« Een mooie avond | Hoofdmenu | Erin en eruit »

05/14/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

P.Thijssen

RENDEMENT 8,4% KORTEN PENSIOENEN dankzij een reken rentetruc.
Hoe kun je het verzinnen ?
Geloofwaardigheid houdt PFZW gelijke tred met de politiek 0,0

P van den Berg

Merkwaardig dat de lagere rente nog steeds in de concrete situatie van Z&W als oorzaak van dalende dekkingsgraad wordt gemeld. Ik begrijp dat discontering tegen die absurd lage rente de verplichtingen doet stijgen. Maar Z&W heeft dus kennelijk nog steeds rente risico niet toereikend afgedekt !! Ieder weet dat de volumes op de obligatiemarkten vluchten naar de veilige havens Dld en Ned, weg van de periferie met hoge rentes door de hoge risicopremie. Dus koersstijgingen in Ned en DLd en dus weer lagere effectieve rentes !! En Z&W doet niks. Makkelijk de extere factor rente steeds als excuus te hanteren. Schande, onder de maat ! Heeft Z&W voldoende greep op die luxe uitvoerder PGGM, die nogal eens uitblinkt door stommiteiten?

Rinus

Nu de regering heeft gedicteerd dat we langer kunnen werken, is dit zuur maar misschien ook nuttig?. Het betekent voor mij ( 58 jaar oud) vergeleken met jaren geleden 8 jaar langer werken/meer pensioenpremie betalen en minder pensioen krijgen. Door meer premieinkomen lijkt me de dekkingsgraad beter te worden. Dan geen korting op je inkomen. Ik vind bovendien dat een jaar langer werken nu ook wel beloond mag worden?

J.Joseph

Ik wil U niet de zwarte piet toespelen, maar als ik de cijfers van de jaarverslagen bekijk van het fonds en verder het fors oplopend belegingskapitaal dan stel ik me wel heel grote vragen.
Nogmaals de cijfers die ik hier gebruik zijn door het fonds zelf gepubliceerd, enkel het jaarverslag van 2011 mis ik nog.
Uit dit alles blijkt dat P.Thijssen gelijk heeft.

1. Eind maart 2012 had het fonds 'n belegd vermogen van 116200 miljoen Euro.
Op 31 december 2006 was dit 80900 miljoen Euro. Dus in 6 jaar tijd een stijging van 43,6%.
Dit is per jaar 'n stijging van 7,26%.
2. Zoals al eerder gezegd mis ik nog steeds het jaarverslag van 2011.
Maar het volgende:
a. In 2006 waren Pensioenuitgaven (Uikeriengen en uitvoeringskosten): 2013 miljoen Euro
b. In 2010 waren Pensioenuitgaven (Uikeriengen en uitvoeringskosten): 2609 miljoen Euro
Dit is 'n stijging in 5 jaar tijd van 29,6%. Dus per jaar 5,92%.
Mede rekening te houden dat he fonds in wezen meer als 40 jaar bestaat, dus dat dit percentage in de loop der jaren nog steeds zal afnemen,
want de oudere deelnemers zijn nu al met pensioen, en de OBU is afgeschaft, en en de pensioen gerechtigde leeftijd meer al waarschijnlijk
omhoog gaat. Nou dit zijn al 3 argumenten tegen het argument dat we met z'n allen wel wat langer leven.
3. Het argument dat we met z'n allen langer leven gaat al helemaal niet op als we het volgende eens goed bekijken:
Eind 2010 was het belegd vermogen 99508 miljoen Euro, terwijl de pensioenuitkeringen en kosten over dit jaar 2609 miljoen Euro.
Rekening houdend met punt 1 en 2 en dus dat het kapitaal de pensioenkosten fors overschrijd, was er kapitaal op 31 december 2010 om
38,1 jaar de pensioenen uit te keren. Dit wil zeggen dat we met z'n allen 93,1 jaar kunnen worden. Tevens in oogschouw nemen dat het
kapitaal nu al is opgelopen tot 116200 miljoen Euro kunnen we wel met z'n allen boven de 100 worden, en dit zeker als de pensioenleeftijd wordt opgeschroefd.
4. Maar nu nog dit en dit is waarschijnlijk nog het ergste:
Uit de laatste openbare jaarverslagen (vanaf 2006 tot en met 2010) blijkt het volgende:
De pensioenbijdragen overschrijden met minstens 70% de totale pensioenuitgaven + de kosten ervan. Wel, wel, rekening houdend met al vorige betekent dit dat de
inkomsten uit pensioenbijdragen de pensioenen ruimschoots betaald kunnen worden en dit zonder enige vorm van beleging. Hoeveel mensen werken niet bij het fonds die
in wezen met uiteindelijk niets bezig zijn. Jongeren kunnen nu wel zeggen dat ze betalen voor ouderen, maar als dit zo doorgaat wat blijft er voor hun over, want nu
zijn ze ekel bezig met 'n groot kapitaal op te sparen, ouderen gaan achteruit jongeren betalen zowat mintens 60% teveel. Ja dit betekend in feite dat jongere deelnemers
veel en veel teveel premie betalen voor ouderen die er steeds op achteruitgaan en voor 'n stel beleggers van het fonds die in wezen met niets of zelfs negatitieve dingen
bezig zijn. Die 60% kunnen jongere mensen wel beter gebruiken. In 'n maatschappij kunnen jongeren wel zeggen we moeten voor ouderen zorgen, maar die ouderen hebben ook
voor hun moeten zorgen. Waar blijven we op die manier jongeren betalen veel te veel, terwijl er straks voor hun niets overblijft. Ouderen gaan er steeds op achteruit want
hun pensioen word niet geindexeerd. Dit zonder nog rekening te houden met de werkgelegenheid voor jongeren.
Beste Peter Borgdorff, U hebt het toch ooit in Uw blog eens gehad over 'n prive pensioenfonds die niet indexeerde, wel de mensen wisten dan nog teminste waar ze aan toe waren.

Mijn Conclusie uit dit alles:
1. Het fonds heeft enkel het doel zo'n hoog mogelijk beleggingskapitaal te maken. Dit blijkt al jaren met afschaffing van alle vervallen eerdere voordelen van het fonds.
Het wezenlijke doel van het fonds is niet meer.
2. Het ligt niet aan een persoon maar aan 'n samenspel van politicie, fondsen, de NDB, en zelfs vakbonden.
3. Mijn visie: jongeren moeten niet meer verplicht worden deel te nemen aan dergelijke pensioenfondsen. Maandelijks moeten ze inclusief de werkgeversbijdrage 'n som betalen die
bijna even groot is als de totale loonheffing van het rijk (dit inclusief de AOW premie), en en voor wat?
4. De term dekkingsgraad, is 'n belachelijk iets, geloof me in deze tijden en komende jaren komt die graad nooit boven de 130%. Dus naar indexereing kunnen gepensioneerden wel fluiten.
Wel heren van de NDB geef me nou eens de wikundige formule hoe die graad tot stand komt, men kan immers op heel veel manieren iets berekenen. Uit de kapitaal opbouw van vele
pensioenfondsen blijkt immers dat jullie de bal mis slaan, ik zou bijna denken opzettelijk.
5. Uit al het voorgaande blijkt dat alle termen van lage rente tot en met langer leven loze termen zijn. Maar ja in wezen zelfs zielig gebruikt worden om zichzelf en eigen baantje te beschermen.
6. Het is droevig te moeten concluderen dat er in wezen aan het hoofd van dit alles beter 'n moeder zou staan die 6 of 7 kinderen heeft moeten opvoeden met 'n laag of modaal inkomen. Die wist
tenminste nog wat ze kon eisen, uitgeven en sparen. Indien al nodig zou n' uiterst korte opleiding al voldoende zijn, ze zou enkel maar moeten uitgelgd worden van niet te rekenen in centen, maar in miljoenen.
Dit kan niet zo moeilijk zijn.

Beste Peter Borgdorff, deze keer kan ik niet zeggen met de hoogste hoogagting, maar nietegestaande krijgt U toch mijn groeten.

Jerry

Henriette

Ik heb de neiging om Jerry's verhaal te bagatelliseren. Zou iemand die ook goed is geinformeerd zijn verhaal eens willen screenen en hierop een antwoord kunnen geven?

P.Thijssen

Beste Henriette, Jerry heeft het bij het enige juiste eind.
Heer Borghoff zal dit niet graag lezen.
Hopenlijk stemt Nederland op 12 september niet op die Kunduz club, want als die blijven zitten
worden we helemaal uitgeknepen.
Gelukkig kunnen wij in Limburg onze boodschappen in Duitsland en Belgie doen

Bastiaan

het verhaal van Jerry rammelt aan alle kanten. Het pensioenfonds is geen pyramidespel waar de inleggers betalen voor de uitkering van hun voorgangers! Ook de rekensom om het vermogen te delen door de jaarlijkse pensioenuitkering, en dat te benoemen tot levensverwachting raakt kant nog wal.
Een langverhaal dat wel feiten bevat, maar vooral een onjuiste rekensommen.

P.Thijssen

De visie van Larry Fink (VS) op pensioenen in Europa
Larry Fink, oprichter en eigenaar van de grootste vermogensbeheerder ter wereld Blackrock, zegt in een interview in de NRC van 12 mei dat een zwakke euro kan bijdragen aan een sterker zuidelijk Europa. Het kan wel een oververhit Noord-Europa creëren, maar daar zullen we dan mee moeten leven. Volgens Fink hebben de VS het bankenprobleem veel directer en sneller aangepakt dan Europa, heeft de VS nog wel bevolkingsgroei en Europa nauwelijks, en daarom gaat het ook beter in de VS dan in Europa mede vanwege een door de financiële crisis verzwakte dollar bij een relatief sterk gebleven euro. De kern van zijn beleggingsvisie is helder. Van het doorsnee Westerse getrouwde echtpaar van 60 jaar wordt één van de twee 92 jaar. De gemiddelde familie zet niet genoeg geld opzij voor zijn pensioen, hetgeen o.a. prof. Bernard van Praag ook heeft aangetoond in zijn artikelen. En als men zijn kapitaal dan ook nog in obligaties stopt die maar 2% opleveren, dan zal men nooit geld genoeg hebben voor zijn pensioen. Daarom zegt Fink dat mensen (meer) in aandelen zouden moeten beleggen en zich niet te veel concentreren op de grilligheid van de rendementen op de korte termijn. Tenslotte stelt Fink dat “Het probleem van het Nederlandse systeem is dat als iedereen zo oud wordt als voorspeld, en de pensioenfondsen beleggen in staatsleningen, dan gaan de pensioenfondsen failliet. Dan is op een gegeven moment het geld op. Als je niet genoeg rendement haalt, dan wordt het een vloek.”

Welke conclusies volgen hieruit?
Deze ontwikkeling is niet alleen desastreus voor jongeren maar net zo goed voor ouderen met het huidige beleid van DNB om vroegtijdig te laten korten bij te lage dekkingsgraden en te dwingen om risicoloos te beleggen dan wel te dwingen om de risico’s af te dekken. Het huidige pensioenstelsel is nog niet zo slecht, alleen moeten de rendementen omhoog met beleggen in aandelen om daarmee weer buffers cq reserves op te bouwen om de grilligheid van de beleggingen op te vangen. En de huidige zekerheidsmaatstaf van 97,5% volgens de Pensioenwet kan worden verlaagd naar b.v. 95% bij het uitgangspunt van beleggen met risico’s. Want nu is wel gebleken dat ook staatsleningen van EU-landen verre van risicoloos zijn bij een laag rendement. Uitgaande van de visie van Fink lijkt het beter dat pensioenfondsen gaan kiezen voor (voornamelijk) aandelen en de risico’s accepteren door deze maar beperkt af te dekken en tevens flinke buffers te vormen zoals in de jaren ‘80 en ‘90. Het rendement op het pensioenvermogen moet dan weer centraal komen staan met kostendekkende premies en op te bouwen reserves om het geslonken vertrouwen te herstellen.

En de rekenrente dan?
In de nieuwsbrief van IPN van 15 mei worden de uitspraken van principal Dennis van Ek van Mercer Investment Consulting vermeld onder de alarmerende kop “Mercer: Herstelplannen dreigen niet te herstellen.” Als de opnieuw tot 2,2% gedaalde 30-jaarsswaprente (rekenrente) op hetzelfde niveau blijft en de aandelenmarkten evenmin stijgen, dan zullen de huidige herstelplannen de dekkings-graad niet meer herstellen en komt zowel de gemiddelde als de actuele dekkingsgraad over 3 maanden uit op 92%, aldus Van Ek. Ook RTLZ meldt op 15 mei de lage swaprente. Als de actuele dekkingsgraad van 93% van het ABP ultimo 2013 niet stijgt, dan zou een afstempeling van in totaal 12% nodig zou zijn om te voldoen aan de wettelijke eis van 105%, aldus RTLZ.
De Mercer Pensioen Update van 15 mei vermeldt dat: “Met hoge waarschijnlijkheid gaat op termijn een aanpassing op de rentetermijnstructuur plaatsvinden. De introductie van de ‘Ultimate Forward Rate’(UFR) wordt zowel binnen het Pensioenakkoord als Solvency II (toetsingskader voor verzekeraars) besproken.” De bijbehorende Mercer publicatie Ultimate Forward Rate: implicaties voor Nederlandse pensioenfondsen vermeldt in haar conclusie dat “een introductie van de UFR op korte termijn een voordeel kan hebben op de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen. Dit effect is groter naar mate het pensioenfonds een jonge rijpingsgraad kent. En dat er geen eenduidig antwoord mogelijk is op de vraag of de introductie van de UFR ten koste zou gaan van het pensioenvermogen van jongere generaties.” Want daarbij spelen ook andere aspecten een rol.

Bastiaan

reactie op het verhaal van de heer Thijssen.

De conclusie van Fink dat je pas genoeg rendement krijgt als je belegd ipv obligaties koopt is niet echt nieuws. Echter, in het huidge pensioenstelsel zijn de nominale rechten hard, en derhalve kan er voor dat deel minder risico genomen worden. Normaal zat het wel snor met de nominale rechten, en was er nog (kapitaal) ruimte om met een deel van het kapitaal risicovoller te beleggen, zodat de overrendement ontstond, dat gebruikt werd voor de (voorwaardelijke) indexatie.

Is het zo dat gezinnen onvoldoende opzij zouden zetten voor de oude dag? Dat klinkt mij erg amerikaans. Voor de basis van je oudedagsvoorziening mag je toch rekenen op de AOW en je pensioen ?

De trade-of tussen risico en rendement is helder.
Daarom is er ook wat voor te zeggen om niet alleen de reeele ambitie maar ook de nominale rechten voorwaardelijk te maken.
De scheiding tussen het wel/niet indexeren (reeele waarde van je pensioen) en mogelijke korten van aanspraken ( nominale waarde van het pensioen) liggen direct in elkaars verlengde. Het feit dat er al een paar jaar niet is geindexeerd is even slecht nieuws als mogelijke korting van nominale rechten.

Ten slotte de rekenrente.
Er wordt gesproken over de introductie van UFR.
Het idee erachter is, dat voor de rentetermijnstructuur (RTS) (dat is een curve die de rente geeft als functie van de looptijd), de rente voor lange looptijden (30+) niet correct zouden zijn, omdat voor dergelijke looptijden geen echte 'marktwerking' is. De UFR corrigeert daar dan voor.
Dat was een paar jaar geleden een heel plausibel verhaal. De RTS curve had een maximum ergens bij de 20a25 jaar looptijd van ca 3,5% a 4%, en voor lange looptijden zou de UFR gecorrigeerde curve dan naar een langetermijn (90 jr) gemiddelde waarde van 4,2% gaan (terwijl de ongecorrigeerde curve naar 2,5 a 3 % zakte)
Echter, momenteel staat de rente bij 20 jr op een max van 2,5% en zakt daarna iets naar 2,0% voor langere looptijden. Een extrapolatie voor lange looptijden naar 4,2% zou wel een vreemde curve opleveren.

Met de invoering van UFR zullen de inschattingen van de verplichtingen iets minder conservatief worden. Of dat erg is ? Ik weet het niet.

Andre van Kuppevelt

Wat ik mij afvraag is waarom de dekkingsgraad op 105 % moet worden gesteld en niet gewoon op 100 %.
Mijns inziens maken we het onszelf moeilijker dan nodig is.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff