« Regiobijeenkomst Online | Hoofdmenu | Een geslaagd experiment »

01/28/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

J. van Oosterhout

Dekkingsgraad 107 procent zou moeten betekenen gedeeltelijke indexatie van de pensioenen. Hard nodig, want de gepensioneerden hebben de laatste jaren flink wat moeten laten vallen van het in het verleden toegezegde waardevaste pensioen. Bittere pil is, dat de bijestelde levensverwachting dit cijfer nog behoorlijk heeft beinvloed. Gaan we naar een pensioenleeftijd van 66 jaar, wat is dan het gevolg voor de huidige pensioenen? Na enkele jaren behoorlijk te hebben ingeleverd, mag er wel eens wat bij!

Jan van Oosterhout

Oh ja, en dan BOEREN-WIJSHEID!
Als de dekkingsgraag 107 procent is, is er 7 procent over! Wordt die 7 procent uitgekeerd, jaja! Nou, de minimale dekkingsgraad moet 105 procent zijn, dus is er nog 2 procent over om de pensioenen aan te passen! IN IEDER GEVAL AL EEN LEUKE OPSTEKER!

P. van den Berg

blijkens FD is de behaalde 12,6% rendement over 2010 een ongewogen rendement, dus enkel tijdgeowgen en niet gewogen met de bedragen die tussentijds zijn toegevoegd dan wel onttrokken of zijn geheralloceerd. Voor een pensioenfonds dat eigenlijk zelf alle beslissingen t.a.v. de variabelen in handen heeft een volkomen onjuiste voorstelling van zaken. Alleen assetmanagers met een smal mandaat en die niet de funding kunnen bepalen ( nl door de opdrachtgever bv pensieoenfonds)meten hun performance ongewogen. Nu ontbteekt dus het inzicht in het effect van de timing van de bedragen die in bepaalde assetclasses zijn belegd of zijn geheralloceerd. Hoe hebben de ambtenaren van uitvoerder PGGM t.b.v. PZ&W daarop gescored ?? Transparantie, nee dus.

Jerry Joseph

Geachte Heer Borgdorff,

Ik heb de laatste regiobijeenkomst per computer gevolgd. Ik wardeerd ten zeerste hoe U en Uw medewerkers het probleem proberen uit teleggen aan de in het fonds aangesloten leden, en dit op een zeer correcte manier. Ik feliciteer U allen ook met het behaalde resultaat van de beleggingen. Ik heb nou meer inzicht gekregen in de situatie.
Ik heb nog een heel oud boekje liggen van de regels die het PGGM indertijd hanteerde, het is zeker minstens 35 jaar oud. Toen werd er een gouden pensioen voorspeld aan de leden van het fonds, maar het fonds was heel, heel jong. Het was een fonds met heel veel premies en bitter weinig uit te keren pensioenen. Ik denk dat voor een groot gedeelte van de oudere leden dit gouden vooruitzicht is blijven hangen. Maar de tijden zijn veranderd, nu moeten er meer pensioenen worden uitgekeerd, en in de toekomst nog zelfs het dubbele. Voor het ogenblik is het uitstaande kapitaal van het pensioenfonds iets meer dan 100 miljard, als we gaan uitreken dan betent dat dat we voor enkel maar ongeveer 25 jaar genoeg hebben aan pensioenuitekeringen, want nu bedraagd het bedrag aan uit te geven pesioenen ongeveer 2,5 miljard. Maar straks wordt dit tussen de 4,3 a' 5 miljard. Dus vooruitzien is geboden.
Sorry, ik ben misleid geweest door dat boekje van 35 jaar terug.
Mijn visie U en al Uw mederwerkers zijn in deze moeilijke tijden perfect bezig. Heel veel dank ook dat U reageert op U blog, en dat U allen zo openstaat voor vragen, en zelfs cirtiek. Ook eens lof mag er wezen, en zelfs van een persoon die er helemaal anders over dacht!
Op de laatste regiobijeenkomst heb ik vernomen dat U een operatie aan de knie moet ondergaan, dit gaat mij ter harte, ik wens U oprecht met deze ingreep het allerbeste, en ik hoop dat U zo spoedig mogelijk weer aan de leiding kunt staan van dit moeilijke gegeven. Ik hoop zelfs op de site iets te venemen hoe het dan met U verloopt. Ik wens U het allerbeste!

Veel dank aan U, en aan al Uw medewerkers

Jerry

Jan Lafeber

Dat de levensverwachting is gestegen kan geen verrassing zijn. Uit uw eigen cijfers blijkt dat dit proces al geruime tijd aan de gang is. Toch presenteert u dit als een onverwachte ontwikkeling. In de beantwoording nuanceerde u dit, het was weliswaar al eerder gesignaleerd, maar de gehanteerde systematiek maakte het onmogelijk om eerder maatregelen te treffen. Vervolgens wijst u op de effecten op de lange termijn (50 jaar) die nu pas voor het eerst zichtbaar zijn geworden.

Deze antwoorden zijn hoogst onbevredigend. In de eerste plaats omdat de stijging van de levensverwachting al jarenlang waarneembaar is, ook uit uw cijfers blijkt dat. Dit is zeker geen ontwikkeling van de laatste drie jaar. Ik weet niet waarover ik mij meer ongerust moet maken. Over het feit, dat u al die jaren verzuimd hebt om passende maatregelen te treffen, of over het feit dat u doet voorkomen of dit een volstrekt nieuwe en verrassende ontwikkeling zou zijn.

Wat betreft de lange termijnprognoses geldt natuurlijk dat die stijging niet in gelijke mate over de leeftijdscategorieën verdeeld is. Voor de huidige gepensioneerden is die stijging beduidend geringer dan voor degenen die nog aan het begin van hun loopbaan staan. Zeker voor prognoses die een periode van 50 jaar beslaan geldt dat de nadelige effecten naar redelijkheid verdeeld moeten worden en in verhouding moeten staan naar het profijt dat een deelnemer heeft van die langere levensverwachting.

De bijeenkomst in Assen vond ik uitermate teleurstellend. Het begon al met een filmpje van een tenenkrommend niveau. Kennelijk bent u van mening dat uw deelnemers op de hurken moeten worden toegesproken. Daarna kwam er een act voor twee heren, die beperkt bleef tot het verstrekken van niet meer dan wat oppervlakkige informatie. Door de gekozen formule kon de vragenronde ook niet meer zijn dan een hapsnap beantwoording van zeer diverse vragen. Daarbij werd dan ook nog eens gesuggereerd dat de bezoekers invloed zouden kunnen hebben op het beleid van het pensioenfonds, door te stellen dat voor de te treffen maatregelen op de langere termijn opnieuw bijeenkomsten in het land georganiseerd zullen worden. Zo lang niet structureel geregeld is op welke wijze gepensioneerden invloed kunnen uitoefenen op het beleid inclusief de samenstelling van het bestuur zijn dit loze kreten.

Als ik nu kijk naar de samenstelling van het bestuur, dan zie ik slechts een vertegenwoordiging van belangengroepen (werknemers- en werkgeversorganisaties en een beroepsbestuurder als voorzitter). Naar mijn mening is het probleem niet, dat er gestreefd moet worden naar nog meer vertegenwoordigers van belangengroepen in het bestuur (jongeren, ouderen, gepensioneerden, werkenden, werkgevers, werknemers enz.). De kern is dat bestuursleden gekozen/benoemd zouden moeten worden op basis van de expertise die ze bezitten op het terrein van pensioenen en beleggingen en wat daarmee samenhangt.

Daar schuilt mijn grootste zorg, ik heb het gevoel dat mijn pensioen niet in goede handen is en maak mij dus grote zorgen over de kwaliteit van het bestuur dat wordt gekozen op basis van representatie van organisaties en niet op basis van deskundigheid.

Dinant Dasselaar

Ik ben het volledig eens met datgene wat de heer Lafeber geschreven heeft over de levensverwachting. In gezondheids z(b)org land wordt al jaren gesproken over de vergrijzing en de dubbele vergrijzing. Meneer Borgdorff moet beter weten!

Verder moet mij van het hart dat op de site

http://www.pfzw.nl/Over_ons/Pers/cijfers/maandelijkse_dekkingsgraad/maandelijkse_dekkingsgraad.asp

nog steeds de dekkingsgraad van december 2010 staat.

De heer Borgdorff noemt in zijn blog van 28-01-2011 notabene al het cijfer van 107 van de maand Januari 2011. Tegelijkertijd tempert hij pensioengerechtigden en werknemers dat dit cijfer geen aanleiding is om te denken dat er voor hen ook maar iets positiefs in het pensioenvat zit. Nee, die mag z'n leven lang (als hem/haar dat gegeven wordt)1 dag in de week werken voor zijn pensioen, waarvan hij/zij statistisch gezien ongeveer 20 jaar kan genieten. Ook ten aanzien van dat laatste geldt "onder het voorbehoud van Jacobus"!

drs. Dinant Dasselaar

Peter Borgdorff

Geachte heren Dasselaar en Lafeber,

Het is inderdaad zo dat het feit dat we steeds langer leven, al lang bekend is. Daar heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn in het verleden al vele malen extra geld voor gereserveerd.

Pensioenfondsen moeten voor het bepalen van de levensverwachting gebruik maken van de laatste inzichten van deskundigen zoals het Actuarieel Genootschap en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Pensioenfonds Zorg en Welzijn gebruikt zoals de meeste fondsen de tabellen van het Actuarieel Genootschap. De nieuwe cijfers die het genootschap in augustus 2010 publiceerde, lieten een scherper dan verwachte stijging van de levensverwachting zien. In mijn Blog van 3 december vindt u de details: http://pfzw.typepad.com/blog/2010/12/index.html
lichtblauwe lijn).

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

G.J. Vanhees

Geachte heer Borgdorff,
Enigzins verbaasd nam ik kennis van Uw tekst waarin U letterlijk schrijft : "..heel belangrijk om U op de hoogte te houden..."
Klinkt goed maar is helaas niets meer dan een loze kreet.
Immers : Uw noemt in Uw blog nog steeds cijfers van 2010 en klopt met hoge behaalde (?) rendementen Uzelf en het pensioenfonds wel erg makkelijk op de borst.
Praktijk en realiteit is wel ietsje anders : gepensioneerden zijn al jarenlang onvolledig danwel niet geindexeerd. Extra forse kortingen
dreigen nu ook weer deze groep te treffen.
Is dit de zekerheid van een goed pensioen wat ons altijd is voorgehouden ?
Nooit is ons (verplichte) deelnemers over de
onzekerheden en risico's verteld !
Hier was en is sprake van een ernstig verwijtbaar tekort schieten van de organisatie aan informatie en communicatie naar de deelnemers.
U gelieve kennis te nemen van mijn uitvoerig schrijven welke ik op 19 mei jl stuurde aan Uw
medewerker dhr. Besamusca aangaande deze problematiek en het naar mijn mening ernstig in gebreke blijven van het pensioenfonds naar haar
oud-deelnemers.
Overigens : U hoeft ook weer niet te benauwd te wezen voor al die ouderen : zij hebben jarenlang stevige premie's betaald en hebben bovendien namelijk de gewoonte om tzt dood te gaan.
Toch geld tekort : bezuinig ook eens binnen Uw organisatie, op de riante behuizing in Zeist en
haal de door de Nederlandse Staat afgeroomde
tegoeden terug.
Met vriendelijke groet,
G.J. Vanhees

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff