« Vrolijke Kerst | Hoofdmenu | In gesprek »

01/05/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Luuk

Beste heer Borgdorff,
Graag zou ik nu eens wat meer concreets horen over die pensioenhervorming. U vertelt steeds dat het stelsel er schokbestendiger en eerlijker op wordt maar niet dat er sprake zal zijn van collectieve "invaring", een mooi woord voor aantasting, van oude rechten in het nieuwe stelsel. Ik verneem van u niet dat in de voorgestelde varianten oude rechten worden aangetast en dat er daarom zo lang wordt onderzocht of e.e.a. wel juridisch houdbaar is. Ik verneem van u ook niet dat zelfs overwogen wordt om het pensioenregelement te wijzigen (nieuwe artikel 19a en wijziging van artikel 83 in de zin van het schrappen van de bezwaarmogelijkheid door individuele deelnemers) en de pensioenwet aan te passen (om een eind te maken aan de onduidelijkheid wordt nu wettelijk geregeld dat een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomst ook van toepassing kan zijn op opgebouwde pensioenaanspraken en op pensioenrechten) zodat e.e.a. houdbaar kan worden gemaakt.
In deze link worden de onderzochte maatregelen goed toegelicht:
https://www.tkppensioen.nl/informatiecentrum/juridische-aspecten-van-een-nieuw-ftk.
Ook raad ik eenieder aan om de perspectiefnota "toekomst pensioenstelsel" er eens goed op na te lezen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/07/08/bijlage-1-perspectiefnota-toekomst-pensioenstelsel).
Deze nota ademt uit: omdat het huidige stelsel financieel niet houdbaar is (terwijl dit voor een aanzienlijk deel door de regels van de overheid wordt veroorzaakt) moeten we de krachten verenigen om iets te doen wat nu eigenlijk niet kan: het invaren (aantasten) van oude rechten. De pijler waarop die invaring zal moeten berusten is: het dient het algemeen belang en draagt bij aan een toekomstbestendig pensioenstelsel en kan daarom als redelijk worden beschouwd.
Het lijkt me goed wanneer er meer inzicht wordt gegeven in waarom het algemeen belang ermee gediend is. Hoe groot is bijv. de groep die baat heeft bij de pensioenstelselherziening en hoe groot is groep die er nadelen van ondervindt? in welke mate ondervindt welke groep de voor- en nadelen. In welke mate wordt bijv. de groep 50-66 jarigen onevenredig getroffen doordat ze jarenlang de pensioenen van ouderen hebben moeten "subsidiëren" (zoals dat tegenwoordig zo populair genoemd wordt) en nu met een afbraak van hun eigen pensioenrechten worden geconfronteerd?
Om meer inzicht te krijgen in waar ik op kan rekenen wanneer ik met pensioen zou gaan heb ik aan de klantenservice gevraagd in welke mate ik kan rekenen op de in de pensioenplanner aangegeven bedragen of dat ik rekening moet houden met kortingen hierop. Ik krijg hier echter geen duidelijk antwoord op.
Geachte heer Borgdorff: als invaring van oude rechten in een nieuw stelsel zoveel juridische problemen kent, en zelfs een wetswijziging vereist, toont u mij dan eens in een duidelijke blog aan waarom het invaren van oude rechten in een nieuw pensioenstelsel voor degenen boven de 55 jaar gunstig is voor hun pensioen zoals u claimt.
Geeft u me dan ook eens aan of de bedragen in de pensioenplanner nu wel of niet betrouwbaar genoeg zijn om gehanteerd te kunnen worden bij de planning van de financiële situatie na pensionering.

Chris

Zolang er in deze sector schandelijke buitenproportionele salarissen en bonussen worden uitgekeerd is het niet meer dan normaal dat het belang 24/7 gediend wordt. Niets is minder waar, het belang wordt ook nog eens door commissariaatjes en andere (eigen belang) ondermijnt. De mensen zijn niet voor niks boos. Niet zozeer op het immigratie beleid, EU gedoe en andere europeese en wereldse zaken maar meer het als maar groter wordende gegraai van de vooral de top van financiële, verzekerings- en zorgsector wereld. Ook de pensioenfondsen horen hierbij.
Zij hebben de afgelopen jaren jaren vele malen meer salaris ontvangen dan de gewone arbeider die steeds minder krijgt en geen vast werk meer kan krijgen. Het is alleen maar tijdelijke contracten en dan kun je de WW weer in. Ondertussen worden zij rijk en wij doen er niets aan. Zij worden beschermt door een slaafse onderlaag die ook goed betaald krijgt om anders te doen geloven. Vooral de politiek laat dit goed zien. Wat u ook straks gaat stemmen het zal helemaal niets uitmaken want er komen ook nog eens teveel 1 mans partijen op de kieslijst. Dat is juist een verkeerde move om het beleid eens 180 graden te laten draaien.
De grote partijen moeten meer een socialer beleid voeren en dan komt daar vast een goed pensioen stelsel uit zonder gegraai van de huidige zittende pensioen rakkers.

 RB

Beste Chris. Boos? Het ontgaat mij wat dit met het verhaal van de heer Borgdorff te maken heeft. Wat bedoelt u met `gewone arbeider`? In hoeverre acht u de PFZW verantwoordelijk voor het lot van die `gewone arbeider` waar het de salarisontwikkeling en tijdelijke contracten betreft. Wat bedoelt u met de `slaafse onderlaag`? Is dat een onderdeel van de categorie `gewone arbeider`of heeft deze categorie nog andere specifieke kenmerken behalve dan dat deze categorie `goed betaald krijgt`? Tot welke categorie rekent u uzelf en waarom? Vriendelijke groet, Roon

nico medema

in december schreef u, dat nog onduidelijk was of de pensioenen wel of niet verlaagd zouden moeten worden en dat het bestuur eind januari daarover een beslissing gaat nemen. Daarna allerlei berichtgeving over dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden, resp. dat verlaging van de baan is. Is het bestuursbesluit van eind januari dan een wassen neus ?

Chris

Dag Roon, De algemene opinie heden ten dage is dat de Nederlander boos is. Reden is dat de politiek niet schijnt te luisteren en dat alles maar tegen de wil van het volk gedaan wordt terwijl de mensen dat eigenlijk niet willen en dat ze daarvoor niet de zittende politici hebben gekozen!
Er is nog een reden. Het alsmaar (nog steeds) groeiende gegraai van de top van vooral de financiële wereld (en daar horen ook de pensioenfondsen bij. De vergoedingen rijzen de pan uit terwijl de gewone arbeider steeds minder krijgt. Je zal maar een pensioen krijgen van 400 (de gem. pensioen gerechtigde) of van 4000 euro per maand! (de financiële top) Wat nou geen verschil? ER gaat pas wat veranderen als deze laatste groep uit moreel oogpunt eens zelf over haar hart strijkt en haar giga inkomen nivelleert met de modale burger. Dan gaat er pas wat veranderen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff