« Het pensioen van mevrouw Van Hall | Hoofdmenu | Een mooie avond »

04/19/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lieke Jongsboom

De vragen, waarin je mening wordt gevraagd,( over leeftijd van pensioen e.d.) zijn insinuerend. Dus het is niet mijn mening maar een stelling met een antwoord, wat verondersteld het jouwe te zijn.
Dat is niet vragen naar een mening, waaruit dan een conclusie kan worden getrokken, maar de conclusie die het beste uitkomt voor het pensioenfonds, wordt als uitkomst al vastgesteld met dit soort vragen naar meningen.
Bah. de zoveelste volksverlakkerij

Geertje Kuipers

Geachte heer Borgdorff,
Heb net de stellingen 'beantwoord', maar vond de vragen niet adequaat genoeg om mijn mening te kunnen geven. Dit komt door de argumenten die u aan de stellingen heeft gekoppeld en de mogelijke stellingen die niet gesteld worden.
Als ik bijvoorbeeld de stelling over langer doorwerken met ja bevestig, dan neem ik aan dat er een andere toekomst-berekening moet worden gemaakt en dat dat consequenties heeft voor de overige vragen - en is o.a. de stelling om op de 'markt' te reageren niet meer zo van toepassing, lijkt me.
En als ik de stelling over solidariteit invul, dan kan ik niet aangeven dat ik dat anders bedoel dan u het uitlegt. Want ik vind dat daarbij hoort dan binnen de fondsen ook een solidariteit kan gelden van meer en minder draagkrachtigen, bijvooorbeeld.
Dus hoop ik dat u vanavond in het gesprek met de reageerders op uw blog dit soort lacunes weet uit te leggen.

Verder ben ik van mening dat er bezuinigd kan worden binnen uw organisatie door de oneigenlijke tak van (winkel)-aanbiedingen en andere p.r. activiteiten af te stoten. Uw taak is verzekeren, en daar zou u het bij kunnen/moeten laten, vind ik. Ik hoef niet steeds post over leuke 'acties', echt niet. Uw tijd en aandacht komt dan nog meer vrij voor uw eigenlijke werk.

U een inspirerende avond toewensend, verblijf ik,
Vr. groet,
Geertje Kuipers, Culemborg

Aad

Uw reactie, verwoord in "Niet voor u bedoeld" is naar mijn mening een juiste.

De normale omgangregels gebruiken is niet ouderwets, maar heel gewoon. Velen vergeten dit in deze tijd wel eens.

Ik ben het niet altijd met u eens, maar nu wel.

Marijke Hauwert

Ik ben het geheel met Geertje Kuipers eens, ik zou het erg op prijs stellen dat er een neutrale vorm gevonden wordt om antwoord op toekomstige oplossingen te vinden.
Voorts wordt er nog steeds niet adequaat gereageerd door u en de andere bestuurders van de pensioenfondsen. Ik heb al eerder een kinderlijk eenvoudige oplossing aangedragen, het herinvoeren van een vaste rekenrente (het lijkt mij dat alle fondsen tesamen genoeg macht hebben)de rekenrente wordt gekoppeld aan de fictieve vermogensrendementsheffing van de belastingdienst van 4%, wordt dus ook 4 %, alle problemen opgelost. Het kan zo simpel zijn, daarom snap ik niet dat niet alle partijen hier niet gelijk mee aan de slag gaan. Ik snap de weerstand tegen de vaste rekenrente niet, want op lange termijn voldoet deze uitstekend. Er zou eerder aan de vaste rekenrente van 4% vermogensrendementsheffing moeten worden getornd, omdat deze echt niet klopt, echter deze wordt toch ondanks protesten van belastngbetalers alom intact gelaten. Ik bedoel maar, volgens mij is Europa bezig ons arm te redeneren en de pensioenpotten te gebruiken voor andere minder bedeelde landen, iets waar ik vanaf het begin al voor gewaarschuwd heb, LET OP ONS GELD. Om diezelfde reden ben ik altijd mordicus tegen het accoord van Schengen geweest en zie me daar langzamerhand ook gelijk in krijgen. Meneer Borgdorf, doe waar u voor aangesteld bent en verdedig met alle kracht de stelling van 4% vaste rekenrente, het lijkt mij dat dit in uw takenpakket thuishoort. Als oud-directeur verslavingszorg kan ik hier wel een beetje over oordelen.

H de Vos

Ik sluit me aan bij Geerje Kuipers en Lieke Jongsboom. Alsof we stomme nitwits zijn die maar ach en wee roepen.Wij hebben het niet in de soep doen lopen.
Het verlagen van de pensioenen is voor mij schuldhulpverlening dat door ons betaald moet worden. Solidair met -jullie halen halen betalen betalen- zal ik nooit zijn!

Jannes Koetsier, arts

Het goede zuinige voorbeeld zou ik graag zien bij PFZW. Dus geen bekende nederlanders meer inhuren voor marketing. Uberhaupt geen marketingkosten maken want klantenwerving is volstrekt onnodig en meer naamsbekendheid ook.
Laat graag ook eens zien hoe het PFZW bezig is om haar eigen uitvoeringskosten te verlagen. zijn uw directiesalarissen redelijk?
Met dit soort info kunt u aan geloofwaardigheid winnen.

Steef Nieuwenhuijsen

Ik ben geen beleggingsexpert en kan niet beoordelen of een rendement goed is. Het genoemde rendement van 4.5% is, naar ik aanneem, op jaarbasis en niet gecorrigeerd voor inflatie. Zonder inflatie blijft er dus ongeveer 2% werkelijke groei over. En toch loopt de dekkingsgraad niet op? Moeten er nog kosten worden afgetrokken op dit rendement?

P.Thijssen

40 jaar een worst voor de neus gehouden, nu is alleen het velletje nog over.
Nu gaan we de pensioenen verlagen met de grote rentetruk
Wie komt hier nog geloofwaardig over, gisteravond dropen de pensioenbestuurders van het ABP af met het schaamrood op de wangen.
Er dient zich een rollater opstand aan !!!!!!!!!!
Nu nog even wachten op het Catshuisfestival

V.Bodaan

Ben het volledig met Geerje Kuipers en Lieke Jongsboom eens, onze mening word niet gevraagd.

hoogachtend,
VB

Janny Bos

Hier wordt je dus niet blij van !Sta volledig achter de reaktie van Geertje Kuipers en Lieke Jongsboom !
Heel benieuwd wat er vanavond uit komt !

René Akerboom

De dekkingsgraad is m.i. een soort van zwaard van Damocles geworden, waarachter iedereen aanhobbelt.
Feitelijk is het niet anders dan een momentopname, die dagelijks sterk kan fluctueren. Door de schuldenproblematiek is het belangrijkste element van de dekkingsgraad, de rente, in Nederland momenteel absurd laag. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat we een enorm probleem hebben en loopt iedereen hijgerig te roepen, de politiek voorop, dat de pensioenen gekort moeten worden omdat er niet genoeg geld in kas zit.
Als de politiek haar werk doet zal de rente stijgen naar een normaal niveau en zal de dekkingsgraad herstellen (1% stijging in de rente = 20% stijging dekkingsgraad). Wat ik eigenlijk wil zeggen: ga niet korten op uitkeringen, omdat er een korte-termijn probleem is, n.b. mede veroorzaakt door de politiek.
Mocht er toch gekort gaan worden, zullen veel mensen dat ervaren als een aantasting van hun opgebouwde rechten en m.i. terecht. En daarmee zal de solidariteit onder druk komen te staan om met elkaar een pensioen op te bouwen. Kortom PFWZ, sta achter je deelnemers en houdt de opgebouwde rechten (die overigens door niet of te weinig indexeren de laatste jaren toch al zijn verwaterd) in stand!

Albert Thijssen


-Ik wil u mijn bovenstaande reactie aangaande uw 4 vragen aangaande de pensioenproblematiek niet onthouden-----------------------

Gachte mevrouw, geachte heer,

Ik gaf onlangs mijn mening aangaande de pensioenproblematiek via uw
voorgedrukte vragenlijst. De door u getrokken conclusies op de vier
vragen deel ik niet unaniem.
Met name de conclusie van vraag twee, waarbij u het niet snel en
adequaat ingrijpen koppelt aan een lager pensioen voor de jeugdigen en
werkende mensen in de toekomst is vreemd.
Immers, een pensioenfonds werkt op lange termijn financiering, 20-,
30-,40-jaar. Door een crisis, of wat hiervoor doorgaat, wordt plotseling
overgeschakeld op ultra-kort termijn-handelen en het rekenen met
dagrente(zo heet dat toch?).
Erg vreemd voor een pensioenfonds!
Nog vreemder de eis van veel werkenden, vooral 30-40 jarigen, die nu al
zeker willen weten en zelfs eisen dat over pak weg 25 jaar(!!!) dezelfde
of zelfs betere rechten voor hen zullen gelden.
Maar, of er nu sprake is van een dip in de economie of een gigantische
stijging van de economie, nimmer zal gegarandeerd kunnen worden dat
opgebouwde "rechten" op de lange termijn 100% verkregen worden.
De papieren voor het "Avondland" Europa zijn natuurlijk slecht. Mensen
werken te weinig en eisen daarvoor ook nog te veel geld!
Bereidwilligheid van gepensioneerden om in te leveren hangt echter ook samen met de voorbeeldfunctie van directies en commissarissen, in vele lagen van publieke sector en anders, die hun onkunde en onverantwoordelijkheid blijven etaleren en scrupuleus uit zijn op zelfverrijking.
Pensioenfonds is lange termijn is rust is brede deskundigheid.

Vriendelijke groet,
Albert Thijssen

P.S.
Altijd was, en ben ik bereid om % van mijn pensioen in te leveren als
dit echt nodig is. Dit vindt overigens al plaats a.g.v matige indexering de laatste jaren.
Maar inleveren voor een stel paniekvoetballende nurts, rond uit
belachelijk!!!

Wim Vulto

We worden allemaal ouder en de zorg wordt duurder (gemaakt). Moeten we geloven toch ?
Maar toch zijn over 30 tot 40 jaar alle geboortegolvers dood , gaan begrafenisondernemers verzorgingsinstellingen massaal failliet en is er een woningoverschotnood en weten pensioenfondsen zoals ABP en PGGM zich geen raad wat met al het opgepotte geld te doen .
Gelukkig voor onze verwende schatrijke jeugd van nu hoeven ze zich dus niet zoveel zorgen te maken en voor die jeugd die NU werkeloos aan de kant staat omdat hun baan door een verplicht werkende ouder wordt vastgehouden zou ik zeggen : ga de straat op en eis een pensioenleeftijdverlaging voor al die oudere uitvreters Oh ja , PGGM is de naam van ons pensioenfonds en hef die andere bureaucratische tak met eigen directie en bureaucratie graag snel weer op.

Joop HMR

Mijn vrouw heeft een kleine pensioen uitkering van Zorg en Welzijn. Ikzelf heb een pensioen van een voormalige Nedetlandse uitgever waar ik van begin af aan nog steeds een verhoging heb gehad !
Ook voor dit jaar zat er zels nog een verhoging in. Elk jaar opnieuw krijg in concreto een prima jaarverslag toegestuurd via een koerier. Niet eens via TNT, want die is te duur. Ik ben het helemaal eens met Lieke Jongsboom ! Maak de organisatie efficienter en laat de zakkenvullers het veld ruimer. Dan hoeven deelnemers aan Zorg en Welzijn geen misleidende enquetes in te vullen, die toch alleen maar leiden, door de vraagstelling, tot het door deleiding gewenste resultaat. Waarom anders, kan ik tot nu toe nog steeds opslag krijgen en zou mijn vrouw misschien binnen afzienbare tijd nog minder moeten ontvangen dan ze nu krijgt. Weg met dit soort management, de heer Bloch voorop !

drs. L.A.J Wijnen.

Geachte heer Borgdorff,

Een rendement halen van 4,5% is als goed aan te merken,maar wat hebben we er aan.
Het is telkens weer de lage rente die als oorzaak wordt genoemd voor de lage dekkingsgraad.
Vanuit de pensioenfondsen bezien is de lage rente niet goed, feit is wel dat de lage rente
voor veel mensen ook voordelem geeft(denk aan de hypotheekrente, de variable rente voor een overbruggingskrediet).
Het is kennelijk tegen dovemans oren gezegd,maar het is niet de lage rente die de dekkingsgraad belemmert, het is de onzinnigheid om de korte termijn rente te hanteren als norm voor de verplichtingen op lange termijn.
Steeds wordt het argument gebruikt dat we ook moeten zorgen voor volgende generaties.
En denken aan volgende generaties betekent per definitie denken op lange en wellicht zeer lange termijn.
Als dit als uitgangspunt wordt genomen is het ongelooflijk dat men maar aan de korte termijrente blijft vasthouden.
Beslissingen die aan de lange termijn gekoppeld zijn dienen tenminste aan een "gemiddelde" rente te worden gekoppeld.
Als dit gebeurt, en velen hebben het al aangegeven, dan zouden de pensioenfondsen geen problemen kennen.
U geeft nu al aan dat de dreiging van het korten
op pensioenen blijft bestaan,ondanks het mooie rendement.
Ik blijf er daarom maar op hameren dat u de overheid en de politiek moet overtuigen van de
"dwaze" norm die voor het berekenen van de dekkingsgraad wordt gehanteerd.
Als dit blijft voortduren zal de uitkomst van een herstelplan nooit leiden tot een gewenst resultaat en zult u herstelplan op herstelplan moeten blijven aanleveren.(vicieuze cirkel)
En bij elk herstelplan horen we dan hetzelfde,de premies moeten omhoog en de pensioenen moeten omlaag.
Dit is niet realistisch en ook niet eerlijk.
De oplossing is :gebruik een eerlijke(gemiddelde) rente als norm voor het berekenen van de dekkingsgraad.

Dijk J

Vragen door organisatie,s als de uwe worden altijd zo door juristen in elkaar gewrongen dat de graaiers buiten schot blijven. Je hoeft alleen maar je pensioen overzicht te lezen en je weet dat je bedot wordt. Want de kleine letterjes maken duidelijk dat je aan het voor af gaande geen rechten kunt ontlenen.Als u de werknemers verklaringen binne Zorg en Welzijn zo zou opstellen dan zou geen graaier het meer in zijn of haar hoofd krijgen een dienst verband binnen uw organisatie aan te gaan .
Vr groet J Dijk Leek

J Koop

Heer Borgdorff.

Een fors aantal mensen dat reageert op uw blog heeft er duidelijk moeite mee dat de leden van de raad van bestuur schandalig hoge salarissen vangen die de Balkenendenorm ver overstijgen.
Voorts vernam ik dat de vorige of de voorlaatste voorzitter van uw raad van bestuur 1.600.000,- euro mee kreeg als gouden handdruk toen hij het na 16 maanden voorzitterschap welletjes vond.
Bijna 50 keer een modaal jaarsalaris voor minder dan anderhalf jaar voorzitterschap. Laten we dit diplomatiek maar als genant typeren, hoewel er krachtiger benamingen denkbaar zijn op dit graaien.Los van het royale salaris dat hij daarlangs ook nog ving.
Ga dat geld eens terug vorderen dat scheelt weer iets.
Het zou u sieren als u eens onverdroten op de mail zou zetten wat u als leden van het bestuur toucheert in plaats van mooie blogs publiceren die geen enkele opening van zaken geven behoudens wat cijfers in zijn algemeen.
Stuur bijvoorbeeld alle betalende leden eens een gedetaieerd jaarverslag dat tot achter de komma laat zien wat u en uw vriendjes van het "old boys netwerk " per maand of per jaar krijgen als salaris.Er is tenslotte nog zo iets als openbaarheid van bestuur. Dit kan ook via de mail dus het hoeft niet veel te kosten.
Als bestuurder mag men best een prachtig salaris verdienen maar je moet fatsoens normen wel in het vizier houden.
Als laatste opmerking wil ik er nog even op wijzen dat Den Haag zelf regulerend gedrag van onze bestuurders verwacht, dus ik zou zeggen start eens met het saneren van als wat als "gegraaid geld"getypeerd zou moeten worden.
Heer B. doe er eens echt iets aan.
J Koop

Annelies Hulsebos

Gezien de bovenstaande reacties, zou ik deze nog eens goed doorlezen en er iets mee doen.
Niks lange termijn plannen, inderdaad over 20-40 jr. huizenoverschot en pensioenoverschot.
Idiote redeneringen worden er gesteld.
Afblijven van ons pensioen en binnen uw zorg en welzijn
eerst eens kijken of daar niet teveel betaald wordt!

Thea Sit

Wat mij erg opvalt is, buiten wat hierboven allemaal vernoemd is, dat per 1 jan. 2012 de mensen die 60 zijn ouderdomspensioen kunnen krijgen EN
daar ook bij mogen blijven werken!!!!!!!!!!!!! Te kort aan GELD!!!!!!!!!!!!!
Ben ik 60 geworden in 2011, bel ik op of dit voor mij ook geld, werk nog twee dagen en zou meer willen werken, MAG DIT NIET!!!!!!!!!!!!
En de regering heeft het over tot je 66 of 67 jaar blijven werken, anders komt er een tekort. Sorry maar ik snap het echt niet meer!

Penny White

Het plezierige bericht had beter kunnen zijn dat mijn pensioen veilig is en er niet een risico is dat het verlaagd moeten worden.
Maar ja neen eerst geld weg vande mensen wie het de moielikste kan missen. Dus de gepensioneerde. Ik adviseer iedereen die werkt. Stop wat geld ergens weg, niet investeren maar in een oude sok of ondr de matras. Lijkt de enige manier om zeker te zijn dat als je gepensioneerd bent dat je geld heeft.
Ik ga vanuit dat de ontmoeting vanavond met koffie koek en misschien een borrel achter aan is. Nou laat dat maar weg, spaar je ook geld.

Rini van Oeffel

De fabeltjeskrant
Hallo, lieve zorgkindertjes, Vandaag gaat het niet zo goed met de pensioenen.
Ondanks het mooie rendement, is de dekkinggraad met één procent gedaald, naar 96%.
Volgende week deel 95 zijn jullie er dan weer.
Oogjes toe, en snaveltje dicht, slaap lekker

MENEER DE UIL ( Peter Borgdorff )

Ronald Gruijters

Beste Peter Borgdorff

Uw poging om meer en terzake informatie te geven over de stand van zaken stel ik op prijs. U moet weten dat u, uw werk te danken heeft aan alle leden van dit pensioenfonds die de premies betalen Voor deze dienstverlenenende taak ontvangt u een riant salaris wat op zich terecht is voor de mate van verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt. Dit brengt ook grote verantwoordelijheden met zich mee zoals het op een gedegen manier beheren van alle middelen.

Het is voor mij en vele anderen onbegrijpelijk dat pensioenfondsen veel geld hebben gestoken in buble markets zoals het zakelijk onroerendgoed. Ik verwacht een gezond agrarisch verstand van mensen die dergelijke hoeveelheden geld verdienen en ouderwets degelijk beleid die niet achter de hongerige juppen mentaliteit aanloopt om te scoren, ten alle tijden. Communiceer ook naar uw klanten dat zij niet moeten verwachten ieder jaar meer te krijgen. Dat schept een druk om risicovol te operen en schaad de langetermijn doelen zoals we gezien hebben in de OG markt. Met de kennis van nu zou u in staat moeten zijn om bedachtzaam en met laag risico beleid uit te zetten en de klant laten weten waarmee u bezig bent. De vragen in de enquete dragen niet bij aan transparantie maar sugereren dat u al weet waar u heen wilt, dat schept wantrouwen. Zet u beleid uit en toest dat open en blood bij u leden, dan zult u respect oogsten. Trucs werekn heden ten dagen niet meer, mensen zijn te goed geinformeerd om dat niet te doorzien. Succes met uw werk.

met vriendelijke groet

Ronald Gruijters

J. Denissen

Ik heb al menig keer gereageerd op uw blogs. U blijft maar aan de slag met lullen en schrijven ipv aan de slag gaan met 't gezonder maken van de PGGM. Ontmoeten en praten met en over reacties is zinloos. Dat is wel wat u wilt en graag doet maar wij schieten er geen cent mee op. Uw en dat van uw maatjes d'r salaris verdedigen ipv de organisatie efficienter maken. PR en reclames opheffen en u en uw maatjes buiten gooien. PGGM gezond maken heet dat. Dat ik nog steeds reageer op die domme blogs van u????

RG

25% daling de komende 10 jaar, NOS journaal 19-4.
Knap dat dit wel kan worden voorspeld, terwijl voorkomen, lees goed beleid, ook had gekund. Maar met alle knappe koppen, raden van bestuur, toezicht, lukt goed beleid maken dus niet. Oorzaak is gewoon de graaicultuur.
Conclusie, stoppen met pensioen en vóor jezelf zorgen. Wie doet ermee?

A.van Gelder


Het is met alles op dit moment in ons land een run om geld en nog eens geld. Spelen met geld waar de werknemer hard voor gewerkt heeft. Pensioen, bedoeld voor een appeltje voor de dorst. Waar nu gewoon met droge ogen en volle overtuiging mee gesold wordt door lieden, die zelfs in hun stem en in hun uitspraak geen beweging hebben. Er zijn al zeer veel rechten van de burger uit handen genomen. Op alles wordt bezuinigd of ingenomen en het huishoudboekje van de burger wordt één grote puinhoop.
En hoe geweldig is het, dat nu juist mensen hierover beslissen die niet wakker liggen van een pensioen. Dus het egoïsme viert in Nederland hoogtij.
Het pensioen, waar ook de werkgever een gedeelte van mee moest betalen. Het was een verplichting, een appeltje voor de dorst. Het is een sterappel geworden voor de groten van het land der wijzen met hun onpraktische economievoering. Een economievoering zonder menselijke maat. Zo zal later tegen de jongeren van nu hetzelfde worden gezegd.
Jullie moeten inleveren, want het geld is weer eens over de balk gesmeten.
Dit gaat een tegeltje worden: “ De dorst wordt gelest met appels vol met wormen.”
Dit land gaat gebukt onder stress, bangmakerij en een ongelooflijke, onverstandige autoriteit.
Het is pure diefstal en valsheid in geschrifte, want ook hier is vroeger toen het innen van het pensioen begon, voor getekend. Ze zullen tegen elkaar hebben gezegd, joh, laten we lekker beleggen, voor jou een goed salaris en mocht het mis gaan! We hebben altijd wel een smoes want wij hebben het geld en laat de pensioenbetaler maar komen!
En zo ontstaat de arrogantie van de kokerkijkers.
Het nadenken en zeker het invoelen is een last voor ze geworden.
Langer doorwerken, het voor het lapje houden van mens en economie.
Jonge mensen komen niet aan de bak en boven de veertig ben je al te oud.
Ouderen die straks door de versoepelde ontslagregeling binnen de kortste keren op straat staan. Ouderen laten doorwerken en jongeren in het kader van het toekomstperspectief thuis laten zitten? Het is voor de jongeren heel erg, want ze willen heel graag ervaringen op doen en ook echt werken.
Maar hoe blind kan een overheid zijn?
En zo is het bewijs van het Water Naar De Zee Dragen maar weer eens extra bewezen!
We hebben lieden in functies waar je meer van mag verwachten. Maar helaas, zij spreken zichzelf voortdurend tegen. We modderen maar weer verder en we zullen machteloos moeten toe zien.
Het is treurig!

Henk K

Geachte heer Borgdorff,
Er is maar een manier om de problematiek van de rekenrente op te lossen. Een (proef)proces beginnen tegen de overheid met als eis een koppeling tussen de vermogensrendementsheffing (4%) van de IB en de verplichte rekenrente (ca.1%?) die de pensioenfondsen moeten hanteren. Allebei lange termijnvermogens. Hoe inconsequent kan een overheid zijn om hier twee verschillende zienswijzen op toe te passen?

P.Lemon

" De plaatjes laten zien dat het probleem niet zit bij de beleggingen van PFZW. Die doen het gewoon heel erg goed. Ik kan het echt niet anders zeggen. Ik val in herhaling als ik u zeg dat de problemen vooral komen door de lage rente van de afgelopen jaren en (in wat mindere mate) doordat we steeds ouder worden. Toch zijn dat de werkelijke oorzaken."(P.B.)
Maar met lage rente waarmee wordt gerekend die dan 'voorgeschreven' de actualiteit volgt zit er toch iets scheef'Het is een kunstmatig instrument dat in crisistijden de gepensioneerden eigenlijk op het verkeerde been zet. Men leze o.a. de steeds bijgewerkte informatie op...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenfonds
"Najaar 2011: opnieuw crisis in het Nederlandse pensioenstelsel

In oktober 2011 bleek dat de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen per eind september 2011 zeer sterk verslechterd was: meerdere grote pensioenfondsen zaten rond of onder 90%. Dit werd enerzijds veroorzaakt door tegenvallende rendementen op met name aandelen, doch anderzijds door de zeer lage rendementen op staatsleningen, die een rol speelden bij de bepaling van de yieldcurve die gehanteerd diende te worden bij de vaststelling van de contante waarde van de verplichtingen.

Op 6 januari 2012 kondigde DNB 2 maatregelen aan. Pensioenfondsen kregen de mogelijkheid de korting te maximeren op 7%. Tevens werd de rekenrente niet gebaseerd op de stand van de swaprente ultimo december 2012, maar op het gemiddelde van het laatste kwartaal.[42][43] Deze maatregel leverde een verhoging van de dekkingsgraad met 4% op.[44] Zou het hele jaar 2011 zijn genomen, dan steeg de tienjaarsrente van 2,38% naar 3%.[45] Om haar eigen redenen hanteert DNB nog steeds de grillige swaprentecurve, in plaats van de veel marktstabielere tienjaarsrente op de Nederlandse staatsleningen. De Tweede Kamer sprak zich op 9 november 2010 tegen de grillige swaprente uit.[46][47] Het ministerie van SZW en DNB kwamen op 17 mei 2011 met hun gezamenlijk antwoord op de aangenomen Tweede Kamer motie.[48][49]

Eind 2011 was het pensioenvermogen van de fondsen in dat jaar met 70 miljard gestegen tot 871 miljard euro, het hoogste bedrag ooit en 146% van het BNP. Het overheidstekort nam in 2011 toe met 29 miljard euro. [50]

Fenna Mechielsen

Geachte heer Borgdorff,
Het meeste is al gezegd.
Zoals in de hele gezondheidszorg gaat er te veel geld naar te veel en te dure managment lagen, directeuren en bonissen. Zie het Slotervaart ziekenhuis hoe het anders kan. En maar zeggen dat de economie minder gaat en iedereen de broekriem aan moet halen, behalve de dure directeuren. Zonder synisch te willen zijn hoef ik maar naar uw foto te kijken om te zien dat het u erg goed gaat en niet hoeft te bezuinigen.
Het wordt vergeten dat het ons eigen gespaard geld is waar ook nog eens zeer hart voor gewerkt is. We hadden het beter zelf kunnen sparen op de bank. Maar het was verplicht want dan bleef er wat over voor de oude dag.
Fenna Mechielsen

G.J. Verschoor

Wij hebben goed gevonden en dik geprofiteerd van het feit dat pensioenfondsen in risicodragende beleggingen gingen. Nu gaat het even minder en wordt er gepraat over "ons spaargeld" dat naar de knoppen wordt geholpen. Nou, dat zou zo zijn als er belegd was met heel of weinig risico en dat er nu nog niet genoeg zou zijn om veel lagere pensioenen uit te betalen. Zou er in het veleden met veel minder risico zijn belegd, dat zouden we nu pas de sigaar zijn met die lage rentestanden.
De huidige situatie ook nog te verwijten aan de EUof de eurois helemaal onzin; al voor 2001 waren de valuta gekoppeld in de slang en altijd zijn de geldmarkten een internationale affaire geweest, waar afzonderlijkestaten zich niet van kunnen afzonderen - tenzij in een soort economieën die wij niet zouden willen. Kortom, niet de pensioenfondsen zijn de schuldigen van deze situatie, maar degenen die de economieën hebben ondermijnd met cuorruptie, bedrog, belastingontduiking, graaien etc.
Tenslotte zou ik sommige respondenten van het blog om enige taalbeschaving willen vragen. Schelden lucht op maar lost niets op.

Henriette

Lieve mensen,
Zouden jullie reacties er ook maar iets toe doen? PFZW is ons langzaam aan het voorbereiden op de feitelijke korting op ons pensioen. Hun enquete cq. peiling is daar al heel duidelijk in, verder gaan alle berichten allemaal die richting in en we horen PFZW en de andere pensioenfondsen niet over het gezamenlijk aanvechten van de maatregel "lage rente".
Wij worden, alle genuanceerde en intelligente opmerkingen ten spijt, als enigzins tegenstribbelende edoch makke schapen het slachthuis ingeleid.

Henriette

M. Holshuizen

Het lijkt mij redelijk dat de mensen die de pensioenen beheren zelf ook gaan inleveren. Daarentegen mag er ook iets bij wanneer er een hoger dan verwacht resultaat wordt geboekt in een bepaald jaar. Misschien is dat de drive om de pensioenen op niveau te houden. Dat moet natuurlijk niet uitmonden in idioot hoge bonussen.

P.Thijssen

40 jaar een worst voor de neus gehouden, nu is alleen het velletje nog over.
Nu gaan we de pensioenen verlagen met de grote rentetruk
WAT IS DE VOLGENDE ONHEILSMEDELING,OP NAAR DE BIJSTAND ????????????

rg

MASSAAL STOPPEN MET PENSIOENOPBOUW✋✋

F. de Man

Lotgenoten,
Helaas moet ik het met Henriette eens zijn. Wij worden nu voorbereid op de volgende stap. Op de trap van ons spaargeld gaan wij 1 of meer treden naar beneden. Deze techniek heet; masseren. Ben benieuwd hoe de politiek hierop gaat reageren. Als dit kabinet valt, moeten wij dus heel en heel goed stemmen. Kies dus voor een partij die voor onze belangen wil vechten.

idahuvermann@gmail.com

Ik wordt er allemaal zo moe van,wij kunnen toch niets doen ons geld is in handen van de hoge heren.

KW

U vraagt de leden te reageren op een viertal stellingen ("uw mening") om hiedoor als bestuur meer inzicht te krijgen in wat de leden verwachten van een nieuwe pensioen regeling).

Prima, ware het niet dat u duidelijk een richting koerst met uw stellingen. U geeft aan de stellingen bewust zwart-wit te formuleren. U geeft echter onjuiste informatie als u (zie vraag 3: "geen risico's maar vast eindbedrag") doet voorkomen, dat met een vast einbedrag geen rekening wordt gehouden met het in de loop der jaren duurder worden van het leven.U stelt zelfs dat de deelnemer er feitelijk op achteruit gaat.

Dit hoeft helemaal niet zo te zijn. Een deelnemer zou een pensioenpolis met een eindbedrag kunnen kiezen waarin rekening wordt gehouden met inflatie in jaren te komen.Het pensioenfonds zou de deelnemer kunnen helpen bij het kiezen van een persoonlijk eindbedrag dat rekening houdt met deze en andere factoren.
Het kan ook een pensioenpolis zijn waarbij een minimaal eindbedrag vaststaat, en afhankelijk van rendementen het eindbedrag hoger kan uitvallen.
De werkgeversbijdrage kan gebaseerd zijn/blijven op het loon en niet op de persoonlijke wens van de deelnemer. De hoogte van het pensioen wordt bepaald door wat de deelnemer er zelf financieel extra voor over heeft.

Uw vraagstelling doet nu onnodig voorkomen dat een pensioen alleen veilig kan zijn met (hogere) risico's.
Het is prima stellingen scherp te formuleren, echter niet zo dat deelnemers op het verkeerde been worden gezet.

Catharina

Zorg voor bekwame economen bij het PGGM in plaats van een stel onbekwame zelfgenoegzame (zie foto Peter) zgn.bestuurders die het alleen gaat om de "eer" en hun financiele belangen ten koste van al die gepensioneerden die door hard werken een klein pensioentje hebben opgebouwd. De huidige ploeg heeft duidelijk geen kennis van zaken. Ik ben benieuwd of er iemand bij zit die economie heeft gestudeerd. Het zijn gewoon amateurs, die maar wat aan rotzooien. In goede economische tijden valt dat misschien niet zo op, maar in een recessie is dat fataal. Zorg als PGGM dat je fuseert met een grote verzekeringsmaatschappij, die professionele mensen in dienst heeft, die van de hoed en de rand weten, anders is PGGM ten dode opgeschreven en kunnen wij allemaal naar de bijstand! Schande hoe wij nu aan het lijntje worden gehouden en als makke schapen naar de slachtbank worden geleid. Ja, meneer Peter Borgdorff ik ben woedend!
Catharina Dashorst

jansje v stempvoort

Dacht ik nog wel dat de bonussen aan banden waren gelegd.Maar na 16 maanden vorzitterschap valt er nog wel wat te verdelen blijkbaar, van welk geld?Och dat staat niet in verhouding hoor je dan.
Ik zie dat ik helemaal niet IN maar Voor de gezondheidszorg moet werken dat brengt heel wat meer op(ook meer pensioen)
Wat voor bonus wordt er gegeven als je 40 jaar in de gezondheidszorg werkt,dat is in vergelijking met 16 maanden voorzitterschap wel erg mager en zal ook niet hoger worden eerder lager.

Overigens: als je 40 jaar gewerkt heb en wil je als je 60 bent of wordt, naast je pensioen bv nog 2 dagen werken, zijn dat er ook 2 en geen 3 en is je pensioen na je 65e ook lager omdat je minder opbouwt en al gebruik maakt van je pensioen.Dat is wel een keuze die je zelf maakt.Dat dan weer wel maar veel andere keuzes zijn er niet te maken.
Voor de rest leuk en mooi al die reacties maar we schieten er geen fluit mee op dan alleen maar jezelf boos maken.En de bonus cultuur die gaat gewoon door we staan doodeenvoudig aan de verkeerde kant van het bed.nl met je handen
Maar de tijd van Florence Nightingale is toch echt voorbij en we verdienen beter.
En Peter,ik wil je meegeven wees efficient met ons geld,geef het niet aan bonussen uit, dat is in deze tijd echt ongehoord.Al zouden daar afspraken over gemaakt zijn, want dat gebeurt blijkbaar.Het kan niet in deze tijd!!!!!!

Bob

Goedemiddag
Vanaf 60 jaar ben ik met pensioen gegaan en ben blijven werken voor 55%
Van he salaris dat ik verdien betaal ik pensioenpremie dat niet ten goede komt van mijn pensioen maar in de pot van noem het maar onverziene omstandigheden.Zo zijn duizenden gepensioneerden die dit overkomt! Daar kom bij dat er ook nog eenpot is waar het opgespaarde pensioen in zit van mensen die het pensioen niet halen! Graag zou ik wel eens weten hoe veel er in die potten zit daar hoor je namelijk nooit wat van!Daarbij de opmerking dat ik het onterecht vind dat wanneer je 40 jaar pensioenpremie hebt betaald en je in de gelukkige omstandigheid komt om er eerder uit te gaan en daarbij werkt pensioenpremie wordt ingehouden!

Bob

Goedemiddag
Vanaf 60 jaar ben ik met pensioen gegaan en ben blijven werken voor 55%
Van he salaris dat ik verdien betaal ik pensioenpremie dat niet ten goede komt van mijn pensioen maar in de pot van noem het maar onverziene omstandigheden.Zo zijn duizenden gepensioneerden die dit overkomt! Daar kom bij dat er ook nog eenpot is waar het opgespaarde pensioen in zit van mensen die het pensioen niet halen! Graag zou ik wel eens weten hoe veel er in die potten zit daar hoor je namelijk nooit wat van!Daarbij de opmerking dat ik het onterecht vind dat wanneer je 40 jaar pensioenpremie hebt betaald en je in de gelukkige omstandigheid komt om er eerder uit te gaan en daarbij werkt pensioenpremie wordt ingehouden!

Bob

Goedemiddag
Vanaf 60 jaar ben ik met pensioen gegaan en ben blijven werken voor 55%
Van he salaris dat ik verdien betaal ik pensioenpremie dat niet ten goede komt van mijn pensioen maar in de pot van noem het maar onverziene omstandigheden.Zo zijn duizenden gepensioneerden die dit overkomt! Daar kom bij dat er ook nog eenpot is waar het opgespaarde pensioen in zit van mensen die het pensioen niet halen! Graag zou ik wel eens weten hoe veel er in die potten zit daar hoor je namelijk nooit wat van!Daarbij de opmerking dat ik het onterecht vind dat wanneer je 40 jaar pensioenpremie hebt betaald en je in de gelukkige omstandigheid komt om er eerder uit te gaan en daarbij werkt pensioenpremie wordt ingehouden!

I de Korte

geachte heer Borgdorff,
Uw poging om te communiceren met de pensioenfonds
deelnemers zie ik als een trucje, zodoende heeft u a.d. informatieplicht voldaan en hiermee juri-
dische procedures onschadelijk gemaakt. Er is im-mers altijd onvoldoende communicatie geweest tussen p.fonds en p.deelnemers.Mede hierdoor is het solidariteits geleidelijk verbleekt. Het is moeilijk om dit communicatiedeficit te herstellen
omdat er zich gevoelens van onzekerheid, verontwaardiging en afkeer genesteld hebben.
Persoonlijk voel ik me voor de gek gehouden.
Ik zou willen dat mijn P.fonds,los v.d. algemene
tendenzen in de p.branche meer maatwerk biedt:
de GEMIDDELDE pensioendeelnemer bestaat niet .
I. de Korte

Ernst

Beste Bob,

uit welk potje word jouw vroegpensioen betaald?

groet,
Ernst

M. van Hout

Mijnheer Borgdorff, Ik kan mij herinneren dat in het recente verleden een prachtig voorbeeld werd gegeven van Mw. Vermeer.Er was niets met haar pensioen aan de hand,zou een mooi pensioen krijgen...(Mw.Vermeer verdiende wel 2 keer zoveel als de "gewone"werknemer in de zorg!)en nu?? 25% korten de komende jaren??Hoe moet dat nu na 45 jaar werken en premie betalen? Moet ik het doen met een AOW en ca.300,- euro pensioen?? Vetpot, hoor!
Ik verheug me, dat kunt u zich voorstellen...
(uiteraard cynisch bedoeld).

M.B. te Zuidlaren

Zojuist de enquete ingevuld; de stellingen vond ik uiterst suggestief.

Dat pensioen duurder wordt omdat 'we' ouder worden is zo'n halve waarheid. Je zou je bijna schuldig voelen als je 70 bent en nog van het leven houdt. Echter, de bevolking krimpt al decennia lang waardoor de gemiddelde leeftijd hoger wordt. Dat betekent dat we ontgroend zijn. De generatie van pakweg 15 tot 25 jaar geleden was bang om teveel kinderen te krijgen, want dan kon die dure auto of 3de vakantie niet worden betaald, onder het mom van nucleair doemdenken. Overigens: we worden gemiddeld ouder. Maar vergeten wordt dat er veel premiebetalers nooit genieten van hun pensioen. Vier van mijn broers overleden vóór hun 60ste terwijl ze al heel jong waren begonnen met werken (en premie betalen). Gesuggereerd wordt dat als we ouderen ontzien, jongeren langer door moeten werken. Dat lijkt me erg eenzijdig. Ze moeten meer premie betalen. Dat is toch niet zo gek. Dat hebben wij ook wel eens gedaan.

Het garanderen van een vast eindbedrag voor je pensioen is echt een slimme streek van fondsbeheerders. Zet je dat vast, dan ZIT je eraan vast. Zelfs de slechtste belegger weet dat er op een beurscrisis eigenlijk altijd een forse beursopleving volgt. Laat je nu de premiebetaler voor een, voor het oog, mooi eindbedrag tekenen, dan kan de koerswinst als bonus uitgekeerd worden aan de fondsbeheerders. Tel uit je winst.

Nog een voorbeeld van de verkeerde suggestie. Als er aan de pensioenen gesleuteld moet worden doet IEDEREEN mee. Dat lijkt zo solidair maar is het niet. Mensen die 40 jaar premie hebben betaald hebben tijden gehad waarin de premiedruk meeviel maar OOK tijden gekend waarin die premies hoog waren in verhouding tot wat ze van hun netto-salaris overhielden. Door deze mensen nu erbij te betrekken door bijvoorbeeld een pensioenverlaging, laat je ze dubbel bloeden. Dat hebben ze niet verdiend. De huidige (jonge) generatie mag best wat meer premie gaan betalen. Mensen die bijna met pensioen gaan betalen dan sowieso ook nog een aantal jaren mee aan de premieverhoging. Ze betalen ook al meer premie omdat ze een paar jaar later met pensioen mogen (als ze dan nog leven). Als er betere tijden aanbreken kan die premie wellicht weer wat naar beneden. Dan wordt er bovendien nog wat gespaard voor later want dat doen heel veel jongeren niet (meer). Er wordt veel geld uitgegeven aan nutteloze zaken, bijvoorbeeld bellen. Onze jongeren tussen de 8 en 20 jaar, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, geven samen jaarlijks 402.000.000 EURO uit aan bellen!! Dat is een half miljard !!

Dat pensioenfondsen in actie moeten komen als de economie mee- of tegenzit is toch wel een hele rare stelling. Ik ben er altijd van uit gegaan dat de beheerders van ons pensioenfonds dat altijd al deden omdat ze ervoor hadden doorgeleerd ! Toch? We beginnen ons te realiseren dat ze dat kennelijk niet hebben gedaan. Wat hebben ze dan wel gedaan? En, als ze dat niet hebben gedaan, waarvoor verdienden ze dan een bonus? Iemand suggereerde dat er dankzij de risico's die zijn genomen zulke geweldige rendementen zijn behaald. Maar waar zijn die rendementen dan in geinvesteerd? Ik ben er altijd van uit gegaan dat pensioenfondsen juist verstandige beleggers waren die niet met alle winden mee waaiden en geen grote risico's namen omdat ze zich realiseerden dat ze met gemeenschapsgeld werkten! Toch?

Kortom: een beroerde enquete en uiterst suggestief in zijn commentaar op de beantwoording.


M. van Hout

Op deze site staat nu een berekening van Mw. van Hall.
Hierbij wordt gesteld dat vrouwen die in de zorg hebben gewerkt gemiddeld 89 jaar worden!Hoe komt u daar nou toch bij?

Mijnheer Borgdorff heeft duidelijk nooit in de zorg gewerkt, dan bedoel ik ECHT gewerkt. Veel vrouwen zijn ruim voor hun 89e bezweken, neemt u dat van mij aan.
Dat rekenvoorbeeld kan hierbij ook in de prullenbak.

Henriette

En dit is dan te lezen in het Financieel dagblad:

"Pensioenfonds Zorg en Welzijn raadpleegt de deelnemers over de nieuwe pensioenregeling via een korte enquête. Borgdorff: ‘Als het bestuur gaat bespreken hoe wij het nieuwe pensioencontract vorm gaan geven, ligt de enquête-uitslag nadrukkelijk op tafel.’ Gelokt door de verloting van een cadeaubon van bol.com hebben inmiddels circa 65.000 deelnemers gereageerd".

65.000 deelnemers hebben gereageerd op de suggestieve enquete en zich er in laten luizen. Hun antwoorden worden als maat genomen voor alle deelnemers van het PFZW en daaruit komt dan de conclusie dat het merendeel van de PFZW-deelnemer vóór korten van de pensioenen is vanuit het solidariteitsprincipe.
Proficiat PFZW....slim gedaan .
Henriette

Grad Driesman

DE pensioenfondsen zijn nog nooit zo rijk geweest, ze hebben in de afgelopen jaren zelfs meer winst geboekt, 45 miljard, zelfs in de crisistijd zijn er extra winsten geboekt, het probleem zit hem in de z.g. rekenrente, wat een belachelijk systeem is, niemand kan 5-10 jaren in het voren kijken, stel de rekenrente naar beneden en alle pensioenfondsen , in ieder geval de meesten hebben de dekkingsgraat weer op orde, het is dus zuiver een papieren kwestie, Dit moet drastisch veranderd worden, op deze wijze worden we bedonderd, er is nog nooit zoveel geld in de kassen geweest bij de pensioenfondsen.

A.Franx

Voor gepensioneerden, zoals ik, heeft stelling 4 m.i. een dubbele bodem. In geval van een verlaging van het pensioen mis je ook nog eens de indexering en dat komt extra aan. Vandaar dat ik hier tegen gestemd heb.

H.Hesselink

Ben het heel erg eens met diegenen die hun vraagtekens plaatsen en dus kritisch meekijken; en volgens mij heeft Grad Driesman (-04/21/2012) het helemaal bij het rechte eind ! Wilt u in één van de volgende nieuwsbrieven daar s.v.p. eens uitgebreid op ingaan, want daar wringt hem de schoen het meest: een papieren crises, bedacht en in stand gehouden door aandeelhouders en andere belanghebbenden.
Dan heb ik nog een vraag: bestaat er ook een soort van jaarverslag, waarin ook personeelsbezetting en m.n. de diverse salarissen worden benoemd?
Want is dat bijvoorbeeld via onze cao of "marktconform" ?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff