« Kiezen | Hoofdmenu | Afscheid en welkom »

12/02/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

C. Muurling

IK mis een variant in dit verhaal en de onderzoeks rapporten!
De variant dat deze tien pensioenfondsen opgaan in een nationaal pensioen gedicteerd door de overheid. Hierbij kunnen er nog vele miljoenen bespaart worden aan overhead en salarissen en bonussen voor de top. Dan kunnen al deze excessen van beloning verdwijnen wat weer ten goede komt aan de pensioen gerechtigden zonder dat zij het gevoel hebben dat er van hun ingelegde geld veel wordt afgeroomd.
Nu voelen veel mensen (terecht) dat ook bovenstaand verhaal te wazig is en alleen maar de top van de pensioenfondsen in het zadel houdt.
Dat moet dus veranderen anders kun je het net zo goed zo laten.

Bastiaan

Beste C.Muurling,

Oorspronkelijk waren er 4 hoofdvarianten in omloop, waarvan variant nr. 2 een nationaal pensioenfonds was. Die variant is al eerder afgevallen vanwege te weinig draagvlak.(ser & kabinet)
Voor meer (betrouwbare) info kun je o.a. op de website van de ser terecht.

Groet,
Bastiaan

C. Muurling

Dank Bastiaan,

Misschien is er nu (omdat het toch anders moet) wel begrip en draagkracht voor een nationaal pensioen. Laten we er op hopen, want die "geweldige marktwerking" op van alles heeft alleen maar zeer grote schade en armoede gegeven.

Bastiaan

Beste C.Muurling,

Pensioenfondsen doen niet aan marktwerking (zijn stichtingen). Het nationaal pensioenfonds heeft duidelijk op de lijst gestaan, maar er is onvoldoende draagvlak voor.
Het aantal pensioenfondsen daalt al jaren, er zijn er dus minder, en ze zijn groter.
Pensioenfondsen worden bestuurd door werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

groet,
Bastiaan

Luuk

Er wordt steeds gesproken over de noodzaak tot aanpassing van het huidige pensioenstelsel omdat jong voor oud zou betalen.
Niet duidelijk is wat onder jong en wat onder oud wordt verstaan.
Graag zou ik van dhr. Borgdorff horen vanaf welke leeftijd PFZW vindt dat je in de categorie oud zit en tot welke leeftijd in de categorie jong en wat de nieuwe plannen voor elke groep inhouden. Wie moet het gelag betalen en waar is dit op gebaseerd?
Ook zie ik graag een antwoord op deze vraag: in welke mate worden de toezeggingen die nu nog in de pensioenplanner worden getoond straks nagekomen? Kunnen wij op die bedragen rekenen?
Zo niet hoe kunnen we dan ons pensioen plannen en beslissingen hieromtrent nemen?
Zelf ben ik nu 61 jaar en ik heb niet het idee dat mijn generatie heeft geprofiteerd, integendeel. Jarenlang hebben we betaald voor VUT regelingen waar we niet aan mochten deelnemen en uiteindelijk moeten we nu zelfs door tot ons 67e. Dan is er ook nog eens overgegaan van een eindloon naar een middelloonstelsel.
Eerst werd solidariteit met de oudere generatie gevraagd en nu weer met de jongere. Solidariteit is mooi maar ik hoop dat bij de wijziging van het stelsel bovenstaande goed wordt meegenomen opdat niet dezelfde groep steeds de prijs voor die solidariteit hoeft te betalen.

Louis Sparidans

Ik begrijp uw verhaal volledig, heer Borgdorff. Toch stoort het me iedere keer weer als u als een van de argumenten waarom pensioenvoorzieningen ‘onbetaalbaar’ worden het argument van stal haalt: ‘we leven steeds langer’.

Het mag dan wel zo zijn maar het is geen ‘natuurverschijnsel’ dat zich pas onlangs manifesteert, alsof nog geen enkele actuaris daar ooit bedacht op zou zijn geweest.

Het speelt al zo lang het PFZW (resp. voorheen het PGGM) bestaat, en ook al daarvoor.
Van jaar op jaar leven we langer. En het was de taak en verantwoordelijkheid van elk pensioenfonds om daar, ook al in het verleden, rekening mee te houden!

De taken van de actuarissen bestaan er immers uit zorg te dragen voor een evenwicht tussen inkomsten (m.n. de pensioenpremies) en uitgaven (m.n. de pensioenuitkeringen), alsmede de beleggingen en voorzieningen die daarbij nodig zijn. Daarbij zijn voor actuarissen sterftetafels het belangrijkste uitgangspunt, met andere woorden, uw argument: ‘we leven steeds langer’.

Het is juist: daarvoor moeten (indirect) alle voorzieningen op peil blijven gehouden. En daarvoor heeft, ook het PFZW, zijn eigen actuarissen in dienst. Het is hun taak!

Overigens kent elk pensioenfonds sinds een paar jaar ook forse meevallers en daarover hoor ik u jammer genoeg nooit. Toch hoort zoiets ook bij de transparantie, die u zegt na te streven.

Doordat de ingangsdatum van de ouderdomspensioenen intussen wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar, valt voor een steeds grotere groep deelnemers jaarlijks geld vrij waartegenover voor het PFZW gedurende twee jaar nog geen uitkeringsverplichtingen staan.
Overigens, en dat is de andere kant van de medaille, is dat wel hét pijnpunt voor alle gepensioneerden in spé. Terwijl zij daarboven ook nog twee jaar langer pensioenpremie betalen …..
Is het dáárom dat u van dit voordeel voor de pensioenfondsen geen melding maakt?

De groep pensioendeelnemers waarvan de pensioenuitkering immers láter ingaat, de huidige 65- en 66-jarigen, zou overigens best wel eens groter kunnen zijn dan de groep deelnemers dat na pensionering langer leeft.


c.muurling

Beste Bastiaan,

Als het stichtingen zijn wordt hier wel erg grof verdiend.
Dit is ook de grootste reden tot klagen en negativiteit van lezers jegens deze instellingen.
Dat moet echt anders want uit moreel oogpunt is het gewoon erg schandelijk om altijd maar weer de politiek de schuld te geven. Ik hoop oprecht dat hier eens snel een einde aan komt.

c.muurling

Volledig mee eens. Nu maar hopen dat ze hun klanten eens serieus nemen, maar ik vrees dat dat ijdele hoop is.

Luuk

Volgens mij krijg je wel een hoger ouderdomspensioen wanneer je tot je 67e werkt dan wanneer je tot je 65e werkt. Die verschoven leeftijdsgrens geldt alleen voor de aow en daar heeft PFZW in feite niets mee te maken. Ze maken het ook mogelijk om op je 65e met pensioen te gaan. Interessant is om te zien of het pensioen dat nu krijgt als je met 65 met pensioen gaat hetzelfde is als wat je zou hebben gekregen wanneer je voor de herziening van de aow leeftijd op je 65 met pensioen zou zijn gegaan. M.a.w. pakt het PFZW stiekem wat geld af? Ik krijgt dit wederom niet inzichtelijk.

Louis Sparidans

In beginsel gaat het ouderdomspensioen, ook bij het PFZW, pas in vanaf de datum dat ook het recht op een AOW-uitkering ontstaat.
Dus vanaf 66 jaar in 2018 resp. 67 jaar in 2021.

Maar er zijn inderdaad ook mogelijkheden om eerder of later een ouderdomspensioen te laten ingaan, zij het NIET-financieel-neutraal.

anna  west

geen spots meer op tv,kost geld en je kan geen lid worden dus heeft het geen zin.
En waarom is de afrekening van het jaar zo vroeg .
Afdragen premies wordt zo zeker winst voor de pensioenfonds, en kunnnen wij na betalen bij de belasting om dat de gegevens niet kloppen

P.J. Koopmans

Beste Anna,
Gewoon bellen en je krijgt antwoord! Eerst vragen dan de conclusies trekken. Wel zo netjes.

Chris

Je werk eens eerlijk en goed doen voordat jezelf weer conclusies gaat trekken. Er wordt nu eenmaal ongelooflijk gesjoemeld in de financiele wereld. Los dat eerst maar eens op dan krijg je ook geen commentaar, dat zou netjes zijn.

Bastiaan

Bste Luuk,

Je vraagt je af of je nu op 65 evenveel zou krijgen als voor de herziening van aow leeftijd.
Daar zijn regels voor die de deelnemers beschermen. Die regels eisen van een pensioenfonds dat deze omrekening altijd ' actuarieel neutraal' moet gebeuren.

Waarom denk je dat dat niet zo is?
Heb je bij pfzw wel eens je gegevens/de berekening opgevraagd?

Groet,
Bastiaan

Chris

Ach Anna Je moest eens weten wat die financiële rakkers (en dat bedoel ik heel negatief) want ik mag hier niet meer zeggen dat het een stelletje criminelen zijn, allemaal uitvreten. En jij moet betalen en je mond houden en dat is nu precies wat je niet moet doen!

Luuk

Pensioenreglementen worden aangepast als daar behoefte aan is. Dit zal zeker voor he toekomstige pensioenstelsel gaan gebeuren om het "invaren" van oude rechten mogelijk te maken. Hiermee gaan belangrijke rechten voor gepensioneerde verloren. Men is nu bezig de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken op juridische haalbaarheid i.v.m. leeftijdsdiscriminatie, het eigendomsrecht van pensioen en evenwichtige belangenbehartiging.
Het staat pensioenuitvoerders vrij om individuele deelnemers en pensioengerechtigden te laten kiezen voor of tegen het invaren.
Collectief invaren betekent dat de sociale partners daartoe besluiten en dat dat besluit vervolgens door hen wordt voorgelegd aan het fondsbestuur. Zonder besluit van sociale partners kan het bestuur dus niet zelfstandig tot invaren besluiten.
Als er collectief wordt ingevaren dan geldt dit voor iedereen. Van een direct onderscheid naar leeftijd is dus geen sprake. Er kunnen echter wel verschillende effecten zijn voor verschillende leeftijdsgroepen.Het pensioenfonds zal moeten onderbouwen waarom invaren gerechtvaardigd is. Die rechtvaardiging zal gevonden kunnen worden in het meer schokbestendig maken van de pensioenregeling en de risicodeling binnen het pensioenfonds meer transparant en evenwichtig.
M.b.t. de vraag of de staat met de aanpassing van de pensioenwetgeving die invaren mogelijk maakt, inbreuk maakt op het eigendomsrecht wordt in zijn algemeenheid geconcludeerd dat dat risico beperkt is. Dit is met name het geval omdat het algemeen belang gediend wordt en invaren bijdraagt aan een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenvoorzieningen.
Invaren kan gezien worden als een vorm van interne waardeoverdracht in de zin van artikel 83 Pw.
Voor zo’n interne waardeoverdracht geldt nu dat de instemming van de (gewezen) deelnemer vereist is. Althans, zij kunnen bezwaar aantekenen (negatieve optie).
Artikel 83 wordt nu aangepast door de bezwaarmogelijkheid te schrappen. Voor de collectieve interne waardeoverdracht die als doel heeft om, in verband met een wijziging van de pensioenovereenkomst, de waarde van de pensioenaanspraken aan te wenden bij dezelfde pensioenuitvoerder overeenkomstig die gewijzigde pensioenovereenkomst, is dus niet langer de toestemming van betrokkenen nodig.
Het is juridisch bezien echter niet zonneklaar dat opgebouwde pensioenen en pensioenrechten gewijzigd kunnen worden als de pensioenovereenkomst wijzigt. Dus ook al zou het na de aanpassing van artikel 83 Pw mogelijk zijn om zonder bezwaarmogelijkheid van de betrokkenen collectief de waarde over te dragen naar de nieuwe pensioenovereenkomst (en dus in te varen), bestaat er geen 100% zekerheid dat dit juridisch bezien ook kan voor slapers en pensioengerechtigden.
Om een eind te maken aan die onduidelijkheid wordt nu wettelijk geregeld dat een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomst ook van toepassing kan zijn op opgebouwde pensioenaanspraken en op pensioenrechten, als partijen dat zo beoogd hebben.
In de pensioenovereenkomst zal dan moeten worden bepaald dat de gewijzigde regeling ook ziet op pensioenrechten en –aanspraken die al zijn opgebouwd.
Om die reden is het in eerste instantie aan de sociale partners om hiertoe te besluiten. Maar het is de taak van het fondsbestuur om door middel van scenarioanalyses de sociale partners inzicht te verschaffen in de mogelijke effecten van al dan niet invaren en in beeld te brengen wat de generatie-effecten zijn. Ondermeer op basis van die informatie en op basis van een belangenafweging (zoals voorgeschreven in het nieuwe artikel 19a Pw) zullen sociale partners moeten besluiten. Het is daarbij ook van belang om het draagvlak voor collectief invaren te onderzoeken.
Omdat men graag wil invaren wordt mmenteel overwogen om over te gaan tot ofwel een wettelijke verplichting om in te varen, ofwel te komen tot één (gewijzigd) ftk-regime dat van toepassing is op het opgebouwde pensioen en de nog op te bouwen pensioenaanspraken.
Van een invaarproblematiek zou dan geen sprake zijn, zoals dat evenmin het geval was bij de invoering van het ftk als onderdeel van de Pensioenwet in 2007.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff