« Brexit? | Hoofdmenu | Rentevloek – deel II »

03/04/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Marijke Jongbloed

Geachte heer Borgdorff,
Helaas, de latijnse monetaristen in Frankfurt voeren momenteel de boventoon. Daar kunt u niets aan doen.
Waar u misschien wel iets aan kunt doen, is dat uw pensioengerechtigden tenminste krijgen waar ze recht op hebben, zoals in mijn geval. Mijn pensioen behoort aan mij te worden uitgekeerd zonder enige inhouding. Ik woon en werk namelijk in Frankrijk. Dit is vorig jaar al het gehele jaar goed gegaan, maar dit jaar ging het al 2x mis. Hierover heb ik op 18 januari gemaild, op 2 februari gemaild, en op 28 februari. Er word wel gereageerd, maar niet inhoudelijk. Laat staan, dat er een bevestiging komt, dat de fout hersteld en gecorrigeerd wordt.

Dinant Dasselaar

Geachte heer Borgdorff,

Ik hoop dat u "dagelijks" bezig bent om de "politiek en de centrale banken" (de kanalen kent u vast) voor zover nodig, te overtuigen van de huidige heilloze weg.
Het kan niet zo zijn dat het pensioenfonds, waar ik vanaf de oprichting van het PGGM deelnemer ben (daarvoor PVM), met ingang van 2016 op mijn pensioen gaat korten.
In al die tientallen jaren heb ik (en mijn werkgever) heel veel pensioenpremie betaald. Was ik van harte solidair met de uitgangspunten (gratis deelname/voortzetting) bij arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld. Heb ik meebetaald aan de pensioenen van de ouderen van toen. Heb ik meebetaald aan de pensioenopbouw van jongeren, terwijl het eindloon gaandeweg werd omgezet, naar middelloon. Werd de opbouw van het nabestaanden pensioen afgeschaft. Dan heb ik het nog niet eens over de non-indexering. Ik stel u het volgende voor.
Er wordt niet gekort op de pensioenen van pensioengerechtigde deelnemers. Tenminste niet zolang de indexerings achterstand, cumulatief gezien in de min komt, ten opzichte van een mogelijke pensioenkorting.
Uw reactie stel ik zeer op prijs.

Dinant Dasselaar

Correctie, ik bedoel uiteraard "korten met ingang van 2017. Mijn excuses.

Bastiaan

Beste Dinant,

Twee weken gelden stelde thom de jager ook al voor om korten te verrekenen met de indexatie achterstand. Ik ben erg benieuwd hoe dat eruit ziet.
Kunt u dat uitleggen met een voorbeeld?

Groet,
Bastiaan

Dinant Dasselaar

Beste Bastiaan,

Ik dacht dat ik een aardig voorstel had bedacht. Kennelijk is de heer Thom de Jager, op hetzelfde idee gekomen. Ik bedoel het volgende.
Als het mogelijk is wordt het pensioen geindexeerd, bijvoorbeeld met 2%. Indexatie heeft al jaren, ik geloof meer dan tien jaar, niet plaatsgevonden. De achterstand die hierdoor (het pensioen is niet verhoogd) is opgelopen tot boven de 10%. Stel nu dat PFZW de pensioen wil verlagen met 1%. Dan zou dat percentage niet ingehouden moeten worden, maar "gekort" moeten worden op het "recht" van de 10%. Met andere woorden, er wordt feitelijk niets ingehouden maar het indexatierecht bedraagt geen 10 % maar 9%.
Helder?
Mvg. Dinant Dasselaar

Carla

Het is 4 maart 2016
In de Telegraaf lees ik dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds er heel slecht voor staat: van een euro is nog maar 90 cent gedekt.
Ik vraag me af waar de staat der Nederlanden mee bezig is om een dergelijke bericht uit te laten vaardigen door de media.
Feit is dat de pensioenfondsen nog nooit zo rijk geweest zijn als op dit moment : ca 1.300 miljard euro in voorraad !!!
Wordt er bewust gewerkt aan tweespalt in de samenleving ?
Eerst wordt er heel duidelijk toegewerkt naar het ontstaan van een groot gevoel van onbehagen door te stellen dat onze oude-dags-reserve sterk afkalft en eigenlijk niet lang meer als zodanig zal bestaan.
Langzaamaan worden er steeds weer berichten de ether in geslingerd met de mededeling: het gaat niet goed: het geld is op, de oudjes krijgen hun pensioen niet meer, laat staan een indexering hiervan. Dit mede door het verhaal dat hoogleraar Theo Kocken onlangs in Eén Vandaag meende te moeten vertellen.
Dan wordt er naar een veel gevaarlijker situatie toegewerkt: de jongeren, die nu werken en pensioenpremie betalen, wordt wijs gemaakt dat de huidige pensioenen door hen opgebracht worden: het zou een omslag systeem zijn. Dit is een grove leugen: mensen die pensioen ontvangen, hebben dat zélf, zo ongeveer veertig jaar lang, betaald, maand in, maand uit:
pensioen = uitgesteld loon = gederfd inkomen = zélf betaald !
Iemand die geen pensioenpremie betaald heeft, krijgt ook geen pensioen.
Is de regering zo in de war dat zij eigenlijk ‘AOW’ bedoelt te zeggen maar per ongeluk het woord ‘pensioen’ gebruikt ?
Hetgeen ik om mij heen hoor, baart mij grote zorgen: jongeren vinden ouderen lastig en een kostenpost omdat zij denken dat zij voor die ouderen betalen. Tegelijkertijd wordt er op diezelfde jongeren een dringend beroep gedaan tot mantelzorg, naast hun drukke bestaan.
Zet dit kwaad bloed ? Ja ! Dit zet zeker kwaad bloed !
Is dit de bedoeling van de regering ? Of zouden ze zó dom zijn dat ze niet weten wat ze aanrichten ?
Dit laatste kan ik me niet voorstellen en de conclusie moet dus zijn: dit is opzet ! Wat is daarvan de reden ? Ik kan die niet bedenken en vraag een ieder die dit leest, hierover na te denken en opheldering te verschaffen.
Diegene die wil weten hoe de werkelijkheid is rondom ons pensioen, raad ik aan: lees wat econoom Ad Broere hierover vertelt:

Over de afgelopen 20 jaar – 1995-2015 - behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. Daarbij kwam er steeds meer aandacht om dit rendement op een duurzame wijze te behalen. Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 351 miljard (per 31 december 2015). Daarvan is ongeveer de helft belegd in Europa, een derde in de Verenigde Staten, en de overige 17% in de rest van de wereld. In 2014 daalde de CO2-voetafdruk van onze beursgenoteerde beleggingen met 10%.

Deze informatie komt van de website van het ABP. Een gemiddeld rendement van 7%, dit is dus 5% hoger dan de rekenrente waarmee het pensioenfonds prognoses voor de toekomst mag maken van De Nederlandse Bank.
Wat zijn de gevolgen van deze opgedragen policy?

Om het minder abstract te maken, geef ik het voorbeeld van een vrouw die in 1995 op haar 45e beleidsmedewerker werd bij een overheidsinstelling. Haar beginsalaris was in 1995 €35.000. Het salaris groeide met 2% per jaar. In het jaar dat ze 65 werd was haar salaris €52.000. Haar pensioenaanspraken zijn gebaseerd op de middelloonregeling, zoals dat bij vrijwel elke pensioengerechtigde het geval is. Haar middelloon is €45.121.
De vrouw heeft 20 jaar bij de overheidsinstelling gewerkt als ze eind 2015 met pensioen gaat. Haar aanspraak op aanvullend pensioen, dus boven de AOW, is €11.248 per jaar bruto (€937 per maand).
De som van alle premies die zij zelf en haar werkgever voor haar in de afgelopen 20 jaar hebben afdragen is €112.036. Als de vrouw een levensverwachting van 20 jaar heeft, dan is er minimaal een bedrag van €225.000 nodig (20 x €11.248). Het pensioenfonds zou, als haar premies niet belegd zouden worden, ongeveer de helft van het haar toegezegde pensioen beschikbaar hebben.
In werkelijkheid belegt het pensioenfonds de ingelegde premies van de vrouw. Het ABP maakte in de periode dat de vrouw actief was – tussen 1995 en 2015 – een gemiddeld rendement van 7%. Dit rendement wordt op de inleg van de vrouw toegepast. Eind 2015 heeft ze dan een kapitaal beschikbaar van €223.000, dus nagenoeg voldoende om de toezegging aan haar gestand te kunnen doen. Maar er is meer, want haar kapitaal wordt ook in de jaren nadat ze met pensioen is gegaan, belegd. Daar gaat wel ieder jaar de uitkering vanaf, maar voordat de pot leeg is, brengt het nog een behoorlijk bedrag op, bijna €1,2 miljoen. Als de vrouw op haar 85e overlijdt, dan valt vrijwel dit hele bedrag vrij. Er is niemand meer die er aanspraak op maakt.

Door toepassing van de door De Nederlandse Bank opgelegde rekenrente van 2% ontstaat er een artificieel tekort. Als de premies die zijzelf en haar werkgever voor haar tussen 1995 en 2015 hebben gestort niet meer dan gemiddeld 2% rendement zou opleveren, dan is er een tekort van € 90.000, dat door het beleggingsresultaat na 65 jaar voor een derde wordt gecompenseerd. Dus zou de toezegging aan de vrouw voor een deel niet gestand kunnen worden gedaan. In dat geval – dus zuiver theoretisch- zouden de nu werkenden moeten bijdragen aan het pensioen van de vrouw en krijg je een mix van op kapitaal gebaseerd pensioen en een deel omslagpensioen (dus dat de werkenden moeten betalen voor de gepensioneerden). Hoe reken je jezelf arm en hoe creëer je een klimaat van wantrouwen en controverse tussen jongeren en ouderen? Door niet van de werkelijkheid uit te gaan, maar van een boekhouders virtuele realiteit.

Er zijn vast mensen die roepen: ‘wacht even, die 7% is een bruto rendement, daar moeten de kosten nog vanaf’. Het netto rendement van ABP is echter niet veel lager als je alle toevoegingen aan reserves vanwege risico’s eruit haalt. Zelfs als het netto rendement gemiddeld 4% zou zijn geweest in de periode 1995 – 2015, dan zou er nog zo'n €135.000 resteren als de vrouw op haar 85e overlijdt (de gemiddelde levensduur na de pensioengerechtigde leeftijd is 20 jaar).

Ik hoop zeer dat het kwartje door dit artikel nu bij meer mensen gaat vallen, want het wordt tijd voor indringende gesprekken met de bestuurders van de fondsen en met die van De Nederlandse Bank. Ik ben voorstander van een persoonlijk pensioen spaarplan voor iedere pensioengerechtigde, waarbij hij of zij invloed heeft op de belegging van de premies. Ook lijkt het mij logisch om van het werkelijk beschikbare kapitaal uit te gaan en niet van wat er theoretisch in de pot zit. Dat maakt het een stuk eenvoudiger en ook transparanter. Er worden geen toezeggingen meer gedaan, de pensioengerechtigde weet op basis van de jaaropgave van het pensioenfonds in welke richting het gaat en kan op afgesproken tijdstippen tijdens de opbouwperiode zelf beslissen of wijzigingen moeten worden aangebracht in bijvoorbeeld de hoogte van de premies en de beleggingskeuzes. Als je de pensioengerechtigde leeftijd bent gepasseerd, dan moet het voor jou beschikbare kapitaal uit de beleggings'pot' worden gehaald en moet het aan jou worden overgelaten wat je wilt dat er verder nog mee wordt gedaan.

We moeten MONDIG worden en niet langer toestaan dat autoriteiten zonder onze uitdrukkelijke toestemming beschikken over ons geld.


© Ad Broere, econoom

dank voor het lezen,
Carla Boon, Anna Paulowna

Bastiaan

Beste Dinant,

Zoals je wellicht weet is de dekkingsgraad een graadmeter van de financiele gezondheid van een pensioenfonds. Aan de ene kant staan de bezittingen van het fonds, aan de andere kant de toegezegde pensioenen. Door allerlei oorzaken kan die balans veranderen.

Het pensioenfonds verhoogd de pensioenen en pensioentoezeggingen, als de financiele situatie dat toelaat ( oftewel, als de dekkingsgraad hoog genoeg is.)

Als er indexatie wordt verleend, dan stijgen de toezeggingen, en daalt de dekkingsgraad.(een beetje)

De afgelopen jaren was de dekkingsgraad laag, waardoor er geen indexatie verleend kon worden, anders zou de dekkingsgraad te veel zakken.

De niet verleende indexatie wordt wel onthouden, ze staan 'op de lat'.
Deze 'lat' is geen onderdeel van de verplichtingen, en heeft geen invloed op de dekkingsgraad.

Als de dekkingsgraad verder zakt, moeten er extra maatregelen genomen moeten worden. Door de pensioenaanspraken ( van werkenden en gepensioneerden) te verlagen, hersteld de dekkingsgraad.

De suggestie om kortingen te 'verrekenen' met 'de lat' werkt niet, omdat 'de lat' geen onderdeel is de verplichtingen, en daardoor geen effect heeft op de dekkingsgraad.

Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.

Groet Bastiaan


R Schultz

Wordt het dan geen tijd dat de pensioenfondsen aan de bel trekken bij het kabinet. Want volgens mij is het niet alleen de rente van de centralebank. Maar ook het wanbeleid van Kleinsma die denk dat het geld bij het ABP van haar is.

webredactie PFZW

Ik betreur het dat u zo veel moeite heeft moeten doen om de inhouding ongedaan te maken. Inmiddels heeft uw partner telefonisch contact gehad. Ik ga er dan ook vanuit dat uw vraag beantwoord is. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag van u. U kunt dan via www.pfzw.nl /info uw vraag stellen.
vriendelijke groet van Marc

P.J. Koopmans

Beste Carla,

Voor zover ik het begrijp gaat het om het risico profiel. Beleggingen hebben een groter risicoprofiel (resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst!) dan rentetrekken. Dus zegt de staat, bij monde van de Nederlandse Bank, bij deze lage rente is het risico te groot. En vergeet niet de rente in Japan staat al meer dan 25 jaar op een zeer laagpeil. Dat kan zomaar gaan gelden voor de rest van de wereld.

Met vriendelijke groet

Chris

Helemaal gelijk Hr/Mevr Schultz, maar als men zelfs niet luisterd en leert van het relaas van Carla hieronder en het citaat van Dhr. Broere dan zal er nooit wat veranderen. Dus zullen we iets anders moeten doen. Maar ik heb hier al vaker gezegd dat het allemaal een vooropgezet plan is om alles en iedereen (Behalve de mensen die met een zeer goed salaris) dit allemaal moeten uitvoeren en ons onwetend en dom moeten houden. Helaas zijn de meesten dat ook en daarom gebeurd er niets. Onze politiek gaat er ook niets aan veranderen, sterker nog we zullen verder uitgemolken worden. Het is echt tijd voor de Exit van Engeland maar ook Nederland en de andere Noord Europese landen moeten hier aan meedoen. Dan zal (als er geen gegraai en corruptie optreed, zoals in de Zuidelijke landen), er mogelijk iets kunnen veranderen.

L.Slot

Er zijn 4 factoren die problemen opleveren: de veranderde arbeidsmarkt (bijna niemand meer 40 jaar bij dezelfde werkgever), vergrijzing, verslechterde beleggingsresultaten de laatste jaren en de rentestand. Zoals dhr. Borgdorff al schrijft: ouderen krijgen nog steeds veel meer dan ze ingelegd hebben, ook als er iets gekort wordt en ook na 10 jaar niet indexeren (wat overigens ook ten koste van de pensioenaanspraken van de jongeren gaat). Het kapitaal in kas is wel groot maar door de slechtere beleggingsresultaten groeit het kapitaal minder snel dan in het verleden en door een grotere groep deelnemers (vergrijzing met sterke pensioenaanspraken wordt het kapitaal steeds sneller opgesoupeerd. Je kunt natuurlijk blijven uitgaan van de beleggingsresultaten van het verleden en blijven zeggen dat er genoeg geld in kas zit maar de jongeren zijn de klos als het tegenvalt. Dit omdat het probleem pas over 10-15 jaar echt flink gevoeld gaat worden (tot zover reikt de pot wel en kortingen zijn gemaximaliseerd). Het hanteren van een voorzichtig rendement als uitgangspunt en niet de beleggingsresul-taten uit het verleden aanvoeren is een reële stap. Wat nu gebeurt dat de extreme lage rente moet worden gehanteerd is een stap te ver die iedereen, jong en oud nu alleen maar geld kost.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff, ik vermoed dat u het vervelend vind, maar het is toch eerlijker om ‘man en paard’ aangaande de oorzaak van de ‘rentevloek’ te noemen: het is de heer Draghi en ‘zijn’ ECB, die voor honderden miljarden euro’s aan gratis geld bij laat drukken.

Voor landen als Duitsland en ons eigen land is dat nergens voor nodig. Het gebeurt feitelijk alléén ten behoeve van de zuidelijke landen die de grootste problemen hebben om hun begrotingstekorten niet nog verder te laten stijgen en zij met name dáárom profijt hebben bij een zo laag mogelijke rente.

Doordat we met de eurolanden allemaal ‘in hetzelfde schuitje’ zitten blijft daarom, ook in de noordelijke eurolanden, de rente té laag om tot een acceptabele dekkingsgraad voor de pensioenfondsen te kunnen komen.

Ik begrijp het wel, men gaat uit van solidariteit en daardoor wordt van noordelijke landen verwacht dat wij de zuidelijke landen uit het slop halen, maar zoiets gaat wel (mede) ten koste van de hoogte van de dekkingsgraad van ónze pensioenfondsen, met ‘als dreiging’ verlaagde pensioenuitkeringen!

Maar ook de extreem lage rentevergoeding op spaarrekeningen is een gevolg daarvan.

Een en ander is ontstaan door een ondoordachte invoering van de euro, waarbij politici destijds onvoldoende oog hebben gehad voor de grote monetaire verschillen tussen noord en zuid. Het was vooral een politieke beslissing om de euro in te voeren. En nu zitten we ‘met de gebakken peren’.


Chris

Er wordt gezegd door economen en andere pensioenkenners dat we wel 40 jaar vooruit kunnen zonder premie te betalen dus waar maken de rijken zich druk over? Dat ze moeten inleveren? Dat hebben de armen al jaren en jaren gedaan. Dus breek me de bek niet open.

P.Thijssen

Ons pensioen vloeit weg in het Draghi putje.De Brexit van de Britten is aanstaande,met dit Zuid Europese beleid klinken er ook in Nederland steeds meer geluiden om uit de EU te stappen.
Of onze mevrouw Klijnsma moet eindelijk eens naar mensen luisteren die weten hoe om te gaan met een redelijke rekenrente.Europa breekt zo ons pensioen snel af.

Jannie

Weer een renteverlaging door Draghi,vraag me af wie die man nu eens stopt.Een kind kan bedenken dat dit geen gezond beleid is.Maar hij dendert gewoon door en zegt ook nog dat de rente nog verder kan dalen.Op die manier blijven wij zuidelijke Eu landen maar spekken.Op een frauduleuze manier vind ik.Zullen zg deskundigen waarschijnlijk niet zo vinden maar ik vind dat op die manier ons geld gewoon wordt afgepakt.We staan erbij en kijken er naar maar wat kunnen we doen?Een dergelijk beleid zorgt er wel voor dat mensen van voor in tegenstanders van de Eu veranderen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff