« Samen de baas | Hoofdmenu | Een appeltje voor de dorst »

06/30/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

de spelregels zijn onnodig streng, bij 100% dekkingsgraad hoeft er niet te worden gekort en bij 105% is er voldoende ruimte voor voorzichtige indexering. Ik verwacht van pfzw actie richting het nieuwe kabinet om daar wat aan te doen. Er is immers geen risico voor het fonds, omdat bij het zakken onder die normen correctie plaats vindt. Misschien initiatief van "ons" bestuurslid? Overigens denk ik, dat een dekkingsgraad van 100 al eind 2017 (actueel) resp. eind 2018 (beleid) haalbaar is.

Louis Sparidans

Mevrouw Klijnsma is zonder twijfel een aimabele vrouw. Ze maakt echter geregeld de indruk alle pensioenfondsen onder één kam te scheren. Ik heb haar zelfs ooit horen spreken over ‘gemeenschapsgeld’ waar het over private pensioenvermogens ging.

Op dat punt ben ik het met haar geheel oneens. Temeer omdat ook andere EU-partners met begerige blik naar onze pensioenfondsen kijken en soms zelfs al een toespeling maken om ‘alle collectieve middelen van álle EU-landen op dit punt’ maar op één hoop te gooien om zo, uit het oogpunt van solidariteit, mede een ‘gezamenlijke pensioenvoorziening’ te creëren voor álle EU-burgers.

Ik begrijp de zorgen hieromtrent van andere EU-leiders, zeker omdat in de meeste van die landen nauwelijks tot geen private voorzieningen op dit punt bestaan. Nederland steekt met kop en schouders daarboven uit.

Pensioen is een vorm van uitgesteld loon en pensioengerechtigden hebben daar immers veelal, de een meer, de ander minder, zélf voor gespaard ook al was zulks meestal via een verplichte deelname aan een pensioenfonds.

Het is daarom per definitie ‘fout’ om deze pensioenreserves als gemeenschapsgeld te bestempelen. Ik hoop maar dat mevrouw Klijnsma intussen haar mening heeft bijgesteld.

Een (weliswaar kostbare) stelselherziening op individuele basis kan daaraan op korte termijn bijdragen. Zij het, dat als de rentestand ooit structureel verbetert, het niet is uitgesloten dat pensioenbesturen en veel deelnemers waarschijnlijk terug zullen verlangen naar het huidig bestaande collectieve stelsel.

J.Th Scholten

Ik ben het met Nico eens.
Daar komt bij dat het afbouwen "opkoopkoopprogramma obligaties" bij ECB nu in zicht komt om te voorkomen dat er bij een volgende recessie geen gereedschap voorhanden is om in te grijpen.
De rente zal dus op termijn weer gaan stijgen.

Lemon

@de spelregels zijn onnodig streng....

Inderdaad als de nu kunstmatig laag gehouden rente aanvaardbaar gefixeerd wordt?

***50PLUS wil met haar wetsvoorstel de pensioenfondsen in staat stellen hun dekkingsgraad te berekenen met een rente van minimaal 2 procent 

Het ingrijpen van de ECB leidt ertoe dat de vrije marktrente kunstmatig laag is. Daardoor blijft de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen onder het vereiste niveau. Door het ECB-beleid zijn de pensioenfondsen gedwongen te snijden in zowel de uitkeringen van gepensioneerden als in de al opgebouwde aanspraken van de nog werkende deelnemers (‘korten’).

Koopkracht

Het tijdelijk beleid van de ECB kan de pensioenen langdurig aantasten. Tweede Kamerlid Henk Krol heeft zijn wetsvoorstel ingediend om te voorkomen dat veel deelnemers van pensioenfondsen en gepensioneerden permanent in koopkracht achteruitgaan door het ECB-beleid dat slechts tijdelijk van aard is.

Henk Krol: “Het ingrijpen van de ECB is tijdelijk. De gevolgen van dat beleid voor de hoogte van de pensioenen werken nog heel lang door. Voor zowel actieve deelnemers als voor reeds gepensioneerden blijven de eenmaal doorgevoerde kortingen jaar na jaar terugkomen.

https://www.50pluspartij.nl/actueel/1820-initiatiefwetsvoorstel-rekenrente-pensioenen-50plus

nico medema

door die rente-ontwikkeling en de rendementen zal de dekkingsgraad weer boven de 100 komen. Bij de huidige rigide regels zou het mogelijk zijn, dat bij een actuele dekkingsgraad van 105 en de (achterlopende) beleidsdekkingsgraad van 103, de pensioenen gekort zouden moeten worden, terwijl er eigenlijk ruimte is voor indexatie.

Ben de Koning

Vraagt niemand hier zich nu af waarom PFZW zo ongeveer het slechts presterende pensioenfonds is van alle fondsen?
Merkwaardig...

Chris

Inderdaad, maar probeer maar eens kritisch te zijn hier!

Huub Esten

We worden nu al 10 jaar gegijzeld door een volledige verkeerde en niet relevante rente en onze pensioenbobo's inclusief Peter zijn niet bij machte om dit de politiek duidelijk te maken. Verplichtingen berekenen op basis van dagrentes is absurd, zeker wanneer die verplichtingen over soms 60 jaren zijn gespreid. Prestaties van pensioenfondsen zijn af te meten aan hun langjarige gerealiseerde rendementen (Bij PfZW laatste tien jaar 6%,vanaf oprichting ruim 8%). Wanneer je dan bijvoorbeeld het voortschrijdende 10 jaars gemiddelde rendement hanteert voor de berekening van de verplichtingen en dan tegelijk ook voor de berekening van de premies krijg je veel hogere dekkingsgraden en waren we allang aan het indexeren zonder dat dit financieel het PfZW pijn doet. De pensioenbobo's kennen dit verhaal, sommigen hebben zelfs de guts om toe te geven dat dit eigenlijk een veel betere en juiste rekenmethodiek is. Maar ze durven de strijd niet aan met de politiek en DNB want die willen dat niet. Terwijl ik net meen dat onze pensioenbobo's zijn aangesteld om de belangen van de pensioendeelnemers te behartigen, daarvoor ook heel goed betaald worden, maar die de moed missen te doen waarvoor ze betaald worden, nl. zorgen voor goede en geïndexeerde pensioenen. Soms voel ik plaatsvervangende schaamte bij dit lafhartig gedrag.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff