatsvinden.

(Kabinet zendt perspectiefnota aan de Tweede Kamer juli 11, 2016 |)

www.towerswatson.com/nl-NL/Insights/Newsletters/Europe/accent-op-pensioenfondsen/2016/verdere-stappen-naar-een-nieuw-pensioenstelsel

jvstempvoort

Zo te zien zijn er nog meer vragen dan dat we op de bijeenkomst hebben gesteld. Misschien goed om een volgende bijeenkomst ook aanwezig te zijn. Het is prettig om met elkaar te kunnen spreken en uitleg te horen over de besproken onderwerpen. Daarbij uiteraard ook het blog blijven voeden.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff