« Formeren | Hoofdmenu | Tijd voor verandering »

03/31/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff

Weer een ‘verstandig stukje’ in uw blog van deze week (zie hierboven). En aardig zo’n gast-les! Ik heb zelf ook eens de eer gehad een voordracht te mogen geven op een basisschool en dat gaf mij ook een fijn gevoel naar aanleiding van de reacties van de kinderen.

Toch kom ik, na deze inleiding, graag nog eens terug op mijn vragen aan u van vorige week en een paar weken daarvoor, waarop tot dusver niet is gereageerd. Niet in uw blog nóch door de Webredactie.
Ik zal niet alles (opnieuw) herhalen. Maar ik ben ervan overtuigd dat u veel van mijn collega-pensioendeelnemers een groot plezier zult doen als u, als het kan kort, meer duidelijkheid kunt geven op deze vragen.

Het moet voor u en uw team toch ‘een koud kunstje’ zijn om de belangrijkste tekortkomingen die er aan het huidige pensioenstelsel kleven op een rijtje te zetten, vóórdat er over een pensioenhervorming wordt gesproken, laat staan dat er op een bepaald moment ook over wordt beslist.

Derhalve zie ik een blogreactie op deze ‘prangende’ vraag graag tegemoet.

P.J. Koopmans

Beste Heer Sparidans,
Ik sluit me hier graag bij aan.

Jan

Beste heer Borgdorff,
Ik sluit mij aan bij Louis Sparidans: wees duidelijk en transparant naar uw deelnemers aan wie PFZW haar bestaansrecht ontleent. Wanneer u de visie heeft dat een nieuw pensioenstelsel noodzakelijk is, dan zou het u sieren om inderdaad uit te leggen wat dan precies de tekortkomingen zijn van het huidige stelsel. Want een goede informatievoorziening en daarbij antwoord geven op relevante vragen van de deelnemers wekt naar mijn mening vertrouwen. En dat vertrouwen kan PFZW goed gebruiken om voor nu en in de toekomst draagvlak te behouden voor (let wel verplichte!) deelname aan uw Pensioenfonds.
Groeten Jan

jvstempvoort

In het blad Eigen tijd las ik dat nu de politiek nu aan zet is voor een nieuw pensioenstelsel.Hoe en wat en waarom.Heb al eerder aangegeven dat je met een kapitaal van 1400 miljard toch ook wel wat te zeggen hebt over pensioenen.Pensioenen die door deelnemers bij elkaar zijn gespaard en in beheer gegeven.En nu moet de politiek beslissen over een nieuw stelsel?In de politiek komen er om de 4jaar nieuwe mensen aan het bewind met andere ideen.Mag er van uitgaan dat de deskundigheid bij de pensioenfondsen groter is dan in de politiek.Waarom moet de politiek daar over beslissen.Wil men weer miljarden uit die gevulde pot,de AOW verlagen bij mensen met een bepaalde hoogte van pensioen,meer controle,een bepaalde neutraliteit.Allerlei redenen waarom de politiek iets zou willen. Als de politiek zich met onze pensioenen wil bemoeien zie ik dat niet bepaald als een vooruitgang, de meeste "hervormingen" zijn anders genoemde bezuiningingen.Gaat het om de jongere generatie , die ook langer moeten doorwerken en dus langer opbouwen,voor hun pensioen.Daar moet de politiek niet mee aankomen.Staat tegenover dat mensen zonder baan en ook jongeren gedurende die tijd niets opbouwen.Minder kapitaal in de pensioenkassen.Die blijkbaar toch goed beheerd worden omdat er sinds 2008 een verdubbeling van kapitaal heeft plaatsgevonden.Toch een heel goed resultaat in crisistijd.Waarom dan toch die politiek en waarom een nieuw stelsel.Daar zou ik graag een antwoord op willen.Ook zou ik wel de mening van dhr Borgdorff willen weten over het feit dat men in het EU parlement weinig of geen premie hoeft te betalen en er wel een riant pensioen aan overhoudt wat ook nog wordt verhoogd ondanks de zeer lage dekkingsgraad 37% en te weinig kapitaal.Nederland heeft afstand genomen van deze regeling.Feit blijft dat hiermee een heel verkeerd signaal wordt afgegeven.En als grote nettobetaler aan de EU doen we hier wel aan mee.

Chris

Alweer van 2014 maar zo wordt er dus met uw geld omgegaan.

http://www.joop.nl/nieuws/bankiers-verdienen-miljarden-aan-pensioenfondsen

De pensioenfondsen zijn niets meer en minder dan een financiele criminele organisatie geholpen door de overheid die geen haar beter is.
Dit relaas komt van betrouwbare onderzoeks journalisten redactie!!! Jullie zouden je moeten schamen!! om dit soort a-sociale toestanden in stand te houden.

P.Lemon

Tja , met geld omgaan....dat doen ze zeker bij de high/top finance mensen, met ons zand in de ogen te strooien.
Huiver...

***Pensioenfondsen zijn schathemeltje rijk

Op dit moment zijn er 3,1 miljoen gepensioneerden. Over 25 jaar, in 2041, zullen dat er 4,7 miljoen zijn (CBS). We hebben dan de piek van de vergrijzing bereikt, want daarna lopen de cijfers terug. De pensioenuitgaven per jaar zijn 30 miljard euro. Het bedrag aan pensioenpremies is ongeveer hetzelfde, ook 30 miljard euro. Wanneer we uitgaan van de huidige pensioenreserve van 1.450 miljard euro en een gemiddeld beleggingsrendement van 4 procent per jaar, dan levert dat in 25 jaar een aanwas van de pensioenreserve op van eveneens 1.450 miljard euro, plus 750 miljard aan premieafdrachten. Dat is samen 2.200 miljard aan totale inkomsten tot en met 2041.

De totale pensioenreserve zou dan, samen met de huidige 1.450 miljard, ruim 3.650 miljard euro zijn in 2041. Het gemiddeld aantal gepensioneerden tussen 2016 en 2041 zal 3,8 miljoen zijn. Het gemiddelde jaarlijks uit te keren pensioenbedrag per gepensioneerde is 10.500 euro, exclusief AOW (CBS). Dat is in 25 jaar 1.000 miljard euro aan pensioenuitgaven.Trekken we die 1.000 miljard af van die 3.650 dan blijft er 2.650 miljard euro over aan pensioenreserves in 2041. Ondanks dat de cijfers niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, krijgen we dat geld nooit op! Niets, maar dan ook niets staat indexering van de huidige pensioenen in de weg. Integendeel.

Om te illustreren hoeveel geld die pot van 2.650 miljard euro in 2041 is: de dan 4,7 miljoen gepensioneerden zouden met een totale pensioenuitkering van 49,3 miljard euro per jaar van die 2.650 miljard euro 53,7 jaar pensioen kunnen genieten. Dan pas zou die pot leeg zijn, wat natuurlijk nooit gebeurd. Dus stop met de fabeltjes dat er voor toekomstige gepensioneerden geen geld zou zijn.

Wat zouden de beweegredenen kunnen zijn om de bevolking, tegen alle logische ontwikkelingen in, wijs te maken dat er pensioentekorten dreigen? Een pensioenreserve van 1.450 miljard in 2016 en een te verwachten 2.650 miljard euro in 2041 zijn gigantisch bedragen. Het lijkt er sterk op dat de overheid, onder de bezielende leiding van Brussel, bezig is een nationale stroppenpot te creëren voor toekomstige overheidstekorten. Denk aan het einde van de aardgasinkomsten. Denk ook aan al die flexwerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers die niet of nauwelijks pensioen opbouwen. Of wat te denken van een Europees pensioensysteem waar Nederland aan zou moeten bijdragen? We leven immers al in een transferunie en het einde daarvan is nog niet in zicht.

Pensioen is uitgesteld loon waarvoor betaald is. Het is eigendom van de pensioendeelnemers. Daar hebben anderen vanaf te blijven.

http://politiek.tpo.nl/column/de-grote-pensioenleugen-er-dreigen-helemaal-geen-tekorten/


jvstempvoort

Met de berekening van P.Lemon wordt de vraag nog groter waarom de politiek zo graag een nieuw stelsel wil.Waarom er niet geindexeerd kan worden. Wat uiteindelijk een politieke keuze is.Met DNB en ECB door de kunstmatig laag gehouden rente.En de door DNB vastgestelde dekkingsgraad van 105%.Wat niet geldt voor de europarlementariers met hun 37% en te weinig in kas.Blijf het op zijn minst een vreemde zaak vinden met mijn boerenverstand.Er zal ook niet 1 politicus opstaan om dit uit te leggen aan burgers.Burgers die eraan meebetalen of ze willen of niet.Daarbij komt nog dat ook anno 2017 er nog schandalig veel wordt verdiend in de financiele wereld dus ook aan onze pensioenen.Geen bezwaar tegen goed verdienen zolang het in balans blijft met hetgeen er voor wordt gedaan maar die balans is er al jaren niet meer.

Herman

Geachte heer, beste Peter,

Ben een frequent lezer van uw blog, maar ook -soms vooral- van de reacties erop.

Ik ben blij dat er bij PFZW andere rekenmeesters werkzaam zijn dan P. Lemon. Gelukkig worden de verplichtingen binnen PFZW niet aangevuld met de “mogelijk toekomstige premie inkomsten”. Wanneer ik naar het jaarverslag van het pensioenfonds kijk, lees ik altijd eerst het verslag/verklaring van de externe actuaris. (pag 132/133 jaarverslag 2015). De laatste zin van de actuariële verklaring luidt:
“Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn is gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen.”

Verder lijkt de rekenmethodiek van P. Lemon de richting op te gaan van een omslagstelsel, maar hopelijk wordt ons pensioen in de tweede pijler nooit zo’n systeem.

Uiteraard kunnen we kritisch kijken naar de wijze waarop de rekenrente wordt bepaald. Ben persoonlijk ook meer een voorstander van een rekenrente specifiek gericht op het individuele pensioenfonds en afgeleid van b.v. een langjarig gemiddelde van de zakelijke en vastrentende waarden in combinatie met de marktrente. Over de verhouding van deze drie elementen kun je vaste richtlijnen opstellen. Dit betekent wel dat ieder fonds een eigen specifieke rekenrente heeft.

Diverse reacties vragen informatie over het waarom van een nieuw pensioenstelsel. Waarom voldoet ons huidige -internationaal geprezen- stelsel niet meer. Als ik even rondkijk op internet (SER, Pensioenfederatie, Netspar) lees ik dat ons pensioenstelsel een bijstelling behoeft en dat is m.i. iets anders dan alles overboord gooien. En terecht kun je je afvragen of de huidige doorsneepremie systematiek nog wel van deze tijd is. Veel deelnemers willen op pensioendatum toch nog meer keuzevrijheid. En een systeem waarin de rekenrente een minder prominente rol krijgt, lijkt me wel wat.

Ik ben gepensioneerd en heb altijd begrepen dat de nominale waarde van mijn pensioen min of meer gegarandeerd is en indexatie afhankelijk is van financiële situatie van het fonds.

Bastiaan

Beste P.Lemon,

Bovengenoemde tekst is een kopietje van website too.
De auteur stelt dat er geen goed model is om de gezondheid van de pensioenfondsen te beoordelen.

Een populistisch verhaal. Er is wel een systeem ( de dekkingsgraad), maar de uitkomsten bevallen de auteur niet.

Vervolgens komt de auteur met een rammelend verhaal, waaruit het lijkt alsof het pensioenstelsel een omslagstelsel is.

Uiteraard wordt de rekenrente op de korrel genomen, en voor een rekenrendement gepleit. Dat kan alleen als de aard van het pensioencontract wordt aangepast.

Tot slot. De norm is dat een gezond pensioenfonds een buffer aan moet houden ter grote van het Vereist Eigen Vermogen. Dat is niet de 105, maar 126 !
De actuele dekkingsgraad ligt onder de 100, en de beleidsdekkingsgraad net boven de 90. Een gat van ca 30%!

Pfzw staat er slecht voor.

Groet,
Bastiaan

Lemon

U citeert uit het jaarverslag :" De vermogenspositie is naar mijn mening slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen.”

Goed dat u ons hierop attendeert...want
blijkbaar wordt deze sombere visie vooral toch gevoed door de politiek aangegeven richtlijnen mbt de kunstmatige rekenrente en hieraan gekoppelde dekkingsgraad.
De realiteit geeft het, terug in het korte verleden, anders aan omdat de 'groei'werd overgenomen door de beleggingsresultaten.
Dat die groei spectaculair is wijzen de cijfers.
Maar het minpunt aan beursgroei is het speculatief element.Maar waarom moet dit de fondsen weerhouden om zich niet 'arm' te rekenen om vervolgens pensionados jarenlang mee te sleuren in het 0-index traject?
U ziet aan het aangehaalde artikel dat vermogens groei zich toch niet laat stoppen en dat zo'n ECB maatregel en haar geldpers nu alleen maar in ons nadeel wordt toegepast.

Chris

Bastiaan, Als de PFWZ er slecht voor staat wordt het dan niet eens tijd dat er koppen gaan rollen (die overigens gewoon een asociale giga handdruk krijgen) en dat de nieuwe leiding eens accepteert dat zij de helft aan salaris krijgen dan de huidige verantwoordelijken?

Of blijven deze bedriegers (niet mijn woorden maar in het algemeen door vele economen en onderzoeks journalisten gebezigd) ons gewoon zand in de ogen strooien.

Lemon zegt (We maken het nooit op), dat zei ik twee jaar geleden al. Voor wie is het geld? Oh ja voor die Europarlementariërs die niets hebben ingelegd, een dekkingsgraat van 37% behaalden maar wel gemiddeld he!!! een pensioen van 8000 per maand krijgen.
Het is schande, schande, schande!

Lemon

@Hr Bastiaan "De norm is dat een gezond pensioenfonds een buffer aan moet houden ter grootte van het Vereist Eigen Vermogen. Dat is niet de 105, maar 126 !"

VEV, dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad....percentages om ons mee om de oren te slaan?

Citeer: Actuarieel is te verwachten dat het VEV varieert tussen de pensioenfondsen onderling van 105% tot 135%. Als een pensioenfonds onder dit eigen VEV belandt, is het verplicht een herstelplan in te dienen.[7]

Een hoger VEV kan, afhankelijk van de wijze van premieberekening, via de zogenaamde solvabiliteitsopslag in de premie leiden tot mindere pensioenopbouw per ingelegde euro en verkleint dan de kans op de voorwaardelijke indexatietoekenning. Zo ontstaan de hogere buffers. Het ABP diende een herstelplan in per 1 juli 2015 op basis van een VEV van 128%.[8] Bij een gemiddeld VEV van de Nederlandse Pensioenfondsen van 30% en een actuariële verplichting van 1200 miljard, is er 360 miljard euro nodig als buffer. De vraag moet dan toch gesteld worden of buffereisen ook te hoog kunnen zijn?[9]
....
Bij de overgang van 31 december 2014 naar 1 januari 2015 steeg dit VEV gemiddeld voor de pensioenfondsen met 5% onder invloed van het nieuwe FTK. Dit leidt tot hogere buffers en hogere premies.[2] https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vereist_Eigen_Vermogen

Bastiaan

Beste Chris,

Je "eist" dat er koppen gaan rollen, vanwege de slechte financiele positie van pfzw.
En dan ?
zouden de nieuw te werven mensen de financiele positie (sterk) kunnen verbeteren ?

Groet,
Bastiaan

Webredactie

Beste meneer Sparidans, u stelt een goede vraag. Peter Borgdorff zal hier vrijdag in zijn nieuwe blog uitgebreid op reageren. Dus we vragen nog een paar dagen geduld

C. Muurling

Herman, als ik het goed begrijp heeft u in ieder geval wel een goed pensioen anders zou u wel anders reageren.
Het is heel goed te weten of iemand van een pensioen van 400 of van 4000 moet rondkomen! Dat zou men hier eens wat duidelijker moeten zijn.

Herman

Beste C. Muurling

Mijn betoog staat los van de hoogte van een pensioen. Heb een goed pensioen maar beslist geen 4000. Zou het erg fijn vinden als mijn pensioen geïndexeerd wordt, maar dan moeten de regels gewijzigd worden. En als je regels wijzigt moet je dat goed beargumenteren en niet doen omdat de huidige regels je even niet uitkomen.

Herman

C. Muurling

Dat ben ik helemaal met je eens Herman, maar zouden de bestuurders, in deze, achter hun pensioenspaarders staan?

Chris

Er zijn er genoeg die voor veel minder geld beter hun best doen dan de huidige graaiers. Gewoon uit moreel oogpunt moet het veranderen Bastiaan. Het roer moet een keer om toch of gaan blijven we de armen uitzuigen?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW