« Zo kan het niet langer | Hoofdmenu | Bloed »

02/05/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Heer drs.L.A.J.Wijnen

Geachte heer Borgdorff,

U reageert op mijn inbreng ,naar aanleiding van uw verhaal "Zo kan het niet langer" en met name op verschillen tussen pensioenfondsen.

U zegt het volgende:

1) Pensioenfondsen met relatief jonge deelnemers,zoals PFZW, hebben meer last van de lage rente dan fondsen met gemiddeld oudere deelnemers.
Want simpel gezegd: Hoe verder het pensioen weg is, hoe langer het negatieve effect van de lage rente doortikt!!
En dat langjarige effect is enorm.

2) Pensioenfondsen die zich volledig indekken tegen de lage rente lopen geen risico,maar profiteren ook niet van een herstel.
PFZW dekt zich voor 30% in tegen de lage rente,loopt daardoor risico, maar wil wel profiteren van herstel.

3) Het is belangrijk wie er betaalt en ondernemingspensioenfondsen
kunnen soms terugvallen op één rijke werkgever.

1) Ik ga er van uit dat de deelnemers in het PFZW gemiddeld jonger zijn dan de deelnemers in het VNU pensioenfonds, het fonds waarover ik sprak.
En dan is het pensioen nog lang weg, tikt het effect van de lage rente door en is het langjarige effect enorm.

Ik stel dan nu vast dat juist wij, pensioendeelnemers en gepensioneerden van het PFZW onevenredig zwaar worden getroffen
door de lage rente.
Het is ook duidelijk dat er sprake is van onredelijkheid,immers zoal ik al meerdere malen heb gezegd ,verplichtingen van het pensioenfonds dienen,gelet op de zeer negatieve effecten niet te worden berekend met een korte termijn rente,maar met een rente welke gebaseerd is op termijnen waarop de pensioenverplichtingen betrekking hebben.

Ik ben van mening dat uw constatering inzake de lage rente een nog grotere verantwoordelijkheid bij het PFZW legt om de politiek duidelijk te maken dat dit niet langer kan.

Mijn opvatting is duidelijk: hier ligt de kern van het probleem, maar in weerwil van de opvattingen van veel wetenschappers en pensioendirecteuren, die ook van mening zijn dat het anders zou moeten, is en blijft de politiek halsstarrig vast houden aan een verkeerd uitgangspunt inzake de "rekenrente" als basis voor de dekkingsgraad.

Ik hoop dat u, mede gelet op de talloze boze maar ook bezorgde reacties,nog eens wilt proberen dit op korte termijn op de politieke agenda te krijgen.
Teveel ouderen worden al te lang en onevenredig zwaar in hun portemonnee getroffen.

2) Mijn vraag is hoe reëel het is nog te vertrouwen op herstel en
daardoor mogelijk te kunnen profiteren van een hogere rente.
We ervaren immers al een jaar of vijf de negatieve gevolgen van de crisis en de communicatie vanuit het PFZW voor de komende jaren is nou ook niet al te rooskleurig van aard.
Ik permitteer me ze zelfs erg pessimistisch te noemen.
Hoe zo dan profiteren van een hogere rente,dat ligt dus nog wel heel ver weg!!

3) Ik begrijp uw redenering inzake ondernemingspensioenfondsen.
Of het pensioenfonds VNU kan terugvallen op een "rijke"
werkgever waag ik te betwijfelen,temeer omdat de sector waarin
zij opereert ook al jaren in zwaar weer verkeert.

Bastiaan

Beste Peter,

je kiest voor een systeem met minder zekerheden, en daar aangekoppeld eigen potjes ipv aanspraken.
So far so good.

Ook Gijs van Dijk (fnv) geeft in zijn interview met het FD aan dat pensioen mogelijk iets minder zeker wordt, maar wil bij pensioenaanspraken blijven ipv potjes.
Tussen de regels door lees je ook dat hij er eigenlijk niet aan wil dat het minder zeker wordt.

Ik denk dat ook pensioenopbouwers wel enige zekerheid willen over pensioen. Het beloven van een bedrag per maand (zoals dat nu gebeurd) geeft schijn zekerheid. Voor iemand die nu 30 jaar oud is, moet dat bedrag nog verdubbelen (als je 40 jaar 2% inflatie erbij optelt).
Een potje met kapitaal lijkt helder, maar dat is het alleen als je dat kunt omrekenen naar een indicatie van een uitkering.

De vraag 'heb ik straks genoeg pensioen' valt dan uit in 3 stappen:
* hoeveel geld heb ik straks per maand nodig?
* hoeveel geld moet er dan in mijn potje zitten?
* groeit mijn potje hard genoeg?
Dat wordt stiekem toch wel complex.

Daarbovenop kan voor iemand met een middeninkomen de pot toch wel fors worden. Meer dan een ton is niet heel bijzonder.
Doordat het potje expliciet wordt, zal ook de discussie om er zelf nu al uit te kunnen snoepen toenemen.

Voor een jongere telt er eigenlijk maar 1 ding: zorg dat je meedoet, anders mis je straks een stuk pensioen.
Voor iemand van middelbare leeftijd (zeg 45) is goed dat de contouren een beetje duidelijk worden, dan kun je nog bijsturen indien nodig. Voor iemand van die de 60 voorbij is, is het wel belangrijk dat die contouren toch wat scherper worden.

Een ding is voor mij wel duidelijk: we kunnen niet aan de renteknop gaan draaien, zonder iets te doen aan de zekerheid van het pensioen. (en dat kan alleen als je het systeem aanpast)

De komende maanden zal duidelijk gaan worden hoe dat 'minder zeker' er uit gaan zien. Ik ben benieuwd.

Bastiaan

Louis Sparidans

Heer Borgdorff, het is een duidelijk verhaal, waarvoor dank. Toch vergeet u nog ‘iets kroms’ te vermelden.

Stel als voorbeeld een gepensioneerde in ons fonds van omstreeks 70 jaar, die zijn/haar leven altijd in de zorg heeft gewerkt. Zo iemand heeft dan, pakweg 40 jaar lang, samen met zijn/haar werkgever al die tijd premie ingelegd, waarvan de waarde middels de behaalde beleggingsresultaten praktisch gesproken is verviervoudigd. Nietwaar?

Toch ontvangt zo iemand al sinds zijn pensionering geen enkele indexatie, niet als inflatiecorrectie maar ook niet als compensatie voor de inmiddels gestegen lonen in de zorg.
De reden: er zijn verhoudingsgewijs ‘teveel’ jonge deelnemers in ons fonds!

In het bestaande systeem moeten immers ook hún pensioenen, die mogelijk pas over 25 of 40 jaar ingaan, nu al worden gewaarborgd. Is het wel redelijk om daarvoor de huidige gepensioneerden als het ware te straffen?

Als mijn redenering niet juist is, hoor ik dat graag van u.

Bastiaan

Beste drs.L.A.J.Wijnen,

Ook van mij een reactie op die 3 punten.

1. Dat PFZW een 'groen' fonds is, daar kunnen we niet veel aan veranderen, dat is nu eenmaal de 'solidariteitskring'. Met de huidige lage rente is het dan wel vervelend. Doordat veel pensioenverplichtingen ver weg liggen, zou er ook meer risico genomen kunnen worden. En daar kunnen ook de gepensioneerden van profiteren.

2. De mate van renteafdekking is een keuze van het fonds. Volgens Peter Borgdorff is dat een bewuste keuze, om zo ook van de stijgende rente te kunnen profiteren. We zullen zien.

3. Ik heb even snel door het jaarverslag van het VNU fonds gekeken. Nou, dat ziet er prima uit. Pas onlangs is men van eindloon afgestapt. Ook het indexatiebeleid is dik in orde. Als de dekkingsgraad te laag is, past de baas bij: gegarandeerde indexatie!
Daar zal menigeen jaloers op zijn!

Bastiaan

P.J. Koopmans

Beste Bastiaan en drs. van Wijnen,

Dank voor uw beider bijdragen in de discussie over de toekomst van onze pensioenen. Mij wordt het langzamerhand steeds duidelijker hoe deze materie in elkaar steekt.
Klopt het dan dat mijn idee over de pessimisten (uitgaan van zeer langdurige lage rentes en daarbij behorende lage uitkeringen) en de optimisten (die ervan uitgaan dat de rente wel weer snel gaan stijgen met de bijbehorende rendementsstijgingen en inflatiecorrectie) bepalen hoe de toekomst eruit zal zien en dat de pessimisten nu de overhand hebben c.q. onze regering via de nu geldende regelgeving?P.J> Koopmans

Chris

Het is meer dan dat P.J. Koopmans. Als het zo simpel was dan kijk je er naar en accepteer je wat er door deze instanties gezegd wordt. Ik heb al eerder gezegd dat de pensioenen vanaf minimaal 2 K (netto) per maand geen probleem zijn voor een ieder. Geen klagen voor deze groep.
Het gaat om de mensen die in hun pensioen overzicht hun pensioen drastisch zien dalen onder het bestaansminimum.
En deze groep is zeker 80 %. Waarom denk je dat deze groep zo boos reageert op dit blog!

P.J. Koopmans

Beste Chris,

Graag argumenten.

Groet

Lemon

Hr Sparidans, " er zijn verhoudingsgewijs ‘teveel’ jonge deelnemers in ons fonds!"

Niets is meer zeker zoals we de laatste jaren hebben gemerkt. En in de huidige regelingen dragen de actieven meer risico’s dan de gepensioneerden en dat is op zichzelf uitstekend. Maar...

***Pensioencontracten hebben een zeer lange looptijd. Jongere deelnemers moeten zich verzekerd weten van het feit dat de premie die zij
nu betalen ook leidt tot de opbouw van een pensioen dat in de verre toekomst wordt uitbetaald. De beloften die nu expliciet of impliciet in pensioencontracten worden gedaan moeten in de verre toekomst ook kunnen worden waargemaakt. Dat is nu niet het geval.
Allereerst wekt het huidige contract de schijn dat het pensioen een harde nominale aanspraak biedt. Zoals is besproken,biedt het huidige beleggingsbeleid van pensioenfondsen die zekerheid niet. De keuze van pensioenfondsen voor risicovolle beleggingen is op zichzelf begrijpelijk, omdat een harde nominale aanspraak ieder perspectief op indexatievan de huidige pensioenaanspraken uitsluit. Echter, dan moet de overheid ook van pensioenfondsen eisen dat de feitelijke praktijk conform de contractuele verplichting is en dat de pensioenfondsen over de inhoud van dat contract duidelijkheid verschaffen richting de deelnemers. Als de overheid toestaat dat pensioenfondsen meer beloven dan zij kunnen waarmaken, dan
zal dat bij een onverhoopte tegenvaller op haar eigen geloofwaardigheid terugslaan. De overheid zou dan gedwongen kunnen worden de tekorten voor de pensioenfondsen voor haarrekening te nemen. In die zin is een geloofwaardige oplossing voor de problemen bij pensioenfondsen voor de toekomst voor de overheidsfinanciën qua orde van grootte van een vergelijkbaar belang als het bezuinigingsprogramma dat het huidige kabinet voor ogen heeft.

Ten tweede moet de overheid erop toezien dat jongere deelnemers, die nu een hoge premie betalen en maar moeten zien wat zij er later voor terugkrijgen, een fair contract krijgen aangeboden. Concreet betekent dit dat jongeren een faire risicopremie krijgen voor de beleggingsrisico’s die het pensioenfonds namens hen op zich neemt en dat de beloning niet wordt gebruikt ter dekking van de huidige tekorten van ouderen.
Risico’s in pensioenen zijn onvermijdelijk. Uiteindelijk zijn de deelnemers gezamenlijk eigenaar van het pensioenvermogen. Er kan nooit meer geld worden uitgekeerd dan het pensioenfonds in kas heeft. Wel kan het pensioenfonds risico’s herverdelen tussen de deelnemers. Ook in de huidige regelingen dragen de actieven meer risico’s dan de gepensioneerden en dat is op zichzelf uitstekend. In het huidige contract is deze risicoverdeling echter impliciet en volgt uit het veelal discretionaire beleid van het pensioenfonds. Een
geloofwaardig pensioencontract vereist dat de risico’s expliciet worden gemaakt zodat alle deelnemers weten waar zij aan toe zijn. Daardoor wordt voorkomen dat over de verdeling van de tegenvallers moet worden geruzied. Bij een expliciet pensioencontract is immers meteen duidelijk wie voor welk deel van de mee-
of tegenvallers opdraait. Nu dreigt steeds dat tegenvallers vooruit geschoven worden, en meevallers meteen worden opgesoupeerd, zodat later, als de huidige generatie gepensioneerden inmiddels is overleden,er voor de huidige generatie jongeren onvoldoende middelen overschieten. Alleen door jongeren zekerheid te bieden over hun aanspraken, zullen zij met een gerust hart een premie ter grootte van 20% van hun loonsom aan het pensioenfonds willen blijven toevertrouwen.

http://docplayer.nl/144294-Risico-s-over-generaties-spreiden-structureel-tekort-pensioenfondsen-nieuw-pensioencontract-onvermijdelijk-cpb-policy-brief-2011-01.html

Huub Esten

Vergeet nu dat hysterische gedoe over die dekkingsgraad eens.
De berekening daarvan is gebaseerd op een maatstaf, waarvan Gerard Riemen van de Pensioenfederatie, zegt dat die volkomen van slag is.
Kijk naar het pensioenvermogen, kijk naar de jaarlijkse pensioenuitkeringen en zie dan dat het pensioenvermogen pakweg 45x de jaarlijkse pensioenuitkeringen dekt. Bij PfZW zelfs meer dan 50 x.
Dus dat is een geweldige buffer en die andere buffers van extra 5% en of 25% zijn volkomen irrelevant geworden.
En ieder jaar groeien die vermogens omdat
1. de uitkeringen miljarden lager zijn de premies en
2. ieder jaar miljarden binnen komen aan dividenden, rentecoupons, huren enz.

En stop vooral met die kwartaalhysterie als die belachelijke dekkingsgraden worden gepubliceerd. Het is nog erger dan bij de kwartaalcijfers van de beursfondsen.
Er is geen enkele sector zo goed gefinancierd als de pensioensector in Nederland. Nergens ter wereld is zoveel gespaard voor aanvullende pensioenen als in Nederland.

Laten we gewoon een prudent rendement, gebaseerd op de langjarige gerealiseerde rendementen gebruiken voor de berekening van de verplichtingen. Die waren voor het PfZW vanaf har oprichting in 1973 8,2%, dat is heel andere kost dan die onnozele gemanipuleerde 1,5% die we nu moeten gebruiken. En die dekkingsgraad stijgt minstens 30 punten, Probleem opgelost.
En het mooie is dat je ieder jaar bij de vaststelling van de jaarrekening dit rendement opnieuw kunt bepalen, gecontroleerd door accountants, actuarissen en DNB. Wil je nog meer zekerheid!!??

Dan wordt extra duidelijk dat er geen enkele probleem is dat hoogte van de pensioenvermogens niet toereikend is, maar dat de verplichtingen veel te hoog worden berekend vanwege de volkomen verkeerde rekenrente.

Dus stoppen met die marktrente, maar baseren op gerealiseerde rendementen, prudent vastgesteld, langjarige periode bijv. 10 jaar.
Peter, dan heb je geen nieuw pensioenstelsel nodig maar alleen een andere berekeningswijze van de verplichtingen.
Waarom ingewikkeld doen als het ook simpel kan. Je wilt uitgaan van feiten in de discussie over ns pensioenstelsel, nu hier boven staan de feiten.
Dus pak de handschoen op en ga voor deze oplossing die rust en zekerheid terugbrengt in de pensioenwereld.

Chris

Deze zijn al meer dan genoeg hier op dit blog aangedragen.
En Huub Esten hierboven slaat de spijker op z'n kop. Zo is het en het kan dus anders, maar ze willen (mogen) niet van een onzichtbare schimmige elite die boven ons allen heerst.
Want deze is bang dat ze straks niets meer hebben om mee te spelen en om ons verder uit te melken. Want dan is er geen macht meer die graag spelletjes wil spelen. We moeten niet zo naïef zijn en een keer wat doen, maar we schijnen in dit land het nog steeds goed te hebben, tot dat......

Heer drs.L.A.J.Wijnen

Hallo heer Esten,

Jouw pleidooi voor het verlaten van die onnozele rekenrente
klinkt mij als muziek in de oren.
Ook ik heb al talloze keren gepleit voor een reële berekening van de pensioenverplichtingen. Hoe dat gaat interesseert mij niet zo veel,lange termijn percentage,het verlaten van de rekenrente als systeem,een nieuw systeem zoals de heer Borgdorff voorstelt,het doet allemaal niet ter zake.
Feit is dat, ik heb het al eerder gezegd wetenschappers en pensioendirecteuren zelf zeggen dat het zo niet langer kan.
Neen,het gaat erom dat we niet in staat zijn om de politiek zover te krijgen dat zij inzien dat de gepensioneerden door de absurde manier van het berekenen van de dekkingsgraad al zo'n 15 tot 20 % in koopkracht achterlopen.
De politiek maakt zich elk jaar druk om de zogenaamde "koopkrachtplaatjes",maar hoe ze die berekenen mag Joost weten.
Beste heer Esten,er wordt heel wat afgeblogd,maar het leidt tot niets,sterker nog,het lijkt zo simpel,maar hoe krijgen we het voor elkaar het tij te keren.

Drs.L.A.J.Wijnen

Aad Kleijweg

Heer drs.L.A.J.Wijnen en Huub Esten hebben gereageerd in deze blog. Zou graag een duidelijk uitleg krijgen van PFZW op hun reactie.

Heer drs.L.A.J.Wijnen

Beste heer Kleijweg,

Dat is nu juist het probleem,ik heb eerder antwoord gekregen op reacties op het blog van de heer Borgdorff.
De antwoorden komen echter nooit tot de kern.
Ik zeg het telkens weer: de kern is dat de politiek niet inziet dat de absurde rente waarmee de dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend volstrekt onjuist( en ook oneerlijk) is.(verplichtingen op zeer lange termijn worden met een korte termijnrente berekend).
En ik zeg ook nog maar eens dat buiten de politiek(directeuren van pensioenfondsen en wetenschappers) deze wijze van berekenen van de dekkingsgraad niet juist vinden.
Nu ik het hier toch weer over heb vraag ik me af hoe accountants jaarrekeningen kunnen goedkeuren als verplichtingen worden berekend met onjuiste instrumenten.
En dan wil ik tenslotte nog even reageren op de laatste
blog van de heer Borgdorff "Bloed".
Hij spreekt hier zijn enorme waardering uit over de medewerkers van de bloedbank en prijst ook de betrokkenheid van werknemers in de zorg en welzijn in zijn algemeenheid.
Dit is geen nieuws onder de zon ,ik, zelf ruim 35 jaar in de zorg gewerkt, heb nooit anders ervaren, dit ondanks de al decennia durende turbulente ontwikkelingen in deze sector.
En die betrokkenheid en inzet was er ook bij de gepensioneerden die daar nu helaas niet voor beloond worden.

Drs.L.A.J.Wijnen.

Bastiaan

Beste hr Wijnen,

Uw verhaal bevat een onjuistheid. U stelt dat de korte termijn rente voor langlopende verplichtingen wordt gebruikt. Dat is niet zo. 'De rente' is geen getal maar een hele serie getallen, voor elke looptijd zijn eigen waarde.

Een van de problemen is, dat rentes voor extreem lange looptijden ( langer dan 30 jaar ) er nauwelijks markt is. Een van de oplossingen daarvoor is de ufr.
Ondanks al deze aanpassingen, is de 'lange rente' de laatse jaren erg laag.

Het aanpassen van de rente en de dekkingsgraad kan alleen als je ook de aard van de langlopende verplicthingen ( die van deelnemers/ jongeren dus) veranderd.
Werkenden krijgen nog altijd een upo met een 'harde' belofte. Het aanpassen van de rente heeft tot gevolg dat de beloftes ' zachter' worden.

Ten slotte. De rente is laag, en dat wordt veroorzaakt door beleid van de ECB. Dit heeft echter ook tot gevolg, dat als een pensioenfonds, naast de aaandelenportefeulie ook een deel van de beleggingen met en lager risico wil hebben ( bijvoorbeeld staatsobligaties of hypotheken) dat deze ook een lage rente hebben.
Ook als je gaat rekenen met een hogere rente, dan gaat de rente van obligaties en hypotheken niet omhoog !
Ik heb hier al eens voor gepleit dat de overheid speciale 'pension-bonds' met een lange looptijd en 4% rente moet uit gaan geven voor pensioenfondsen. Dan pas je niet alleen de rente aan, maar zorg je ook voor dekking van die aanpassing.

Groet,
Bastiaan

Heer drs.L.A.J.Wijnen

Hallo Bastiaan,

Of er van een onjuistheid sprake is betwijfel ik, maar daar gaat het mij eigenlijk niet om.
Ik bepleit dat de lange termijnverplichtingen van een pensioenfonds niet met een rentepercentage van 1,5% moeten worden bepaald.
Als deze met de variabele rente van een deel van mijn hypotheek berekend zou worden(nu 2,9 %) zou de dekkingsgraad er heel anders uitzien.

Jij pleit er voor dat de overheid speciale "pension bonds" met een lange termijn en 4% rente moet gaan uitgeven.
Je zegt verder : dan pas je de rente aan, maar zorg je ook voor dekking van die aanpassing.

Dat is nou net waar het om gaat dus lijkt me dat een goed idee.
(overigens ik ken die constructie niet)
Maar ook hier zeg ik : Hoe overtuigen we de politiek,want die heeft tot op heden dovemansoren en reageert nergens
op.

Groet,
Drs.L.A.J.Wijnen.

Bastiaan

Beste heer Wijnen,

Nogmaals, sleutelen aan de waardering van langlopende pensioenverplichtingen kan alleen als je ook de aard van de verplichtingen aanpast.

De constructie 'pensionbonds' bestaat nog niet, maar is een antwoord op de oproep van sommige lieden (pvv, sp, 50+, fnv) die denken dat je aan de rekenrente kunt draaien zonder dekking.

Het is dus of-of.
De ene optie is om de rekenrente aan te passen, en ook de aanspraken minder hard te maken.
De andere optie is om de rekenrente aan te passen, en de rechten 'hard' te houden. Dat kan alleen als je die verhoogde rente ook ergens kan halen.
Overwegende de miljardensteun voor de banken, kunnen er dan toch ook wel 'pensionbonds' vanaf ?

Bastiaan

Chris

citaat "Overwegende de miljardensteun voor de banken, kunnen er dan toch ook wel 'pensionbonds' vanaf ? "

En waarom denk je dat ze dat niet doen! Hebben jullie dan niet in de gaten dat we op een reuze manier bedonderd worden of geloof je dat de politiek er voor jouw is?
Allemaal een bewust plan van de financiële elite en als je daar intrapt ben je echt naïef, of zoals zo vaak gezegd; behoor je tot deze club.

Bastiaan

Beste Chris,

wat je hier doet is goedkope framing en complot theorie denken.

Bastiaan

Chris

Er is maar een groot complot Bastiaan en dat is waar jij in gelooft en dat heeft niets met goedkoop te maken. Luister naar Middelkoop, Rotmans, Piketty, Joris Luyendijk en vooraanstaande economen en als je dan nog niet door hebt dat je (we) belazerd worden dan ben je naïef. De mensen moeten eens beseffen dat het allemaal een grote verrotte financiële wereld is en als je dat niet wilt inzien neem ik jouw niet serieus. De mensen beginnen wakker te worden of jij dat nu leuk vindt of niet.

Drs.L.A.J.Wijnen

Hallo Chris,

Mijn bijdrage aan de discussie bevat ook de constatering dat vooraanstaande wetenschappers en ook pensioendirecteuren vinden dat het zo niet langer kan.
Het probeem is en blijft echter de poltiek, zij kan indien ze dat wil, maatregelen
nemen,maar laat het al jaren afweten.
Als er dus iemand wakker moet worden is het deze politiek.
Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van onwil in deze kwestie en het is dan ook diep treurig dat we daar kennelijk geen invloed op kunnen uitoefenen.


Chris

Drs van Wijnen. Ik ben het helemaal met u eens, maar we kunnen wel invloed uitoefenen. Als Frankrijk de pensioengerechtigde leeftijd naar 63 wil invoeren gooit de burger het land plat met als gevolg dat de pensioen leeftijd 60 jaar blijft! Waarom kunnen wij dat niet. Ik ben er van overtuigd dat wij dat ook kunnen maar waarschijnlijk hebben we allen het toch nog steeds te goed en gebeurd er niets, of men durft gewoonweg niet? Ik neem de politiek niet meer serieus en deed iedereen dat maar, dan kan er wat veranderen. (FYI; Ik ben geen GW stemmer!) en ook geen complot denker. Daar zorgt de regering zelf wel voor. Anders krijgen we dat weer. Maar ik ben wel heel erg bezorgd!

J.L. Rausch-van Bochove

Waarom gaat mijn beleggingsfonds wel omhoog en blijven uw beleggingen steken, ondanks de bemoeienis van professionals?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff