« Opnieuw vertraging in Den Haag | Hoofdmenu | George Clooney en ik »

10/17/2013

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Gerhard van Cappellen

Geachte meneer Borgdorff

Goed nieuws, van die 107%.
Helaas is volgens IKV/PaxChristie een deel daarvan afkomstig van investeringen in bedrijven die kernwapens produceren.
Hoe zit dat precies? Wat is het beleid, ik ben daar namelijk zeker geen voorstander van.

Bastiaan

Beste Peter,
ik ben toch wel verbaasd. Net weg uit de gevarenzone van het korten, en het gaat alweer over indexeren...
Ik ben het van harte eens met de stelling dat een niet-geïndexeerd pensioen een slecht pensioen is (ik houd ook niet van droog brood).
volgens het herstelplan van pfzw mag er boven de 105 gelijk al geïndexeerd worden, maar het fonds moet ook na indexatie boven de 105 blijven, dus is er alleen ruimte voor dubbeltjes en kwartjes.
dat is geen broodje rosbief, hooguit een broodje pindakaas....

Henk Eerhart

Wist u dat u pensioen ons 60000.00 euro meer kost dan we hadden geraamd?
Wat is dit nu weer voor een beschuldigende vinger?
Omdat we ouder worden dan geraamd, als of dat niet voorspelbaar was.
Een beter beleid als het gaat om, investeringen/beleggingen en kosten besparingen van het pensioenfonds in het verleden, dan waren mijn ramingen over de hoogte van mijn pensioen uitgekomen.

C Zondag

Geachte Heer Borgdorff
Stop eindelijk 'ns met de onzinnige oorzaak dat de mijn pensioen € 60000 meer kost doordat wij ouder worden.
Via sterftecijfermethodiek word per minuut nauwkeurig bijgehouden hoe de levensduur zich ontwikkeld. Deze ontwikkeling kan dus nooit een verrassing zijn! Als op tijd de tering naar de nering was gezet, was er nu geen tekort geweest. Over het herstel van de beurzen wordt niet gesproken[AEX van 220 naar 390 = 177 %]. Ik vergelijk het met de bankenbranch. Dus dezelfde oorzaak. [boven de stand geleefd. Dit alles moet nu gecorrigeerd worden over de rug van de kleine man!
Helaas, helaas, helaas!!

Harry Parijs

Hallo, Peter,
In het onlangs gesloten begrotingsaccoord wordt er 50 miljoen uitgetrokken voor defensiepersoneel, dit ter reparatie van de gevolgen van het vereenvoudigen van het salarisstrookje. Het is toch zo, dat ook gepensioneerden van deze vereenvoudiging te lijden hebben? Gaan de pensioenfondsen voor deze onrechtvaardigheid misschien ook nog bij het kabinet aankloppen?

RG

Een bergbeklimmer neemt zelf het risico, en weet als het fout gaat hij de dupe is.
Bij mijn pensioen opbouw ben nemen jullie het risico, waarbij ik totaal geen inbreng heb. Gaat het fout heb ik het probleem en jullie gaan vrolijk verder alsof er niets gebeurd is.

Geertje Kuipers

Geachte heer Borgdorff,
Ik sluit me aan mij Zondag en Eerhart - alle gegevens zijn bekend, al jaren - en ja, een brood kost nu ook meer dan 10 jaar geleden (zeker na het invoeren van de Euro), de inkomsten/premieheffingen zijn daar toch ook op afgestemd? En die berekeningen zijn toch niet "uit de lucht komen vallen"? En hoeveel ouder worden we (gemiddeld) - en blijft dat wel zo? Er sterven zoveel jongere mensen (om me heen), dat het schip de wal misschien al keert/gekeerd heeft.

Gijs van Spelden

Geachte heer Borgdorff,
Op een bijeenkomst voor de anders-akieven in april werd door het hoofd vermogensbeheer trots verkondigd dat PGGM over de afgelopen 30 jaar een gemiddeld rendement heeft gehaald van zo'n 8%. Ik dacht toen en velen met mij"hoezo geen indexering?" Ik weet heel goed dat u gebonden bent aan de pensioenwet en daarom de verplichtingen moet berekenen op basis van een rekenrente die momenteel heel laag is. Een drietal gerenommeerde economen hebben een paar maanden geleden nog gemeld dat zij die regel in de pensioenwet een historische vergissing vinden. En dat ben ik helemaal met ze eens. Naar mijn mening kan bij een hoog gemiddeld rendement best een wat hogere rekenrente worden toegepast waardoor de dekkingsgraad flink hoger wordt en er misschien zelfs een inhaal-indexeringsronde mogelijk is. Gepensioneerden en ook de andere deelnemers staan inmiddels op een grote achterstand. Een inhaalronde is ook gunstig voor de economie. Mijn vraag is nu, als u althans die visie kunt delen, of u mogelijkheden ziet om de politiek zo ver te krijgen dat de pensioenwet op dat punt wordt aangepast.
Intussen is de dekkingsgraad al 107% en dat is natuurlijk al heel mooi, maar die rekenregel in de pensioenwet kan toch nog roet in het eten gooien en dat zou heel jammer zijn.
Verder ben ik heel blij met uw keuze dat u vast houdt aan uw eigen koers voor een pensioen dat de loonontwikkeling volgt.
Met vriendelijke groet,
Gijs van Spelden

Paul van der Vlis

Toch niet zo handig, zo'n opening met een een 'wijsvingertje'; alsof er niet ook veel pensioendeelnemers ( en partners) zijn, die niet of nauwelijks die hogere gemiddelde levensverwachting halen. Eerst van eindloon naar middenloon - terecht denk ik -, vervolgens al jaren bijna geen, geen indexatie en reëele kortingen. Misschien nu eindelijk ook een maximum pensioenuitkering voor degenen die 2 x modaal of meer verdienen en die echt niet hun eigen pensioenen met hun eigen pensioenbijdragen hebben opgebouwd. Lijkt mij een goede nivellering.

Peter Meijer

Geachte heer Borghoff,
Ik las op een site onderstaand artikel, dit sluit ook aan bij enkele andere reacties. Hieruit en uit meerdere bronnen blijkt dat de voorwaarden vanuit rekenrente niet (meer) deugen en dus indexering zeker wel mogelijk is en hogere premie niet. Pensioenfondsen en Overheid dienen dus snel tot een meer reële rekenmethode te komen.
Graag uw reactie, evt. in ons blad, hierop!

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg Auteur: Bart Uienpeller
Vermogen pensioenfondsen in 10 jaar verdubbeld
DNB-578-1Sinds 2008 zijn de pensioenen in Nederland niet meer geïndexeerd. Dat is een inkomensverlies van 12,7 procent. Daarbovenop komt nog de pensioenkorting in 2013 en mogelijk 2014, variërend van 0,5 tot boven de 10 procent.
Er is in Nederland iets vreemds aan de hand. In 2003 was het totale pensioenvermogen 490 miljard euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd. Pensioenkortingen waren ondenkbaar. In 2003 waren er 2,1 miljoen gepensioneerden en waren de dekkingsgraden rond de 150 procent. In 2012 was de pensioenreserve gestegen tot ruim 1000 miljard euro. Een verdubbeling in tien jaar tijd. Tóch is er sinds 2008 plotseling sprake van onvoldoende dekkingsgraden en zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd. Sterker nog, ze zijn gekort.
Overheid creëert een valse werkelijkheid
Vanwaar die plotselinge ommekeer? De rekenrente die normaal rond de 4 procent is was gedaald naar minder dan 2 procent als indirect gevolg van de kredietcrisis. Pensioenfondsen hebben twee beleggingspijlers: leningen, vaak staatsobligaties en beleggingsproducten zoals aandelen en vastgoed. Volgens regels van de overheid, in dit geval De Nederlandse Bank, is de rekenrente bepalend voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. De hoogte van de dekkingsgraad per 31 december is dan weer bepalend of een pensioenfonds moet korten of niet. Als norm geldt een dekkingsgraad van 104 procent. Voor elke uit te keren euro moet het pensioenfonds minimaal 1,04 euro in kas hebben. Let wel de rekenrente bepaald de dekkingsgraad, niet de werkelijke cijfers. Elk procentpunt van de rekenrente is goed voor 15 procentpunten van de dekkingsgraad.
Want wat is het geval. Terwijl sinds 2003 de pensioenreserves méér dan verdubbeld zijn creëert de overheid een valse werkelijkheid door alleen de rekenrente te laten gelden voor de dekkingsgraad. Niet het werkelijke rendement dat een pensioenfonds gehaald heeft. Punt is namelijk dat het gemiddelde pensioenfonds een jaarlijks rendement op zijn pensioenvermogen haalt van ongeveer 7 procent. Dat is iets heel anders dan die lage rekenrente van 2 procent. Uitgaande van het rendement van 7 procent zouden de pensioenfondsen vanaf 2008 de pensioenen makkelijk hebben kunnen indexeren en zouden pensioenkortingen volstrekt overbodig zijn geweest.
De argumenten die de overheid gebruikt, waardoor de dekkingsgraden kunstmatig laag gehouden worden, zijn dus de lage rekenrente en de stijgende levensverwachting van de huidige jongeren. Beiden zijn drogredenen. Het jaarlijks rendement op de pensioenreserves levert over een pensioenbedrag van 1000 miljard 70 miljard euro op. Dat is exclusief de inkomsten aan pensioenpremies. De jaarlijkse pensioenuitkering aan gepensioneerden is ruim 25 miljard euro (CBS 2011). Per jaar wordt er dus 50 miljard euro aan de reserves toegevoegd, exclusief de premieafdrachten. Vandaar die verdubbeling aan pensioenreserves.
Pensioenfondsen zijn schatrijk
Pensioenfonds-leegLaten we een simpele rekensom maken. Het hoeft namelijk niet zo ingewikkeld te zijn als ons wordt voorgespiegeld. In 2013 zijn er 2,8 miljoen gepensioneerden. In 2040 zullen dat er 4,7 miljoen zijn (CBS). We hebben dan de piek van de vergrijzing bereikt, want daarna lopen de cijfers terug. Tussen 2040 en 2050 zullen er gemiddeld 4,2 miljoen gepensioneerden zijn. Wanneer we uitgaan van de huidige pensioenreserve van 1000 miljard en een gemiddeld beleggingsrendement van 5 procent dan levert dat een pensioenreserve op van bruto 3700 miljard in 2040, exclusief de premieafdrachten. Het gemiddeld aantal gepensioneerden tussen 2013 en 2040 zal 3,7 miljoen zijn. Het gemiddelde jaarlijks uit te keren pensioenbedrag per gepensioneerde is 10.000 euro, exclusief AOW (CBS). Dat is over 27 jaar bijna 1000 miljard euro. Blijft over 2700 euro aan reserves. Voor het gemak wordt uitgegaan van de huidige cijfers. De werkelijke cijfers zullen gecorrigeerd worden voor inflatie en fluctuerende beleggingsrendementen, maar met een totaal rendement van 5 procent is daar al redelijk rekening mee gehouden. Wat we dus volledig buiten beschouwing laten zijn de extra premie-inkomsten. De pensioenfondsen zijn nu, maar ook straks schatrijk. Hoezo lage dekkingsgraden, het uitblijven van indexaties of nog erger, pensioenkortingen?
Het mag duidelijk zijn dat met de door de overheid kunstmatig laag gehouden dekkingsgraden ons een rad voor de ogen wordt gedraaid. Men gaat immers niet uit van werkelijke rendementen en reserves, maar van een eenzijdige kunstmatige berekening, door alleen de lage rekenrente toe te passen. Ik herinner er nog maar even aan: tussen 2003 en 2013 is het pensioenvermogen gestegen van 490 naar ruim 1000 miljard. Dat is een stijging van 126 procent! En dat nog wel in een periode dat de kredietcrisis uitbrak. Het is een raadsel waarom de overheid de pensioenuitkeringen kunstmatig laag wil houden en de pensioenfondsen daarin meegaan. Het is immers pure diefstal.
Jongeren zullen hun eigen pensioen moeten betalen

Dan is er nog het argument dat de huidige jongeren de dupe zouden worden van de huidige gepensioneerden. Jongeren zouden immers te weinig pensioen opbouwen omdat de huidige gepensioneerden hun pensioen zouden opeten. Laten we daar voor eens en voor altijd duidelijk over zijn. Dat is een fabeltje. Een huidige of aankomende gepensioneerde geboren in 1960 heeft een lagere levensverwachting dan iemand die in 1990 geboren is. De jongeren van nu zullen langer leven en pensioen ontvangen dan de huidige gepensioneerden. Wanneer die jongeren later een fatsoenlijk pensioen uitgekeerd willen krijgen, dan zullen ze daarvoor ook langer moeten werken of meer premies moeten afdragen. Ouderen van nu kunnen toch niet financieel verantwoordelijk gehouden worden voor het feit dat jongeren straks langer leven en daardoor meer pensioen nodig hebben?
Bron: CitaReg.nl

Elly

Geachte heer Borgdorff,

In het laatst blad van PFZW wordt de vraag gesteld: Belegggers krijgen hoge bonussen, maar mijn pensioen wordt niet geïndexeerd. Hoe kan dat?
PFZW antwoordt: PFZW is tegen buitensporige bonussen. Daar wil ik graag wat over opmerken.
Nu las ik in de NRC van 19 october j.l. een artikel van Erica Verdegaal, dat de pensioenfondsen prestatiebonussen uitdelen. Vorig jaar ging dat om een dikke miljard euro, bijna een kwart van de totale 4,5 miljard beheerskosten van de pensioenfondsen.
De beheerskosten werden begroot op 3 miljard, dat blijkt dus nu veel meer te zijn. De 4,5 miljard euro zijn niet de enige beheerskosten. Fondsen betalen daarnaast 0.9 miljard euro transactiekosten en 1 miljard uitvoeringskosten. Het totaal van 6,4 miljard is meer dan de hele bezuinigingsronde van dit kabinet!
Zij zegt verder: Het kan zijn dat die dikke miljard euro aan bonussen weggegooid geld is. De onderzoekers vonden voorlasnog nauwelijks tot geen verband tussen de vermogensbeheerkosten van een fonds en de beleggingsrendementen. Ze nuanceerden dat wel, want het gaat om cifers van slechts 1 jaar. Alleen voor beroepspensioenfondsen lijkt er een verband te bestaan maar die strooien nu juist relatief weinig met bonuscadeuautjes. Bij dit fondstype bestond "slechts" 6 % van de beheerskosten uit bonussen, tegen 10% bij de ondernemingspensioenfondesen en 27 % bij de bedrijfstakpensioenfondsen. Bekende bedrijfstakpensioenfondsen zijn Zorg en Welzijn!! en ABP. Bij PFZW bestaat dus 27% van de beheerskosten uit bonussen.
(ABP deelde vorig jaar 650 miljoen euro uit aan prestatievergoedingen. )
Prestatiebonussen kunnen naast ineffectief, riskant zijn: beheerders krijgen ze als er extra winst is, maar bij een dip hoeven ze niks terug te geven. De fondsdeelnemer betaalt.
Ik vind dit ongelofelijk en slecht. In deze tijden van crisis en het bijna niet kunnen halen van de dekkingsgraad bonussen uitdelen. En het klopt wat zij zegt: toen de beleggingen geen cent opbrachten, moesten die grootverdieners toen geld/bonussen terugbetalen? Nee dus. Dit is niet uit te leggen en niet goed te praten. PFZW moet hier mee stoppen! Beter onderhandelen, een andere uitvoerder, noem maar op!

Daarnaast is er een tijd terug nog iets in het nieuws geweest: staatssecretaaris van Rijn, die bij ons pensioenfonds een te hoog salaris had!

Als een bedrijf slecht presteert dan wordt het afgeslankt of de lonen worden niet verhoogd of gaan nu zelfs naar beneden. Hoe is dat bij het PFZW? Zijn er maatregelen genomen om de kosten bij PFZW zelf en de beheerskosten in te krimpen? Is er afgeslankt? Is het loongebouw tegen het licht gehouden? (en vergelijk het eens met mensen die in de zorg werken: echt geen vetpot)

Ik weet het antwoord niet maar verwacht eigenlijk geen positief antwoord.
Ik zou willen dat alle pensioenbetalers in actie komen en protesteren tegen de bonussen en extreme beheerskosten. Ook zou ik willen dat we samen zouden eisen om meer transparantie over de kosten van het bedrijf PFZW zelf.

Peter Borgdorff

Geachte heer Van Capellen,

Dank voor uw reactie.

PFZW loopt voorop op het gebied van verantwoord beleggen. We beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens en andere controversiële wapens. Over dat beleid kunt u hier meer lezen: http://www.pfzw.nl/over-ons/beleggingen/verantwoord-beleggen/paginas/verantwoord-beleggen.aspx. De lijst van bedrijven waar we niet in beleggen staat ook op onze website.

Soms blijkt een onderneming waarin wij beleggen betrokken te zijn bij kernwapens, maar ligt de zaak niet zwart-wit. Denk bijvoorbeeld aan de fabrikant van verf die gebruikt wordt om een duikboot te schilderen die kernwapens aan boord heeft. Moeten we die verffabriek op de zwarte lijst zetten of niet? Wij leggen de grens bij bedrijven die betrokken zijn bij essentiële onderdelen of diensten voor of de directe productie van massavernietigingswapens. De verffabrikant uit het voorbeeld hoort daar wat osn betreft niet bij.

De kwestie die IKVPax Christi aankaart, gaat om een onderneming die betrokken is bij de veiligheid van kernwapens. Ook hier is onze analyse dat de diensten van deze onderneming niet essentieel zijn voor de productie of het onderhoud van deze wapens. Dat IKV Pax Christi een andere afweging maakt, laat zien hoe ingewikkeld de afwegingen soms kunnen zijn.

Overigens erkent IKV Pax Christi in haar rapport dat PFZW koploper is op het gebied van uitsluiting van controversiële wapens: “The definitions used by PGGM are more thorough than those of most other financial institutions. This reflects PGGM’s commitment to building a solid and comprehensive exclusion policy.”

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

Beste Bastiaan

Dank voor je reactie.

Je hebt volkomen gelijk dat een beperkte indexatie na jaren waarin helemaal geen verhogingen plaatsvonden, eerder een broodje pindakaas oplevert dan een royaal belegd broodje rosbief.
Dat we (alleen áls we eind dit jaar een dekkingsgraad hebben van meer dan 105%) toch gedeeltelijk willen indexeren, heeft een eenvoudige reden: afspraak is afspraak.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

Geachte mevrouw Elly,

Dank voor uw reactie.

PFZW let scherp op de kosten, want elke euro die opgaat aan kosten komt niet ten goede aan pensioen. We kijken daarbij zowel naar de kosten van vermogensbeheer, als naar de overige kosten. Over de kosten voor vermogensbeheer en de grote salarissen die vooral externe vermogensbeheerders verdienen, schreef ik eerder in een blog. Die kunt u hier teruglezen: http://pfzw.typepad.com/blog/2013/06/dilemma-wordt-er-te-veel-verdiend-aan-uw-pensioen.html. Ook over de andere kosten die we maken bij de pensioenuitvoering schreef ik eerder, onder meer hier: http://pfzw.typepad.com/blog/2012/10/index.html

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Els Visser

krijgen wij in 2014 echt 2 maanden geen pensioen als je in dat jaar 65 jaar wordt??

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW