« Wanneer bent u jarig? | Hoofdmenu | Meedenken »

04/02/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Adrie Kok

Geachte heer Borgdorff,

Ik vind dat u een rare vraag stelt. Bij mijn weten zitten werkgevers en vakbonden bij u in het Bestuur. Zij weten als geen ander wat er onder hun achterban leeft, mag ik aannemen. En zij dragen (mede) verantwoordelijkheid voor de genomen besluiten.
Daarenboven kan ik me niet voorstellen dat u cq het bestuur PZW zich laat leiden door wat een paar promille van uw deelnemers belangrijk vinden. De wens wat de doen of te verwachten van ons pensioen heeft altijd financiële consequenties en die zijn niet of nauwelijks door de deelnemers in te schatten. Zij komen uit de Zorg en Welzijn sector en zijn meestal geen accountants.
U blog lijkt daarom meer gericht op het hebben en houden van contact met uw deelnemers. Dat is erg verstandig maar stelt u hen dan een andere vraag.

Goede en inspirerende vergaderingen toegewenst en dat het verstand maar mag zegevieren.

Adrie Kok

Hemzelf

Geachte heer Borgdorff,

Langs deze weg probeer ik een "echte" menig te geven, aangezien de gestelde vragen niet echt de mogelijkheid bieden dit te doen. Een aantal zaken wil ik aandragen; 1)Uit statistieken is gebleken dat de mens de laatste 25 jaar gemiddeld slechts 1 1/2 jaar ouder is geworden; dus de veronderstelling dat mensen "veel" ouder worden is niet correct. Wees hier eerlijk in !!
2) Voer een max. pensioen in; Topinkomens ontvangen op hun oude dag veel meer dan ze (ook bij een luxe leven)nodig zijn om leuk te leven.
3) Er moet een max. aantal werkjaren komen van b.v. 45 jr. om ook daar de lasten eerlijk te verdelen; m.a.w. voor deze groep moet het financieel mogelijk zijn te stoppen met werken; Zij hebben immers een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de samenleving.
4)Iets wat pensioenfondsen onderling en in samenspraak met de overheid moeten rechttrekken is het fenomeen dat mensen op verschillende leeftijden mogen/kunnen stoppen met werken; Dit varieert wel van 55 tot 65 jaar. Dit is een rechtsongelijkheid, temeer daar b.v. Donner aangaf niet te kunnen zeggen wat lichte en zware beroepen zijn. Als iedereen b.v. tot 63,64 jr. zou werken, is daar al een aanzienlijke "winst" te behalen.
5)Realiseert u zich, dat oudere werknemers van boven de 60 jr. vaker ziek zullen zijn en dientengevolge (naast extra zorgkosten) ook voor de werkgever extra kosten kunnen genereren.

K.G. Bakker

Geachte heer Borgdorff,

Het is nog steeds zo dat de werkgevers,ook de staat, en de vakbonden (werknemers) de dienst uit maken voor onze pensioenen. Wij als gepensioneerden hebben hier geen inspraak in.De vele miljarden die de werkgevers en de staat in de zak hebben gestoken toen het de pensioenfondsen goed ging, mogen ze nu ook meer bijdragen om de pensioenfondsen weer op pijl te brengen. Ook al omdat in de besturen en in de top gigantische jaarsalarissen en bonussen worden uitbetaald. Terwijl ze broddelwerk hebben geleverd. Dit geldt ook voor de vakbonden.

H.A.Bijkerk

Geachte heer Borgdorf,

Ik houd mijn hart vast. Nieuw beleid maken terwijl het analyseren/reageren door u en uw bestuur van en op de missers uit het verleden maar met mondjesmaat gebeurd? Wat heeft u geleerd van het verleden? In deze blog heeft u in elk geval niet gereageerd op een flink aantal wezenlijke kritiekpunten! Moet ik dan vertrouwen hebben in uw nieuw beleid?
Bovendien vind ik deze blog daar (in elk geval nu nog)niet de plaats voor.(Overigens van wie en in welk kader gegeven zijn die 7000 reacties die u noemt en wat is daar de teneur van?)
Zoals anderen ook aangeven dient dit beleid via de daartoe geeigende kanalen vorm gegeven te worden.Het is in eerste instantie aan u en uw bestuur om een evenwichtig voorstel te formuleren
binnen de kaders van het huidige pensioenakkoord
(zolang zij nog geldt)en dit transparant uit te leggen, zowel aan de werkenden als degenen die nu gepensioneerd zijn.Ik zie de voorstellen met gespannen belangstelling tegemoet.

met groet

H.A.Bijkerk

A.Lavrijssen

Geachte Heer Borgdorff.
Dit schrijven heeft niets te maken met uw vraagstelling hierboven;
Ik wilde u vragen of het mogelijk is eenmaal een gesplitste jaaropgave te sturen over het jaar dat je 65 wordt.In het buitenland wonende heb ik en mijn vrouw een vrijwillige aow verzekering afgesloten.de vrijwillige premie is dan lager en de buitenlandse belastingdienst belast pre pensioen anders dan pensioen.

Met vriendelijke groet,
A.Lavrijssen

Bastiaan

Beste heer Borgdorff,

ik vind het een hele goede zaak dat PFZW het initiatief neemt om de deelnemers mee te laten denken over de toekomst.

De opzet met 4 korte vragen, royaal voorzien van teolichting wat nou de consequenties van die keuze zijn, is een goede zet.

Dit maakt het voor de deelnemers ook inzichtelijk waar het nu eigenlijk over gaat.

Top!

J.H. de Jong

Geachte Heer Borgdorff,

ik vind in het enquetteformuliertje niets wat de eventuele ,,winst''is bij langer doorwerken en afstempelen? Het is natuurlijk zo als je langer doorwerkt er meer in kas komt en men korter van je pensioen ,,geniet''. Het is ook zo dat men tegenwoordig korter werkt(langer doorleert)dus leg dan ook een hoger percentage bij de zgn academici neer.Zelf heb ik vanaf mijn 14e jaar gewerkt en tegenwoordig is het normaal dat je vanaf je 19e -23e jaar gaat werken.waarbij de gemeenschap meestal voor de kosten van de studies opdraait ik heb dat vroeger allemaal zelf betaald en in mijn eigen vrije tijd gedaan.
J.H. de Jong

Kees Zwaan

Beste Peter,

Het is een prima idee om de meningen te peilen van de deelnemers.
Het gaat echter te ver om de uitkomsten van je enquete te bestempelen als "de" mening van alle respondenten.
Daar zijn de vragen zowel te zwart-wit als te suggestief voor. Er is geen ruimte om een genuanceerde mening naar voren te brengen.
Om een voorbeeld te geven. De vierde stelling geeft aan dat het PFZW vindt dat, indien de pensioenen verlaagd moeten worden, dat voor een ieder moet gelden. Dat vinden de respondenten ook. Je kunt er namelijk niet tegen zijn.
Om nog even op het thema solidariteit in te gaan: voor iemand met een riant pensioen komt een evenredige verlaging minder hard aan dan bij een persoon met een minimaal pensioen. Dan is er beslist geen sprake van "gelijke verdeling van de pijn".

Met vriendelijke groet,

Kees Zwaan

Bastiaan

Beste Kees Zwaan,

de solidariteit gaat niet alleen tussen arm en rijk, maar vooral ook tussen deelnemers en gepensioneerden. Dit wordt ook duidelijk uitgelegd in de toelichting.

De arm/rijk solidariteit kan het makkelijkst uitgelegd worden met een vereenvoudigd voorbeeld.

Stel er zijn 2 personen.
Jan heeft een pensioen van 500 euro (dat is een gemiddeld pensioen bij pfzw) en een AOW van 700 euro. Netto is dat ongeveer (700+(1-0,1)*500)= 1150 euro.
Piet heeft een hoger pensioen, van 2500 euro, en ook een AOW van 700. Netto is dat ongeveer (700+(1-0,3)*2500) = 2450 euro
[ aannames: 10% belasting over een laag pensioen, 30% belasting over een hoog pensioen]

Er is een flinke crisis en er wordt 10% afgestempeld.
Jan krijgt dan 700+450 bruto, da's ongeveer 1105 netto. Hij levert dus netto 45/1150 = 4% in
Piet krijgt nu 700 + 2250 bruto; dus 2275 netto. Hij levert dus netto 175/2450 = 7% in

Conclusie:
Er is dus al (impliciet) voorzien in solidariteit tussen arm en rijk.
Piet gaat er netto in procenten meer op achteruit dan Jan.
Er vind dus wel degelijk verdeling van de pijn plaats.

Kees Zwaan

Beste Bastiaan,

Natuurlijk vindt er verdeling van de pijn plaats. En ik twijfel niet aan de juistheid van je rekenvoorbeeld. Maar de pijn voor de laagstbetaalden -inclusief gepensioneerden met een klein pensioen- is groter. Voor de grootverdiener is 7% korting minder pijnlijk dan 4% korting voor de laagstbetaalde. Met andere woorden: er is geen gelijke verdeling van de pijn...

Met vriendelijke groet,

Kees Zwaan

Bastiaan

Beste Kees Zwaan,

Hier komen we op het terrein van inkomensongelijkheid, en 'wie draagt de zwaarste lasten'. Dit valt mijns inziens zeker buiten de taken van een pensioenfonds.

Bruto levert iedereen (als het nodig is) evenveel in, en netto valt dat gunstiger uit voor de lagere inkomens. Om dat dan nog verder te corrigeren, is overvragen van de solidariteit.

JGFM. van den Heuvel

Ik vind het ongehoord dat men nog steeds uitgaat van een te lage dekkingsgraag. Men dient rekening te houden met het gegeven dat over enige tijd de deelnemers langer doorwerken en dat de fondsen dus later uitkeren.De verplichtingen in de toekomst komen anders te liggen en dat betekent dat de dekkingsgraad momenteel al met procenten verhoogd dient te worden. Daarnaast is het een feit dat de meeste fondsen nog steeds een goed rendement hebben en dat dus de vermogens toenemen.Tot slot nog opgemerkt dat de DNB de rente kunstmatig laag houdt.Verplaats ons pensioenfonds naar Spanje en we hebben direct een hogerte rente en dus een geweldige dekkingsgraag.Overigens is ook de deekkingsgraad een kunstmatig fenomeen.De realiteit is dat we nu in een crisis zitten die ook weer overgaat. De fondsen dienen vast te houden aan hun verplichtingen ten aanzien van de deelnemrs.Zo niet dan spreken we over diefstal Geklets over langer leven,jongeren en solidariteit is demagogie en behoort tot de categorie populisme.Dit alles behoort tot het volk klaar maken voor een forse ingreep. Ik ben steeds meer verbaasd over de ouderen die zich willoos naaar de slachtbank laten brengen.Bedenk dat de crisis een bankencrisis is, veroorzaakt door mensen die gewetenloos met publiek geld smijten ten vordele van zichzelf.Hoe lang duurt het nog voordat dit tot eenieder doordringt.Werk vooral mee aan de verandering van ons pensioenstelsel, laat u vooral zand in de ogern strooien.

Marjan Esmeijer

Beste heer Peter Borgdorff,
Vandaag lag het pensioenoverzicht op de mat. Net daarvoor had ik de enquette ingevuld .
Solidariteit staat hierbij centraal, mooi en een goede uitgangssituatie.
door eens goed naar het overzicht te kijken, blijkt dat gepensioneerden er de laatste 3 jaar totaal 0,72 procent op vooruit zijn gegaan en werkenden in de gezondheidszorg meer dan 8 procent ! En dan nog het koopkrachtverlies.
Ik vraag me af wie nu met wie solidair moet zijn. Het kan toch niet zo zijn dat de gepensioneerden, als dank voor de jarenlange inzet in de samenleving en onder heel andere arbeidsomstandigheden als nu de rekening gepresenteerd krijgen en zelfs gekort dreigen te worden ? Ook wij hebben de afgelopen jaren ups en downs gekend en regelingen rond de pensioenen heel vaak zien wijzigen. Rekening houden met de financiën op termijn is oké maar we moeten ook niet overdrijven .

Jan van Oosterhout

Geachte heer Borghof,

Zo langzaam aan bekruipt mij het idee dat ik me moet schamen om gepensioneerd te zijn. Jarenlang heb ik te weinig betaald om nu een behoorlijk pensioen te mogen ontvangen. Ik moet vooral solidair zijn met de jongeren die hoge premies moeten betalen om mijn pensioen te kunnen betalen. Ik moet niet te hoog van de toren blazen, want ik krijg het meervoudige van waar ik zelf aan heb meebetaald. Had ik ooit de keuze hoe over mijn eigen geld te beschikken? Ja maar, dan was het dividend zeker niet zo hoog geweest. En, ook toen al gold het solidariteitsprincipe. Oh ja, en dan wordt ik ook nog eens ouder dan verwacht!
Laten we eens ophouden naar de ander te wijzen als een van de veroorzakers van de huidige penairie. De oorzaak is immers de crisis waarin we nu zitten. Ik heb altijd geleerd dat na 7 vette jaren er 7 magere komen. Ik mag hopen dat we nu al ver over de helft van de magere jaren zijn, dus er schijnt weer licht aan de horizon! Laat het bestuur van PGGM zich vooral inzetten om de schade zo veel mogelijk te beperken en weer nieuwe groei te verwezelijken, zodat de huidige gepensioneerde op gepaste manier zonder financieele problemen kan genieten van deze periode van het leven en de jongere zich geen zorgen hoeft te maken over zijn pensioentoekomst.
Samen geluk delen is een van de basisgegevens van solidariteit.

Jan van Oosterhout

Steven Staples

De enquête is nogal beperkt: in omvang, in keuze en dus ook in geldigheid. Neem de vraag: wel of geen risico? Of bedoel ik meer of minder risico met mijn pensioen? En hoe zie ik dat dan?

Zolang deelname aan het pensioenfonds verplicht is, denk ik dat elke medewerker de vrijheid moet hebben om binnen bepaalde grenzen zelf aan te geven wat er met zijn geld gebeurt - en in hoeverre je risico wilt lopen met je pensioen. En waarom zou je eigenlijk niet je eigen pensioenfonds mogen kiezen, net als je eigen bank en hypotheekverstrekker? Dan hoef je ook nooit over te stappen naar een ander pensioenfonds als je elders gaat werken...

Kortom, er valt over dit onderwerp nog zoveel méér te vragen en te zeggen!

j.gooijer

Ik kreeg vandaag een brief van het pensioenfonds zorg en welzijn. Dat is die organisatie waar ik elke maand verplicht aan moet betalen en waarvan ik elke 100 euro die ik betaal er meteen 4 kwijt ben. De dekkingsgraad van Zorg en Welzijn licht dit moment op 96 procent en daarmee halen ze de gestelde 105 procent bij lange na niet en dit duurt al maanden.
Beste mensen , u wordt getild !!
Er wordt gevraagd wat ik vind:
Ik vind dat op het moemtn dat een pesnsioenfonds de 105 procent niet kan geranderen ik ogenblikkelijk de vrijheid moet hebben om de premie stop te zetten. Het is van de zotte dat ik aan een organisatie die niet goed belegd heeft en 15jaar geleden niet zag aankomen dat mensen veel ouder gaan worden verplicht moet betalen.
Ik beschouw elke cent die ik verplicht aan Zorg en Welzijn geef als verloren.

marion van bergen

Geachte heer Borgdorff,
Zoals U weet politiek = houd jij ze arm houd ik ze dom en U mag daarbij(jammer genoeg ) meelopen in deze politieke comedie. Veel wijsheid toegewenst door
marion van bergen

Peter Verhoeven

Geachte voorzitter,

In u bloggen hebt u het steeds over de tekorten in de toekomst in de pensioenkas.
Dit heet dus bezuinigen, dus meer betalen of te wel minder pensioen krijgen.
OK het zij zo maar ik zou u dan ook vriendelijk willen verzoeken om van de 200.000 euro jaarsalaris wat u ontvangt om te beginnen zeker 40% in de pensioenkas te storten.
Op deze manier geeft u het goede voorbeeld en van 120000 euro heeft u nog steeds 10.000 euro per maand om te besteden dit zijn bedragen waar veel mensen dus ook leden van u pensioenfonds van dromen.

U. Hoekstra

Geachte heer Borgdorff,

De enquete is zeer summier en suggestief alsof jullie lijken te weten wat de grond is van mijn ja of nee.
Maar dat terzijde. Wat ik mis bij de maatregelen die jullie nemen is een kostenreductie bij PGGM. Ieder bedrijf die het met minder moet doen snijdt in de kosten. Dit zie ik nergens bij jullie terug. Het zou u en uw medewerkers (boven de € 100.000 per jaar) sieren wanneer jullie in deze magere tijden ook financiële consequenties trekken. De toppers bij jullie bedrijf hebben lange tijd een bonus ontvangen; dan nu ook de malus.
Tot slot een vraag: Waar hebben we beleggingsspecialisten voor nodig als de markt toch alles bepaald, want daar wordt door u steeds naar verwezen.

Meneer Borgdorff verras ons en geef het goede voorbeeld.

Met vriendelijke groet

U. Hoekstra

Jadwiga J.M.V. Solarz

Er gaan nog steeds meer mensen dood dan dat er blijven leven hoor. We worden wel ouder maar kom maar eens met een statistiek of dat ook werkelijk zo is! Als ik de kranten lees dan merk ik dat mesnen op veel jongere leeftijd vandaag de dag sterven en dat oudere mensen in de toekomst ook eerder sterven door welvaartsziekten, suikerziekte, kanker enz. en al het gif wat er nu in ons eten en bodem wordt gestopt. Dus hoezo langer leven? Graag reakties hierop.Natuurlijk gun ik iedereen en lang en gelukkig leven met een nog beter pensieon dan er nu is. Jadwiga J.M.V. Solarz

Jadwiga J.M.V. Solarz

Er stonden een paar taalfoutjes in mijn vorige e-mail waarvor excuses. Jadwiga J.M.V. Solarz

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff