« Ambitie en inzet | Hoofdmenu | Huishoudboekje »

10/16/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

janenellen@hotmail.nl

Beste,
Ik las vandaag op teletekst dat ons pensioenfonds de komende 10 jaar niet zal indexeren, ik lees dat niet in Uw blog

gaarne Uw reactie,

Jan van Haaren.

Lemon

cit:Uw pensioengeld rendeerde over de eerste drie kwartalen van dit jaar al ruim 12%. Het belegd vermogen van PFZW steeg tot een nieuw record van meer dan 156 miljard euro. En toch staan we er nu slechter voor dan aan het eind van vorig jaar...

cit: Zeker Nederlandse pensioenfondsen zijn de dupe van de extreem lage rente. Die zorgt ervoor dat we veel meer geld opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu en straks. Daardoor daalt onze dekkingsgraad, de thermometer die aangeeft hoe we er financieel voorstaan.

Bovenstaande is met elkaar in tegenspraak en bevestigt deze constatering :

(WIKI over de dekkingsgraad) :
"In de praktijk is de dekkingsgraad bijzonder volatiel gebleken: na twee goede jaren hebben de meeste pensioenfondsen eind 2005 de vereiste dekkingsgraad bereikt en verdere reserves opgebouwd in de daaropvolgende goede jaren, maar dit kalfde ook weer snel af in slechte jaren.

Door dit mechanisme geeft de dekkingsgraad eerder een beeld van veranderingen op de financiële markten dan van veranderingen in de solvabiliteit van de pensioenfondsen.

Ook is gebleken dat de buffervereisten verschillend hebben uitgewerkt: de grotere pensioenfondsen hebben over het algemeen hun portefeuilleverdeling gehandhaafd, zij het dat ze bij elke goede gelegenheid weer wat meer dekking van het renterisico inkopen. De kleinere fondsen hebben meestal besloten het renterisico op de top van de markt in te dekken. Hierdoor hebben zij veel minder kunnen profiteren van het herstel van de financiële markten. Voor deze fondsen hebben de nieuwe buffervereisten dus pervers gewerkt.)"

Kun je dan niet veronderstellen dat PFZW door het hoge rendement en gegroeid vermogen zich teveel spiegelt aan de financiële markten, die het slecht of goed kunnen doen, terwijl er voldoende in kas is( solvabiliteit) om toch ook geindexeerd uit te betalen.

P.Thijssen

Rekenrente de grootste truckendoos waarzelf Houdini niet tegen op kon.
Dit is aan geen enkel weldenkend mens uit teleggen.
Stel,10 jaar geen indexatie,10 jaar minder koopkracht,10 jaar verlening van de crisis.
Iederen houdt dan zijn knip op de beurs. Dan is dit wel een hele dure rekentruc van onze
politici in den Haag.Dames en heren politici bemoei je in gods naam niet met pensioenen, laat dit aan de fondsen over.

Jerry Joseph

Wat 'n discussie! Jazeker 'n truckendoos, waar ieder partij (politicie, verantwoordelijken van pensioenfondsen, vakbonden, ja ieder die leiding geeft aan maatschappelijk belang) probeert zichzelf te verdedigen en dit tot eigen finacieel belang. Meer is het niet! Uiteindelijk word het zo gebracht dat ieder 'n ander met de vinger aanwijst. Wie is er nou schuldig? Antwoord allen! In feite beschermen ze elkaar.
'n Discussie is aan de gang waarbij zelfs tweedracht word geschapen tussen jonge deelnemers van pensioenfondsen en gepensioneerden, 'n discussie word geschapppen terwijl het kapitaal opgebouwd door pensioenfondsen zo enorm is, dat ieder discussie 'n lachertje is. Ja we worden met z'n allen bedot en dat terwijl er steeds meer mensen in moeilijkheden komen, dat terwijl er steeds meer zieken en ouderen uren lang in hun eigen uitwerpsellen moeten liggen voor ze geholpen worden, dat terwijl er steeds meer gezinnen onder de armoede grens moeten leven, dat terwijl er zelfs steeds meer kinderen geen kadeautje hoe simpel dan ook kunnen verwachten van de Sint, laat staan met kerstmis, dat terwijl het ernorme kapitaal opgebouwd door zowel jonge als oudere deelnemers van pensioenfondsen een van de grootste kapitalen per bevolkingseenheid van Europa is.
Niemand kan zelfs op tien jaar niet vooruit blikken, er kan oorlog komen, er kan nog groter onheil of natuurramp plaats vinden. Ouderen kunnen beweren dat ze dit kapitaal zelf gespaard hebben, ja welicht enigzins gelijk. Maar wat hebben ze eraan als ze hun pesioen ieder jaar zien achteruitgaan, wat hebben tevens jongeren hieraan, ouderen geven minder centjes uit, dus banenverlies en minder pensioenopbouw. Maar wat hebben jongeren aan pensioenopbouw als die opbouw enkel maar in 'n enorme pot verdwijnt die steeds groter word en welicht in de toekomst zeker gestolen word.
Nee, politicie, verantwoordelijken van pensioenfondsen, vakbonden, en zelfs ook werkgeversverenigingen zijn schuldig. Door hun schuld lijd in deze tijd bijna de totale maatschap, enkele rijke lui uitgezonderd. Alles kost steeds meer, zorgverzekeraars eisen meer premie, het eigen risico van de zorg word ieder jaar hoger, zorgtoeslag vervalt bijna tot niets. Steeds meer mensen leven onder de armoede grens, steeds meer hulpbehoevenden krijgen de zorg niet meer wat ze nodig hebben.
Wel, wel, 'n rijk landje als Nederland, 'n landje met meer dan 600 zogenaamde goede doelen, maar wel het enige land in Europa waar zoveel ouderen en kinderen, ja zelfs jongere behoeftigen ver onder de armoe grens leven. Bij kringloopwinkels worden tweedehandskleding, eenvoudig speelgoed, meubeltjes als het ware uitgevochten voor enkelle centen. Voor veel mensen is 'n normale warme maaltijd niet meer aan de orde, laat staan voor vele kinderen. Dat terwijl onze hoge politicie dicusie hebben over 'n belachelijk onderwerp van de Sint en zijn pieten. Wel hoge heren en dames ik werk toevalig als vrijwilliger in 'n soort kringloopwinkel weliswaar met 'n goede christelijke instelling, vele kinderen krijgen ofwel 'n armoedige tweedehands puzzeltje van de Sint, velen zelfs hemelaal niets. Steeds meer kinderen moeten tevreden zijn met tweedehandskledij, ja zelfs ouders, ja kledij van 'n paar centen. Dan nog niet gepraat over meubeltjes, want dan is zelfs 5 euro nog teveel!
Ik praat dan nog niet over al die verhalen die ik dagelijks aanhoor over zieken en ouderen die uren lang in hun eigen viezigehied moeten liggen. Schandalig!
Nee, schandalig grote heren politicie, vakbondslieden, bestuurders van de enorme kapitalen van pensioenfondsen of andere maatschappelijke organisaties, stoken jullie maar flink jong en oud op tegen elkaar, zorgen jullie vooral maar voor eigen belang en functie, zaai vooral maar tweedracht door gebruik te maken van rekenrente bij opstellen van de zogenaamde dekkingsgraad.
Een ding houden jullie voor oog, en dat is me vooral opgevallen solidariteit! Wel met heel jullie grof kapitaal solidatiteit, gebruik nou die centen voor de maatschappij, jullie geven zelf toe dat niemand heel lang vooruit kan kijken (ja zelfs de beste econoom kan geen 10 jaar vooruit kijken, er kunnen spijtig genoeg rampen komen, er kan zelfs oorlog komen tec.), als men in de maatschap 25% van dit grote kapitaal kan besteden aan de maatschappij dan kan zowel jong als oud genieten van goede vooruitgang, goede zorg. Nu hebben de meesten enkel maar achteruitgang, ja zelfs velen armoede. Op welke manier dit kan gebeuren, daar zou goed naar gekeken moeten worden, maar hhet moet mogelijk zijn. Maar nu zijn er maar enkellen die op deze manier voordeel hebben. Indien de toestand zo blijft als nu, lijkt het me meer als voldoende dat de premies over die volgende 10 jaar tesamen met inkomsten uit beleggen meer als voldoende zijn om armoe teniet tedoen voor 'n volgende decenia.
Nu heeft niemand er voordeel bij, gepensioneerden boeten in en waarschijnlijk voor 10 jaar, geld geven die lui veel minder uit, gevolg meer jeugd zonder werk, zonder pensioenopbouw. Dat gepensioneerden welicht moeten inleveren welicht ja, maar dan wel reeel en goed voor de maatschap, maar niet op die manier. Ouderen hebben niet gespaard voor achteruitgang van de gemeenschap, ook jongeren en kinderen moeten ervan kunnen genieten, maar dan moet wel degelijk op 'n eficiente manier gebruik worden gemaakt van het opgespaarde enorme kapitaal. En vooral voor eigen belang jonge en oude bevolkingsgroepen niet opjutten tegen elkaar. Pensioen is ook toekomst voor jonge mensen, helaas de beste econoom kan zelfs over 10 jaar niets voorspellen, ook al hebben de pensioenfondsen het honderdvougige in kas, dan kan het nog veel en veel te weinig zijn. Gebruiken die hap, zowel voor jong en oud, anders heeft uiteindelijk maar hooguit 5% van de bevolking er iets aan, de rest enkel armoe.

Co Veringa

Geachte heer Borgdorff,

Opnieuw kunt u uw belofte, de zoveelste, om bij 105 % dekkingsgraad te indexeren niet kan nakomen. Het lijkt mij ook beter dit soort mededelingen niet meer te doen en over te laten aan het kabinet, want zij bepalen dit toch? Wat zou uw reactie zijn als de medewerkers van het pensioenfonds, dus ook u, de eerste 10 jaar geen salaris verhoging krijgen?

Ik wacht overigens ook met spanning af op de eerste klokkenluider binnen de pensioenfondsen die iets gaat zeggen over al die trukendozen over dekkingsgraden en dergelijke. Want kloppen doet het niet!

Wat zou ik graag met u in gesprek gaan en dan antwoorden willen op mijn vragen. Vooral op al die beloftes die er steeds gemaakt zijn en nog steeds gedaan worden: op het pensioenoverzicht staat nog steeds: "dit (bedrag) krijgt u als u met pensioen gaat". Mij is ook zoveel beloofd, en het is altijd maar afwachten wat ervan terecht komt.

Groet,
Co Veringa

Jbs

Zou overschakelen op een gemiddelde Europese rente niet reëler zijn dan kijken naar een Nederlands getal? Mag aannemen dat beleggingen inmiddels wereldwijd zijn.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff