« Rentevloek – deel II | Hoofdmenu | Wat kost 1.000 euro over zestig jaar? »

03/18/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jannie

Heb wel begrepen van mw.Klijnsma dat ze nog wil afwachten tot augustus met concrete maatregelen, want stel dat de rente toch weer wat stijgt!Naar mijn bescheiden mening is dat een utopie.Juist ook omdat Draghi heeft aangegeven dat de rente wellicht negatief kan worden.En natuurlijk is de rente laag in veel landen maar ons pensioenstelsel heeft er behoorlijk van te lijden.Dat is het hier en nu waar wij mee te maken hebben en vind ik dat onze regering naar de burgers moet kijken die dit opbrengen en opgebracht hebben.Maar gelukkig zijn er wat stapjes gezet in die richting en is er wat meer aandacht voor ons pensioen.Europees gezien vind ik nog steeds dat Draghi met dit(ongezonde) beleid moet stoppen en ik hoop dat er deskundigen zijn die hem daarvan kunnen overtuigen.Als oa Italie met zijn schuld van 1000 miljard al naar 3000 miljard is gegaan heeft daar het beleid van Draghi ook niet aan meegeholpen.Aan de andere kant kunnen wij hier van alles schrijven en denken het te weten,maar het is natuurlijk wel erg complex.

Chris

Jannie, Deze rekenrente is een grote misleidende factor! Net zoals de dekkingsgraad
Men stelt dat de rekenrente de dekkingsgraad beïnvloedt van een pensioenfonds. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid geld in kas (de pensioenbeleggingen) en het geld dat naar verwachting nodig is om de beloofde pensioenen te kunnen uitkeren (de toekomstige pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad 100% is dan gaat dit waarschijnlijk lukken, als de dekkingsgraad lager is dan 100% niet. Maar dit is een grote misleiding, want men zegt hier niet bij of dit voor de komende 10 jaar is of 1000 jaar. Dat maakt nogal wat uit. De komende 10 jaar is realistisch en evt. verliezen kunnen goed gemaakt worden door beleggingsresultaten die er zeker zijn, want de pot groeit gewoon flink!
Tot hoelang denkt men deze leugen te kunnen volhouden? Leugens die door goed verdienende politici en pensioenaanbieders, die geen last hebben van deze toestanden, want u betaald hun salaris. Zij krijgen straks een prima pensioen en u krijgt niets.

mirandestruijk@gmail.com

Wij als Nederlandse gepensioneerden moeten ons niet wijs laten maken,
dat de Nederlandse regering geen andere keus heeft, dan het Europese beleid te volgen. Het in Nederland gebruikte model is gewoon een Nederlandse beleidskeuze. Er is geen enkele reden te bedenken waarom juist in Nederland met zijn voorbeeldige pensioenstelsel, zulke absurd strenge eisen aan de hoogte van de pensioenvermogens worden gesteld. De weigering van de verantwoordelijke staatssecretaris Klijnsma om deze regels ter discussie te stellen is onbegrijpelijk. Een prudent vast rekenrendement van 3 procent, zoals in Zwitserland wordt toegepast, zou Zorg en Welzijn onmiddellijk uit de penarie halen. Als het kabinet nu zou besluiten de berekening van de dekkingsgraad van pensioenfondsen te laten plaatsvinden volgens de formule die ook in alle Europese landen worden toegepast, dan kan er weer worden geïndexeerd en verdwijnt de dreiging van kortingen.

Lemon

Borgdorff:"...,is die grote pot met geld toch onvoldoende voor de huidige en toekomstige pensioenen. Want hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen vandaag opzij moeten zetten voor de toekomstige pensioenuitkeringen.  

*** Dan vraag je je toch af of de huidige gepensioneerden niet in de jaren voor hun pensioen, via een goede dekkingsgraad en dito rente toen,logischerwijze op hun normale en ongekorte pensioenuitkering mogen rekenen?

Sorry, als men nu als pensionado bij moet springen voor in de verre toekomst te pensioneren deelnemers dan is er iets grondig mis met het systeem van dekkingsgraad en rekenrente. Of men is door deze systeemfout verrast (dwz nooit gedacht aan een financiële crisis) of men is bewust bezig met de schrik in de benen die grote pot geld intact te houden door de uitkeringen af te romen.

Als men zich door de langdurige economische en financiële crisis heeft laten verrassen en naar het zich laat aanzien met beleggen toch geld heeft verdient, is het dan niet redelijk om uit die pot het 'verschil' voor de toekomstige generatie pensioenspaarders bij te passen en de actuele pensionado's met rust te laten.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff

Eigenlijk vind ik uw pleidooi voor (opnieuw!) een herziening van ons pensioenstelsel een vorm van symptoombestrijding. De oorzaak van het probleem wordt hiermee feitelijk verdoezeld en juist dáárvoor zou meer politieke belangstelling moeten bestaan.

Die oorzaak ligt zoals bekend vooral in de extreem lage rente en in het verlengde daarvan het bijdrukken van geld door de ECB. Het wordt ‘verkocht’ als een stimuleringsmaatregel voor de economie maar feitelijk beloont de ECB (in casu de heer Draghi) de Zuid-Europese landen alleen maar met dit beleid zolang die zelf niet genoeg willen hervormen.

En zolang die Zuid-Europese landen dat noodzakelijke hervormingsproces voor een belangrijk deel kunnen uitstellen (en dat mag kennelijk van de Europese Unie!) zal het onze pensioenfondsen geld blijven kosten, met als gevolg daarvan een geringere pensioenopbouw voor werkenden en mogelijke lagere uitkeringen voor gepensioneerden.

U moet eigenlijk van de politiek eisen dat de EU wordt hervormd! Ik weet het, dat is een lange-termijn-proces en Zuid-Europese landen zullen dat maar al te graag willen traineren. Maar het moet. Anders komt er uiteindelijk, althans tot op zekere hoogte, een eind aan de gewenste solidariteit voor een beter naast-elkaar bestaan.

Dat zal nog een hele klus worden. Maar zolang dat niet gebeurt kan de ECB haar boekje te buiten blijven gaan en op eigen houtje Zuid-Europa op oneigenlijke wijze blijven steunen.

Indirect gaat daarmee een deel van het Nederlandse pensioengeld toch over in Zuid-Europese handen (Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, maar óók Frankrijk).
Het lijkt een beetje ‘kort door de bocht’ maar het komt er feitelijk toch op neer.

Arend Blazer

Geachte heer Borgdorff,
Wie moeten wij nog geloven, zeker als je onderstaand artikel uit de Limburger leest.

We hebben helemaal geen pensioenprobleem. Jaarlijks krijgen pensioenfondsen in Nederland nog steeds tientallen miljoenen meer binnen dan ze moeten uitkeren. Die enorme berg pensioengeld die er nu is, krijgen we nooit meer op.

Ze zijn het niet overal over eens, Frans van Groeningen (1938) en Huub Esten (1940), maar in grote lijnen denken ze hetzelfde. Onze pensioenen zijn niet naar de knoppen. We krijgen het geld nooit meer op. „Zolang we geen gekke dingen doen”, voegt Van Groeningen daaraan toe.
Ze noemen zich allebei een vooroorlogs product. Frans van Groeningen is van 1938 en Huub Esten werd nipt voor de start van de oorlog geboren. Beiden hebben ze jaren met cijfers gewerkt. Van Groeningen was zelfstandige. „Ik heb jarenlang adviezen gegeven op het gebied van verzekeringen en hypotheken.”
Esten heeft gewerkt voor het Burgerlijk Armbestuur Maastricht (nu Envida) en was secretaris van de beleggingscommissie van de Elisabeth Strouven stichting. Hij is al jaren lid van de Abva/Kabo en nu van de FNV.

Nu denk ik dat bewust een misvatting is gecreëerd. Mijn doel is het bestrijden van die misvatting
Esten: „Ik heb heel veel jaarrekeningen opgesteld. Toen ik in 2008 voor het eerst hoorde dat er problemen waren met de pensioenen, stond ik perplex. Dat moest een misvatting zijn. Nu denk ik dat bewust een misvatting is gecreëerd. Mijn doel is het bestrijden van die misvatting.”
Van Groeningen: „Eens. Het grote probleem is de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Hoe wordt die berekend? Dekkingsgraad wordt bepaald door de de bezittingen van de fondsen te delen door de verplichtingen. Hoeveel de pensioenfondsen bezitten, kun je elk jaar uitrekenen. En dat gebeurt ook. Maar die verplichtingen, het geld dat de fondsen in de toekomst moeten uitbetalen, hoe bereken je die?”

Esten: „Dat is essentieel. Van de politiek moeten pensioenfondsen voor de verwachte groei van hun vermogen rekenen met actuele rentepercentages van 1,6 procent en soms nog minder. Maar dat is helemaal niet reëel. In de afgelopen twintig jaar hebben de pensioenfondsen gemiddeld 7 procent rendement per jaar gehaald. Dus ook in de crisisjaren! Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Het pensioenfonds voor de zorg, het PfZW, heeft vanaf 1972 een rendement gehaald van 8,4 procent. Dat is fantastisch. Als pensioenfondsen zouden mogen rekenen met hun langjarig rendement, dan waren er helemaal geen pensioenproblemen. Dan werden jaarlijks alle pensioenen gewoon aangepast aan de inflatie en zou er ook geen tegenstelling zijn tussen jong en oud.”

Zelfs als werkenden geen premie meer zouden betalen, kunnen we alle pensioenen blijven indexeren en dan houden we nog geld over
Van Groeningen: „Weet u hoeveel geld in de pensioenfondsen zit? Rond de 1.250 miljard euro. Jaarlijks wordt dus 7 procent rendement gemaakt. Dat is 87,5 miljard. Aan gepensioneerden wordt jaarlijks nog geen 30 miljard uitbetaald. Dat betekent dat er elk jaar 57,5 miljard bij de pot komt. En dan hebben we het nog niet gehad over de inleg van de werkenden van 33 miljard. Zelfs als werkenden geen premie meer zouden betalen, kunnen we alle pensioenen blijven indexeren en dan houden we nog geld over.”
Esten: „Wanneer je veel voorzichtiger bent en uitgaat van een gemiddeld rendement van 4 procent bij een pensioenfonds, dan heb je nóg geen probleem. Ik heb eens wat sommetjes gemaakt. Stel je stort jaarlijks 1000 euro in je pensioenfonds. Bij een rente van 1,6 procent heb je dan na 40 jaar 64.000 euro opgebouwd. Maar bij 4,2 procent rendement is dat 150.000 en bij het reële rendement van 7,5 procent 407.000 euro! De 1,6 procent rekenrente die de staat ons opdringt, is dus onzin. De vraag is wie daar achter zit. Ik denk de verzekeringslobby, met steun van de VVD. Die willen de pensioenfondsen privatiseren en overnemen.”

Fondsen zijn het beste systeem voor pensioenen
Van Groeningen: „Dat mag nooit gebeuren. Ik heb jarenlang gewerkt voor verzekeraars.
Fondsen zijn het beste systeem voor pensioenen. Fondsen steken winsten terug in het fonds, verzekeraars steken winsten in hun eigen zak. Ik denk dat de overheid er een belang bij heeft rekenrente zo laag te houden. Je moet het zo zien: over de afgedragen pensioenpremies is geen belasting betaald. Dat gebeurt pas wanneer je een pensioenuitkering krijgt. Dat betekent dat grofweg een derde van die 1.250 miljard straks in de vorm van belasting naar de staatskas gaat: 375 miljard euro. Dat is bijna net zo veel als de gehele Nederlandse staatsschuld. Over die 375 miljard euro krijgt de staat ook nog een jaarlijks rendement van 7 procent terwijl de overheid zelf gratis geld kan lenen. Pensioenfondsen zijn prachtige spaarpotten voor de overheid. Die verborgen belastingreserves komen vrij als mensen met pensioen gaan.”

Esten: „De werkgevers hebben er belang bij om de zaken negatief voor te stellen. Onder druk van de negatieve verhalen over pensioenen kunnen de werkgevers allerlei zaken afschaffen. Eerst verdween de eindloonregeling, daarna werd het nabestaandenpensioen verslechterd, de bijstortingsverplichting voor de werkgever werd afgeschaft en tegenwoordig kunnen mensen pas met 67 met pensioen. En nu willen ze de pensioenen individueel maken. Allemaal verslechteringen.”

Wie heeft er belang bij dat we rekenen met die absurd lage rente?
Van Groeningen: „Een kleine correctie: werkgevers moeten ook fors meebetalen aan de stijgende premies. Het kost hen extra geld. Doordat werkgevers en werknemers hogere pensioenlasten hebben, kunnen ze dat geld niet uitgeven in de economie. Dat is weer in strijd met het overheidsbeleid dat wil dat mensen weer gaan consumeren zodat de economie aantrekt.”

Esten: „Blijft de vraag over: waarom? Wie heeft er belang bij dat we rekenen met die absurd lage rente?”

Van Groeningen: „En waarom laten de pensioenfondsen niets van zich horen? Zij weten toch ook dat de lage rekenrente absurd is. Wie heeft er belang bij dat iedereen monddood gemaakt wordt? Wat is de geheime agenda? Dat is en blijft de vraag. Misschien laat de overheid de kas van de fondsen groeien omdat de staat straks onvoldoende geld heeft om het staatspensioen, de AOW te betalen. Dan gaan ze mensen met een aanvullend pensioen minder AOW geven.”

Esten: „Pensioenfondsen hebben de publiciteitsslag verloren van de overheid. In peilingen scoren pensioenfondsen qua vertrouwen nog lager dan banken en verzekeraars.Sommige banken en verzekeraars zijn gered door de overheid. Maar pensioenfondsen hebben nooit een cent staatssteun gehad. Pensioenfondsen zijn ook bang om iets te zeggen, omdat ze streng in de gaten gehouden worden door De Nederlandsche Bank. Ze zijn doodsbang voor de DNB.”

Van Groeningen: „In de media worden fondsen afgeschilderd als graaiers. Er heerst zo’n negativiteit. Veel mensen geloven dat er geen geld meer is als ze 65 zijn. Daarom willen mensen hun geld zelf beheren, maar dat is het stomste dat je kunt doen. Het is bewezen dat collectief sparen voor je pensioen de beste rendementen oplevert. Mensen moeten eens kijken wat voor een geweldig systeem we hebben. We hebben het op één na beste pensioensysteem van de wereld en ik durf ook wel te zeggen dat we eerste zijn. Pensioenfondsen moeten op een troon gezet worden. Ze zijn een zegen voor de Nederlandse economie.”

Esten: „En helaas concludeer ik dat het grootste gevaar voor de pensioenen de overheid is. Die komt steeds met slechte oplossingen voor problemen die er niet zijn.”

Chris

Helemaal waar Arend maar dit relaas is al eens eerder in andere blogs (laatste berichten) vermeld. We hoeven niets met de rekenrentes en dekkingsgraden te maken te hebben zonder dat de pot inteert. Dit zijn allemaal leugens waar wij continue in blijven trappen. Maar wij doen niets. In Frankrijk staken ze in iedergeval nog met vaak goed resultaat. In tegenstelling tot de schaamteloze propaganda van onze overheid dat een Brexit (Nexit) slecht zou zijn maar dit zal juist een zegen zijn voor de Noord europese landen. Maar de kans is dat de rijken dan wat minder gaan verdienen en dat willen ze niet want de armen moeten gewoon van hen inleveren. Dat is een bewust beleid en dat wordt elke keer ontkend.
Borgdorf kan wel gaan eisen maar maakt geen kans. Zijn macht is ook nihil (hoewel zijn salaris dat niet laat zien). Wij zijn het die het kunnen veranderen maar dan moeten we wel met zn allen willen.

M. Boontje

"Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 hebben pensioenfondsen heel veel geld verdiend met de beleggingen. De nationale pensioenpot is sinds 2008 zo ongeveer verdubbeld. Maar door de extreem lage rente, die door de Europese Centrale Bank steeds verder naar beneden wordt gedrukt, is die grote pot met geld toch onvoldoende voor de huidige en toekomstige pensioenen. Want hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen vandaag opzij moeten zetten voor de toekomstige pensioenuitkeringen". Aldus het citaat van de heer Borgdorff.
En volgens van Esten: "Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 hebben pensioenfondsen heel veel geld verdiend met de beleggingen. De nationale pensioenpot is sinds 2008 zo ongeveer verdubbeld. Maar door de extreem lage rente, die door de Europese Centrale Bank steeds verder naar beneden wordt gedrukt, is die grote pot met geld toch onvoldoende voor de huidige en toekomstige pensioenen. Want hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen vandaag opzij moeten zetten voor de toekomstige pensioenuitkeringen".

Wat uit het verhaal van de heer Borgdorff mijns inziens niet duidelijk naar voren komt is de vraag of het tekort nu een gevolg is van de rekenmethode (verplicht moeten rekenen met lage renteopbrengsten) of dat er sprake is van een daadwerkelijk tekort in onze reserves.

Lemon

Verneem hoe een pensioenfonds in een wet geharnast is:

Geldend van 01-01-2016 t/m heden
Besluit van 18 december 2006, houdende regels met betrekking tot het financiële toetsingskader op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020871/2016-01-01

zoals bijvoorbeeld....

Artikel 12. Vereist eigen vermogen

1 Voor de berekening van het vereist eigen vermogen hanteert het fonds een standaardmodel waarin door middel van risicofactoren voor de gehele balans van activa en passiva rekening wordt gehouden met:

a. het renterisico;

b. het aandelen- en vastgoedrisico;

c. het valutarisico;

d. het grondstoffenrisico;

e. het kredietrisico;

f. het verzekeringtechnisch risico;

g. het liquiditeitsrisico;

h. het concentratierisico;

i. het operationeel risico; en

j. het actief beheer.

2 In aanvulling op het standaardmodel, bedoeld in het eerste lid, hanteert een fonds, na voorafgaande toestemming van De Nederlandsche Bank, een of meer partiële modellen, indien het risicoprofiel van het fonds niet voldoende aansluit op de uitgangspunten van het standaardmodel.

en wat betreft :

Korten van pensioenen afhankelijk van financiële positie en herstelkracht...

*Er zijn verschillende manieren om te herstellen, zoals via herstelpremies of via het niet of minder indexeren. Een van de meest vergaande maatregelen in een herstelplan - met grote impact voor deelnemers - is een verlaging van de pensioenen.

http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2015/dnb320215.jsp


Hans Stant

Volkomen mee eens, er zijn pensioenfondsen in Nederland (o.a. CALPAM en de bouw) die totaal geen last hebben van de vreemde eisen die in Nederland gesteld en bijgesteld worden. Waarom moeten de gepensioneerden langer in de kou blijven staan. Laten de Pensioenfondsen eens te rade gaan bij de bovengenoemde fondsen en daar lering uit trekken.

Jannie

De reacties van Groeningen en v Esten lezend ben ik bang dat ik nog te goed van vertrouwen ben.Teveel denk dat het voor een groot deel aan Draghi ligt en het vervolg,de te lage dekkingsgraad.Heeft er uiteraard mee te maken,maar de reacties van v Esten en Groeningen maken me nog wantrouwender.Met zoveel kapitaal moeten de pensioenfondsen gewoon indexeren en niet korten.Ook niet in 2017 zoals Jetta Klijnsma wil.Wat heeft ze over ons pensioen te vertellen wat wij,verplicht,met elkaar betaald hebben en nog betalen?Ik vraag me af wat daar de werkelijke reden van is.Is ons land zo afhankelijk van de EU geworden dat wij ook nog ons pensioen er aan moeten wagen?Het antwoord zal uiteraard zijn,dat wij dat niet doen, maar waarom moet de politiek zich nu met die goed gevulde pot bemoeien.En worden pensioenen gekort en belastingen omhoog.Vreemd is dat allerminst.En als de politiek nu niet met ons begaan is,ben ik bang dat dit voor de toekomst ook niet zal verbeteren.

Harry

Beste heer Borgdorff,

Wat had PZFW wel zelf kunnen doen om dit drama te voorkomen? Het risico voor lage rente afdekken?
Als ik mijn pensioengeld zelf had beheerd had ik hier voor kunnen kiezen.

Jan Veldhuizen

Misschien moeten we eens een vuist maken als leden die nu zgn. pensioen'genietenden' zijn en machteloos langs de zijlijn staan. Vind de pensioenfondsen nogal meegaand richting overheid. 't Wordt tijd voor hardere acties. 'Men' speelt tenslotte met ONS geld een gemeen spelletje.

Bastiaan

Naar aanleiding van dit artikel zijn er door kamerlid Klein vragen gesteld aan de staatsecretaris.
Hieronder de vragen de antwoorden van de staatssecretaris:
--------------------------------------------------
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het bericht ‘We hebben helemaal geen pensioenprobleem’
(ingezonden 3 februari 2016)
1
Kent u het bericht ‘We hebben helemaal geen pensioenprobleem’?
[http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160123_00007178/we-hebben-helemaal-geen-pensioenprobleem ]

2
Kent u het bericht ‘Een gegarandeerd pensioen is illusie? [AD, 2 februari 2016]
Antwoord op de vragen 1 en 2 Ja.
3
Klopt het dat pensioenfondsen in Nederland jaarlijks nog steeds tientallen miljoenen euro’s meer binnen krijgen dan ze moeten uitkeren?
Antwoord op vraag 3
Pensioenfondsen ontvangen gezamenlijk meer aan pensioenpremies dan zij aan uitkeringen verstrekken. Wellicht ten overvloede zij daarbij opgemerkt dat in een kapitaalgedekt pensioenstelsel de premies in enig jaar bedoeld zijn om de nieuwe pensioenaanspraken te financieren en niet de uitkeringen in dat jaar. Daarnaast maken de fondsen beleggingsrendementen. Het rendement is op dit moment vooral nodig om tekorten in de dekkingsgraden weg te werken. Vanaf beleidsdekkingsgraden van 110% kunnen pensioenfondsen overgaan tot gedeeltelijke indexatie.
4
Klopt de stelling dat als pensioenfondsen zouden mogen rekenen met hun langjarig rendement, er helemaal geen pensioenproblemen zouden zijn? Dat dan jaarlijks alle pensioenen gewoon aangepast aan de inflatie kunnen worden en er ook geen tegenstellingen zijn tussen jong en oud?
Antwoord op vraag 4
Nee, die stelling klopt niet. In dat geval zouden die tegenstellingen juist worden aangewakkerd.
De rekenrente is een middel om te bepalen hoeveel geld opzij moet worden gelegd voor een toekomstige uitkering. De rekenrente die wordt gehanteerd hangt af van de aard van de verplichtingen. Bij de uitkeringsovereenkomst moeten de verplichtingen worden gewaardeerd aan de hand van de risicovrije rente. De reden hiervoor is het karakter van deze pensioenregelingen, op grond waarvan werknemers nominale aanspraken opbouwen met een hoge mate van zekerheid. Dat fondsen in de praktijk een hoger rendement realiseren dan de risicovrije rente is geen argument om dat rendement ook te gaan gebruiken voor de waardering van de verplichtingen.
Door te rekenen met het langjarig beleggingsrendement, zou worden gerekend met rendement waarvan onzeker is of het pensioenfonds dat in de toekomst zal realiseren. Dit zou ertoe leiden dat pensioenfondsen hun huidige vermogen sneller uitkeren. Als de feitelijke rendementen dan tegenvallen, gaat dat per definitie ten laste van toekomstige pensioenen, dus ten koste van jongeren.
5
In hoeverre is de 1,6 procent rekenrente realistisch als de realiteit is dat er gemiddeld 7 procent rendement per jaar gehaald wordt?
Antwoord op vraag 5
Zie het antwoord op vraag 4.
6
Bent u het eens met de stelling dat, doordat het pensioen nu gegarandeerd wordt, er extra hoge buffers aangelegd dienen te worden door de pensioenfondsen en dat deze buffers in feite dood geld zijn, dat niet uitgekeerd kan worden?
Antwoord op vraag 6
Nee, met deze stelling ben ik het niet eens. De buffers hebben tot doel te voorkomen dat een fonds bij een financiële tegenvaller direct tot ingrijpende maatregelen moet besluiten. Deze buffers worden belegd en dragen zo bij aan het jaarlijks rendement van het fonds. Als het gerealiseerde rendement en de omvang van de buffers het toelaten, kan dit geld gebruikt worden om de pensioenen te indexeren.
7
Wat is uw reactie op de geopperde oplossing in het artikel van het AD om het gegarandeerde pensioen te laten varen, aangezien dat een illusie is, zodat dan ook de verplicht aan te houden buffers verlaagd kunnen worden en er meer rekening gehouden kan worden met een realistisch rendement?
Antwoord 7
Een belangrijk onderdeel van het werkprogramma dat ik in het kader van de toekomst van het pensioenstelsel ben opgestart, is een nieuwe invulling van de pensioenovereenkomst (zie brief d.d. 18 december 2015; Kamerstukken II 2015/16, 32 043, nr. 298). Op de uitkomsten daarvan wil ik niet vooruitlopen, want we gaan daar binnenkort in uw Kamer over spreken.

wietze de Vries

beste gepensionneerden,


waarom pikken wij al deze negatieve zaken : geen indexering sedert jaren, mooie praatjes van onze Pensioenbestuurders, idem Overheid.etc etc.

Laten WIJ nu eens onze stemmen horen op het Malieveld...
ja als je jong bent gaat het allemaal wat makkelijker, FNV stelt gratis busvervoer ter beschikking als er wat te demeonstreren valt. Maar wij gepensionneerden HO MAAR.En het is voor velen ook niet zo makkelijk gezien de mobiliteit om maar even te gaan demonstreren.
IK VIND HET SCHANDALIG ZOALS ZE ONS GEPENSIONNEERDEN PAKKEN....

een b oze Wkietze de Vries.

Bruins Slot

Wat zou de dekkingsgraad zijn bij de vroegere vaste rekenrente van 4%? En wat bij een rekenrente gelijk aan het gemiddelde rendement over de afgelopen 40 jaar?

Bastiaan

Wat zou de dekkingsgraad zijn met de levensverwachting van 10 jaar geleden?

Wat zou in december 2015 de korting geweest zijn op basis van het oude ftk (2014)?

Bastiaan

Rens Oosterom

Het is niet zo dat de grote pensioenfondsen te weinig reserves hebben. De schuld ligt ook niet bij de ECB maar in zijn geheel bij De Nederlandse Bank. Die heeft de pensioenfondsen met ridicule regels opgezadeld, al dan niet gesteund door het kabinet VVD/PvdA. Van de VVD valt zoiets wel te verwachten. De PvdA moet zich diep schamen om zich socialistisch te noemen. Het wordt tijd dat de politiek zich met de gang van zaken bij DNB bemoeit. Het is tenslotte Financiën die de grote baas bij DNB aanstelt. De pensioenfondsen moeten bij DNB de deur meer platlopen ipv te jammeren. Oh ja, ook het geld beter beheren dan tot nu toe zou ook kunnen helpen.

H .Dekker

1% meer rekenrente 10 tot 12 % hogere Dekkingsgraad

rikvanderhaar@gmail.com

Als ik uw blog zo lees dan vraag ik mij toch wel of hoe daadkrachtig het pfzw nu eigenlijk is. Als één van de grote pensioenfondsen lijkt het u nog steeds niet gelukt om een stabiel pensioenstelstel neer te zetten.
Wel lees ik dat er pensioenfondsen zijn die binnen dit rammelende pensioenstelsel wel aan de dekkingsgraad kunnen voldoen. Het kan blijkbaar dus wel.
Heeft het pfzw zich dit weleens afgevraagd.
Is het ook bereid om naar het eigen functioneren te kijken. Doet het pfzw het wel zo goed ??
Ik krijg bij bijna ieder contact dat ik met het pfzw heb de vraag een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ik hoor echter niets terug over de verbetermaatregelen van het fonds.
Dus ben ik maar gestopt met reageren.
Echter na mijn eigen slechte ervaringen met de omgang van het pfzw en de zeer trage afhandelingstijden van aanvragen waag ik het om deze grief via uw blog kenbaar te maken. Misschien dat er dan wat gebeurt.
Volgens mij mag je slechts kritiek op zaken uiten als je je eigen zaken op orde hebt. Daarom lijkt mij aandacht voor de interne zaken en dan met neme (toekomstige) deelnemers ook een belangrijk punt. Ik heb de indruk, dat de deelnemrs bij het pfzw op het 2 plan staan. Aandacht geven aan interne zaken zou nog weleens een kleine bijdrage aan reductie van kosten kunnen opleveren. Het is in ieder geval een terrein dat het fonds zelf kan beïnvloeden. Beïnvloeding van externe factoren lukt ook het pfzw niet.

Chris

Auw Rik, Zeer goed relaas. Hopen dat ze nu eens wakker worden. Tonnen verdienen en niet je best doen. Ik zou me dood schamen.
Misschien dat Borgdorff het zich oprecht aantrekt dat iemand uit de zorg of ander zwaar beroep straks maar een pensioentje van 400 euro krijgt maar de rest van het financiële gajes interesseert het geen reet.
De schuld ligt ook bij de Nederlander, we doen niets maar dan ook helemaal niets.

Bastiaan

Om het even in perspectief te zetten....

de huidige dekkingsgraad van pfzw is 87. Een gezonde dekkingsgraad is ongeveer 120. Dat is dus een gat van 33 procentpunten.

Om dat gat te dichten met een rente aanpassing, betekent dat er een rente nodig is, die ongeveer 3%-punten hoger ligt. (uitgaande van bovengenoemde 10% dekkingsgraad punten per 1% hogere rente)

Bastiaan

P.J. Koopmans

Beste Chris,

Ga aan de slag zou ik zeggen. Wat let je??

Rob Goedhatr

Het ligt niet aan het Pfzw. Het ligt aan de afspraken die we met elkaar (politiek) maken over hoe zeker ons pensioen moet zin. Daar ziet de DNB op toe. Op zich is dat een groot goed. Daardoor wordt voorkomen dat er en niet onnodig geld weg vloeit. Echter: de vraag is: hoe zeker willen we zijn? Volgens de hudige afspraken moet een pensioenfonds doen ALSOF hij al het geld in risicovrije waarden belegt. De komende 60 jaar. Die (reken-)rente is de afgelopen 5 jaar sterk verlaagd. En hoe lager de (reken-)rente des te hoger het bedrag dat een pensioenfonds in huis moet hebben. Maar let op. Het is alleen maar theorie. Dan ga je kijken hoeveel geld het fonds heeft. Die maakt gewoon een behoorlijk rendement maar (op dit moment!) niet voldoende om de stijging van het bedrag dat er in theorie moet zijn bij te houden. Mijn voorspelling: als we een paar jaar wachten en het lukt Pfzw om meer rendement te maken dan 0% dan zit het fonds zo weer op een dekkingsgraad van boven de 100. En misschien nog wel fors meer!

Chris

Ik wil graag en hoop dat jij dan ook meedoet maar het lijkt wel of niemand het wat kan schelen. Ik spreek velen en leg het probleem uit en de meesten halen hun schouders op. Stemmen doen ze niet en als ze het al doen dan van huis uit!. Een nieuwe politieke partij beginnen heeft helemaal geen zin (we zouden er naar max 4 a 5 moeten)!. Ik hoorde gisteren een belg op de radio zeggen dat de Nederlanders geen tragiek kennen waardoor we vele zaken als zielig afschilderen, veel klagen maar niets doen en bij de pakken neer gaan zitten. Ik hoor daar niet bij maar ik kan ook geen ijzer met handen breken.
De politiek doet ook niets, deze maakt het juist erger. Mijn mening is dat de pensioenfondsen de regering onder druk moeten zetten. dat is hun plicht jegens hun klanten, maar ook hier verdient ment te veel en durven hun goedbetaalde baantjes niet te verliezen. Driekwart van de mensen op dit blog zijn van verontruste mensen die gewoon domweg gelijk hebben met hun reacties. De overige (waarschijnlijk goedbetaalde kwart) weten het altijd beter en gooien het op de leugenachtige rente misleidingen en hebben hun pensioen waarschijnlijk al lang goed geregeld. Ik weet zeker dat ik hierin gelijk heb!

P.J. Koopmans

Beste Chris,

Als u het zeker weet is de discussie gesloten.

webredactie PFZW

Bedankt voor uw kritische reactie. De deelnemers staan bij PFZW zeker niet op de tweede, maar op de eerste plaats. Vervelend te horen dat u dit niet zo ervaart. Wij zijn blij met de signalen die wij krijgen van u en andere deelnemers. Daarmee verbeteren we onze dienstverlening en processen.
U geeft terecht aan dat wij nog te terughoudend zijn in het delen van die verbeteringen. Dit is een aandachtspunt waar we hard aan werken.
Ook doen wij ons uiterste best om onze kosten te verlagen. Meer informatie over de kosten per deelnemer bij PFZW vindt u op https://www.pfzw.nl/over-ons/over-ons/pensioenproduct/Paginas/Voordelen-van-pensioen-bij-PFZW.aspx
Daarnaast kunt u in ons jaarverslag meer lezen over kostenbeheersing bij PFZW en de resultaten daarvan. U vindt deze informatie op http://www.jaarverslagpfzw.nl/jaarverslag-2014/deelnemers/a1043_Kosten-van-uitbesteding
In mei publiceren wij ons jaarverslag over 2015.

P.Thijssen

Griekenland en Italië werden van de ondergang gered door ingrepen van de ECB die volgens columnist Pieter Lakeman een donkere keerzijde hebben.

Mario Draghi, sinds 2011 president van de ECB, kreeg aanvankelijk veel waardering. Onder zijn leiding nam de ECB vergaande maatregelen om de rente in de eurozone te verlagen. Op 10 maart van dit jaar kwamen de ECB en Draghi echter negatief in het nieuws nadat voor de zoveelste keer was besloten de rente in de eurozone te verlagen. Banken kunnen nu tegen nul procent rente bij de ECB lenen. Ook gaat de ECB meer staatsobligaties kopen namelijk voor 80 miljard euro per maand in plaats van 60 miljard euro per maand. Dit besluit werd door bijna de gehele directie van de ECB gesteund, maar viel vrij slecht bij financieel deskundigen onder wie de voormalige president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink.

De directie van de ECB omvat ook presidenten en oud-presidenten van nationale toezichthouders op het bankwezen. Die hadden aanvankelijk één ding gemeen: zij hadden gefaald want ook in hun land is het bankwezen door de kredietcrisis van 2007/2008 in problemen geraakt. Tot dit gezelschap van vakmatig mislukte mannen behoorde ook Draghi die in 2006 gouverneur van de Italiaanse Centrale bank was geworden. Eerder, van 2002 tot 2005, was Draghi bij Goldman Sachs actief geweest als vicepresident voor de afdeling Europa. Daar viel ook Griekenland onder. Draghi is dus, los van zijn feitelijk gedrag, formeel mede verantwoordelijk te stellen voor het bedrog dat Griekenland en Goldman Sachs in 2001/2005 met enorme renteswaps hebben gepleegd om Griekenland tot de eurozone toe te laten. Goldman Sachs heeft aan dat bedrog miljarden dollars verdiend.

Voordat Draghi in 2011 tot president van de ECB werd benoemd zijn hem door afgevaardigden van de Europese commissie vragen gesteld over zijn werkzaamheden bij Goldman Sachs inzake Griekenland. Zijn antwoord was : ‘Ik had er niets mee te maken. De overeenkomsten tussen de Griekse regering en Goldman Sachs waren afgesloten voordat ik bij Goldman Sachs kwam.' Blijkens deze tekst ontkende Draghi betrokkenheid bij het afsluiten van de overeenkomsten. Hij ontkende niet betrokken te zijn geweest bij de latere uitvoering van de overeenkomsten. Die vond plaats toen Draghi vicepresident voor Europa was.

Draghi voegt daar nog aan toe: ‘Hoewel Goldman Sachs verwachtte dat ik met de publieke sector zou werken, had ik geen interesse en zin om met de publieke sector te werken. Ik wist niets van die dingen, noch had ik later iets met die dingen gedaan. Dat kun je aan iedereen vragen.’

De stelling van Draghi dat hij geen interesse en zin had om met de publieke sector te werken is weinig overtuigend, omdat hij vrijwel direct na zijn werkzaamheden bij Goldman Sachs gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank is geworden. Maar los van de vraag voor welke bemoeienissen Draghi verantwoordelijk gesteld kan worden, zal het voor Goldman Sachs vervelend zijn wanneer Griekenland failliet zou gaan.

In 2010 kwam naar buiten dat de Grieken hadden gefraudeerd met hun cijfers. Het begrotingstekort voor 2009 bleek niet 3,7 procent maar 12,5 procent van het bruto nationaal product te zijn. Volgens de regels mag de staatsschuld van een lidstaat niet meer dan 60 procent bedragen. Volgens Eurostat bedroeg de Griekse staatsschuld in 2010 al 143 procent van het BNP. De media stonden bol van een dreigend faillissement van Griekenland en velen hielden rekening met die mogelijkheid.

De ECB presenteerde in 2011 onder leiding van Draghi deze doelstelling: het faillissement van Griekenland voorkomen door het opleggen van structurele hervormingen. Later kreeg een andere doelstelling meer publiciteit, namelijk het stimuleren van de economie in de eurozone en het voorkomen van deflatie.

Wat is sindsdien bereikt?

Faillissement van Griekenland vooruitgeschoven

Er zijn maatregelen getroffen om Griekenland te disciplineren en zich te laten hervormen. Er zijn vele structurele hervormingen doorgevoerd, waaronder de ingrijpende verhoging van de pensioenleeftijd van 62 jaar na 68 jaar. De Grieken hebben al een langere werkweek dan de meeste Europese landen. Wanneer je beseft dat men er in 2011 in brede kringen van uitging dat Griekenland failliet zou gaan omdat de staatsschuld onhoudbaar hoog was, dat dit percentage sindsdien niet is gedaald maar gestegen, terwijl de rente op de staatsschuld sterk is gedaald, moet je erkennen dat het faillissement van Griekenland nog lang niet is afgewend. Hoogstens kan je constateren dat het faillissement door de enorme renteverlaging is vooruitgeschoven. De staatsschuld van Griekenland was van 170 procent in 2011 naar 177 procent in 2014 gestegen. Die van Italië steeg in dezelfde periode van 121 procent naar 132 procent. Die stijging was bijna twee keer zo sterk als de stijging in de gehele eurozone.

Doordat structurele maatregelen onvoldoende waren om Griekenland financieel te redden, stond slechts één weg open om het faillissement van Griekenland vooruit te schuiven, namelijk de rente op Griekse staatsobligaties verlagen. Dat is niet echt helder gecommuniceerd. Die verlaging zou alleen mogelijk zijn wanneer de rente in de hele eurozone verlaagd zou worden. Bijkomend effect (bijkomend voordeel zullen vele collega’s van Draghi gedacht hebben) was dat ook andere landen daarvan konden profiteren. Die landen behoren tot de door Jaap van Duijn in De Telegraaf van 12 maart 2016 geïntroduceerde Club van Honderd, waarmee hij de landen met een staatsschuld van meer dan 100 procent aanduidde. Erelid van de club is en blijft natuurlijk Griekenland met inmiddels 185 procent (een hoger tekort bij aanzienlijk lagere rente!). Gewone leden zijn Italië, 132 procent, Portugal, 128 procent, Spanje, 101 procent en België. Frankrijk (97 procent) is kandidaat-lid. Wanneer je zulke belangrijke regels overtreedt, kun je dat maar beter niet in je eentje doen. Dat is wel duidelijk, ja.

Het faillissementsgevaar van Griekenland en Italië is nu aanzienlijk groter dan in 2011 omdat de tekorten zijn gestegen ondanks het feit dat de rente enorm is gedaald. Beide landen worden in leven gehouden door het opkoopprogramma van de ECB. Door dit opkoopprogramma kunnen die landen tegen zeer lage rentes voortdurend nieuwe staatsleningen in de markt plaatsen. Wanneer het opkoopprogramma verminderd wordt of zelfs geheel zou worden beëindigd zal de rente in de eurozone drastisch stijgen. Daardoor zullen in de eerste plaats Griekenland Italië en Griekenland in de problemen komen. Het lot van beide landen ligt in handen van de ECB.

Rentesteun voor Italië en andere lidstaten met grote tekorten

De ECB is erin geslaagd de rente in de eurozone, ook die op staatsleningen, ongelooflijk te laten dalen. De rentelasten en de begrotingstekorten van de staten in de eurozone zijn daardoor aanzienlijk lager uitgevallen dan zonder renteverlaging. Vooral de lidstaten met relatief grote tekorten (in verhouding tot het BNP) hebben geprofiteerd. Dat zijn in volgorde 1 Griekenland, 2 Italië, 3 Portugal en 4 Ierland. Wanneer ook rekening wordt gehouden met de absolute grootte van de staatsschuld is Italië verreweg de grootste profiteur van de renteverlaging.

Europese bankwezen financieel gesteund

De Europese banken, met name de banken die grote vorderingen op Griekenland hadden zijn enorm gesteund. De ECB heeft onder leiding van Draghi € 240 miljard aan Griekenland overgemaakt terwijl bekend was dat die gelden grotendeels direct naar de Europese banken zijn doorgesluisd. Met deze lening was het faillissementsgevaar van Griekenland natuurlijk niet geweken maar vanaf dat moment kon de ECB bepalen wanneer het doek voor Griekenland zou vallen. Je zou kunnen zeggen dat Draghi voor € 240 miljard het stemrecht op de crediteurenvergadering van Griekenland had gekocht.

Ook konden de banken op 21 december 2011 voor drie jaar in totaal € 489 miljard van de ECB lenen tegen Refi rente die december 2011 1% bedroeg. De bedoeling was dat banken dit geld zouden gebruiken voor de aanschaf van (vooral Italiaanse en Spaanse) staatsleningen.

Spaarders en pensioenfondsen benadeeld

De keerzijde van de medaille is dat spaarders en pensioenfondsen minder rente ontvangen en enorme verliezen lijden. Binnen de eurozone heeft Nederland relatief het grootste pensioenstelsel. Nederlandse pensioentrekkers en – premiebetalers zijn als groep het grootste slachtoffer van de renteverlaging. Wanneer de rente door de manipulaties van de ECB de laatste vier jaar gemiddeld 3% lager is geweest dan zonder rentemanipulatie het geval zou zijn (dit lijkt een reële schatting) dan moet geconcludeerd worden dat Nederlandse pensioentrekkers en –premiebetalers ca. € 120 miljard verlies hebben geleden. Dit verlies is definitief. € 120 miljard is een bedrag dat weinig mensen wat zegt. Vertaal het in je persoonlijke benadeling door het bedrag door 6 miljoen te delen. Een Nederlandse pensioengerechtigde is dan gemiddeld voor € 20.000 benadeeld maar wanneer je een jonge en succesvolle ambtenaar op het ministerie van financiën bent, ben je zeker voor een halve ton door de ECB benadeeld.

Dat is treurig voor Nederlandse pensioengerechtigden want niet alleen Draghi heeft de Nederlandse pensioenfondsen leeg geschud, ook Klaas Knot van DNB heeft daar stevig aan meegewerkt door de pensioenfondsen te verplichten zich vol te pompen met nauwelijks renderende, potentieel zwaar verliesgevende, zeer lang lopende staatsleningen uit de eurozone. Dat levert nog eens vele tientallen miljarden verlies op wanneer de rente stijgt.

De 60% grens is indertijd niet uit de lucht komen vallen maar was gebaseerd op analyse van enkele eeuwen nationale defaults. Daarbij was gebleken dat wanneer een staat eenmaal boven de 60% zat, de schuldeisers uiteindelijk niet allemaal betaald werden. In 2015 is de staatsschuld van Griekenland, ondanks de extreem lage rente, gestegen van 143% naar 185%. Het kan niet duidelijk genoeg gezegd worden: de ECB bepaalt wanneer Griekenland failliet gaat.

Aandeelhouders ECB lijden grote verliezen

Een derde gevolg is dat de aandeelhouders van de ECB rekening moeten houden met een verlies op de door de ECB ingekochte obligaties van honderden miljarden euro’s. Misschien wordt dit verlies niet zichtbaar in de jaarrekening van de ECB want dat verlies kan boekhoudkundig naar voren worden geschoven zoals ook Nederlandse banken dat doen.

Draghi had niet zelf bedacht hoe je de rente kon verlagen. Tijdens zijn periode bij Goldman Sachs had hij Greenspan, de baas van het Amerikaanse financiële systeem, hetzelfde zien doen. Diens politiek van renteverlaging wordt vrij algemeen als een belangrijke oorzaak van de kredietkrisis van 2007 gezien. Door die techniek toe te passen is de ECB erin geslaagd de rente voor alle eurozone staatsleningen omlaag te drukken. Sinds 2012 kocht de ECB maandelijks voor € 60 miljard staatsobligaties.

Als argument voor de renteverlaging brachten Draghi en de ECB niet naar voren dat het faillissement van Griekenland voorkomen moest worden. Dat faillissement zou immers voorkomen worden door het opleggen van structurele maatregelen, aldus werd regelmatig geventileerd. Het officiële doel was het stimuleren van de economie in de eurozone en het opzwepen van de inflatie tot bijna 2% per jaar. Deflatie zou slecht voor de economie zijn want de consumenten gaan de aankoop van auto’s meubels, kleren en voedsel uitstellen wanneer ze weten dat die artikelen een jaar later een of twee procent goedkoper zijn. Dat kan geen serieus argument zijn. Wanneer je een nieuwe auto 8% goedkoper kunt krijgen door je aankoop een half jaar uit te stellen zal dat inderdaad tot uitstel van de koop leiden maar wanneer je je meubels of je kleren na een jaar één of twee procent goedkoper kunt aanschaffen wacht niemand daarmee.

Economische groei verwaarloosbaar klein

Door de rente te laten dalen zou het bedrijfsleven volgens Draghi meer gaan investeren, de economie harder gaan groeien en de inflatie stijgen. Al deze verschijnselen zijn niet optreden maar Draghi gaat er stug mee door. Twee weken geleden had hij zelfs het leuke argument bedacht dat de deflatie zonder de politiek van de ECB nog veel sterker zou zijn geweest.
Draghi en de ECB hebben zich in de positie gemanoeuvreerd waarin zij geen kant meer op kunnen.

Grote partijen kunnen gedwongen worden om rente te betalen wanneer ze geld bij de bank stallen maar particulieren kunnen hun saldi gewoon opnemen en thuis onder de matras leggen. Particulieren kunnen nauwelijks gedwongen worden om rente te betalen voor het ter beschikking stellen van hun tegoeden. Een verdere verlaging van de rente zal tot uitstroom van tegoeden van het bankwezen leiden. De grens aan het verlagen van de rente is dus vrijwel bereikt.

Geen renteverhoging binnen huidige ECB-structuur

Wanneer de rente in de eurozone stijgt komen er reusachtige financieringsproblemen voor Griekenland en Italië. Zolang de ECB volgens het huidige beslismodel functioneert zal de rente dus niet stijgen.

Blijft over de mogelijkheid om de rente gelijk te laten blijven. Als gevolg daarvan kunnen de bubbels op de aandelen- en obligatiemarkt op een gegeven moment niet meer groeien. Er hoeven dan op een niet te voorspellen moment maar enkele grote beleggers te zijn die hun obligaties en aandelen gaan verkopen of zelfs short gaan om een sneeuwbalreactie te verkrijgen waarna de bubbels ijzingwekkend snel kunnen leeglopen. Dat zal gebeuren op een schaal die waarschijnlijk nooit eerder is gezien. Het is moeilijk om te voorspellen wanneer zich dit zal afspelen maar het zal niet veel langer dan een jaar meer duren denk ik.

De ECB en Draghi kunnen kiezen: spat de zaak op korte termijn uit elkaar of op lange termijn? Politieke druk vanuit Duitsland en Nederland kan dit tijdschema beïnvloeden.

monicque

Goede morgen zou zo graag willen weten waarom er nabestaande pensioen betaald moet worden terwijl ik al jaren alleen ben en nu alleenstaande moeder ,en het nabestaande pensioen niet aan mijn zoontje kan na laten ,er zelf niet van kan profiteren dus waarom ?

Chris

Monique, Omdat mensen in jouw situatie niet meetellen en daar wordt ook niets voor gedaan. De meeste mensen die een pensioen zouden krijgen bij het PFWZ zullen gem. een 4 a 7 honderd euro per maand krijgen. Dat zijn mensen die voornamelijk in de zorg 30 tot 40 jaar hard gewerkt hebben en dan wordt je met dit bedrag afgescheept. Je had jezelf in de financiële wereld moeten wurmen dan waren jouw schaapjes allang op het droge geweest!!

Chris

Zeker weten wij het beter Koopmans en die discussie is nog lang niet gesloten.

Chris

Klopt Harry, En daarom moet je je afvragen of we wel in een democratie leven!!

P.J. Koopmans

Beste Chris,

Er valt weinig te discussiëren over zaken die vastliggen.

Chris

Beste Koopmans,

Wie zijn het dan die deze zaken, die zogenaamd vastliggen, niet veranderen kunnen?
Dat is toch incompetentie van een smerig beleid of is het juist een strategie om iedereen onder de duim te houden, want de laagbetaalde pensioen gerechtigden mogen vooral niet profiteren van hun achtergesteld loon. Dit is crimineel te noemen en dat verzin ik niet maar diverse economen hebben zich al hierover al buitengewoon uitgesproken.

marc

De pensioen ontvangende generatie heeft wel voldoende ontvangen uit de ruif.
even denken. Ze hebben een zeer grote CO2 bijdrage aan het klimaatprobleem veroorzaakt die de werkende generatie aan het oplossen is. Ze hebben een groot deel van de staatsschuld veroorzaakt (volledige studiefinanciering, waarschijnlijk niet doorgewerkt tot 65 jaar maar al eerder gestopt)Deze generatie moet dit oplossen en betalen
Omgerekend legt elke huidige pensioen gerechtigde op dit moment een claim van door hun generatie veroorzaakte problemen bij deze wekende generatie neer. 612 euro aan rente per jaar voor de staatsschuld Er is 3540€ per werkende aan investering nodig om de bijdrage van Nederland aan de opwarming van de aarde tegen te gaan. De pensioen gerechtigde generatie draagt 5,33 bij per jaar
Feiten zijn terug te vinden bij het CBS 2015
dus chris en Lemon Eerlijker gaat de pensionada's echt wat kosten denk ik
Los van de vraag of wij als werkende nog wel aanspraak kunnen blijven maken op het door ons opgebouwde pensioen

Piet Mertens

Beste Mensen
Recentelijk heb ik per mail bij het pensioenfonds geprotesteerd tegen de te verwachten verlaging van de pensioenen in 2017. Mijn vader wist in de zestiger jaren van de vorige eeuw al uit zijn contacten bij de mijnwerkersbond dat er stelselmatige en vooropgezette plannen waren voor een versobering d.w.z. verlaging van de pensioenen. Sinds enige tijd verdiep ik mij in de materie en zie dat al tientallen jaren de bevolking van Nederland maar ook van de rest van Europa stelselmatig wordt gemanipuleerd om met deze onredelijke en onzinnige maatregelen vertrouwd te worden. Een van de gevolgen is dat er een tegenstelling gecreëerd is tussen jongeren en ouderen, tussen gepensioneerden en werkenden. Geen betere tegenstander dan een verdeelde: Verdeel en heers, nietwaar? Deze tactiek wordt wereldwijd toegepast. De ware regisseurs van dit morbide spel blijven keurig buiten beeld. In Nederland is geen enkele krant of tijdschrift die de echte veroorzakers van alle financiële en economische ellende aan te kaak stelt. De wereld wordt gereageerd oligarchen. Deze mensen zullen nooit in de Panamapapers verschijnen, omdat deze laag van ultra rijken onaantastbaar is. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk groeit het verzet tegen deze groep, die met hun handelen oorlogen beginnen en stoppen, staatsgrepen ontketenen en er belang bij hebben dat onrust en angst in Europa groeien. De verlaging van de de pensioenen is slechts een van de vele maatregelen die we de laatste decennia aan den lijve ondervinden en er zullen nog heel veel volgen. Gesteund de de grote financiële conglomeraten van de wereld en trouwhartig gesteund door hun vazallen, de politici, ook in Nederland. Bij het pensioenfonds ABP kunnen ze hier over meepraten, in de tachtiger jaren deed onze overheid bij wet bepaald een forse greep in de rijkgevulde kas van dit fonds.
WAAR DE WAARHEID IN HET GEDING IS, IS VERZET GEBODEN!!!
Ik roep iedereen op om zoveel mogelijk te ageren bij alle instituties die een rol in dit geheel spelen, voorop alle banken, verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers, kamerleden, kabinet, belastingdienst enz. enz.. Maar vooral ook bij hun broodheren!
Wilt u meer info, schrijf dan een reactie. Goede moed
Vriendelijke groet P.Mertens

Edward P. Woldendorp

Geachte heer Borgdorff,
In uw bovenstaande bijdrage "Noodklok" vermeldt u, dat staatssecretaris Klijnsma de mogelijkheid zou bestuderen om
de AOW-uitkeringen te verhogen teneinde het koopkrachtverlies van de aanvullende pensioenen te beperken.
Van opheffing van dit koopkrachtverlies kan m.i. geen sprake zijn.Daarvoor is het verlies te hoog opgelopen.
Is het u bekend hoever de staatssecretaris met haar onderzoek is gevorderd?
Een zeker wantrouwen is hier op zijn plaats, omdat de staatssecretaris volgens een artikel in TC Tubantia tijdens een belaktie georganiseerd door de ANBO zou hebben gezegd; "ik ga niet over de pensioenen".
Een verhoging van de AOW-uitkeringen zou een oneigenlijk gebruik van AOW-premies zijn maar zou voor gepensioneerden, vooral voor die met een klein pensioen, toch welkom zijn.
Moet ik uit de bereidheid van de staatssecretaris zich in het koopkrachtprobleem te verdiepen opmaken, dat de overheid ertoe neigt een relatie te leggen tussen AOW en aanvullende pensioenen. Men zou kunnen denken, dat de overheid denkt aan het verkrijgen van een dusdanige invloed op de pensioenfondsen, dat de vorming van één systeem van staatspensioen in het verschiet ligt.
Allereerst moet het probleem van koopkrachtverlies van de aanvullende pensioenen worden opgelost.
In het kader van de pensioenwet is dit onmogelijk, vooral na de inwerkingtreding van het nieuw Financieel Toetsingskader per 1 januari 2015.
Als voormalig bestuurslid van een vereniging van gepensioneerden heb ik mijn bezwaren(en naar ik aanneem die van vele anderen)samengevat.
Mocht u hierin geinteresseerd zijn, dan zal ik u deze beschouwingen graag toezenden.
Hiervoor heb ik dan wel uw e-mailadres nodig.
Op dit moment interesseert mij of er inderdaad sprake is van een verhoging van de AOW.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Vriendelijke groeten,
Edward P. Woldendorp
Almelo

Servé

Wat ik altijd mis in al die verhalen en blogs is de reactie en acties van de belangenbehartigers binnen de pensioenfondsen zoals die onlangs zijn gekozen. Zowel bij PfzW en ook ABP hoor of zie je niets van deze mensen, m.n. de groep "gepensioneerden". Ik zou verwachten dat juist die groep - hoewel qua stemmen weinig in te brengen hebben - hun mond zouden moeten open doen en ook naar de media communiceren of een eigen blog bij elk pensioenfonds publiceren. Maar het lijkt er op dat deze mensen er ook alleen maar zitten omdat ze dan een aardig centje bijverdienen......

En kennelijk is er ook heel veel commentaar en kritiek gekomen op het blog over de dekkingsgraad en het fronsen van de wenkbrauwen want dat blog is van de site verdwenen en staat ook niet in het nieuwsoverzicht.

Servé

De PvdA en m.n. Klijnsma heeft zich al geuit - ik meen in een programma van de NOS - hoe zij over de aanvullende pensioenen denkt. En ja hoor: voor haar zijn onze aanvullende pensioenen en dus betaalde premies GEMEENSCHAPSGELD. En zij denkt er over om die spaargelden zijnde uitgesteld loon en dus alleen eigendom/bezit van de deelnemers en géén gemeenschapsgelden te onteigenen. Let in deze ook op de jaren 2021/2022 want ook de EC heeft al een zeer begerig oog laten vallen en wil de pensioenpotten "confisqueren" .....

Servé

DNB speelt een zeer bedenkelijke politieke rol. Duidelijk is vorig jaar geworden dat DNB géén onafhankelijk instituut meer is. Want toen vorig jaar bekend was dat er een loonakkoord was bereikt door het kabinet met de vakbonden van overheidspersoneel en waarin o.a. is opgenomen dat de werkgever overheid géén extra pensioenbijdrage hoeft te betalen tot 2022 als de (beleids)dekkingsgraad van het ABP onder de kritische grens komt, verlaagde DNB de dag NA dat akkoord de rekenrente voor de pensioenfondsen en dat met onmiddellijke ingang. Het kostte de fondsen een dekkingstekort van 2-3 basispunten....... En dat gaat dan elke maand opnieuw gebeuren. En nu komt diezelfde DNB met het voorstel om de lonen te verhogen.......wederom een politiek standpunt. Maar over de pensioenen géén woord. Wel is het gevolg dat een deel van die loonsverhoging ook een verhoging van de pensioenpremies betekent......

Servé

????? Wat een rare opmerking/reactie. Hoe studiefinanciering voor mensen van thans 70-90 jaar??? Dat bestond in die 50/60'jaren niet eens. En wat wellicht niet gewerkt tot hun 65e??? Deze generatie heeft wel degelijk gewerkt tot hun 65e en de eerste 40 jaar ook nog eens 48 uur per week. En dat was vaak ook nog zwaar lichamelijk werk want al die machines en hulpjes bij tillen enz enz was er niet bij. De huidige jongere generatie had vanaf de 70 jaren wel studiefinanciering en gingen meestal pas werken op hun 25e.... en bouwden dus vanaf die leeftijd wellicht pensioen op. De oudere generatie zoals boven genoemd betaalden ook AOW-premie voor hun ouders oftwel jullie grootouders en daarnaast pensioenpremies. De huidige generatie kent praktisch geen zwaar lichamelijk werk meer want er is een Wet voor en zwaarder tillen dan 25 kg mag niet meer, werkweken duren 32-40 uur en men heeft extra vakantiedagen. De ouderen hadden welgeteld 2 weken vakantie per jaar. En overwerk werd slecht of niet betaald. Dertiende maand of winstdeling was er niet bij. Dus hoe slecht hebben die jongeren het dan nu eigenlijk, waarom zetten jongeren zich toch zo af tegen die ouderen/gepensioneerden.....het zijn wel hún ouders of grootouders vaak. De jongere van tegenwoordig werkt 32-40 uur per week, de winkels zijn 60 upw open en nog heeft men géén tijd om boodschappen te doen...... maar ze gaan wel 2-3 keer per jaar op vakantie naar het buitenland. Kom op zeg, ga voor de spiegel staan en vraag je zelf af: hebben wij jongeren echt zo slecht??????

Servé

De bedoeling die er achter zit is de navolgende. Klijnsma wil onteigenen en de gehele zeggenschap hebben want zij is van mening dat het gemeenschapsgeld is. Hoezo gemeenschapsgeld, wat hebben dan die niet-deelnemers in een pensioenfonds er aan betaald?????? De overheid moet met haar handen van onze pensioenpotten afblijven en haar eigen gecreëerde tekorten oplossen, maar niet via de spaarcenten van de pensioendeelnemers. MAAR nogmaals: LET op de jaren 2021/2022....want ook de EC heeft haar begerige ogen op onze pensioenpotten van totaal € 1500 miljard laten vallen. En er ligt in een lade al een concept-voorstel klaar op alle spaargelden en pensioenpotten binnen de EU te "confisqueren" een mooi ander woord voor onteigenen. Want er is uiteraard een groot geldgebrek en de EC/Brussel gaat bepalen wat er met de premies e.d. moet worden gedaan, hoe belegd en hoeveel mag worden uitbetaald enz. Het opvallende aan deze jaren is dat het niet voor niets is dat de overheid met de overheidsbonden van overheidspersoneel een loonakkoord heeft bereikt tot 2021/2022, waarin o.a. is opgenomen dat de overheid géén extra premie-afdrachten hoeft te doen aan het ABP ook al is er een stevig dekkingstekort en moet er zelfs worden gekort......

Servé

En dat is dus allemaal makkelijk te manipuleren. Want als de uitkomst je niet bevalt pas je gewoon 1 of meerdere profielen aan, bijv de gemiddelde levensverwachting, de rekenrente enz enz. Het dan ook heel simpel gezegd: boekhoudkundige tekorten.
En BEWUSTE opgelegde berekeningswijze om te voorkomen dat de potten leger worden gezien het feit dat Den Haag en Brussel de gelden wil gebruiken ten eigen bate.
Er komt bij de fondsen € 10 miljard binnen en er gaat slechts € 4 miljard uit.....dus wat tekort????

Servé

Wat zou de echte reden zijn dat BP zijn Nederlandse pensioenfonds gaat overbrengen/verplaatsen naar België?????? Omdat men dan wellicht niet vast zit aan die ridicule regels van Nederland en DNB??????

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff